Logotipo de la Universidad de Alicante foto de capçalera
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

PROFESSORAT

 

Durant el curs acadèmic 2006-2007, el Secretariat de Professorat ha participat en les següents tasques del Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat:

- Pla d’Ordenació Integral
- Adaptació de les figures de professorat a la LOMLOU
- Modificació de plantilla docent
- Convocatòries pròpies: Pla de Formació de TEU i col·laboradors, períodes sabàtics i beques pròpies juntament amb el Vicerectorat d’Investigació, Desenvolupament i Innovació

· Pla d’Ordenació Integral:

A l’inici del curs 2006-07 es va continuar la presentació de l’esborrany del Pla d’Ordenació Integral als centres, i es van arreplegar propostes de modificació. El document final va ser aprovat en Consell de Govern el 15 de febrer de 2007. Després de l’aprovació es va iniciar la implementació del Pla, que s’espera que estiga finalitzada l’any 2008. Ja s’han posat ja en marxa les actuacions següents per al curs pròxim:

- Reducció de docència a majors de 60 anys. Aquest programa ha beneficiat 140 professors de la Universitat.

- Jubilació voluntària a partir dels 60 anys. S’hi han acollit 10 professors de la Universitat.

- Aplicació dels nous mòduls de grups per a la impartició de docència.

- Dotació de plantilla per a cobrir les necessitats del curs pròxim sobre la base dels criteris del POI.

- Sol·licitud d’informació als centres per al desenvolupament del Pla de Qualitat, Promoció i Projecció de la Universitat d’Alacant· Adaptació de les figures de professorat a la LOMLOU:

Amb la finalitat d’adaptar les figures d’ajudant i professor ajudant doctor a la modificació de la Llei Orgànica d’Universitats, s’han pres els acords següents:

- Sobre l’ajudant tipus I amb contracte vigent en l’actualitat, iniciat abans de l’entrada en vigor de la LOMLOU: a proposta del Consell de Departament, s’adaptaran els contractes dels ajudants que estiguen en aquesta situació a un contracte adaptat a la LOMLOU en què impartisquen 6 crèdits docents per un període màxim de 5 anys (incloent en aquest còmput, els anys que ja han sigut ajudants sota la llei anterior). Si el Consell de Departament no ho proposa, mantindran el contracte vigent. El salari dels ajudants que impartisquen 6 crèdits serà el mateix que els dels ajudants que impartisquen 11.

- Sobre l’ajudant tipus II amb contracte vigent en l’actualitat, iniciat abans de l’entrada en vigor de la LOMLOU: a proposta del Consell de Departament s’adaptaran els contractes dels ajudants que estiguen en aquesta situació a un contracte adaptat a la LOMLOU, i s’equiparen al cas anterior. Això implicaria reducció en el salari pel que fa al que ara percep l’ajudant tipus II que imparteix 15 crèdits. Si el Consell de Departament no ho proposa, mantindran la situació vigent, tant en anys de contracte, com en salari i nombre de crèdits que han d’impartir.

- Sobre el professor ajudant doctor: el professor ajudant doctor impartirà 20 crèdits docents i el seu salari serà equivalent al de la figura actual. Després de 2 anys de contracte, el Consell de Departament pot sol·licitar la modificació de contracte per a impartir 22 crèdits docents i l’increment salarial pactat.· Modificació de plantilla docent:

Al llarg del curs s’han anat resolent les modificacions de plantilla puntuals que han sigut necessàries. La dotació del mes de juliol, basada en les previsions per al curs pròxim, s’ha desenvolupat aplicant els criteris del POI. En aquesta dotació han sigut implicades un total de 69 àrees pertanyents a 41 departaments diferents i s’ha iniciat l’aplicació dels criteris del POI a la resta d’àrees encara que no hagueren sol·licitat dotació de plantilla.· Convocatòries pròpies:

Durant aquest curs s’han mantingut les convocatòries pròpies del Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat:

- Pla de Formació de TEU i col·laboradors. En aquest curs s’han resolt 44 pròrrogues i 30 noves concessions.

- Períodes sabàtics. S’han concedit 10 permisos que són 94 mesos en total. La partida pressupostària repartida ha sigut de 16.000 €.

- Programa de beques pròpies juntament amb el Vicerectorat d’Investigació, Desenvolupament i Innovació. Enguany s’han concedit 31 beques d’aquest programa. El total de becaris d’aquestes característiques, actualment, és de 24.