Logotipo de la Universidad de Alicante foto de capçalera
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

INSTRUMENTACIÓ CIENTÍFICA I TECNOLÒGICA

 

· Instrumentació Científica
· Laboratoris i Tallers
· Altres serveis
· Altres actuacions
· Cursos de formació
· Incorporacions de Personal

 

 

 

Instrumentació Científica

NOMBRE DE MOSTRES PER TÈCNIQUES
UNITAT TÈCNICA EMPRESA ALTRES UA Total
Anàlisi
Cromatografia iònica
871
871
HPLC
1.285
1.285
ICP/OES
561
22.983
23.544
ICP-MS
57
2.734
2.791
Anàlisi Tèrmica
AUTOSORB
65
449
514
DSC
41
667
708
Poder calorífic
15
15
TG
21
33
692
746
TG-MS
32
233
265
Arqueometria
Anàlisi de sòls
8
277
285
Captura i tractament d'imatge per microscòpia
651
651
Consolidació de mostres
34
34
Làmina prima
14
14
Preparació de mostres per a anàlisi per ICP
4
4
Preparació de mostres per a XRD
4
10
14
Preparació mostres o conjunt (llavors o fustes) i identificació
1
1
2
Polit dels metalls per a metal·lografia
28
28
Genòmica i Proteómica 
Anàlisi de fragments
543
1.961
2.504
Masses  
AutoSpec
65
65
Deserció Tèrmica
7
7
DIPAgilent
30
30
GC/MS Agilent
219
219
HPLC-MASAS
4
47
51
MALDITOF
13
13
Mat-95 HR
56
57
113
MD-800
2
2
Purgatrampa-masas
10
10
Microscòpia  
Microscòpia Electrònica d'Agranat
126
1.846
1.972
Microscòpia Electrònica de Transmissió
32
710
742
Rajos X  
CHN MACRO
4
214
492
710
CHNS
16
30
381
427
Difracció de rajos X
85
2
958
1.045
Fluorescència de rajos X
159
500
659
XPS
2
60
333
395
Rajos X Monocristal  
Espectroscòpia Vibracional (Infraroig; Raman)
296
43
382
721
Difracció Rajos X de Monocristal
118
118
Dicroisme Circular
1
56
57
Total
728
1.783
39.120
41.631

 

NOMBRE DE HORES PER TÈCNIQUES
UNITAT TÈCNICA EMPRESA ALTRES UA Total
Microscòpia Confocal    
293
293
Genòmica i Proteòmica 
PCR quantitativa
27
27
Ressonància Magnètica Ressonància    
6.092
6.092
Total    
6.412
6.412

 

NOMBRE D'USOS/HORES PER TÈCNICA
UNITAT TÈCNICA EMPRESA ALTRES UA Total
Genòmica i Proteòmica  Typhoon
1/0.15
80/36
81/36.15

 

NOMBRE D'USUARIS PER TÈCNICA
UNITAT TÈCNICA EMPRESA ALTRES UA Total
Genòmica i Proteòmica  Ultracentrifugues    
39
39

 

Gràfic comparatiu de l'evolució d'ingressos externs en els últims 3 cursos


En la Unitat d'espectrometria de masses s'ha participat en els següents exercicis d'intercalibratge analítica:

- Exercici d'intercalibrat per a l'anàlisi de PCEEs/Fs i PCBs semblants a dioxinas “12th Internacional Intercalibration & Science Foundation, Sweden, 2007”

- Intercomparison Exercise IAEA-159 organitzat per “L'Agència Internacional d'Energia Atòmica” i denominat “World wide and regional intercomparison fòrum the determination of organochlorine compounds, petroleum hydrocarbons and sterols in sediment simple”.

En la Unitat d'anàlisi s'ha participat en els exercicis d'intercomparació entre laboratoris per a metalls traça i especiació: Espectrometria de masses amb plasma d'adaptament inductiu: ICP-MS.

En la Unitat de Rajos X ha participat en l'exercici d'intercomparació d'Anàlisi Elemental Orgànic.

 

 

 

Laboratoris i Tallers

· Laboratori de Fotografia

TREBALL NÚM.
POSTTER
358
SCANNEADO
1.895
REPR. DIAP.
101
DIAP. ORDINADOR
20
REV. DIAP.
2
REV. PAPER
10
CÒPIES COLOR
630
CÒPIES B/N
9
REVELAT B/N
4
GRAVAR
34
ALTRES
102

 

· Laboratori d'Electrònica

S'ha continuat amb la col·laboració en la convocatòria del Vicerectorat d'Investigació, Desenvolupament i Innovació d'Ajudes per a reparació d'Equips Instrumentals.

Reparació i manteniment d'equips d'investigació, tant dels Serveis Tècnics d'Investigació com dels distints Departaments de la Universitat.


· Taller de Vidre Bufat

Fabricació de cèl·lules amb unions còniques esmerilades, passadors de gasos i luggns per al departament de Química Física destinats a:

- Experiències electroquímiques emprant les tècniques de voltametria cíclica i d'elèctrode rotatori en configuració de menisc així com experiències electroquímiques de reflexió externa amb monocristales de diferents metalls de transició com a platí, or i rodi.

- Experiències espectroelectroquímiques de reflexió interna amb dipòsits de capes fines de metalls or i argent.

Manteniment d'instal·lacions fixes de quadres de buit per a adsorció en fases gasos i líquida (microcalorimetria d'adsorció) en el departament de Química Inorgànica. I navetes de quars per a contenir els materials que es van a tractar en els forns horitzontals. Entre aquests tractaments es troben els d'oxidació, activació, estabilització i calcinació.

Per al mateix Departament reactors de quars i borosilicato: s'utilitzen per a contenir els materials en els sistemes que requereixen un flux de gas, com per exemple, cromatografia de gasos, anàlisi per espectrometria de masses, sistemes de quimisorció de gasos i sistemes de desorció de gasos.

Fabricació de material de vidre i de quars per a Espectrometria Atòmica, com: cambres de nebulizació (pas simple, doble pas, cicló i termostatizadas), torxes, etc. Departament de Química Analítica, Nutrició i Bromatologia.

Fabricació de tubs de pressió i manòmetres per al departament d'Enginyeria Química, i de navetes de quars per a mostratges.

Per a l'Institut d'Electroquímica s'han fabricat cèl·lules per a ANAR tant internes com externes, amb els seus passadors i luggns.

Per a l'Institut de l'Aigua es fabricaren aparells per a filtració d'aigua i mesurament de residus.

Per al laboratori d'adhesió es va fabricar una línia de buit.


· Taller Mecànic

S'han dut a terme treballs de reparació i construcció de nous aparells per a investigació realitzats en distints materials com a acer inoxidable, teflon, ferro, policarbonat, metacrilat, etc.

· Vehicles

Donada la creixent demanda d'aquest servei, al desembre del 2006 es va adquirir una nova furgoneta Renault Kangoo, ampliant-se a 7 el nombre de vehicles a disposició dels distints Departaments de la Universitat per a les seues eixides de camp.

  Kilometres
Renault Kangoo BWH
13.031
Renault CV
14.749
Renault Kangoo DCY
25.618
Renault Kangoo CFY
26.642
Renault Kangoo FHC
12.734
Nissan C
12.983
Nissan BFX
16.938

 

 

 

Altres Serveis

· Planta Potabilitzadora

Actuacions dutes a terme:

- Producció d'aigua dessalada mitjançant osmosi inversa. L'aigua obtinguda ha sigut destinada al reg de zones enjardinades.
- Control de la qualitat d'aigua d'aliment a la planta així com de l'aigua producte.
- Control de diversos paràmetres dins de la instal·lació per al seu funcionament correcte.
- Extracció d'aigua salobre utilitzada directament per a reg.
- Control del consum d'aigua a la Universitat.

Funcionament Planta Potabilitzadora:

La producció d'aigua dessalada mitjançant osmosi inversa ha sigut de 83.352 m3durant 2006, amb una producció de 450 m3/dia. La planta ha funcionat segons la demanda d'aigua per a reg.

Extracció d'aigua salobre:

El volum total d'aigua salobre utilitzada en el reg durant 2002 ha sigut de 24.436 m3. El cost estimat d'esta aigua és d'unes 0,02 €/m3.

Costos de producció d'aigua dessalada:

El cost total de producció d'aigua osmotizada és de 0,328 €/m3. La distribució dels mateixos en les diferents partides ve reflectit en el següent gràfica.

Gràfic percentual de la distribució de costos en la producció d'aigua dessalada

Figura 1: Distribució de costos en la producció d'aigua dessalada (€/m3).

 

 

 

 

Altres Actuacions

Col·laboració amb els distints Departaments beneficiaris d'ajudes cofinançades amb Fons FEDER per a adquisició d'infraestructura científica, a través de la centralització de tota la documentació administrativa relativa a les dites adquisicions.

Col·laboració en el programa de pràctiques d'alumnes de Formació Professional.

Col·laboració en les següents convocatòries pròpies del Vicerectorat d'Investigació, Desenvolupament i Innovació:

- Adquisició i renovació d'Instrumentació Científica.
- Ajudes per a utilització d'equips instrumentals.
- Ajudes per a reparació de equips instrumentals.
- Ajudes per a cofinançament addicional d'infraestructura científica.

 

 

 

Cursos de Formació

Amb la col·laboració de la Subdirecció de Formació i Mobilitat del PAS s'ha continuat amb el pla de formació, i s'han realitzat per part del personal tècnic diversos cursos de perfeccionament i assistències a reunions:

- Cursos en línia de Genètica Forense
Assistents: Esperanza Gascó Botebol i Susana Díaz González

- Seminari de Bufat de Vidre
Assistents: Luis Javier Molina Saur i Juan José Crespo Campos
Organitzador: Associació Espanyola de Bufadors de Vidre Científic i Tècnics Associats.

- VII Reunió d'usuaris de FRX i DRX
Assistents: Fernando Coloma Pascual, José Bautista Herrera i Alejandro Jareño Bernal
Organitzador: Panalytical B.V. Sucursal a Espanya

 

 

 

Incorporacions de Personal

Durant el curs acadèmic s'ha incorporat el següent personal:

- 2 Becaris del programa de formació de personal tècnic de suport a la investigació de la Generalitat Valenciana (Estabulari i Sismologia)
- 1 Gestora a la Secretaria Administrativa
- 1 Tècnic a l'Hivernacle
- 1 Especialista tècnic en la Unitat de Rajos X per a monocristalls
- 1 Especialista tècnic en la Planta Potabilitzadora