Logotipo de la Universidad de Alicante foto de capçalera
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT INSTITUCIONAL DE LA INVESTIGACIÓ

 

D'acord amb les competències establides per al Secretariat, per al curs acadèmic 2006-2007 hem de destacar les actuacions dutes a termes en els camps següents:

a) Promoció de la investigació

El Vicerectorat d'Investigació, Desenvolupament i Innovació ha continuat amb la tasca d’anys anteriors de potenciar la incorporació de joves valors a la plantilla investigadora de la Universitat. En aquest sentit, a la tradicional convocatòria d'ajudes per a beques i contractes destinades a la formació de doctors, durant el curs 2006-07 s’ha apostat per captar per a la investigació el millor alumnat pròxim a finalitzar els estudis mitjançant 25 beques d’introducció a la investigació, i també per desenvolupar el conveni entre la Universitat d'Alacant, Caja Mediterráneo i Unión Fenosa mitjançant tres ajudes per a la formació de doctors en temàtiques relacionades amb l’ús racional de l’energia, les energies renovables i la protecció del medi ambient.

Així mateix, amb la convocatòria d'ajudes per a la realització de projectes d'investigació emergents, el Vicerectorat d'Investigació, Desenvolupament i Innovació ha tractat de facilitar al personal docent i investigador de la Universitat d'Alacant amb menor experiència la posada en marxa de nous projectes o línies d’investigació bàsica o aplicada, incentivar-ne la incorporació al sistema competitiu de captació de recursos externs i potenciar-ne la consolidació com a grups d’investigació.

b) Plantilla investigadora

A més del personal adscrit als cossos docents universitaris i a les diferents figures de professorat contractat, la plantilla investigadora de la Universitat d'Alacant es completa actualment amb mig miler d’investigadors incorporats a aquesta mitjançant beques o ajudes de diferents programes, públics o privats, de caràcter nacional, autonòmic o propi de la Universitat d'Alacant. Entre aquests mereixen destacar-se els 23 investigadors Ramón y Cajal, els 8 investigadors Juan de la Cierva o els 201 investigadors acollits a l'Estatut del personal investigador en formació.

c) Grups d'investigació

En la Universitat d'Alacant hi ha actualment un total de 223 grups d’investigació, cosa que permet oferir al teixit social i empresarial una àmplia oferta investigadora que abasta tots els camps científics i tecnològics.

Durant l'últim any s'han creat 32 nous grups.

A més, la Universitat d'Alacant, amb el propòsit de potenciar la investigació en equip, ha iniciat els passos que permeten el desenvolupament d’una normativa interna que regule la creació i funcionament d'aquests grups d'investigació, al mateix temps que s'han convocat una sèrie d'ajudes pròpies del Vicerectorat d'Investigació, Desenvolupament i Innovació destinades a premiar la seua activitat investigadora per compliment d’objectius, la contractació de personal investigador o de suport tècnic, com també la possibilitat d’incorporar temporalment investigadors convidats de reconegut prestigi (en actiu o ja jubilats).

d) Instituts universitaris d'investigació

Durant el curs acadèmic 2006-07, s’han adequat els 14 instituts universitaris d’investigació de la Universitat d'Alacant al Reglament general d'instituts universitaris aprovat pel Consell de Govern al juliol de 2006. Alguns dels avantatges obtinguts han sigut l’optimització de la plantilla investigadora adscrita a departaments i instituts universitaris, i també el fet de garantir als investigadors el reconeixement de l’activitat investigadora feta en aquests instituts.

e) Centres d'investigació

El Secretariat de Promoció i Desenvolupament Institucional de la Investigació també coordina tres centres d'investigació situats fora del campus universitari. Es tracta del CIMAR (Centre d'Investigacions Marines) amb seu al municipi de Santa Pola, de l'estació científica Font Roja-Natura-UA a Alcoi i de l'estació biològica Torretes-Font Roja a Ibi. Aquests centres han desenvolupat durant l'últim any una intensa activitat, no només en l’àmbit de la investigació aplicada, sinó també en el vessant formatiu mitjançant la impartició de diferents cursos de postgrau i especialització.

f) El Parc Científic d'Alacant

Durant el curs acadèmic 2006-07 el projecte d’un parc científic liderat per la Universitat d'Alacant s’ha convertit definitivament en una realitat amb la posada en marxa del Parc Científic d'Alacant.

El Parc Científic d'Alacant, els terrenys del qual es troben al costat de l'actual campus de Sant Vicent del Raspeig del qual el separa la CV-95 (autovia Alacant-Alcoi), s'ha dividit en tres grans àrees: un àrea científica, on s’assentaran els centres de gestió del coneixement (instituts d’investigació) i els laboratoris mixtos d'I+D; un àrea tecnològica, on tindran cabuda els centres de creació d’empreses (pre-incubadores o plantes pilot, incubadores i centrifugadores) i les empreses d’alt contingut científic; i un àrea destinada al terciari avançat, on es podran establir empreses de comunicació i publicitat, consultoria, informàtica, enginyeria, disseny, organització i gestió, especialment dedicades als serveis de suport i assessorament professionalitzat.

Els interessats a participar en el Parc Científic d'Alacant poden fer-ho per diferents vies: creant una nova empresa, incorporant una empresa ja existent o associant-se al parc sense l'obligació d'instal·lar-s’hi, però amb la mateixos avantatges i serveis que si ho hagueren fet.

Amb l’adquisició definitiva per la Universitat d'Alacant dels terrenys previstos en l'àrea destinada al Parc Científic d'Alacant s’ha obert una nova etapa per a establir el marc urbanístic que permeta un desenvolupament més ràpid de la zona.

Està prevista la inauguració en breu de l’edifici destinat als Serveis Tècnics d'Investigació, i abans de final d’any començaran a construir-se els edificis que han d'albergar, respectivament, els instituts universitaris d'investigació i el Centre de Creació d'Empreses de Base Tecnològica.

D’altra banda, l’aposta del Parc Científic d'Alacant per la sostenibilitat es plasma també en la societat Proyectos Universitarios de Energías Renovables SL, constituïda entre la Universitat d'Alacant, Caja Mediterráneo i Unión FENOSA, la principal acció de la qual és la instal·lació d’una planta fotovoltaica al Parc. Aquesta nova planta fotovoltaica utilitzarà tecnologia innovadora i es constitueix com una instal·lació de referència per a l'estudi, la investigació i l'assaig d'aquest tipus d'energies netes. Està previst que la inversió es recupere en quinze anys, fet que permetrà tant l'autofinançament de la mateixa planta com l'obtenció de recursos destinats a activar projectes d'investigació en energies renovables.