Logotipo de la Universidad de Alicante foto de capçalera
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA I INTERNALITZACIÓ DE LA INVESTIGACIÓ

 

El Secretariat de Transferència de Tecnologia i Internacionalització de la Investigació ha coordinat algunes iniciatives noves i ha continuat amb altres activitats reeixides que al llarg dels últims anys han estat beneficioses per a la comunitat universitària. Aquestes iniciatives s'han gestionat i portat a terme des de diferents serveis com són el Servei de Gestió de la Investigació i Transferència de Tecnologia i l'Oficina de Gestió de Projectes Internacionals. Entre moltes altres caben destacar les següents:

- Creació de la unitat d'innovació
- Incrementar la relació Universitat-Empresa
- Convocatòries públiques de projectes d'I+D+I, autonòmics, nacionals i comunitaris.
- Contractes d'I+D Universitat-Empresa (Art. 83 LOU).
- Gestió econòmica de la investigació.
- Transferència de tecnologia i oferta tecnològica.
- Protecció i gestió de la Propietat Industrial
- Suport a la creació d'empreses de base tecnològica.
- Informes i Estadístiques relacionades amb la I+D+I
- Coordinació dels projectes institucionals CENEMES i IPR
- Participació en RUVID

Durant el passat any 2006, s'han gestionat un total de 655 projectes d'investigació, el que ha significat un increment del 4% en les xifres arribades en l'any anterior. Aquests 655 projectes ha suposat la contractació de més de 15 milions d'euros dels quals 1.3 tenen el seu origen en el Programa Marco d'Investigació de la Unió Europea, 6.8 milions en programes de l'Administració Central, 1.4 milions de l'Administració Autonòmica, 5.1 milions d'euros com resultat de la contractació de projectes i prestacions de serveis amb entitats externes, fonamentalment empreses i 1.0 que procedeixen de fons FEDER de la Unió Europea.

D'altra banda, s'han sol·licitat 8 patents d'invenció d'àmbit nacional.

També s'han estat dotades 204 beques d'investigació.

En les taules annexes es mostren amb detall les xifres comentades.

Durant l'any 2006, s'ha participat en el programa UNIEMPRENDIA, donant suport la creació d'empreses de base tecnològica, en el qual s'ha participat amb quatre iniciatives relacionades amb la biotecnologia i les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Al marge d'aquesta activitat fonamental de suport als investigadors i al Vicerectorat d'Investigació, Desenvolupament i Innovació, el SGITT realitza altres dirigides al desenvolupament d'eines de gestió de la I+D+I i la transferència de tecnologia que es porten a terme en col·laboració amb unitats anàlogues d'altres institucions. Així, destaquen la seua participació en la Xarxa de Centres d'Enllaç per a la Innovació en la qual es coordina el projecte CENEMES que durant més de 11 anys, subvencionat per fons europeus, ha promocionat la transferència de tecnologia transnacional dins de la zona geogràfica de la Comunitat Valenciana, la Regió de Múrcia i Balears

S'ha continuat amb la participació del SGITT en la Xarxa Valenciana per al foment de la Investigació, el Desenvolupament i la Innovació (RUVID) ha permès també treballar amb els serveis homòlegs de la resta de les Universitats Valencianes de forma coordinada millorant processos interns de gestió i compartint informació d'utilitat. Aquesta activitat de treball coordinada s'estén també a la Xarxa Nacional d'Oficines de Transferència de Resultats d'Investigació (Xarxa OTRI) a la qual aquest Servei pertany i amb la qual es col·labora de forma continua.· Servei de Gestió de la Investigació i Transferència de Tecnologia

El Servei de Gestió de la Investigació i Transferència de Tecnologia (SGITT) dóna suport tècnic al Vicerectorat d'Investigació, Desenvolupament i Innovació i suport als investigadors en les àrees de:

- Convocatòries públiques de projectes d'I+D+i autonòmics, nacionals i comunitaris
- Contractes d'I+D Universitat-Empresa (art. 83 LOU)
- Gestió econòmica de la investigació
- Transferència de tecnologia i oferta tecnològica
- Protecció i gestió de la propietat industrial
- Creació d'empreses de base tecnològica
- Elaboració d’informes i estadístiques relacionades amb la I+D+i.

A través d'aquest Servei, en el 2006 s'han gestionat un total de 655 projectes d'investigació, fet que ha significat un increment del 4% respecte al 2005. Aquesta gestió ha suposat la contractació de més de 15 milions d’euros, dels quals 1,3 milions tenen origen en el Programa Marc d'Investigació de la Unió Europea, 6,8 milions en programes de l'administració central, 1,4 milions de l'administració autonòmica, 5,1 milions d’euros són resultat de la contractació de projectes i prestacions de serveis amb entitats externes, fonamentalment empreses, i 1,0 procedeixen de fons FEDER de la Unió Europea. També s’han sol·licitat 8 patents d’invenció d’àmbit nacional i s’han dotat 204 beques d'investigació. En les taules annexes es mostren amb detall les xifres comentades.

Per a donar suport a la creació d'empreses de base tecnològica, en el 2006, s'ha participat en el programa UNIEMPRENDIA, amb quatre iniciatives relacionades amb la biotecnologia i les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

A més d'aquesta activitat fonamental de suport als investigadors i al Vicerectorat d'Investigació, Desenvolupament i Innovació, el SGITT realitza, amb col·laboració amb unitats anàlogues d'altres institucions, altres activitats dirigides al desenvolupament d'eines de gestió de la I+D+i i la transferència de tecnologia. Destaca la participació en la Xarxa de Centres d'Enllaç per a la Innovació, on es coordina el projecte CENEMES que durant més de 11 anys, subvencionat per fons europeus, ha promocionat la transferència de tecnologia transnacional dins de la zona geogràfica de la Comunitat Valenciana, la Regió de Múrcia i les Illes Balears.

La participació del SGITT en la Xarxa Valenciana per al foment de la Investigació, el Desenvolupament i la Innovació (RUVID) ha permès, també, treballar de forma coordinada amb els serveis homòlegs de la resta de les Universitats Valencianes, millorar els processos interns de gestió i compartir informació d'utilitat.

Aquesta activitat de treball coordinada s’estén, també, a la Xarxa Nacional d'Oficines de Transferència de Resultats d'Investigació (Xarxa OTRI) a la qual pertany aquest Servei i amb la qual col·labora de manera continua.· Resumen de xifres d’investigació

- Projectes Públics d’Investigació:

Projectes Regionals

  2002 2003 2004 2005 2006
Concedits
132
104
145
135
115
Import
1.030.959
5.056.684
1.755.526
2.711.889
1.380.710

Gràfics dels projectes regionals concedits i el import dels mateixos

 

Infraestructura Regional (Fons FEDER)

  2002 2003 2004 2005 2006
Concedits
5
5
2
0
1
Import
2.248.335
3.419.161
3.171.197
0
1.000.000

Gràfics de la infraestructura regional (Fons FEDER) concedida i el import de la mateixa

 

Projectes Nacionals

  2002 2003 2004 2005 2006
Concedits
172
115
88
112
116
Import
3.210.959
9.514.655
4.903.926
5.048.196
6.821.919

Gràfics dels projectes nacionals concedits i el import dels mateixos

 

Infraestructura Nacional (Fons FEDER)

  2002 2003 2004 2005 2006
Concedits
0
8
0
4
0
Import
0
3.363.201
0
5.721.823
0

Gràfics de la infraestructura nacional (Fons FEDER) concedida i el import de la mateixa

 

Projectes Europeus

  2002 2003 2004 2005 2006
Concedits
17
5
19
16
11
Import
2.287.833
160.480
4.710.586
879.945
1.274.721

Gràfics dels projectes europeus concedits i el import dels mateixos

 

- Contractes artícle 83:

Tipus de contractes

  Any 2004 Any 2005 Any 2006
  Nombre Import Nombre Import Nombre Import
I+D
55
1.224.012
42
1.026.193
65
2.054.025
Suport tècnic
80
2.273.947
72
2.040.894
86
1.939.975
Llicències
0
0
3
0
3
0
Col·laboració
5
114.000
3
124.897
4
101.205
Serveis
167
317.902
194
486.727
203
445.331
Formació
5
45.780
3
7.690
9
132.664
Altres
67
6.000
47
34.900
42
385.924
Total
379
3.981.641
364
3.721.301
412
5.059.124

Gràfics del número de contractes segons l'artícle 83

 

Tipus de contractant

  Any 2004 Any 2005 Any 2006
  Nombre Import Nombre Import Nombre Import
Ad. Central
2
6.000
3
189.147
5
282.395
Ad. Local
68
838.535
76
1.134.070
81
1.247.315
Empresa CV
127
814.188
93
837.378
133
1.150.091
Empresa Nac
68
1.478.978
57
683.462
71
1.171.790
Empresa Ext
5
60.238
9
109.435
18
144.428
Altres
109
783.703
126
767.810
104
1.063.105
Total
379
3.981.641
364
3721.302
412
5.059.124

Gràfics del número de contractes segons el tipus de contratant

 

Totals Projecte Art. 83

  2002 2003 2004 2005 2006
Nombre
342
346
379
364
412
Import
2.627.629
3.287.605
3.981.641
3.721.301
5.059.124

Gràfics dels totals de projectes segons l'artícle 83

 

- Totals

Nre. de contractes

  2002 2003 2004 2005 2006
Europeu
17
5
19
16
11
Nacional
172
107
88
112
116
Regional
132
99
145
135
115
FEDER (Inf)
5
13
2
4
1
Contractes
342
346
379
364
412
Total
668
570
633
631
655

Gràfic dels totals per tipus de contracte

 

Import

  2002 2003 2004 2005 2006
Europeu
2.287.833
160.480
4.710.586
879.945
1.274.721
Nacional
3.210.959
5.204.913
4.903.926
5.048.196
6.821.919
Regional
1.030.954
1.637.523
1.755.526
2.711.889
1.380.710
FEDER(Inf)
2.248.335
6.782.362
3.171.197
5.721.823
1.000.000
Contractes
2.627.629
3.287.605
3.981.641
3.721.823
5.059.124
Total
11.405.710
17.072.882
18.522.876
18.083.676
15.536.474

Gràfic de l'import dels contractes

 

Programa propi

  2002 2003 2004 2005 2006
Nombre
254
221
255
420
309
Import
835.058
977.258
870.337
969.470
860.890

Gràfic dels contractes del Programa propi

 

Nre. de sol·licituts de Patents

  2002 2003 2004 2005 2006
Nombre
2
10
9
4
8

Gràfic del número de sol·licituts de Patents

 

Beques concedides

  2002 2003 2004 2005 2006
Nombre
228
270
307
312
204

Gràfic de les Beques concedides