Logotipo de la Universidad de Alicante foto de capçalera
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

UNIVERSITAT D'ESTIU RAFAEL ALTAMIRA

 

La Universitat d'Estiu Rafael Altamira, que es va dur a terme del 2 al 20 de juliol, va comptar amb la presència de destacades personalitats, que van impartir les conferències inaugurals de cadascuna de les tres setmanes en què es van estructurar els 28 cursos. El 2 de juliol, el president de la Federació Espanyola de Bàsquet, José Luis Sáez, i el jugador de l’Etosa d'Alacant Lucio Angulo van impartir una conferència sobre l’EuroBasket 2007. El 9 de juliol, el filòsof i catedràtic d'Ètica de la Universitat Autònoma de Madrid Javier Sádaba Garay va impartir la ponència “El futuro de la religión: ¿vuelve Dios?”. L'última ponència, el 16 de juliol, va anar a càrrec del codirector de la Fundació per a les Relacions Internacionals i el Diàleg Exterior (FRIDE), Mariano Aguirre, amb el títol “Desafíos a la paz y la seguridad en un mundo complejo”.

En aquesta nova edició de la Universitat d'Estiu, s’hi van matricular 1.400 alumnes de diversa procedència (Estats Units, Holanda, França, Turquia, Alemanya, Itàlia, Colòmbia, Brasil, Regne Unit, Bèlgica, etc.) i es va programar una àmplia oferta cultural paral·lela al campus i a les seus universitàries, amb música, teatre, exposicions, cinema, monòlegs, visites guiades, dansa, poesia i altres propostes interessants. En destaquem l'actuació d’Al Tall a Cocentaina, el concert de Cercle Samsara a Villena i el de la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana al paranimf.

Fullet dels cursos d'estiu

Acte de Presentació dels cursos d'estiu

Conferència del president de la Federació Espanyola d'Bàsquet, Sr. José Luis Sáez  i el jugador de l'Etosa d'Alacant, Sr. Lucio Angulo

 

El Codirector de la Fundació FRIDE, Sr. Mariano Aguirre

 

Ponència del Sr. Javier Sábada Garay, Catedràtic de la Universitat Autònoma de Madrid


· Del 2 al 20 de juliol

- Summer Business Program

Curs impartit en anglés en què alumnat americà i europeu intercanvià experiències i analitzà la gestió comercial i l'impacte de les noves tecnologies i la globalització en els actuals mercats.

· Del 2 al 6 de juliol

- Actuación ante urgencias y emergencias en las diferentes etapas de la vida

Aquest curs pretenia promoure uns coneixements bàsics d'actuació, clars i útils, davant emergències o situacions urgents, a més de trencar mites i formes errònies d'actuar. Així mateix, s’hi volia acostar el camp sanitari a tothom qui estiguera interessat en el tema, sense necessitat de pertànyer a les àrees professionals sanitàries.

- Coeducar para la igualdad: tarea saludable y solidaria

El curs volia articular un model educatiu com a resposta a les previsions contingudes en la Llei de mesures integrals contra la violència de gènere, la futura Llei Orgànica d'igualtat i la recent Llei Orgànica d'educació.

- Curso aplicado de ingeniería del terreno

Tenia l’objectiu essencial de fer una aproximació pràctica a qüestions relacionades amb la geotècnia, mitjançant una revisió dels sistemes de reconeixement del terreny i de planificació geotècnica. S’estudiaren aspectes específics de mecànica de roques amb relació a la construcció de túnels i s’aprofundí en l'estudi i caracterització de la problemàtica de sòls especials. A més, es van exposar les actuacions necessàries per a pal·liar o contrarestar els problemes associats als sòls difícils.

- Investigación multidisciplinar en medio ambiente

Presentava els diversos enfocaments des dels quals es pot tractar l'estudi del medi ambient. Des de l'escala molecular fins a la de paisatge i la global de la biosfera, a més de ressaltar els avantatges de la integració de les diverses aproximacions per a la resolució dels conflictes i problemes ambientals amb què ens enfrontem.

- La imagen del poder. Los españoles y la corona (siglos XIX-XX)

El monarca simbolitza la imatge més acabada del poder, ja que encarna la institució que, per antonomàsia, l’ha representat històricament i exerceix, així mateix, la prefectura de l'estat. Per aquesta raó, la imatge que els espanyols s'han format dels seus monarques és un factor important en la construcció de l'estat i en la configuració de la identitat nacional. Però la imatge dels reis no s'ajusta a un model teòric: presenta múltiples facetes, varia amb el temps (fins i tot durant la vida de cada monarca) i és resultat d'un complex procés de construcció per part de la societat. Aquest curs va pretendre tractar tots aquests elements des d'una perspectiva multidisciplinar, en la qual es conjuguen l'anàlisi històrica, la teoria constitucional i la iconografia.

- La mediación familiar: una respuesta a los desafíos de la familia en la actualidad

Els objectius eren donar a conèixer el desenvolupament i les aportacions actuals en matèria de mediació familiar, amb especial referència a la situació actual a Espanya; propiciar un debat constructiu sobre el paper de la mediació familiar en diversos àmbits espais i realitats intrafamiliares, conèixer i aprofundir en l'estat de la família en l'actualitat, difondre i incentivar l'interés per la creació de centres de mediació, a més de fomentar l'associacionisme i el paper dels col·legis professionals, i valorar experiències i serveis de mediació en diferents contextos i realitats.

- La mujer y el islam. Una visión plural

Ampliar coneixements sobre un tema candent en la societat actual com el de la dona musulmana. Més enllà de les habituals simplificacions, es parteix de la idea de la diversitat de situacions (socials, econòmiques, culturals, etc.) que defineixen a les dones musulmanes. Es va pretendre enfocar la qüestió des de diverses perspectives, amb la finalitat de subministrar la major informació possible i matisar adequadament enfocaments i opinions que poden ser polèmics. A partir de les ponències i els debats proposats, s’hi va intentar situar la reflexió sobre la dona musulmana en el context adequat, que sovint és manipulat i deformat, cosa que no contribueix gens al coneixement mutu.

- Periodismo y periodistas en tiempos convulsos

Es tractava d'acostar-se a la diversitat dels mitjans de comunicació i analitzar el periodisme que s'hi està fent, el criteris amb què actuen els professionals i les perspectives que genera per a la societat i per a qui accedeix a treballar com a periodista. Tot això en el moment que està vivint la societat espanyola: ruptura del procés de final dialogat de la violència, eleccions municipals i autonòmiques i recta final de la legislatura.

- Problemas escolares, multiculturalidad e integración de inmigrantes

El curs va pretendre mostrar la incidència i els problemes amb què la immigració fa un repte al sistema educatiu. Tot amb una perspectiva multidisciplinar i interdisciplinar. Es va definir la realitat multicultural de l'educació amb experiències viscudes amb immigrats.

· Del 9 al 13 de juliol

- Amor i sexe en les lletres valencianes medievals

El curs va analitzar les diverses concepcions de l'amor i l'expressió de la sexualitat en els obres literàries més representatives dels autors valencians de l'edat mitjana. Amb aquesta finalitat, s’hi van estudiar aspectes relacionats amb la temàtica, referits, fonamentalment, als sermons de sant Vicent Ferrer, les poesies d'Ausiàs March, el Tirant lo Blanc de Joanot Martorell, L'Espill de Jaume Roig, les obres de Joan Roís de Corella i les composicions del Cançoner satíric valencià, a més de valorar un interessant tractat de seducció llatí, el Facetus, traduït al català en el segle XIV. Aquestes anàlisis es van completar amb incursions comparatives en altres contextos de producció literària de l'àmbit romànic, com ara les lletres castellanes, occitanes, galaicoportugueses o italianes de la mateixa època.

Representació del "Tirant lo Blanc" de Joanot Martorell

 

- Derecho sanitario

Els objectius del curs van ser ofrerir una visió panoràmica dels principals aspectes de la legislació sanitària a Espanya, clarificar els conceptes i les categories jurídiques més íntimament relacionats amb el quefer quotidià dels professionals de la sanitat, conèixer l'entorn professional en què s'emmarquen els principals problemes jurídics amb què s'enfronta el personal sanitari i servir de fòrum per al debat entre els sectors professionals implicats en el dret sanitari (juristes, personal sanitari, administració).

- Educando en la participación

L'educació és un dret fonamental reconegut en la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948 i en la Convenció sobre els Drets dels Infants de 1989. Així mateix, a més d'un dret i una responsabilitat internacional compartida i reconeguda, l’educació constitueix un instrument que permet a la ciutadania participar en la societat de manera activa i eficaç. El terme educació abasta un vast significat, però podem parlar d'un procés materialitzat en una sèrie de coneixements adquirits, que produeixen determinats canvis socials, intel·lectuals i emocionals, en funció de la conscienciació personal. En aquest curs es va revisar i analitzar el concepte educatiu i s’exposaren, a més, bones pràctiques dutes a terme amb èxit.

- Energías sostenibles y alternativas. Nuevos retos para la comunidad

La recerca d'energies alternatives que resulten compatibles amb el medi ambient és, sens dubte, un tema de gran actualitat. Ja en l'any 2000, la Comissió Europea presentava, en el seu Llibre Verd, una estratègia energètica a llarg termini amb major suport a les fonts d'energia renovables. Avui dia, fets com la preocupació relacionada amb el canvi climàtic, la contaminació del medi ambient, els compromisos assumits en el Protocol de Kyoto o l'excessiva dependència del petroli, entre altres qüestions, exigeixen un esforç per incrementar les fonts energètiques sostenibles.

- Estrategias para la gestión del desarrollo sostenible

Els objectius del curs eren contribuir a la formació permanent d'experts en àrees de desenvolupament sostenible i desenvolupament local, principalment en els entorns de les iniciatives de desenvolupament sostenible; estudiar el desenvolupament sostenible, amb un enfocament innovador que permeta entendre els efectes de la globalització en els processos territorials, i els factors innovadors de les noves estratègies de desenvolupament territorial i local i intercanviar experiències, entre l’Amèrica Llatina i Espanya, per a propiciar ponts per a la cooperació al desenvolupament.

- La empresa familiar: problemas y soluciones (III)

L'objectiu d'aquest curs es va centrar en l'anàlisi de la problemàtica i les característiques específiques de les empreses familiars en l'actualitat. En aquesta tercera edició es va fer especial referència a tres qüestions fonamentals dins de l'àmbit propi d'aquestes entitats: la dificultat per a superar amb èxit el procés de successió, una de les principals amenaces per a la continuïtat de les empreses familiars; els rols específics de les dones en l'empresa familiar i la seua adequació als canvis socials i econòmics actuals i la correcta elaboració del protocol familiar, com a punt de trobada família-empresa.

- La Unión Europea 50 años después: del Tratado de Roma al Tratado Constitucional

El 25 de març de 2007 es van commemorar els 50 anys de la signatura del Tractat de Roma, creador de la Comunitat Econòmica Europea i germen del procés integrador que ha desenvolupat Europa, l'últim pas del qual es va fer el 29 d'octubre de 2004 amb l'aprovació del Tractat Constitucional, actualment en fase de ratificació pels diversos estats membres. Aquesta efemèride va ser una excel·lent oportunitat perquè, amb el bagatge de mig segle d'experiència comunitària, es plantejara un debat acadèmic sobre les expectatives que genera el futur de la UE, precisament en un moment en què aquesta Unió està sent més o menys qüestionada, especialment després dels referèndums negatius a França i Holanda. Per això, aquest curs va oferir una posada en comú dels principals aspectes i desafiaments que planteja el futur de la UE de 27 estats, quan fa 50 anys de l'inici del procés d'integració europea.

- Los daños laborales en la población trabajadora: el debate permanente

El curs volia revisar i posar al dia les investigacions sobre els mètodes i les tècniques preventives de la prevenció de riscos laborals, a través de l'anàlisi dels sistemes d'informació d'accidents de treball i de les malalties professionals existents a l’estat espanyol i la Unió Europea, amb especial atenció als sectors més paradigmàtics, com la construcció i el transport.

- Nuevos retos y nuevas alternativas en la intervención social con menores

L'objectiu del curs era analitzar l'evolució del sistema de protecció de menors al País Valencià en els últims vint anys, a través de l'anàlisi de les noves demandes presentades per famílies i menors, amb la finalitat de conèixer noves formes per a poder abordar-les.

- Acciones extraordinarias en estructuras

S’hi aportà, a través de conferències impartides per professorat de l’estat espanyol, una visió general d'accions extraordinàries, que poden presentar-se en el projecte d'una estructura i, per tant, al llarg de la vida útil d’aquesta. L'acció sísmica i el foc són accions que recollides en normatives, si bé el seu caràcter extraordinari fa necessari considerar-les amb especial atenció. D’altres, com els impactes, la maquinària, etc., no solen tractar-se de manera sistemàtica i cal plantejar casos concrets per a cada situació.

- ¿Podemos cambiar? Cómo construir un cerebro flexible

El curs pretenia donar a conèixer les possibilitats que tots els éssers humans tenim de modificar les conductes individual i social. S’hi explicà, a més, les possibles bases científiques dels comportaments que ens allunyen o aproximen a altres membres del grup i es donà a conèixer l'estat actual del coneixement sobre les emocions i les possibilitatés de modificar-les. També es dugueren a terme tallers per a introduir els participants en les tècniques actuals de modulació de la conducta pròpia, a fi d'entrenar-los per encarar la vida amb més satisfacció.

· Del 16 al 20 de juliol

- Construcción de paz en el siglo XXI

El curs mostrà la naturalesa dels conflictes actuals, la diversitat que presenten dins d'unes pautes amb homogeneïtatsi les estratègies que des de la diplomàcia i la societat civil s'estan imposant per a assolir la construcció de la pau en les societats en conflicte. A més d'analitzar els processos de pau existents a Àsia i Àfrica, s'hi exposà també l'evolució del procés que al País Basc.

- Cooperación universitaria entre Europa y Latinoamérica: bases para la captación y gestión de proyectos internacionales

Els objectius d'aquest curs, adreçat principalment a gestors de programes internacionals, professorat, investigadors i gestors de ONG, a més d’alumnes de Gestió de l'Administració Pública, van ser l’anàlisi de les tendències en les estratègies d'internacionalització de les universitats d'Europa i Llatinoamèrica i de les propostes d'estratègies i millores de les habilitats per a la consecució de fons d'activitats de cooperació entre universitats europees i llatinoamericanes.

- Energías renovables, química verde y sostenibilidad

En aquest curs es va oferir la perspectiva d'alguns dels factors que més problemes ocasionen al medi ambient. Des de la producció energètica fins a la fabricació d'aliments i materials, s’hi va fer un repàs a la problemàtica mediambiental. Simultàniament, es van mostrar exemples i casos concrets en què l'anàlisi del cicle de vida i la nova visió del món que ens envolta ha proporcionat alternatives viables als mètodes tradicionals.

- Introducción al dibujo tridimensional con Autodesk Inventor

Autodesk Inventor és un sistema de definició de producte idoni per als professionals que aposten per l'avantatge competitiu del programari 3D en el mercat professional. Aquest curs va oferir una oportunitat exclusiva per a poder adquirir els coneixements bàsics d’ús i control d'Inventor, el que cal per a poder crear peces en 3D, planimetria.

- L’educació plurilingüe, repte educatiu del segle XXI

El procés de convergència europea i el fenomen de la nova immigració plantegen reptes nous al sistema educatiu valencià. La resposta ha de venir de la mà dels programes educatius plurilingües. El sistema educatiu valencià té una llarga experiència en la gestió dels programes d'immersió lingüística i d'ensenyament en valencià, que han acreditat uns resultats òptims, tant en l'aprenentatge lingüístic com en el de la resta de matèries no lingüístiques. El repte actual és transformar aquests programes, bàsicament bilingües, en autèntics programes plurilingües. Per això, en aquest curs proposem aprofundir en l'estudi de l'educació plurilingüe, a través de la reflexió teòrica i de tallers pràctics que ens permeten abordar algunes dels qüestions més rellevants d'aquest nou repte.

- Literatura infantil y juvenil: palabras, espacios y lectura

La responsabilitat de sembrar en els xiquets i xiquetes el gust per la lectura és una tasca compartida, en la qual han d'implicar-se tant els docents com els pares, les administracions educatives i tots els estaments socials. El nostre propòsit en aquest curs va ser fer bons lectors, perquè hi haja escoles vives, on els xiquets siguen actors i creadors i, per tant, la societat en què estan immersos siga més dinàmica i tolerant. En definitiva, volem ensenyar a llegir i posar la llavor en els seus cors d’experiències enriquidores, reptes intel·lectuals estimulants i vivències emocionals intenses.

- Mercado y consumo de ideas: el negocio cultural

No hi ha dubte que, amb l'arribada de la globalització, la cultura ha passat a formar part del total dels ressorts del mercat. Fenòmens com el bestsellerisme, la intriga, l’experiencialisme, el thriller, l'acció trepidant, l'esoterisme, el refugi en el passat històric, etc. nodreixen les nostres formes culturals, encara que l’estat espanyol s'haja incorporat més tardanament a aquest fenomen. Un art i una literatura d'un sol ús, llastrats per les presses d'un temps tecnificat, semblen el símptoma de l'arrelament de formes de ficció pròpies del consum instantani en les nostres societats de l'oci. Una mirada multidisciplinar a les diverses formes artístiques del nostre temps (narrativa, teatre, cinema, publicitat i arts visuals), juntament amb les oportunes anàlisis d'aquesta vertiginosa transformació, pretén dilucidar el moment en el qual l'aliment espiritual d'Occident recula en favor d'una cultura de l'entreteniment a l'altura de les altres mercaderies que circulen en l'aparador global de la cultura.