Logotipo de la Universidad de Alicante foto de capçalera
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

PRESENTACIÓ

 

Les funcions i competències que té assumides el Vicerectorat de Planificació Econòmica per delegació del rector, s'exerceixen i desenvolupen des del propi Vicerectorat i des de les unitats que depenen orgànicament del mateix. Aquestes funcions i competències són les següents:

- Planificació pressupostària i financera de la Universitat d'Alacant en col·laboració amb la Gerència així com la planificació i assignació pressupostària als diferents Centres i Departaments.

- Signatura per delegació del rector en totes aquelles actuacions de tràmit o definitives referides a gestió econòmica i control financer.

- Control financer i de gestió de la Fundació General de la Universitat d'Alacant.

- Control financer i de gestió de laSocietat de Relacions Internacionals.

- Control financer i de gestió de la Societat Taller Digital.


El context econòmic per al passat curs ha vingut determinat pels acords subscrits el 14 d'octubre de 2005 entre les universitats públiques valencianes i la Generalitat, que ens situen en un marc de pròrroga del Pla Plurianual de Finançament 1999-2003.

En aquest marc es va elaborar un projecte de pressupost amb l'objectiu de fer possible les línies centrals d'actuació que van ser aprovades pel consell de Govern el 30 de novembre de 2006. El pressupost va ser aprovat pel consell Social el 19 de desembre de 2006:

- L'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior i a la conseqüent nova organització dels Ensenyaments Universitaris a Espanya.

- La millora de la qualitat docent.

- El foment de la investigació i de la transferència de tecnologia.

- La millora, manteniment i ampliació del Campus, tant en infraestructures docents com científic-tecnològiques, que permetin el creixement de la Universitat i el desenvolupament del seu Parc Científic.

- La promoció de la cultura dintre d'un marc d'implicació social de la Universitat amb el seu entorn.


La Fundació General de la Universitat d'Alacant, la Societat de Relacions Internacionals i el Taller Digital han presentat individualment la seva corresponent memòria d'activitats.