Logotipo de la Universidad de Alicante foto de capçalera
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

PRESSUPOST

 

· Pressupost d'ingressos per a l'exercici 2007
· Pressupost de despeses per a l'exercici 2007
· Liquidació del pressupost d'ingressos per a l'exercici 2006
· Liquidació del pressupost de despeses per a l'exercici 2006

 

 

 

Pressupost d'ingressos per a l'exercici 2007

CÒDI
ECONÒMIC
DESCRIPCIÓ DE L'INGRÉS
PRESSUPOST INICIAL
2006
PRESSUPOST INICIAL
2007
% VAR.
CAP.3.- TAXES PREUOS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
1303
Taxes Acadèmiques
19.190.000,00
20.700.000,00
7,9%
1307
Drets d'examen
35.000,00
45.000,00
28,6%
1310
Drets de matrícula en cursos i seminaris
175.000,00
150.000,00
-14,3%
1319
Altres preus públics
70.000,00
90.000,00
28,6%
1329
Altres ingressos procedents de prestació de serveis
2.400.000,00
2.700.000,00
12,5%
1380
D'exercicis tancats
15.000,00
20.000,00
33,3%
1399
Ingressos diversos
800.000,00
1.000.000,00
25,0%
TOTAL CAPÍTOL 3
22.685.000,00
24.705.000,00
8,9%
  CAP.4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS      
145000
Model de finançament
120.536.992,80
128.475.010,75
6,6%
145001
Emissió de deute
6.352.664,86
6.341.631,99
-0,2%
TOTAL CAPÍTOL 4
126.889.657,66
134.816.642,74
6,2%
  CAP.5.- INGRESSOS PATRIMONIALS      
1520
Interessos de comptes bancaris
365.000,00
550.000,00
50,7%
1550
De concessions administratives
375.000,00
300.000,00
-20,0%
TOTAL CAPÍTOL 5
740.000,00
850.000,00
14,9%
CAP. 7.- TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL
170000
Del Departament al que està adscrit (Investigació)
3.200.000,00
7.000.000,00
118,8%
1701
D'altres Departaments Ministerials
1.200.000,00
400.000,00
-66,7%
1710
D'Organismes Autònoms Administratius
300.000,00
600.000,00
100,0%
175000
Investigació Universitària
8.000.000,00
4.000.000,00
-50,0%
175003
Construcció i equipament de Centres
12.100.000,00
-100,0%
175004
Amortització de capital en plans d'inversió en infraestructures
214.647,18
214.647,18
0,0%
1760
D'Ajuntaments
110.000,00
200.000,00
81,8%
1761
De Diputacions
150.000,00
200.000,00
33,3%
1770
D'empreses privades
100.000,00
650.000,00
550,0%
1780
De famílies i institucions sense fins de lucre
500.000,00
450.000,00
-10,0%
1790
De l'exterior
3.500.000,00
2.500.000,00
-28,6%
TOTAL CAPÍTOL 7
29.374.647,18
16.214.647,18
-44,8%
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS
179.689.304,84
176.586.289,92
-1,7%

 

CAPÍTOL
DESCRIPCIÓ DE L'INGRÉS
PRESSUPOST INICIAL
2007
PRESSUPOST INICIAL
2006
DIFERÈNCIA
%
VAR.
3
Taxes i altres ingressos
24.705.000,00
22.685.000,00
2.020.000,00
8,9%
4
Transferències corrents
134.816.642,74
126.889.657,66
7.926.985,08
6,2%
5
Ingressos patrimonials
850.000,00
740.000,00
110.000,00
14,9%
7
Transferències de capital
16.214.647,18
29.374.647,18
-13.160.000,00
-44,8%
TOTAL
176.586.289,92
179.689.304,84
-3.103.014,92
-1,7%

 

Gràfic de la variació d'ingressos en el pressupost dels anys 2006 i 2007 en euros

 

 

 

Pressupost de despeses per a l'exercici 2007

CÒDI
ECONÒMIC
DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA
PRESSUPOST INICIAL
2006
PRESSUPOST INICIAL
2007
% VAR.
CAP.1.- DESPESES DE PERSONAL
120
Funcionaris- Retribucions bàsiques
31.501.220,07
34.161.487,46
8,4%
121
Funcionaris- Retribucions complementàries
36.378.824,74
37.985.829,74
4,4%
130
Laborals Fixos - Retribucions
427.300,68
416.261,54
-2,6%
141
Altre personal - Cont. Règim Dret Administratiu
12.635.906,85
13.340.638,42
5,6%
160
Quotes Socials: Seguretat Social
10.522.065,40
11.191.736,59
6,4%
162
Ajuda Social
1.006.118,50
1.068.055,49
6,2%
TOTAL CAPÍTOL 1
92.471.436,24
98.164.009,24
6,2%
CAP.2.- DESPESES CORRENTS EN BENS I SERV.
2
Despeses corrents en bens i serveis
25.090.000,00
25.591.800,00
2,0%
TOTAL CAPÍTOL 2
25.090.000,00
25.591.800,00
2,0%
CAP.3.- DESPESES FINANCERES
300
Interessos deute
6.352.664,86
6.341.631,99
-0,2%
310
Interessos de prèstcs en moneda nacional
400.000,00
550.000,00
37,5%
349
Altres despeses financeres
3.500,00
3.500,00
0,0%
TOTAL CAPÍTOL 3
6.756.164,86
6.895.131,99
2,1%
CAP.4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS
480
Transf. corrents a institucions sense fins de lucre
1.534.000,00
1.540.000,00
0,4%
TOTAL CAPÍTOL 4
1.534.000,00
1.540.000,00
0,4%
CAP.6.- INVERSIONS REALS
609
Investigació Universitària
32.667.401,75
34.071.831,14
4,3%
620
Pla d'Inversions
16.063.000,00
9.679.459,12
-39,7%
621
Inversions pròpies
3.400.000,00
-100,0%
622
Infraestructura docent
1.063.243,56
-100,0%
TOTAL CAPÍTOL 6
53.193.645,31
43.751.290,26
-17,8%
CAP.7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
740
Trasnsf. de capital a empreses pub. i altres entes pub.
300.506,05
300.506,05
0,0%
TOTAL CAPÍTOL 7
300.506,05
300.506,05
0,0%
CAP.9,- PASIUS FINANCERS
911
Amortització de préstcs a llarg termini d'entes del Sector Públic
128.905,20
128.905,20
0,0%
931
Amortització de préstcs d'exterior a llarg termini
214.647,18
214.647,18
0,0%
TOTAL CAPÍTOL 9
343.552,38
343.552,38
0,0%
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES
179.689.304,84
176.586.289,92
-1,7%

 

CAPÍTOL
DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA
PRESSUPOST INICIAL
2007
PRESSUPOST INICIAL
2006
DIFERÈNCIA
%
VAR.
1
Despeses de personal
98.164.009,24
92.471.436,24
5.692.573,00
6,2%
2
Bens corrents i serveis
25.591.800,00
25.090.000,00
501.800,00
2,0%
3
Despeses financeres
6.895.131,99
6.756.164,86
138.967,13
2,1%
4
Transferències corrents
1.540.000,00
1.534.000,00
6.000,00
0,4%
6
Inversions reals
43.751.290,26
53.193.645,31
-9.442.355,05
-17,8%
7
Transferències de capital
300.506,05
300.506,05
0,00
0,0%
9
Pasius financers
343.552,38
343.552,38
0,00
0,0%
TOTAL
176.586.289,92
179.689.304,84
-3.103.014,92
-1,7%

 

Gràfic de la variació de despeses en el pressupost dels anys 2006 i 2007 en euros

 

 

 

Liquidació del pressupost d'ingressos per a l'exercici 2006

CÒDI ECONÒMIC
EXPLICACIÓ DE L'INGRÉS
PRESSUPOST DEFINITIU
LIQUIDAT
INGRESSAT
PENDENT
D'INGRÉS
CAP.3.- TAXES PREUS PÚBLICS I ALTRES INGR.
1303
Taxes Acadèmiques
20.362.513,41
21.310.528,81
21.268.602,34
41.926,47
1307
Drets d'examen
35.000,00
22.001,50
22.001,50
0,00
1310
Drets de matrícula en cursos i seminaris
265.107,57
265.107,57
265.107,57
0,00
1319
Altres preus públics
74.000,00
108.239,94
71.071,83
37.168,11
1329
Altres ingressos procedents de prestació de serveis
4.434.138,51
4.563.651,58
3.090.414,09
1.473.237,49
1380
D'exercicis tancats
57.065,26
42.975,20
42.975,20
0,00
1399
Ingressos diversos
867.070,95
1.100.569,10
1.017.877,29
82.691,81
TOTAL CAPÍTOL 3
26.094.895,70
27.413.073,70
25.778.049,82
1.635.023,88
CAP.4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS
1450
De la Generalitat Valenciana
126.889.657,66
128.184.303,67
75.803.408,79
52.380.894,88
1460
D'Ajuntaments
51.674,82
51.674,82
0,00
TOTAL CAPÍTOL 4
126.889.657,66
128.235.978,49
75.855.083,61
52.380.894,88
CAP.5.- INGRESSOS PATRIMONIALS
1520
Interessos de comptes bancaris
365.000,00
676.222,62
676.118,07
104,55
1550
De concessions administratives
375.000,00
401.110,57
387.080,26
14.030,31
TOTAL CAPÍTOL 5
740.000,00
1.077.333,19
1.063.198,33
14.134,86
CAP. 7.- TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL
1700
Del Departament al que està adscrit
6.471.127,60
6.471.127,60
6.471.127,60
0,00
1701
D'altres Departaments Ministerials
240.880,74
240.880,74
240.880,74
0,00
1710
D'Organismes Autònoms Administratius
549.437,15
549.437,15
549.437,15
0,00
1740
De empreses públiques
5.286,64
5.286,64
5.286,64
0,00
1741
D'altres entes públics
15.360,00
15.360,00
15.360,00
0,00
1750
De la Generalitat Valenciana
3.587.982,09
3.587.982,09
3.587.982,09
0,00
1760
D'Ajuntaments
277.208,03
277.208,03
277.208,03
0,00
1761
De Diputacions
172.351,00
172.351,00
172.351,00
0,00
1770
D'empreses privades
658.540,84
658.540,84
658.540,84
0,00
1780
De famílies i institucions sense fins de lucre
754.732,15
754.732,15
754.732,15
0,00
1790
De l'exterior
2.660.007,11
2.660.007,11
2.660.007,11
0,00
TOTAL CAPÍTOL 7
15.392.913,35
15.392.913,35
15.392.913,35
0,00
CAP 8.- ACTIUS FINANCERS
 
 
 
 
1870
Remanent de tresoreria
67.178.361,88
 
TOTAL CAPÍTOL 8
67.178.361,88
0,00
0,00
0,00
CAP. 9.- PASIUS FINANCERS
 
 
1912
Préstcs rebuts a curt termini d'entes de fora del S. Públic
509.410,20
509.410,20
0,00
TOTAL CAPÍTOL 9
0,00
509.410,20
509.410,20
0,00
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS
236.295.828,59
172.628.708,93
118.598.655,31
54.030.053,62

 

CAPÍTOL
EXPLICACIÓ
DE L'INGRÉS
PRESSUPOST DEFINITIU LIQUIDAT INGRESSAT % LIQUIDAT % INGRESSAT
3
TAXES I ALTRES INGRESSOS
26.094.895,70
27.413.073,70
25.778.049,82
105,05%
98,79%
4
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
126.889.657,66
128.235.978,49
75.855.083,61
101,06%
59,78%
5
INGRESSOS PATRIMONIALS
740.000,00
1.077.333,19
1.063.198,33
145,59%
143,68%
7
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
15.392.913,35
15.392.913,35
15.392.913,35
100,00%
100,00%
8
ACTIUS FINANCERS
67.178.361,88
9
PASIUS FINANCERS
0,00
509.410,20
509.410,20
T O T A L
236.295.828,59
172.628.708,93
118.598.655,31
 
   

 

 

 

 

Liquidació del pressupost de despeses per a l'exercici 2006

CÒDI ECONÒMIC
EXPLICACIÓ DE LA DESPESA
PRESSUPOST DEFINITIU
CONTRET
PAGAT
PENDENT DE PAGAMENT
 
CAP.1.- DESPESES DE PERSONAL
120
Funcionaris- Retribucions bàsiques
31.715.234,99
31.715.234,99
31.715.234,99 
121
Funcionaris- Retribucions complementàries
36.509.292,50
36.509.292,50
36.509.292,50
130
Laborals Fixos – Retribucions
410.402,28
410.402,28
410.402,28
141
Altre personal - Cont. Règim Dret Administratiu
12.337.934,87
12.337.934,87
12.337.934,87
160
Quotes Socials: Seguretat Social
9.907.453,10
9.907.382,55
9.048.983,88
858.398,67
162
Ajuda Social
1.006.118,50
1.000.604,85
1.000.604,85
TOTAL CAPÍTOL 1
91.886.436,24
91.880.852,04
91.022.453,37
858.398,67
CAP.2.- DESPESES CORRENTS EN BENS I SERV.
2XX
Despeses corrents en bens i serveis
24.980.589,80
24.424.769,27
24.069.471,44
355.297,83
TOTAL CAPÍTOL 2
24.980.589,80
24.424.769,27
24.069.471,44
355.297,83
CAP.3.- DESESES FINANCERES
300
Interessos deute
6.352.664,86
6.352.664,86
6.352.664,86
310
Interessos de préstcs en moneda nacional
509.410,20
509.410,20
509.410,20
349
Altes despeses financeres
3.500,00
2.252,39
2.252,39
TOTAL CAPÍTOL 3
6.865.575,06
6.864.327,45
6.864.327,45
 
CAP.4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS
480
Transf. corrents a institucions sense fins de lucre
1.534.000,00
1.534.000,00
1.534.000,00
TOTAL CAPÍTOL 4
1.534.000,00
1.534.000,00
1.534.000,00
 
CAP.6.- INVERSIONS REALS
609
Investigació Universitària
87.931.498,16
32.645.765,42
32.142.921,76
502.843,66
620
Pla d'Inversions
8.313.000,00
2.170.294,61
1.995.095,43
175.199,18
621
Inversions pròpies
11.610.330,66
3.229.404,12
3.138.542,37
90.861,75
622
Infraestructura docent
2.530.340,24
109.321,84
84.983,24
24.338,60
TOTAL CAPÍTOL 6
110.385.169,06
38.154.785,99
37.361.542,80
793.243,19
CAP.7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
 
 
 
 
740
Trasnsf. de capital a empreses pub. i altres entes pub.
300.506,05
300.506,05
300.506,05
TOTAL CAPÍTOL 7
300.506,05
300.506,05
300.506,05
CAP.8.- ACTIUS FINANCERS
 
 
850
Adquisició accions i particip. dins del Sector Públic
TOTAL CAPÍTOL 8
 
 
 
 
CAP.9.- PASIUS FINANCERS
 
 
911
Amortització préstcs a llarg termini d'entes del Sector Públic
128.905,20
128.905,20
128.905,20
931
Amortització préstcs en moneda extrangera a llarg termini
214.647,18
214.647,18
214.647,18
TOTAL CAPÍTOL 9
343.552,38
343.552,38
343.552,38
 
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES
236.295.828,59
163.502.793,18
161.495.853,49
2.006.939,69

 

CAPÍTOL
EXPLICACIÓ
DE LA DESPESA
PRESSUPOST DEFINITIU CONTRET PAGAT %
CONTRET
% PAGAT
1
DESPESES DE PERSONAL
91.886.436,24
91.880.852,04
91.022.453,37
99,99%
99,06%
2
DESPESES CORRENTS EN BENS I SERV.
24.980.589,80
24.424.769,27
24.069.471,44
97,77%
96,35%
3
DESPESES FINANCERES
6.865.575,06
6.864.327,45
6.864.327,45
99,98%
99,98%
4
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
1.534.000,00
1.534.000,00
1.534.000,00
100,00%
100,00%
6
INVERSIONS REALS
110.385.169,06
38.154.785,99
37.361.542,80
34,57%
33,85%
7
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
300.506,05
300.506,05
300.506,05
100,00%
100,00%
8
ACTIUS FINANCERS
9
PASIUS FINANCERS
343.552,38
343.552,38
343.552,38
100,00%
100,00%
T O T A L
236.295.828,59
163.502.793,18
161.495.853,49