Logotipo de la Universidad de Alicante foto de capçalera
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

CONSELL D'ALUMNES

 

· Presentació
· Naturalesa i fins
· Gestió en òrgans universitaris
· Promoció del Consell d'Alumnes, foment de la participació estudiantil i formació integral dels estudiants
· Activitats
· Polítiques trasversals de joventut
· Espai Europeu d'Educació Superior
· Serveis als estudiants
· Activitats en què ha col·laborat
· Relacions Interuniversitàries

 

 

 

Presentació

Aquest document, que es presenta per a la consideració i coneixement de la tota la comunitat universitària, és el reflex de la voluntat activa de l'organització estudiantil de la Universitat d'Alacant i el compliment dels nostres objectius generals, que ja marquem que són els següents:

- Promocionar el Consell d'Alumnes com màxim òrgan de representació estudiantil, oferint informació de la nostra útil labor i realitzant accions concretes de foment de la participació i representació.

- Promoure i fomentar a l'associacionisme a través de l'Hotel d'Associacions i donar-hi suport.

- Augmentar els drets dels estudiants, tant en el terreny acadèmic com en el personal, amb la implantació d’un concepte de qualitat integral en la Universitat d'Alacant.

- Desenvolupar una política transversal de joventut que contribuïsca a la formació integral dels estudiants.

- Potenciar les relacions institucionals i internacionals per a fer de la Universitat un autèntic espai europeu del coneixement i, per tant, una Universitat referent en el conjunt d'Europa.

La gestió sobre la qual versa aquesta memòria té a veure amb el període transcorregut entre l’octubre del 2006 i el juliol del 2007, període en què hem estat de celebració ja que l'ocasió ho mereixia: es compleixen 20 anys des de la creació del Consell d'Alumnes de la Universitat d'Alacant, un Consell, el de llavors, que pràcticament no té res a veure amb la situació de l’actual, conegut i reconegut, escoltat i respectat, més participatiu, amb més recursos i més pressupost, i un dels màxims referents a escala nacional.

Aquest període, el que justifiquem, ha culminat de la labor d'un gran equip humà de direcció del Consell d'Alumnes, al mateix temps que, com no podia ser altrament, és l'inici d'un nou projecte estudiantil il·lusionant i totalment renovat, que té la seua màxima expressió en la Comissió Permanent del Consell d'Alumnes.

Universitat d'Alacant, novembre del 2007

Sgt.: Cristià Sirvent Carbonell
President del Consell d'Alumnes

 

 

 

Naturalesa i fins

El Consell d'Alumnes és el màxim òrgan col·legiat de representació dels alumnes de la Universitat d'Alacant; així mateix, interrelaciona els estudiants amb els altres membres de la Universitat i els representa davant de tots els òrgans universitaris i extrauniversitaris.

És un element imprescindible per a canalitzar les propostes i demandes dels alumnes, dels estudiants, i és la nostra veu en les institucions.

Com a màxim òrgan de representació estudiantil de la Universitat aglutina en el seu si els representants d'alumnes claustrals, membres del Claustre General de la Universitat, dels claustres de facultats i de les juntes d'escola, segons consta en el nostre Reglament de règim intern, en relació amb la seua composició.

El funcionament orgànic del Consell d'Alumnes està compost per Assemblea General, la Comissió Permanent i el president del Consell d'Alumnes, que al seu torn és membre de l'Equip de Direcció de la Universitat amb veu però sense vot, segons especifica l'Estatut de la Universitat d'Alacant.

El Consell d'Alumnes és un òrgan que oferta serveis a l'alumnat a fi de garantir-ne la seua formació integral i la seua participació. Aquests serveis es concreten en el Centre d'Informació Juvenil (CIJ), l'Oficina de Suggeriments i Queixes (OSQ), assessorament i reclamació d'exàmens, Oficina Verda, Hotel d'Associacions i delegacions d'alumnes.

El Consell d'Alumnes com a òrgan de participació i en l’esforç per garantir la participació de l'alumnat en general té les comissions següents, que si bé algunes tenen gran tradició, d’altres són de noves creació. A continuació les esmentem: Comissió Econòmica, d'Associacionisme i Participació Estudiantil, de Transport, Qualitat i Formació Integral, de Cultura, de Noves Tecnologies, Comissió d'Esports, Oci i Temps Lliure, d'Assumptes Socials, de Congressos Acadèmics, de Voluntariat, Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament, d'Innovació i Joves Emprenedors, de Relacions Internacionals i l'Oficina Verda (òrgan autònom del Consell d'Alumnes, substitueix la Comissió de Medi Ambient del Consell d'Alumnes), la memòria d'aquesta última està recollida en el Vicerectorat d'Alumnat, ja que el vicerector d'Alumnat és el president del Consell Rector de l'Oficina.

Així mateix, participa en el Consell Interuniversitari Valencià d'Estudiants, del Consell Valencià d'Universitats, en la Coordinadora de Representants d'Estudiants d'Universitats Públiques (CREUP) i, per tant, de l'European Students Union (ESU).

 

 

 

Gestió en òrgans universitaris

En aquest apartat es relaciona la labor de representació i participació del Consell d'Alumnes en els òrgans que posteriorment es relacionen, tots ells òrgans de govern de la Universitat d'Alacant.

1. Vicerectorats i Comissions de la Universitat

Des del Consell d'Alumnes s'ha col·laborat activament en totes les comissions a l’efecte de representar els estudiants en tots els temes que els han afectat directament i indirectament. En el cas d'aquest últim curs han sigut innumerables els òrgans de la Universitat en què s'ha participat i s'ha intervingut, com ara:

En el cas del Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat; la Comissió de Compatibilitats i la Comissió d'Ordenació Acadèmica.

En el cas del Vicerectorat d'Investigació, Desenvolupament i Innovació. En aquest, que té menys influència en les nostres accions, s'ha participat estrictament en l'àmbit de les Comissions d'Investigació a través dels nostres representants.

Pel que fa al Vicerectorat d'Extensió Universitària, s'ha participat en comissions per a la preparació de la Setmana de Benvinguda i altres activitats culturals i d'oci en què el Consell d'Alumnes ha tingut un gran pes.

En el cas del Vicerectorat de Qualitat i Harmonització Europea; ha sigut i continuarà sent un dels espais en què el Consell d'Alumnes més assisteix a les convocatòries. En són exemples la Comissió de Convalidacions de Districte, Comissió de Qualitat, ICE, CEM, UTC i el Secretariat de Promoció del Valencià. Tots aquests òrgans decideixen qüestions que ens afecten molt directament i això explica la importància i el compromís del Consell d'Alumnes per estar-hi present. Cal destacar la nostra col·laboració activa, així mateix, amb el Centre d'Estudis de la Dona en la preparació dels actes del Dia de la Dona Treballadora.

En el cas del Vicerectorat de Planificació d'Estudis; un altre en el qual estem molt presents, ja que compta amb comissions relacionades molt directament amb els nostres títols, s'ha participat de forma molt activa en la Comissió CECLEC i en la Comissió CEDIP.

En el cas del Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació, és una àrea que té a veure molt amb els nostres objectius, sobretot en la gestió de les beques ERASMUS i la resta de programes de mobilitat per a estudiants. Pel que fa a l'àrea de Cooperació, hem col·laborat activament en la comissió i en el repartiment d'ajudes, i també en projectes de diversa índole, avalats pel mateix Consell d'Alumnes, i un llarg etcètera d'activitats en matèria intercultural.

En el cas del Vicerectorat de Planificació Econòmica, es van negociar els pressupostos i es va participar en la Comissió de Pressupostos elegida pel Claustre a través dels nostres representants.

Pel que fa al Vicerectorat d'Infraestructures i Ampliació del Campus, es va participar activament en la Comissió de Seguiment dels Serveis, i també en la Comissió de Seguretat, en la qual. es van proposar mesures per a conscienciar els estudiants en matèria de seguretat en general. Pel que fa a les peticions d'infraestructures, es van sol·licitar millores en l'Hotel d'Associacions del Consell d'Alumnes, millores en matèria de manteniment i neteja.

Pel que fa al Vicerectorat de Tecnologia i Innovació Educativa; es va participar en la mesura de les nostres possibilitats en la Comissió d'Usuaris del SIBID, ja que és una Comissió excessivament nombrosa i requereix una participació d'alumnat molt més àmplia, perquè ha d'haver-hi un representant per cada centre.

Pel que fa al Vicerectorat d'Alumnat, no hi ha dubte de la gran participació en les seues diverses comissions que hem desenvolupat, ja que sense aquest òrgan no haurien sigut possible totes les accions que ha dut a terme el Consell d'Alumnes.

Per a acabar, voldríem agrair des del Consell d'Alumnes la labor, la col·laboració i el gran suport que tot l'Equip de Direcció de la Universitat d'Alacant, encapçalats pel rector Ignacio Jiménez Raneda, ha prestat a la Permanent ixent del Consell d'Alumnes i, molt especialment, a José Vicente Cabezuelo, un gran company i amic del Consell d'Alumnes i un gran Vicerector d'Alumnat, sense el suport lleial del qual tot el que es presenta ací no hauria sigut possible. Al mateix temps que des de la nova Permanent del Consell d'Alumnes sol·licitem la mateixa, i fins i tot, major dedicació, confiança, lleialtat, comprensió col·laboració i bona relació que s'ha tingut fins ara per part de l'Equip de Direcció d'aquesta Universitat, la nostra Universitat d'Alacant.

2. Consell de Govern

Pel que fa al Consell de Govern, hem acudit a totes les reunions que s'han fet i hem participat en els debats i deliberacions, molt especialment en els temes que ens afecten, com ara el calendari acadèmic, les normatives generals, els pressupostos de la Universitat, els postgraus i màsters, els plans d'estudis, els títols propis, l'ampliació i millora del campus, el pla de qualitat docent i un llarg etcètera, que no reflectirem ací en tota la seua magnitud ja que consta en les actes dels Consells de Govern publicades en la pàgina web de la Universitat.

3. Consell Social

Després de les eleccions a Claustre General del 15 de març i amb la renovació de la representació estudiantil d'aquest, en la seua primera convocatòria elegim a proposta de l'Assemblea del Consell d'Alumnes el representant d'alumnes en el Consell Social i aquesta responsabilitat va correspondre al membre de la Comissió Permanent del Consell d'Alumnes, Raúl Estrada Niñoles.

4. Claustre General

En el Claustre General del març es van fer les eleccions per a renovar-lo i en la reunió següent, la del 3 d'abril, participem activament amb les distintes propostes de l'alumnat per a formar part de la Taula del Claustre, del Consell de Govern i de les Comissions de Coordinació Acadèmica i Professorat, d'Investigació i de Planificació Econòmica. Així mateix, el punt més destacat de la nostra actuació en aquest òrgan va ser proposar al Claustre dues reivindicacions estudiantils molt demanades per la majoria de l'alumnat de la Universitat: l'aprovat per compensació i la matrícula oberta.

 

 

 

Promoció del Consell d'Alumnes, foment de la participació estudiantil i formació integral dels estudiants

Aquest és un dels objectius prioritaris del Consell d'Alumnes, la promoció com a òrgan de representació estudiantil a través del foment de la participació estudiantil i el coneixement per part de la comunitat estudiantil de la nostra activitat. En aquest sentit s'han promocionat i s'han dut a terme les activitats següents:

1. Col·laboració amb "l'Agenda Universitat d'Alacant 2006-2007" del Servei de Promoció del Valencià.

Juntament amb l'Oficina d'Informació a l'Alumnat i el Secretariat i les distintes secretàries de centre s'han repartit un total de 12.500 agendes entre els alumnes i la resta de la comunitat universitària.

Portada de l'Agenda Universitat d’Alacant 2006-2007 del Servei de Promoció del Valencià

 

2. Publicació i repartiment adhesiu del "CALENDARI DOCENT".

Aquesta és una campanya que repetim diversos anys per la seua bona acollida. Es van repartir un total de 15.000 adhesius entre tota la comunitat universitària

Adhesiu del "Calendari Docent"

 

3. Escola de Tardor del Consell d'Alumnes.

Des del Consell d'Alumnes de la Universitat d'Alacant es va dur a terme la III Escola de Tardor, que es va fer al Campus del 16 al 20 d'octubre del 2006.

L'Escola de Tardor del Consell d'Alumnes pretén ser un espai actiu de formació integral per als estudiants de la Universitat d'Alacant on volem promocionar la participació i l'associacionisme estudiantil

D'altra banda, constitueix un dels referents de formació i participació estudiantil que té la Universitat d'Alacant i el Consell d'Alumnes, a més de ser una de les activitats d'Inici@ctiva com a projecte de dinamització estudiantil de la Universitat d'Alacant.

El Curs està dirigit a universitaris, generalment i específicament a actuals i futurs representants d'alumnes de la Universitat d'Alacant.

Cartell d'un dels cursos "Qué vols fer amb el teu futur" dins de les activitats d'Inici@tiva

 

4. II Fòrum Interuniversitari d'Estudiants i Convergència Europea.

Aquest fòrum va tenir lloc a la Universitat d'Alacant de l'11 al 14 de gener del 2007. S’hi va invitar a assistir representants d’universitats espanyoles de diferents titulacions a fi de revisar un seguit d’aspectes del sistema universitari espanyol per a aconseguir l'EEES i ser un referent per a les reivindicacions i aspiracions dels estudiants davant de la convergència europea.

5. Formació de líders universitaris.

Aquesta convivència universitària, que té com a objectiu formar els nostres representant, es va dur a terme a la Seu Universitària de Benissa del 2 al 4 de març.

 

 

 

Activitats

1. Actes de commemoració del 20 aniversari del Consell d'Alumnes

Durant el curs 2006-07 hem viscut la celebració del 20 Aniversari del Consell d'Alumnes de la Universitat d'Alacant. Sembla que va ser ahir quan el Consell naixia i començava a portar la seua veu i el seu vot, obrint camí, entre molts esculls, entre els grans mars i oceans que suposaven els centres o facultats i, el mateix Rectorat. Des del Consell d'Alumnes, al llarg de tot aquest curs del qual fem balanç en aquesta memòria, hem destinat els màxims esforços en tots els sentits a donar a conèixer més encara la importància del Consell d'Alumnes en la vida universitària, en la vida diària dels alumnes, dels clients, usuaris i treballadors d'aquesta societat universitària sense els quals, volem insistir, la Universitat d'Alacant no seria el que és avui, ja que de la participació, l’esforç i la dedicació de nosaltres, els alumnes, depenen les garanties del futur social dels pròxims anys; en definitiva, de les nostres motivacions, del nostre interès col·lectiu, de la nostra formació i de la nostra capacitat de desenvolupar projectes que facen de la nostra societat una font d'intercanvi de relacions, de formació, d'experiències, d'oci, de cultura i de benestar que ens faça més partícips a tothom en la mesura de les nostres motivacions, possibilitats i metes.

Des d'ací vull reiterar l’agraïment als anteriors equips de direcció del Consell d'Alumnes, així com a tots els estudiants que han participat en la representació estudiantil o associativa en aquesta Universitat d'Alacant, ja que avui dia som el que som i hem arribat on hem arribat, en el camí d'afrontar nous reptes que ens obrin fronteres, com l'EEES, gràcies a la gran labor que heu desenvolupar i de la qual us heu de sentir molt orgullosos.

Com a recorregut pels actes de commemoració de l’esmentat 20è Aniversari del Consell d'Alumnes, cal destacar els concerts especials, en col·laboració amb el Vicerectorat d'Extensió Universitària, de Jorge Drexler, Nosoträsh, Sivil Vane i espectacle de poesia i hip hop Versos prestats, i la III Fira de l'Associacionisme, és a dir Inici@ctiva, la qual va suposar una gran inversió en la participació estudiantil, que va respondre amb nombrosa participació i èxit amb activitats ludicoformatives on la interactuació de l'alumne, la informació i la participació van ser l'essència de tot el desenvolupament de la fira al llarg dels dies que va estar en marxa.

Finalment, cal assenyalar que els actes d'aquesta destacada celebració, que ens fan viure el present de la representació estudiantil amb grans desitjos de millorar en el futur, acabaran el curs 2007-08 amb la Gala del 20è Aniversari del Consell d'Alumnes, que serà el passador final a tot un any de memòria, reconeixement i celebració de la importància de la labor de la representació estudiantil universitària.

Cartells dels Concerts especials de "Sivil Vane + Nosoträsh" i de l'espectacle de poesia i hip hop “Versos Prestats”

 

2.II Setmana Intercultural de la Universitat d'Alacant i Bancaixa.

La II Setmana Intercultural i de Cooperació es va dur a terme del 8 a l'11 de novembre del 2006 a l'esplanada de la Biblioteca General. Una fira que va tenir molt bona acollida entre la comunitat universitària per la seua àmplia oferta intercultural en la qual es van dur a terme projeccions, tallers, xarrades i conferències, a més d'actuacions musicals i una revetla multicultural.

Cartell de la "II Setmana Intercultural de la Universitat d'Alacant i Bancaixa"

 

3. II Setmana del Medi Ambient.

La Setmana del medi ambient va transcórrer del 20 al 24 de novembre del 2006, aquest curs es va concebre com un curs molt participatiu i amb moltes eixides al camp a fi de conscienciar els alumnes en el respecte a la naturalesa.

Cartell de la "II Setmana del medi ambient"

 

4. 8 de març. Dia de la Dona Treballadora.

Dins de les nombroses activitats que la Universitat va dur a terme amb motiu del Dia Internacional de la Dona, el Consell d'Alumnes i dins de la campanya de concerts compromesos aprofitem l'ocasió per a organitzar un concert especial amb l'actuació de dos grups del panorama nacional compostos per dones.

5. Fira Inici@ctiva

El Consell d'Alumnes ha interioritzat clarament la necessitat de promoure l'associacionisme i ha convertit aquesta preocupació en una línia transversal per a totes les seues àrees. El Consell d'Alumnes de la Universitat d'Alacant, conscient d'aquesta necessitat i com a eix dels seus objectius unit al dels Consells de la Joventut proposa un pla d'acció necessari per a donar cobertura a aquesta iniciativa tan important de construir una societat civil organitzada.

La fórmula que presentem és una campanya per a la promoció de l'associacionisme juvenil i estudiantil que no es limite a una expressió mediàtica de la nostra preocupació, sinó que reculla les demandes formatives de prestació de serveis que les entitats ens demanen i que els joves no associats necessiten per a prendre una decisió i consciència de la importància de la participació a través del moviment associatiu.

La 3a Fira d'Oci i Participació Universitària es va desenvolupar del 12 al 15 de març del 2007, i en van formar part les associacions membres de l'Hotel d'Associacions del Consell d'Alumnes, regidories de joventut i altres organitzacions del sector. La Fira va tenir un èxit rotund pel fet que es va intentar que gran part de les activitats de foren interactives i que els estudiants i la resta de membres d'aquesta Universitat hi participaren activament.

Una de les activitats de la fira va ser "Pujar amb globus"
Altra de les activitats interactives de la fira

 

 

 

Polítiques trasversals de joventut

1. Consell de la joventut d'Alacant.

Aquest curs continuem col·laborant d'una manera bilateral amb el Consell de la Joventut d'Alacant en tots els temes que ens uneixen. A més, el Consell de la Joventut ha sigut, al seu torn, col·laborador nostre en les activitats que s'han promogut des del Consell com és el cas d’Inici@ctiva.

2. Regidoria de joventut d'Elda.

S'ha col·laborat i participat en el "Bagul de l'Estudiant i de l'Ocupació d'Elda", en el qual, com en cursos anteriors, es van prestar mitjans tècnics per a dur a terme aquest esdeveniment estudiantil i informatiu sobre estudis, formació i ocupació.

 

 

 

Espai Europeu d'Educació Superior

- Programa Puja't a Europa.

Aquesta campanya, que va nàixer en cursos anteriors amb la intenció d'informar els estudiants de la Universitat d'Alacant dels canvis que es duran a terme l'any 2010, s'ha materialitzat en aquest curs amb la publicació d'una guia informativa per als estudiants. Aquesta guia intenta explicar, informar i conscienciar els estudiants sobre el Tractat de Bolonya d'una forma clara i senzilla per a comprendre més bé els canvis que s'acosten.

Cartel del Programa "Súbete a Europa"

 

 

 

Serveis als estudiants

- Oficina de Suggeriments i Queixes

Des del Consell d'Alumnes s'intenta recollir i solucionar tots els suggeriments i queixes que ens fan arribar els estudiants, i també les consultes sobre el funcionament dels Serveis Generals de la Universitat d'Alacant, tant en l'àmbit administratiu com en l'acadèmic. Aquesta funció no es limita només a un nivell orientatiu sinó també resolutiu en col·laboració amb els diferents serveis generals de la universitat i, en especial, amb el Defensor Universitari, per a assegurar en tot moment els drets dels estudiants.

- Hotel d'Associacions

L'Hotel d'Associacions forma part del Consell d'Alumnes com a recurs i espai físic de les associacions que integren el Consell. A més de facilitar-los els mitjans tècnics, serveix d'enllaç amb la resta de serveis de la Universitat i institucions i de suport per a facilitar la realització de projectes propis dins i fora de la Universitat.

Una altra de les funcions de l'Hotel d'Associacions és el d'orientar els estudiants i la resta de membres de la comunitat universitària que vulguen informació sobre la creació d'associacions i dels tràmits burocràtics que això implica.

Aquest curs formen part de l'hotel d'associacions un total de 22 associacions que detallem a continuació:

· Associació d'Antics Alumnes de la Universitat d'Alacant
· Associació d'Alumnes i Exalumnes de la Universitat Permanent de la Universitat d'Alacant (AAUP)
· Associació Cultural Amics del Misteri i Palmerar d'Elx (ACAMPE)
· Associació d'Estudiants de Criminologia i Detectius Privats de la Universitat d'Alacant (AECDUA)
· Associació dels Estats Generals dels Estudiants d'Europa-Alacant (AEGEE-Alicante)
· Alterzoom
· Associació d'Alumnes per al Programa de Beques d'IAESTE (APBIAESTE)
· Associació Prodiscapacitats Universitat d'Alacant (APDUA)
· Astroingeo d'Alacant
· Campus Júpiter
· Coordinadora d'Estudiants dels Països Catalans (CEPC)
· Club Star Trek Alacant
· Associació Cultural Dánae
· Associació Decideix-te de lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals d'Alacant
· Associació de Voluntaris Mediambientals Ecos
· Grup Alacantí de Robòtica
· Grup Bíblics Universitaris
· Grup STENELLA per al coneixement, difusió i conservació del medi natural
· Procampus Universitari
· UNICOMIC
· Universitaris Progressistes (UP)
· WAFAE

 

 

 

 Activitats en què ha col·laborat

- AJUDES AL PROGRAMA DE BEQUES IAESTE
- CATALÀ A LA UA
- CURS BÀSIC D'AUTOCAD
- CURS DE MONITOR DE TEMPS LLIURE DEL CONSELL DE LA JOVENTUT D'ALACANT
- CURS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
- III CURS DE CIÈNCIA I SOCIETAT
- SETMANA ERÒTICA
- UNICOMIC

 

 

 

Relacions Interuniversitàries

· Cursos, congressos, jornades associacions i delegacions d'alumnes:

- Consell d'alumnes:

· CREUP Assemblea de Lleó, Universitat de Lleó
· CREUP Assemblea de Cercedilla, Universitat Politècnica de Madrid
· CREUP Assemblea de Ponferrada
· Fòrum Interuniversitari d'Estudiants i Convergència Europea en la UA
· Trobada d'Oficines Responsables Verdes

- Delegació d'Alumnes Escola Politècnica:

· Fira Construmat, Saló Internacional de la Construcció, a Barcelona
· Sectorial d'Estudiants d'ITOP

- Delegació d'Alumnes d'Econòmiques:

· Trobada AEALCEE a Granada

- Delegació d'Alumnes Escola d'Òptica:

· Jornades de Detecció i Prevenció del Glaucoma

- Delegació d'Alumnes de Ciències:

· Jornades sobre el Mediterrani de l'Associació L.U.C.A

- AECDUA:

· I Congrés Nacional de Delinqüència Organitzada
· II Congrés de la Societat Espanyola de Victimologia
· Congrés Espanyol de Criminologia a Màlaga

- Universitat Permanent:

· II Simposi d'Envelliment Actiu
· Trobada Nacional de Programes per a Persones Grans en la Universitat d'Almeria
· VI Jornades de Programes Universitaris per a Persones Grans
· Curs d'ensenyaments Universitaris per a Persones Grans
· VIII Congrés Nacional d'Organitzacions de Persones Grans