Logotipo de la Universidad de Alicante foto de capçalera
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

QUALITAT

 

Durant el curs 2006-2007, el Secretariat de Qualitat, juntament amb la Unitat Tècnica de Qualitat, ha dut a terme aquestes activitats:1. PROGRAMA D’AVALUACIÓ INSTITUCIONAL

El Programa d’Avaluació Institucional o Avaluació per a la Millora de les Titulacions constitueix la continuació dels plans nacionals de qualitat de les universitats. A través d’aquest programa, l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) fa diagnòstics dels ensenyaments que permeten obtenir un títol oficial amb la finalitat de facilitar la presa de decisions, millorar-ne la qualitat de manera continua i preparar-los per a l’acreditació.

Titulacions avaluades dins del programa de l’ANECA:

- Llicenciatura en Filologia Hispànica
- Llicenciatura en Matemàtiques
- Enginyeria Geològica

 

2. AVALUACIÓ DE SERVEIS

La millora constant de la qualitat universitària no es limita a l’àmbit de l’ensenyament, sinó que necessàriament ha d’abastar tots els elements del sistema. Per aquest motiu, seguint la metodologia adaptada al model EFQM, s’està portant a terme l’avaluació dels serveis en l’àmbit de la gestió de la Universitat.

Serveis avaluats:

- Secretariat de Promoció del Valencià
- Oficina de Comunicació
- Oficina de Informació a l’Alumnat
- Unitat Tècnica de Qualitat

 

3. PROGRAMA D’AVALUACIÓ DEL PROFESSORAT

Juntament amb l’avaluació de titulacions i l’avaluació dels serveis, un altre dels pilars fonamentals de la millora de la qualitat universitària és l’avaluació de la docència a través d’enquestes fetes als alumnes.

Durant el curs acadèmic 2006-2007 s’ha portat a terme l’enquestació obligatòria per a la totalitat de les assignatures i grups de matèries impartides en la UA.

En el primer quadrimestre es van fer 71.594 enquestes en assignatures teoricopràctiques i enquestes en assignatures pràctiques. En total, 1.420 professors diferents van ser enquestats com a mínim una vegada durant aquest període.

En el segon quadrimestre es van fer 41.155 enquestes en assignatures teoricopràctiques i enquestes en assignatures pràctiques. En total, 1301 professors diferents van ser enquestats com a mínim una vegada durant aquest període.

 

4. ALTRES AVALUACIONS DOCENTS

Avaluació del professorat del Curs d’Aptitud Pedagògica organitzat per l’Institut de Ciències de l’Educació.

Durant aquest curs 2006-2007 s’han avaluat aspectes concrets i el grau de satisfacció sobre la docència en determinats grups:

- Docència en valencià
- Docència en anglès
- Pràctiques assistencials d’Infermeria
- Projecte experimental (alumnes de 3r de Treball Social)

 

5. ENQUESTES QUE S’HAN DUT A TERME

- Enquesta de satisfacció de l’alumnat:
es pretén mesurar la satisfacció que expressa l’alumne amb el programa formatiu com a resultat d’una enquesta de satisfacció a una mostra significativa feta entre els alumnes de les titulacions de Llicenciatura en Filologia Hispànica, Llicenciatura en Matemàtiques i Enginyeria Geològica

- Enquesta de satisfacció dels titulats:
es tracta de mesurar la satisfacció que expressen els titulats amb els coneixements que han rebut i les competències desenvolupades pel programa. Feta als titulats de Llicenciatura en Filologia Hispànica, Llicenciatura en Matemàtiques i Enginyer Geòleg.

- Enquesta de satisfacció d’empleadors:
mesura de la satisfacció que expressen els empleadors i altres grups d’interès amb els coneixements adquirits i les competències desenvolupades pels titulats. Feta entre els empresaris i institucions que han acollit titulats de Llicenciatura en Filologia Hispànica, Llicenciatura en Matemàtiques i Enginyeria Geològica.

- Enquesta de satisfacció laboral:
feta entre el personal adscrit als serveis universitaris immersos en el procés d’avaluació de serveis.

- Enquesta de satisfacció d’usuaris dels serveis universitaris:
feta entre els usuaris dels serveis universitaris immersos en el procés d’avaluació de serveis.

 

6. COORDINACIÓ DEL PROCÉS D’IMPLANTACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL SIUA (Sistema d’Informació de la Universitat d’Alacant)

En col·laboració amb el Vicerectorat de Tecnologia i Innovació Educativa s’estan portant a terme les accionsper a:

- definir i executar el projecte amb vista a la seua posada en marxa efectiva, amb la finalitat que la UA puga disposar d’un adequat Sistema d’Informació que incloga totes les àrees de la institució. Tot això, a través del Comitè de Seguiment del Projecte,i també de la participació en els diferents grups de treball que aborden cadascuna de les àrees implicades;

- com a complement d’aquest servei s’elabora La UA en Xifres, informació bàsica i genèrica sobre la UA a disposició de qualsevol interessat a través de la pàgina Web de la Universitat. De la mateixa manera, i a través de la Unitat Tècnica de Qualitat, es faciliten les dades estadístiques sol·licitades pels usuaris interns de la institució, i també als externs degudament autoritzats.

 

7. FORMALITZACIÓ D’ESTADÍSTIQUES I QÜESTIONARIS DE DIFERENTS ORGANISMES

- Enquesta de Conjuntura Laboral del Ministeri de Treball i Assumptes Socials

- Enquestes de Professorat, Alumnat i PAS del Consell de Coordinació Universitària

- Enquestes d’Investigació i Pressupost de l’Alt Consell Consultiu Valencià

- Informes per a la CRUE sobre Alumnat, Recursos Humans, Recursos Materials, Investigació i Indicadors Generals

- Enquestes de l’Institut Nacional d’Estadística: Costos Laborals, Estructura Salarial, Ensenyament Universitari, Avanç Matrícula, Proves d’Accés, R+D+i, Comerç Internacional, Residus.

 

8. DESENVOLUPAMENT D’ACCIONS FORMATIVES RELACIONADES AMB LA GESTIÓ DE LA QUALITAT I L’EEES

- Curs de Gestió de la Qualitat dels Serveis Universitaris

- Jornades i tallers de treball per a la implantació de les cartes de serveis en la UA

- Mòdul Qualitat i Avaluació Institucional en els cursos de promoció laboral del PAS

- Mòdul Avaluació i Certificació de la Qualitat en el curs Dimensió Europea de la Educació Superior

- Taller de treball sobre la gestió de processos dirigit al personal de diferents serveis