Logotipo de la Universidad de Alicante foto de capçalera
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

CURS D'APTITUD PEDAGÒGICA

 

La Llei Orgànica 1/1990 d’ordenació general del sistema educatiu, de 3 d’octubre, en els articles 24.2, 28 i 33.1 estableix que per a impartir docència en els nivells d’educació secundària obligatòria, batxillerat i formació professional específica és necessari el certificat de superació del Curs d’Aptitud Pedagògica.

Un any més, l’ICE de la Universitat d’Alacant ha oferit els estudis de capacitació per a obtenir aquesta certificació. El propòsit del programa és possibilitar als titulats una capacitació acadèmica, docent i científica en una vasta gamma d’àrees de coneixement, dirigida a la formació inicial d’educadors amb àmplia projecció professional i social.

El certificat és vàlid per a l’accés als cossos docents no universitaris en totes les comunitats autònomes.


ESTRUCTURA CURRICULAR

El disseny del CAP s’ha estructurat en dos cicles. L’objectiu del primer és la constitució de les capacitats i competències pròpies del docent expert. En particular, en una etapa educativa marcada per grans transicions personals i en una època amb significatius canvis, el currículum d’aquest cicle promou una perspectiva professional que habilita per a abordar l’atenció a la diversitat, garanteix l’actualització didàctica i prepara per a l’articulació de noves metodologies i mitjans d’aprenentatge.

El propòsit del segon cicle és generar una situació docent autèntica. A l’aula, els professors en prospectiva estudien i resolen els problemes dels estudiants que cursen les disciplines de la seua àrea de coneixement. El disseny d’ambdós cicles permet la interrelació de la teoria i la pràctica.

- Primer Cicle d’Ensenyaments Teoricopràctiques

Mòdul General Psicopedagògic:

· Psicologia de l’adolescent i atenció a la diversitat
· Disseny curricular i TIC
· Sociologia de l’Educació

Mòdul de Didàctiques Específiques:

· Aquest mòdul desenvolupa les diferents opcions professionals d’ensenyament en les especialitats vigents

- Segon Cicle: Pràcticum


METODOLOGIA I AVALUACIÓ

El curs té caràcter presencial. S’ha dut a terme mitjançant una metodologia d’aprenentatge participativa, actualitzada científicament i tecnològicament i centrada en els corresponents àmbits d’especialització docent.

Els criteris d’avaluació es van establir pel professorat a l’inici de cada matèria. Per a obtenir la certificació ha sigut imprescindible obtenir qualificació d’apte en totes les matèries cursades, i s’ha requerit com a mínim l’assistència al 80% de les sessions programades.

Durada del curs: 300 hores
Nombre total d’alumnes: 1.410
Dates de realització: novembre 2006-març 2007
Lloc de realització:

- Fase teòrica: Universitat d’Alacant
- Fase pràctica: IES de la Comunitat Valenciana

Nombre total de professors:

- Fase teòrica:59 assignatures comunes y 66 assignatures de didàctiques específiques
- Fase pràctica: 960

Distribució de grups segons especialitats:

- 3 Grups de Biologia-Geologia
- 1 Grup de Dibuix
- 2 Grups d’Economia
- 1 Grup de Física i Química
- 5 Grups de Formació i Orientació Laboral
- 5 Grups de Geografia i Història
- 8 Grups de grups general
- 1 Grup de Llengua i Literatura Espanyola
- 3 Grups de Llengües Estrangeres
- 2 Grups de Música
- 4 Grups de Processos Sanitaris
- 2 Grups de Tecnologia
- 1 Grup de Construccions Civils i Edificació
- 4 Grups de Psicologia i Pedagogia
- 4 Grups de cicles formatius
- 4 Grups d’Informàtica
* (30-40 alumnes per grup)

Nombre de grups d’assignatures comunes: 44
Nombre de grups d’assignatures de didàctiques específiques: 50

Gràfic de la progressió d'alumnes del Curs d'Aptitud Pedagògica (CAP)