Logotipo de la Universidad de Alicante foto de capçalera
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR

 

· Introducció
· Dinamització de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES)

 

 

 

Introducció

Durant el curs acadèmic 2006-2007, el Vicerectorat de Qualitat i Harmonització Europea, a través de l’ICE, ha gestionat diversos programes la finalitat comú dels quals s’ha centrat en la millora de qualitat de la docència i els aprenentatges mitjançant la creació d’espais de desenvolupament professional docent.

Entre aquestes accions mereix esment el programa de Dinamització de l’Espai Europeu d’Educació Superior que, amb un total de 51 dinamitzadors de centre i nombroses accions, ha promogut el coneixement dels reptes i compromisos que comporta l’espai acadèmic europeu entre el professorat, alumnat i PAS.

Un altre programa a destacar és el d’Acció Tutorial, que ha tingut 202 tutors per als alumnes de primer curs en tots els centres i ha patrocinat una atenció personalitzada a l’estudiant.

Un programa que ha continuat la seua línia d’evolució és el de Xarxes d’investigació en docència universitària. Ha disposat de 70 xarxes, integrades per 742 professors, que han desenvolupat projectes d’investigació en disseny curricular i metodologies per a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). Les dites investigacions han sigut difoses amb la publicació de tres CD i quatre volums amb una selecció d’articles d’investigació. Tanmateix, les Jornades de Xarxes anuals han tingut la participació de 44 universitats i la presentació de 155 comunicacions i postllis. L’espai virtual del programa Xarxes d’Investigació Docent ha sigut un dels més visitats de la web de la UA.

En la línia de xarxes, s’ha iniciat el programa experimental de desenvolupament del professorat novell i expert per a unificar el desenvolupament professional d’ambdós grups en les facultats de Dret i Econòmiques. Tanmateix, la Facultat de Ciències ha participat amb les altres universitats valencianes en accions conjuntes de constitució de grups docents-discents per a la realització de projectes docents.

L’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) va col·laborar amb la comunitat universitària en la formació del PDI mitjançant la realització de 35 cursos i tallers amb un total de 600 participants. Creiem que les dades confirmen el fort compromís del professorat de la Universitat d’Alacant (UA) amb el seu desenvolupament docent.

Addicionalment, s’ha de ressenyar que el Curs d’Aptitud Pedagògica (CAP), ha tingut 1.410 alumnes, en 44 grups de matèries comunes i 47 de matèries específiques.

A continuació, es detallen les dades relatives a la tasca duta a terme en cada un dels programes explicitats.

 

 

 

Dinamització de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES)

1. Programa de Dinamització de l'Espai Europeu d'Educació Superior
2. Programa d'Acció Tutorial (PAT)
3. Projecte de Xarxes d'Investigació Docent Universitària
4. Accions formatives relacionades amb la Qualitat Docent i l'EEES
5. Accions EEES del conveni Conselleria de Cultura, Educació i Ciència - Universitats Valencianes

 

 

 

1. Programa de Dinamització de l'Espai Europeu d'Educació Superior

El Programa de Dinamització de l’EEES a la Universitat d’Alacant es va iniciar en el curs 2005-2006, continua en la segona edició l’any acadèmic 2006-2007, i s’ha desenvolupat en forma paral·lela a altres accions específiques de la nostra Universitat.

Els objectius centrals del programa han sigut dos:

- Conèixer les necessitats i problemàtiques específiques de centres i titulacions de la Universitat d’Alacant per a una adaptació progressiva als criteris de convergència educativa de l’Espai Europeu d’Educació Superior.

- Promoure la participació i la implicació de la comunitat universitària (professorat, alumnat i PAS) en el procés d’adaptació progressiva a l’Espai Europeu d’Educació Superior.

Pàgina web:
http://www.ua.es/va/ice/index.html

 

- Estructura i organització

El programa ha sigut impulsat pel Vicerectorat de Qualitat i Harmonització Europea i coordinat des de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat d’Alacant.

Els centres han designat un membre de l’equip deganal, o persona delegada, com a responsable del programa al centre, que ha coordinat i del qual han depès el dinamitzador o dinamitzadors del centre (proposat d’entre el professorat adscrit a aquest).

En el curs 2006-2007 han Intervinguten el programa totes les escoles (5) i facultats (6) de la UA. Respecte a les persones, han participat 11 responsables de centre i 40 dinamitzadors.

Per la seua banda, l’ICE ha comptat amb un coordinador general del programa que ha mantingut relació amb els responsables o coordinadors de centre i amb els dinamitzadors de centre.

- Participants

Escola Universitària d'Infermeria:

Coordinador/a: Asunción Ors Montenegro
Alemany García, Macario
Gabaldón Bravo, Eva María
Lax Zapata, Pedro
Martínez Riera, José Ramón
Orts Cortés, María Isabel
Sarasa Pérez, Javier
Vargas Llovera, Mª Dolores
Verdú Soriano, José

Escola Universitària d'Estudis Empresarials:

Coordinador/a: Martínez Mora, Carmen
Cano López, Alfonso
Vallés Amores, María Luisa

Escola Universitària d'Òptica i Optometria:

Coordinador/a: Caballero Caballero, M. Teresa
Angulo Jerez, Antonia

Escola Universitària de Relacions Laborals:

Coordinador/a: Martínez Muñoz, Mª Yolanda
Ruiz Callado, Raul

Escola Universitària de Treball Social:

Coordinador/a: Lorenzo García, Josefa
Ramos Feijóo, Clarisa

Escola Politècnica Superior:

Coordinador/a: Grediaga Olivo, Ángel
Álvarez López, Mariela Lázara
Castel De Haro, María de Jesús
Ferrer Gracia, María Jesús
García Andion, Luis
Pigem Boza, Ricardo Enrique
Prado Govea, Raul Hugo
Puente Méndez, Santiago Timoteo
Saiz Noeda, Maximiliano

Facultat de Ciències:

Coordinador/a: Grané Teruel, Nuria Olga
Climent Payá, Víctor José
Illán Gómez, M. José
Ivorra Pastor, Isabel
Román Martínez, M. Carmen
Tent Manclús, José Enrique

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials:

Coordinador/a: Mira Pastor, Enric
Nieto Doménech, Belén Adoración
Ródenas Calatayud, María del Carmen
Rodríguez Jaume, María José
Tur Viñes, Victoria

Facultat de Dret:

Coordinador/a: Carrasco Andrino, Mª Del Mar
Alemany García, Macario
Chofre Sirvent, José Francisco
Martínez Giner, Luis Alfonso

Facultat d'Educació:

Coordinador/a: Roig Vila, Rosa Isabel
Castejón Costa, Juan Luis
Giner Gomis, Antonio Vicente

Facultat de Filosofia i Lletres:

Coordinador/a: Puche López, Mª del Carmen
Barrajón López, Elisa
Martínez Lirola, María Dolores
Montserrat Buendia, Sandra
Ponce Herrero, Gabino
Santacreu Soler, José Miguel

- Destinataris

El programa pretenia incidir tant en el professorat com en l’alumnat i el personal d’administració i serveis propi de cada centre docent de la UA.

- Activitats de coordinació del programa

El programa ha dut a terme una sèrie d’accions comunes de suport a les accions desenvolupades als centres consistents principalment en: coordinació general; realització d’un seminari permanent de treball i reflexió; assessorament a centres; actualització periòdica de la informació relativa a l’EEES i altra informació d’interès per a les accions de dinamització; activitats d’enllaç amb altres programes; activitats de suport i elaboració de materials de treball; unificació de la imatge corporativa de l’EEES en cada centre; provisió de recursos; i altres activitats realitzades a demanda dels centres.

Coordinació general i seminari permanent:

La coordinació general del programa s’ha desenvolupat mitjançant totes les activitats de què es dóna compte en els apartats següents. No obstant això, l’estratègia principal de coordinació del programa en tots els centres ha sigut el Seminari Permanent, un espai de reflexió, debat i transferència d’idees i experiències, que ha contribuït enormement a aquesta acció coordinada.

El Seminari Permanent s’ha desenvolupat al llarg de 5 sessions (desembre, gener, febrer, març, juliol). S’hi convocava els dinamitzadors de cada centre i també s’informava i invitava els responsables d’aquests.

El contingut de les sessions ha sigut el següent:

· Primera sessió (desembre 2006).
Presentació del programa i les línies de treball per a 2006-2007 als dinamitzadors de centre i responsables assistents. Informació d’interès per a les accions de dinamització.

· Segona sessió (gener 2007).
Presentació de la planificació d’accions 2006-2007 per cada centre. Informació sobre altres accions específiques per centres (Xarxes i Acció tutorial), sobre el desenvolupament de l’EEES, imatge corporativa i recursos útils per a les accions de dinamització.

· Tercera sessió (febrer 2007).
Anàlisi del desenvolupament actual de l’EEES a Espanya i a la Comunitat Valenciana i les previsions de futur. Altra informació d’interès per a les accions de dinamització.

· Quarta sessió (març 2007).
Memòria 2006-2007 (format, estructura, continguts i terminis d’entrega). Altra informació d’interès per a les accions de dinamització.

· Cinquena sessió (juliol 2007).
Última sessió per a la presentació de la Memòria 2006-2007 de cada centre.

Assessorament a centres:

La major part de les activitats d’assessorament s’han dut a terme a petició dels mateixos centres. Normalment, el contingut d’aquest assessorament s’ha referit a alguns temes centrals: línies de desenvolupament del Programa de Dinamització al centre; tipus d’activitats finançables a càrrec del programa i procediment que s’ha de seguir; estratègies de coordinació de les accions de dinamització amb altres activitats i programes desenvolupats al centre; transferència de l’experiència concreta del coordinador en el desenvolupament de l’EEES en la seua titulació.

En uns centres, normalment els que tenen un menor nombre de dinamitzadors, les demandes han procedit directament d’aquests (Escola de Treball Social, Escola de Relacions Laborals, Escola d’Òptica i Optometria, Escola de Ciències Empresarials i Facultats de Dret i d’Educació), mentre que als centres amb més dinamitzadors, aquestes demandes les fa la persona en què l’equip deganal ha delegat la funció de coordinar els dinamitzadors (Facultat de Filosofia i Lletres, Facultat de Ciències, Escola Politècnica Superior i Escola d’Infermeria). En altres centres, aquestes demandes han procedit tant dels dinamitzadors com de les persones delegades per l’equip deganal (Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials).

Informació:

Les activitats d’informació han sigut fetes per iniciativa del coordinador des de l’inici del programa, i també a demanda dels dinamitzadors.

S’han utilitzat dues vies per a la transmissió de la informació: el Seminari Permanent i el correu electrònic.

Els continguts de la informació han sigut els següents:

· Documents de treball del MEC i desplegament normatiu de l’EEES.

· Activitats i recursos de la UA d’interès per a les accions de dinamització (Glossari EEES, cursos CLEC gratuïts dirigits a estudiants sobre “El Rol dels Estudiants en l’EEES”, disseny i gestió de qüestionaris en línia, gestió de qüestionaris per lectura òptica, presentació de l’Estudi per a l’Adequació a l’EEES de les titulacions de la UA, Jornades de Xarxes d’Investigació en Docència Universitària, etc.).

· Altres activitats i recursos d’interès per a les accions de dinamització (Espai Interuniversitari de Recursos per a l’EEES de la UJI, Document-guia per a l’elaboració de Guies Didàctiques/Docents ECTS del Sistema Universitari Públic Valencià, etc.).

· Documents elaborats per organitzacions d’estudiants sobre l’EEES i el procés de convergència europea, etc.

Enllaç:

La naturalesa i missió del Programa de Dinamització de l’EEES en la UA ha fet que aquest guarde una especial relació amb altres programes desenvolupats per l’ICE, en especial amb el Programa de Xarxes d’Investigació en Docència Universitària i amb el Programa d’Equips Docents de Professionalització. Pel que fa a l’alumnat, un altre dels col·lectius diana del Programa de Dinamització, aquest ha guardat relació amb el Programa d’Acció Tutorial.

Des de la coordinació general s’ha fet un paper d’enllaç fonamentalment entre el Programa de Dinamització en cada centre i el Programa de Xarxes d’Investigació en Docència Universitària, i en menor grau, amb el Programa d’Acció Tutorial, isomòrficament al que de facto ha ocorregut també en la majoria dels centres. Això es deu al fet que una de les missions centrals de l’activitat dinamitzadora era sensibilitzar i promoure l’adaptació a l’EEES entre els docents i, per exemple, la seua constitució com a xarxes o equips d’investigació-acció docent per a la reflexió, l’adaptació i l’experimentació. En relació amb els alumnes, l’acció tutorial possibilita sensibilitzar i proporcionar una primera informació sobre l’EEES als estudiants dels primers cursos de les titulacions.

Suport i elaboració de materials:

A demanda dels mateixos dinamitzadors o per iniciativa del coordinador general del programa s’han elaborat els següents materials de suport:

· Document síntesi del Programa de Dinamització de l’EEES 2006-2007, dirigit a responsables del programa als centres.

· Plantilla per a l’elaboració de la relació de dinamitzadors de cada centre.

· Document síntesi del Programa de Dinamització de l’EEES 2006-2007, dirigit a dinamitzadors.

· Plantilla per a l’elaboració de la planificació preliminar de les accions de dinamització del centre (objectius, accions i destinataris).

· Plantilla per a l’elaboració de la planificació definitiva de les accions de dinamització del centre (objectius, accions, destinataris i període d’execució).

· Orientacions per a la detecció de necessitats EEES. Oferia algunes orientacions bàsiques per a enfocar la detecció de necessitats relatives a l’EEES entre els diversos col·lectius del Centre (PDI, PAS i alumnat) (perspectiva d’anàlisi, població a estudiar, elaboració de l’instrument de recollida de dades, sistematització i anàlisi de la informació arreplegada).

· Tres models d’enquesta, qualitativa i quantitativa, per a PAS, PDI i alumnat. La part quantitativa es va basar en l’enquesta utilitzada per la Universitat Miguel Hernández en el marc de les accions conjuntes de les universitats valencianes per a la convergència europea 2005-2006.

· Relació de Xarxes d’Investigació Docent 2006-2007 per centre i modalitat, sistematitzada a partir de la informació facilitada pel Programa d’Investigació Docent en Xarxes de l’ICE.

· Relació de participants en el Programa d’Acció Tutorial 2006-2007 de cada centre, facilitada pel Programa d’Acció Tutorial de l’ICE.

· Procediment de gestió de les despeses a finançar pel Programa de Dinamització. Curs 2006-2007

· Document de treball per a dinamitzadors sobre l’estat de desenvolupament EEES a Espanya i a la Comunitat Valenciana fins a març del 2007.

· Guió de la Memòria 2006-2007.

La major part d’aquests documents es van posar a disposició dels dinamitzadors en la secció “Material” de la web del Programa de Dinamització.

Imatge corporativa EEES:

Atès que una de les tasques previstes en el programa per a aquest curs consistia en l’organització de vies d’accés a la informació i a altres experiències sobre l’EEES, i més específicament s’esperava que els centres i titulacions, si és el cas, disposaren d’una web específica EEES d’informació del Centre i/o titulació, des de la coordinació general es va recolzar aquesta acció facilitant a tots els centres una icona comuna d’accés a aquesta web específica, de manera que s’unificara la imatge corporativa de l’EEES en tots els centres.

Aquest treball va ser dut a terme pel Gabinet d’Imatge i Comunicació Gràfica de la UA, a demanda del programa, d’acord amb els criteris següents:

· Havia de contenir el logotip general de l’EEES de la UA.
· Havia d’incloure el color corporatiu de cada centre.
· Finalment, havia d’aparèixer el nom del centre.

El resultat d’aquest treball van ser 22 icones (castellà i valencià), que van ser distribuïdes a cada un dels centres per a l’ús en el web.

Icones dels Centres en castellà i valencià

Icones dels Centres en castellà i valencià

 

Cal destacar que l’ús d’aquestes icones no sols s’ha limitat a la web sinó que han sigut utilitzades com a logotip de les accions de dinamització en cada centre i en els documents derivats d’aquestes.

Supervisió d’activitats finançables i seguiment de la despesa assignada:

Els centres podien proposar accions a finançar en el marc del programa 2006-2007. Les activitats a fer pel coordinador general del programa respecte a aquestes propostes van consistir en:

· Supervisar que les activitats seguien l’orientació i objectius del programa en aquesta edició i, en aquest cas, donar el vistiplau a aquestes per a ser finançades a càrrec del programa.

· Valorar la despesa total de l’activitat o activitats proposades, i proposar, si és el cas, correccions per a ajustar-lo al pressupost assignat a cada centre.

· Seguir les despeses fetes i coordinar el pagament als centres amb l’ICE.

A aquest efecte, la coordinació general del programa va elaborar el document “Procediment de gestió de les despeses a finançar pel Programa de Dinamització. Curs 2006-2007”, per a l’orientació dels responsables de dinamització i dels mateixos dinamitzadors de cada centre.

Els centres que han finançat accions de dinamització a càrrec d’aquest pressupost han sigut els següents:

Facultat de Dret
Facultat d’Educació
Facultat de Filosofia i Lletres
Facultat de CE i Empresarials
Escola d’Infermeria
Escola de Treball Social

La totalitat de les despeses finançades corresponien a conferències, seminaris, tallers o jornades sobre l’EEES, organitzades des dels centres.

 

- Activitats dels centres:

Els centres han desenvolupat diverses accions específiques que poden ser agrupades en tres nivells:

· Les accions d’inici i suport del desenvolupament de l’EEES al centre (són les que creen i mantenen les condicions necessàries per a aquest desenvolupament, com la sensibilització, la informació, la formació i el diagnòstic de necessitats).

· Les accions d’innovació i canvi, especialment de naturalesa docent (són les experiències concretes de desenvolupament de l’EEES al centre, dutes a terme en assignatures, cursos, títols, etc. de forma experimental).

· Les accions de transferència i generalització (són les que difonen les experiències dutes a terme o les estenen al conjunt del centre/titulació).

De manera més concreta, les accions específiques que han sigut desenvolupades des dels centres es presenten en les taules que presentem, agrupades segons el nivell a què corresponen:

Accions d’inici i suport:

Abast Accions 2006-2007
Anàlisi de necessitats
Diagnòstic de necessitats EEES del PDI (enquesta o reunió)
Diagnòstic de necessitats EEES del PAS(enquesta o reunió)
Diagnòstic de necessitats EEES de l’alumnat (enquesta)
Informació REUNIONS
Reunions informatives directes (PDI, PAS i alumnat)
Reunions informatives amb representants (delegats d’alumnat, directors de dept., coordinadors d’àrea, coordinadors d’assignatures)
Reunions informatives en òrgans de govern (Junta de Centre, Consell de Dept.)

WEBS
Creació, actualització o manteniment de web EEES de centre

JORNADES
Jornades informatives sobre l’EEES per a l’alumnat

ALTRES
Concurs de còmics sobre l’EEES per a l’alumnat
Difusió del còmic guanyador

Formació ACTIVITATS FORMATIVES
Conferències, seminaris o tallers sobre EEES (experiències, metodologies, etc.) per centres, titulacions o matèries
Jornades EEES per titulacions o centres

WEB
Creació, actualització o manteniment de web EEES de centre

MOBILITAT
Accions de mobilitat per a intercanvi d’experiències metodològiques docents EEES

Altres Reunions informatives a professorat de secundària i batxillerat

 

Accions d'Innovació i canvi:

Abast Accions 2006-2007
Canvis docents INVESTIGACIÓ DOCENT
Promoció i suport per a la constitució de xarxes d’investigació docent per titulació o curs (guies docents, didàctica específica, disseny de materials, avaluació d’aprenentatges, etc.)
Promoció i suport per a la constitució d’equips docents de professionalització novells-experts

MITJANS I MATERIALS DE SUPORT
Dossier EEES
Manteniment d’un entorn de treball PDI en Campus Virtual
Assessorament al PDI a demanda

ALTRES
Projecte Experimental de centre/titulació
Enquestes de valoració del volum de treball i esforç de l’alumnat
Accions de mobilitat per a l’intercanvi d’experiències metodològiques docents EEES

Coordinació Reunions amb l’equip deganal
Reunions amb dinamitzadors d’altres titulacions del centre
Reunions amb Xarxes d’Investigació Docent
Reunions amb coordinadors i participants en màsters oficials del centre
Reunions en comissions de Qualitat

 

Accions de transferència i generalització:

Abast Accions 2006-2007
Difusió JORNADES I CONGRESSOS
Participació en Jornades EEES de centre/titulació
Participació en Jornades d’Intercanvi d’Experiències EEES
Participació en Jornades de Xarxes d’Investigació Docent
Participació en Jornades Nacionals sobre Metodologies ECTS
Organització de Jornades EEES de centre/titulació
Organització de Jornades d’Intercanvi d’Experiències EEES
Organització de sessions de ponències específiques en Congressos Nacionals de la disciplina

WEBS
Creació, actualització i/o manteniment de web EEES de centre

Generalització Projecte Experimental de centre/titulació
Projecte Innovador de centre/titulació (després d’experimentació)

 

- Conclusions:

El resultat d’aquest Programa de Dinamització EEES es concreta en la constitució i funcionament d’una xarxa de dinamitzadors de titulació, que ha desenvolupat funcions específiques com facilitar informació, documentació i estratègies metodològiques, i ha induït al canvi d’actituds a partir de l’intercanvi d’experiències positives. Principalment, l’objectiu d’aquest programa ha sigut conèixer les necessitats i problemàtiques específiques de centres i titulacions de la Universitat d’Alacant per a una adaptació progressiva als criteris de convergència educativa de l’Espai Europeu d’Educació Superior. Per a això s’ha promogut la participació i la implicació de la comunitat universitària (professorat (PDI), alumnat i personal d’administració i serveis (PAS)). Dels aspectes més rellevants, hem de destacar el suport explícit i públic dels equips deganals a les accions de dinamització i als dinamitzadors. Aquest suport ha consolidat la figura del dinamitzador i ha fomentat la creació d’un grup de treball de dinamització. A més, s’han constituït grups de professors en tots els centres, s’ha treballat, s’ha planificat i s’ha sensibilitzat amb accions sobre la convergència europea, i aquests han mostrat una gran implicació i satisfacció per haver participat. Respecte de l’alumnat, s’ha augmentat el nivell d’informació sobre l’EEES i s’ha constituït nous equips docents-discents, que han desenvolupat el coneixement dels diferents models d’ensenyament-aprenentatge. Aquest nivell d’informació i sensibilització s’ha estès també en el PAS.

No obstant això, en el desenvolupament del programa hi ha hagut alguns factors que han impedit que s’hagen desenvolupat de manera eficaç. Ens referim, especialment, a aspectes com la sobrecàrrega del treball dels professors dinamitzadors (en referència a la docència, investigació i dinamització), com també l’elevat nombre de ràtio del PDI, PAS i alumnat a dinamitzar; la baixa participació del professorat contractat a temps parcial; la falta motivació i indiferència per part del professorat sobre els canvis i novetats de l’EEES; i l’escàs reconeixement i incertesa respecte de l’esforç que exerceixen per a adaptar-se al canvi. D’altra banda s’ha notat una baixa participació d’alumnat a causa d’una informació escassa sobre l’EEES i, fonamentalment, per la seua actitud crítica sobre les propostes d’aquest. En el PAS es reflecteix també la falta d’informació sobre la convergència europea i la falta d’implicació en l’acció de dinamització, atesa la sobrecàrrega de treball que tenen.

En suma, el programa de dinamització ha promogut un increment perceptible de la informació i sensibilització de la comunitat universitària sobre la filosofia i el procés de convergència europea, i també sobre els canvis organitzatius, curriculars i docents, i ha incentivat la reflexió i el debat sobre la seua implementació. Com hem escrit més amunt, el suport dels equips deganals ha sigut essencial a l’hora de posar en pràctica aquest programa als centres, però s’ha de destacar també el suport explícit que han oferit altres programes desenvolupats en la UA i que treballen, també, en aquesta línia. Aquests programes han sigut el Pla d’Acció Tutorial (PAT), en el qual la col·laboració dels tutors de l’esmentat programa ens ha servit com a reforç de l’acció dinamitzadora; el Programa de Xarxes Investigació Docent, i el programa de docents/discents, que ha desenvolupat el coneixement de diferents models d’ensenyament-aprenentatge.

 

 

 

2. Programa d'Acció Tutorial (PAT)

El Programa d’Acció Tutorial del curs acadèmic 2006-2007 té com a objectiu oferir als alumnes de nou ingrés una persona de referència que els done suport i oriente en el seu desenvolupament acadèmic, personal i en l’adaptació al context curricular i social universitari.

Aquest programa s’inclou dins de les Accions de Dinamització de la Convergència Europea i la Innovació Educativa com una de les activitats específiques que porta a terme la Universitat d’Alacant en el marc del contracte-programa subscrit amb la Conselleria d’Empresa, Universitat i Ciència i la Universitat d’Alacant. La dita acció ha sigut promoguda pel Vicerectorat de Qualitat i Harmonització Europea i coordinada des de l’ICE.

Participen en el programa onze facultats i escoles universitàries i un total de 232 professors que tutoritzen uns 2.800 alumnes que van sol·licitar el programa, distribuïts en grups reduïts de 10-15 alumnes aproximadament.

Pàgina web:
http://www.ua.es/va/ice/tutorial/0607/index.html

 

- Participants

Escola Universitària d'Infermeria:

Domínguez Santamaría, Juan Mario
Gabaldón Bravo, Eva María
Gallar Pérez-Albaladejo, Manuel
Hurtado Sánchez, José Antonio
Martínez Riera, José Ramón
Moncho Vasallo, Joaquín
Ortiz Moncada, Rocío
Pérez Cañaveras, Rosa Maria
Rizo Baeza, Mª Mercedes
Sanjuan Quiles, Ángela
Vizcaya Moreno, Mª Flores

Escola Universitària d'Estudis Empresarials Germà Bernàcer:

Bañón Calatrava, Cristina
Barceló Doménech, Javier
Calderón Martínez, Purificación Aurora
Casado Díaz, Ana Belén
de Juan Vigaray, María Dolores
Hernandez Pascual, Clemente
Mora Salinas, Jorge
Pastor Llorca, María Jesús
Posadas García, José Adolfo
Rubia Serrano, Antonio
Sanabria García, Sonia
Vaca Lamata, Marta

Facultat de Ciències:

Alfaro García, Pedro
Antón Botella, Josefa
Beltrán Rico, María Isabel
Borderá Sanjuan, Santiago
Chinchilla Cruz, Rafael J.
Ferrer Casanova, Juan
García Martínez, Antonio Ramón
García Masiá, Isaac Antonio
Gómez Siurana, Amparo
Mangas Martín, Víctor Javier
Martín Carratalá, María Luisa
Martín Nieto, José
Navarro Climent, José Carlos
Rocamora Bellón, Irene
Salinas Calvete, Jesús
Salinas Martínez de Lecea, Concepción
Sánchez Montahud, Juan Rafael
Segura Abad, Lorena
Segura Gomis, Salvador
Sempere Ortells, José Miguel
Todolí Torró, José Luis

Facultat de Dret:

Almodóvar Iñesta, María
Cantó López, María Teresa
Cencerrado Millán, Emilio
Cuadrado Salinas, María del Carmen
Fernández López, Mercedes
Heredia Sánchez, Lerdys
Lifante Vidal, Isabel
López Yagües, Verónica
López-Tarruella Mártinez, Aurelio
Moya Ballester, Jorge
Núñez Grañón, Mercedes
Pascual Vives, Francisco José
Pérez Bernabeu, Begoña
Ribes Ribes, Aurora
Rizo Gomez, María Belén
Roca Pérez, Victoria
Ruiz de la Cuesta Fernández, Mª Soledad
Souto Galván, Beatriz

Facultat d'Educació:

Álvarez Teruel, José Daniel
Andreu Cabrera, Eliseo
Baldaquí Escandell, Josep María
Bermejo García, Rosario
Capell Bore, Isabel
Chiner Sanz, Esther
Cortell Martínez, Beatriz
Esteve Faubel, José María
Ferrández Marco, Mª del Carmen
Gauchi Sendra, Juan Modesto
González Gómez, María Carlota
Jiménez Alegre, Mª Dolores
Jordá Pérez, Eva
Maciá Gonzálvez, Elena
Mañas Viejo, Carmen Rosa
Martínez Carbonell, José Antonio
Oliva Alcalá, Concepción
Palazón Guilabert, Carolina
Pérez Pérez, Mª Nélida
Pérez Sánchez, Antonio Miguel
Pérez Turpín, José Antonio
Ramón Díaz, Mª del Carmen
Rodríguez Cano, Carolina
Sirvent Carbonell, Cristian
Suárez Llorca, Concepción
Tormo Jordá, Mª Pilar
Toro Lillo, Elena

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials:

Almela Díez, Bienvenida
Ayela Pastor, Rosa María
Balboa Ramón, Marina
Benito Chicote, Francisca
Carretón Ballester, María del Carmen
Cavaliere Giardino, Alessandro
de Juana Espinosa, Susana Amalia
Denia Cuesta, Alfonsa
Espinosa Blasco, Mónica
Feliu Albaladejo, Maria Angeles
Fernández Poyatos, Mª Dolores
Fuster Olivares, Antonio
Garía Escrivá, Vicente
Garrido Miralles, Pascual
González Río, María José
Manresa Marhuenda, Encarnación
Marco Lajara, Bartolomé
Martínez Azuar, Juan Antonio
Miranda Encarnación, José Antonio
Mora Catalá, Rafael
Órbea Mira, Jesús
Ortiz Díaz-Guerra, María Jesús
Papí Gálvez, Natalia
Parreño Selva, Josefa
Ruiz Conde, Mª del Enar
Ruiz Moreno, Manuel Felipe
Sarasa Pérez, Javier
Tolosa Bailén, Mª del Carmen
Torres Sempere, Joaquín
Valdés Conca, Jorge

Facultat de Filosofia i Lletres:

Alcaraz Ariza, María Ángeles
Bruckner, Gerhard Herbert
Domínguez Lucena, Víctor Daniel
Larrosa Rocamora, Jose Antonio
López Ropero, María Lourdes
López Simó, Mireia
Lozano Sañudo, Belén
Mateo Ripoll, Verónica
Muñoz Martín, María Luisa
Nájera Pérez, Elena
Nicolau Gonzálbez, Juan Luis
Padilla Blanco, María Ascensión
Pastor Alfonso, María Josefa
Pérez Contreras, Pablo
Planelles Iváñez, Monserrat Josefa
Ramos López, Fernando
Ruiz Gurillo, Leonor
Sala Sellés, Feliciana
Sanderson Pastor, John Douglas
Santamaría Pérez, María Isabel
Segura Llopes, Carles
Serrano Espinosa, Manuel
Such Climent, María Paz
Torres Ribelles, Francisco Javier
Tortosa Garrigós, Virgilio Alberto
Valero Cuadra, María del Pino
Valero Escandell, José Ramón
Zurita Aldeguer, Rafael

Escola Universitària d'Òptica i Optometria:

Boj Giménez, Pedro José
Caballero Caballero, María Teresa
Cacho Martínez, Mª del Pilar
Camps Sanchís, Vicente Jesús
Coloma Torregrosa, Pilar
De Fez Saiz, María Dolores
Domenech Amigot, Begoña
Illueca Contri, José Carlos
Jornet Carrillo, Andrés
Martínez Verdu, Francisco Miguel
Mas Candela, David
Miret Mari, Juan José
Pérez Rodríguez, Jorge
Vázquez Ferri, Carmen

Escola Politècnica Superior:

Albaladejo Blázquez, Adolfo
Álvarez López, Mariela Lazara
Aracil Sáez, José
Ballester Berman, Josep David
Bañón Blázquez, Luis
Berna Galiano, José Ángel
Brotons Molinero, Francisco Javier
Cabrera Sánchez, Jesús
Castro López, María Ángeles
Cazorla Quevedo, Miguel Ángel
Cuenca Asensi, Sergio Antonio
Escolano Cerdán, Julio
Ferrández Mas, José Miguel
Ferrando Julia, Elia
Ferre de Merlo, Luis
Ferrer Gracia, María Jesus
Ferri Cortés, Jaime
Gallego Rico, Sergi
García Alonso, Fernando Luis
García Andion, Luis
García Chamizo, Juan Manuel
García Ferrández, Pedro Antonio
García Sánchez, Ana María
Gil Vázquez, Pablo
Gimeno Nieves, Encarnación
Gonzàlez i Gonzàlez, Manuel
Hernández Prados, Antonio
Jáen i Urban, Gaspar
Jiménez-Bazo Labrador, Alberto
López Davó, Joaquín Antonio
López Sánchez, Juan Manuel
Martínez Delicado, Nuria
Martínez Marín, Tomás
Martínez Pastor, Vicente
Mora Mora, Higinio
Moreda Pozo, María Paloma
Moreno Marín, Juan Carlos
Oliver Ramírez, José Luis
Ortiz Zamora, Francisco Gabriel
Pérez Carrió, Antonio
Pérez Sánchez, Vicente Raúl
Pigem Boza, Ricardo Enrique
Pomares Torres, Juan Carlos
Prado Govea, Raul Hugo
Pueo Ortega, Basilio
Pujol López, Francisco Antonio
Ramon, Serge Joseph Georges
Rodes Roca, José Joaquín
Roma Romero, Miguel
Romero Jaén, Rafael
Saiz Noeda, Maximiliano
Sánchez Romero, José Luis
Saquete Boró, Estela
Saval Pérez, José Miguel
Soler Escrivá, Roser
Tomás Jover, Roberto
Torregrosa Santana, Andrea

Escola Universitària de Relacions Laborals:

Alemañ Cano, Jaime
Báguenas Dayas, Carmen Lorena
Blasco Jover, Carolina
Múrtula Lafuente, Virginia
Úbeda García, María Mercedes

Escola Universitària de Treball Social:

Bellido Alonso, Antonio José
Domínguez Alonso, Francisco Javier
Guilabert Vidal, María Remedios
Lillo Beneyto, María Asunción
Mira Grau, Francisco Javier
Mohedano Menéndez, Roberto
Palomar Villena, Manuela
Suárez Soto, Maria Esperanza
Villegas Castrillo, Esther

Comparació de tutors per centres:

Gràfic de la comparació de tutors per Centres

 

- Seminari

Al llarg de la implementació del programa s’ha tingut contacte directe amb els tutors a través de dues sessions del seminari permanent i amb els coordinadors de cada centre mitjançant tres reunions. En aquestes trobades, amb un del diàleg distès, s’han cercat respostes a les dificultades trobades durant el desenvolupament del programa. De la mateixa manera, s’ha oferit una atenció personalitzada als participants que ho han sol·licitat mitjançant el correu electrònic i entrevistes personals.

- Estimació de dades

Comparació entre els alumnes de nou ingrés, els alumnes que van sol·licitar el PAT i els alumnes tutoritzats:

Gràfic de la comparació entre els alumnes de nou ingrés, alumnes que van sol·licitar el PAT i els alumnes autoritzats

 

Comparació per centres dels alumnes de nou ingrés, els alumnes que van sol·licitar el PAT i els alumnes tutoritzats:

Gràfic de la comparació per centres dels alumnes de nou ingrés, els alumnes que van sol·licitar el PAT i els alumnes tutoritzats

 

- Conclusions:

S’ha fet explícita la sensibilitat que professors i alumnes presenten cap a l’acció tutorial, mitjançant la necessitat que en tenen, percebent-la com un recurs que afavoreix el procés d’aprenentatge.

Els alumnes participants han tingut una actitud positiva, s’ha establit un pont molt sòlid entre l’alumnat del primer curs i les estructures acadèmiques i té un gran potencial pel que fa el contacte professor-alumne. Afavoreix el debat desinhibit de problemes i qüestions relatives a la marxa de les classes. A més, és una eina que pot ser molt útil per a mantenir en un nivell adequat el grau de motivació dels estudiants.

De la mateixa manera, els tutors, en general, han valorat positivament l’assessorament que se’ls ha proporcionat de forma permanent des de l’Institut de Ciències de l’Educació, com també el suport rebut des del centre a què estan adscrits.

 

 

 

3. Projecte de Xarxes d'Investigació Docent Universitària

3.1. Xarxes i Projectes d'Investigació

El resultat de la convocatòria corresponent al referit curs escolar ha comportat la conformació d’un espai d’investigació de la docència, a partir d’una estructura articulada en xarxes col·laboratives.

En particular, s’han constituït 70 xarxes de professors de la Universitat d’Alacant, que han desenvolupat processos d’investigació en disseny curricular, elaboració de materials curriculars per a la implementació de les guies docents en la docència presencial i no presencial, implementació de metodologies docents, estratègies d’aprenentatge i models d’avaluació en concordança amb els criteris que presideixen el procés de convergència en l’EEES, que ha permès tanmateix iniciar experiències investigadores que faciliten el procés d’implantació del Sistema Europeu de Transferència de Crèdits (ECTS).

Amb l’establiment de dues modalitats, i les corresponents temàtiques, pretenem l’adaptació als diferents temps i contextos d’investigació docent en la comunitat universitària.

- Modalitat I:
Xarxes d’investigació en docència universitària de 1r, 2n i 3r curs de Titulació-EEES (27 xarxes)

· Xarxes de disseny curricular (guies docents)
· Xarxes d’elaboració de materials curriculars per a la implementació de les guies docents en la docència presencial i no presencial
· Xarxes d’implementació docent

Modalitat II:
Xarxes d’investigació en docència universitària-EEES de lliure conformació (43 xarxes)

· Xarxes de disseny materials
· Xarxes d’innovació metodològica
· Xarxes d’atenció a problemes específics d’aprenentatge

El nombre total de participants en el Programa de Xarxes d’Investigació en Docència Universitària ha sigut de 742 professors, dels quals 389 pertanyen a la modalitat I i 343 a la modalitat II.

Gràfic de l'evolució del programa de Xarxes d'Investigació en Docència Universitària 2001-2007

 

Gràfic de l'evolució del Programa de Xarxes per Departaments i Facultats i Escoles

 

Gràfic de l'impacte del Programa de Xarxes en el Professorat de cada centre

 

S’han fet 7 seminaris per a orientar el treball de xarxes, 3 dedicats al disseny de guies docents i 4 al disseny de materials i metodologies. Pot consultar-se en l’adreça:
http://www.ua.es/va/ice/redes/2007/seminarios/seminarios.html

S’ha elaborat i posat a disposició de la comunitat universitària divers material de suport al disseny curricular de les guies docents, disseny de materials, etc. Pot consultar-se a l’adreça:
http://www.ua.es/va/ice/redes/asesoramiento/material.html

 

Equips Integrants de les xarxes 2006-2007
Modalitat I
Xarxes Participants
"Disseny de materials docents per a les classes presencials i semipresencials de les assignatures de primer curs de la titulació d’enginyer geòleg"


Departament de Ciències de la Terra
Departament de Ciències del Mar
Departament d’Expressió Gràfica i Cartografia
Departament de Química Inorgànica
Departament de Matemàtica Aplicada

J.E. Caracuel Martín
P. Alfaro García
J.E. Aparicio Arias
A. Bernabeu González
J.C. Cañaveras Jiménez
J.I. Ferreiro Prieto
A. García García
M. Lloret Miret
S. Molina Palacios
M.C. Muñoz Cervera
M.S. Sánchez Adsuar
L’objectiu d’aquesta xarxa és demanar informació sobre materials utilitzats en experiències pilot d’aquesta i altres titulacions en universitats nacionals i estrangeres, la valoració dels diversos materials docents per a classes presencials i no presencials, la transmissió d’experiències prèvies del professorat en la preparació i utilització dels materials docents, l’avaluació dels punts febles i forts decada una d’aquestes eines, la proposta de selecció de materials més adequats per a les diferents assignatures i la implementació i realització d’aquests.

 

"Disseny de materials per a la docència presencial i no presencial d’assignatures de primer curs de la llicenciatura de Química"

Departament de Química Analítica
Departament de Química Física
Departament de Química Inorgànica
Departament d’Anàlisi Matemàtica

N. Grané Teruel
P. Bonete Fernández
J. González García
V. Hernándis Martínez
M. Martínez Escandell
M. Medieros Almendros
J. Mora Pastor
J.L. Todolí Torró
R. Torregrosa Maciá
La xarxa té com a objectiu demanar informació sobre materials utilitzats en experiències pilot de la titulació en altres universitats, la transmissió d’experiències prèvies del professorat en la preparació i utilització dels materials docents, l’avaluació dels punts febles i forts de cada una d’aquestes eines, la proposta de selecció de materials més adequats per a les diferents assignatures i la realització d’aquests.

 

"Disseny de materials per a la docència presencial i no presencial d’assignatures de segon curs de la llicenciatura de Química"

Departament de Química Analítica
Departament de Ciències de la Terra
Departament de Física Aplicada
Departament d’Anàlisi Matemàtica

N. Grané Teruel
A. Bernabeu Gonzálvez
A. Canals Hernández
A. Gras Martí
M.L. Martín Carratalá
M. Medieros Almendros
J.V. Santos Benito
L. Segura Abad
L’objectiu és demanar informació sobre materials utilitzats en experiències pilot de la titulació en altres universitats, la transmissió d’experiències prèvies del professorat en la preparació i utilització dels materials docents, l’avaluació dels punts febles i forts de cada una d’aquestes eines, la proposta de selecció de materials més adequats per a les diferents assignatures i la realització d’aquests.

 

"Disseny de materials per a la docència presencial i no presencial d’assignatures de primer curs de la llicenciatura de Biologia"

Departament d’Ecologia
Departament de Ciències Ambientals
Departament d’Agroquímica i Bioquímica
Departament de Física Aplicada
Departament de Biotecnologia
Departament de Química Física
Departament de Ciències de la Terra

J. Martín Martín
S. Bordera Sanjuán
M. Carrasco Camacho
M.J. Catarla Perol
M. B. Crespo Villalba
J. de Juan Herrero
J.M. Pérez Jordá
J.A. Pina Gosálbez
La xarxa pretén demanar informació sobre materials utilitzats en experiències pilot d’aquesta i altres titulacions en universitats nacionals i estrangeres, la transmissió d’experiències prèvies del professorat en la preparació i utilització dels materials docents, l’avaluació dels punts febles i forts de cada una d’aquestes eines, la proposta de selecció de materials més adequats per a les diferents assignatures i la realització d’aquests.

 

"Preparació de materials per a la docència presencial i no presencial en les assignatures de primer d’Enginyeria Química"

Departament d’Enginyeria Química
Departament de Química Inorgànica
Departament d’Expressió Gràfica i Cartografia
Departament de Física Aplicada

J.A. Conesa Ferrer
M.J. Fernández Torres
M.J. Illán Gómez
M.D. Saquete Ferrándiz
E. Sentana Cremades
I. Sentana Gadea
J.M. Villalvilla Soria
Es pretén la transmissió d’experiències prèvies del professorat en la preparació i utilització de diversos materials docents tant per a la docència presencial com no presencial, i l’avaluació de punts forts i febles de cada una de les eines utilitzades en la docència.

 

"Grup de treball per a l’anàlisi de les metodologies ECTS en primer curs de les titulacions d’Informàtica"  

Subxarxes:
Àlgebra
Estadística
Fonaments de Programació I
Fonaments de programació II
Fonaments Físics de la Informàtica
Informàtica Bàsica
Matemàtica Discreta
Lògica Computacional
Relacions Jurídiques Bàsiques

Departament de Ciència de la Computació
Departament de Tecnologia Informàtica
Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics
Departament de Física, Enginyeria de Sistemes i Teoria del Senyal
Departament d’Estudis Jurídics de l’Estat

M.J. Castel de Haro
J. Arnal García
F. Aznar Gregori
J. Balmaceda del Álamo
R. Bernabeu Rico
M.T. Cantó López
J.J. Climent Coloma
P. Compañ Rosique
F. Gallego Durán
S. Gallego Rico
J.M. García Chamizo
J. Gomis Castelló
F. Llorens Largo
A. Marco Tabarra
A. Márquez Ruiz
R. Martínez Gutiérrez
V. Migallón Gomis
J. Montoyo Bojo
F.J. Mora Lizán
H. Mora Mora
F. Moreno Seco
I. Negueruela Díez
J. Palomares Benito
J. Penadés Martínez
C. Pérez Sancho
A. Pertusa Ibáñez
C. Pomares Puig
M. Pujol López
S. Ramón Ferry
J. Requena Ruiz
J. Rosa Herranz
R. Satorre Cuerda
M.L. Sempere Tortosa
M.T. Signes Pont
MD. Tomás Diaz
J.M. Torrejón Vázquez
L. Tortosa Grau
J.F. Vicent Francés
D. Viejo Hernando
C. Villagrá Arrendó
A. Zamora Gómez
Es planteja concretar la valoració del temps i l’esforç d’aprenentatge dedicat per l’alumne en les diferents assignatures i a analitzar la retroalimentació del procés.

 

"Estudi i adequació de materials i metodologies docents a l’EEES: 2n curs de les titulacions d’Informàtica"  

Subxarxes:
Ampliació d’estadística
Arquitectura de Computadors ITIG
Base de Dades I
Sistemes Operatius I
Computabilitat
Estructura de Computadors
Eines de programació
Llenguatges i Paradigmes de Programació
Llenguatges, Gramàtiques i Autòmats
POO
Programació i Estructura de Dades
Sistemes Operatius ITIS

 

Departament de Ciència de la Computació
Departament de Tecnologia Informàtica
Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics

M. Saiz Noeda
R. Álvarez Sánchez
P. Arques Corrales
C. Cachero Castro
J. Calera Rubio
A.M. Corbí Bellot
A. Fernández Rodríguez
M.L. Forcada Zubizarreta
D. Gallardo López
J. García Rodríguez
A. Grediaga Olivo
S. Luján Mora
P. Martínez Barco
M.L. Micó Andrés
V. Migallón Gomis
R. Molina Carmona
F.J. Mora Gimeno
H. Mora Mora
P. Moreda Pozo
J. Penadés Martínez
J. Peral Cortés
C. Pomares Puig
P.J. Ponce de León Amador
A. Requena Jiménez
M.L. Rico Soliveres
J.A. Serra Pérez
A. Soriano Payá
A. Suárez Cueto
S. Vázquez Pérez
J.I. Vichel Clavel
L’objectiu és l’estudi de l’adequació tant de metodologies com de materials docents al nou marc ECTS.

 

"Grup de treball per a l’adequació del tercer curs dels estudis d’Informàtica a l’Espai Europeu d’Educació Superior"


Subxarxes:
Administració de Sistemes Operatius en Xarxa
Arquitectures de Computadors
Base de Dades II
Disseny i Anàlisi d’Algoritmes
Fonaments d’Arquitectures de Computadors
Gestió de Projectes Programari
Gràfics per Computador
Metodologia d’Anàlisi de Sistemes d’Informació
Perifèrics
Disseny i Programació Avançada d’Aplicacions
Programació de Sistemes de Temps Real
Xarxes
Xarxes – Gestió
Senyals i Sistemes
Sistemes d’Informació de l’Empresa I
Sistemes d’Informació de l’Empresa II
Sistemes de Transport de Dades
Sistemes Operatius
Sistemes Operatius II

 


Departament de Tecnologia Informàtica
Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics
Departament de Ciència de la Computació
Departament de Física, Enginyeria de Sistemes i Teoria del Senyal
Departament d’Economia Financera

S.T. Puente Méndez
J. Azorín López
J.A. Berná Galiana
A. Botía Martínez
F. Candelas Herías
E. Colomina Climent
S. Ferrairó Pons
F. Flórez Revuelta
A. Fuster Guilló
I. Garrigós Fernández
F.J. Gil Chica
J.A. Gil Martínez-Abarca
P. Gil Vázquez
E. Gimeno Nieves
E. Gómez Ballester
J. Gómez Ortega
B. Ledesma Latorre
F. Llopis Pascual
J.M. López Sánchez
S. Meliá Beigbeder
F.J. Mora Lizán
R. Muñoz Perol
F. Ortiz Zamora
J.A. Puchol García
M. Saiz Noeda
M.L. Sempere Tortosa
J.C Trujillo
F. Varela Botella
J.L. Verdú Más
J.L. Vicedo González
L’objectiu és l’elaboració d’un estudi que contindrà recomanacions sobre la valoració en crèdits ECTS de les assignatures de tercer de les titulacions d’informàtica, adaptació del programa de les assignatures de tercer de les titulacions d’Informàtica i adaptació de la metodologia educativa d’aquestes assignatures a un sistema amb ús de crèdits ECTS

 

"Estudi i adequació de materials i metodologies docents a l’EEES: 1r curs de Teleco"

 

Subxarxes:
Acústica
Anàlisi de circuits
Computadors
Electrònica Digital
Fonaments Físics de l’Enginyeria
Fonaments Matemàtics I
Anglès Tècnic

 

Departament de Física, Enginyeria de Sistema i Teoria del Senyal
Departament de Tecnologia Informàtica
Departament de Matemàtica Aplicada
Departament de Filologia Anglesa

M.L. Álvarez López
A. Albaladejo Blázquez
A. Amilburu Osinaga
F. Arcos García
J.D. Ballester Berman
A. Beléndez Vázquez
S. Bleda Pérez
J. Escolano Cerdán
J.J. Galiana Merino
A. Hernández Prados
J.M. López Sánchez
Y. Márquez Moreno
T. Martínez Marín
R. Martínez Motos
C. Neipp López
J.A. Nescolarde Selva
F.P. Ortega Gil
M.F. Ortuño Sánchez
B. Poeo Ortega
M. Romá Romero
M.T. Signes Pont
F. Vives Maciá
L’objectiu principal és l’estudi de l’adequació tant de metodologies com de materials docents al nou marc ECTS i l’elaboració de les fitxes de l’estudiant, setmanalment.

 

"Adaptació a l’EEES de 2n de Teleco"

Subxarxes:
Electroacústica
Electrònica Analògica
Fonaments Matemàtics II
Producció i realització
Sistemes Lineals
Televisió

 

Departament de Física, Enginyeria de Sistema i Teoria del Senyal
Departament de Matemàtica Aplicada
Departament de Sociologia II, Psicologia, Comunicació i Didàctica

F.A. Pujol López
J.D. Ballester Berman
S. Bleda Pérez
J.J. Galiana Merino
E. Gimeno Nieves
J.D. González Ruiz
J.M. López Sánchez
S. Marini
E. Martín Gullón
D.I. Méndez Alcaraz
J.A. Moya Montoya
I. Negueruela Díez
J.A. Nescolarde Selva
M.J. Ortiz Díaz-Guerra
C. Pascual Villalobos
J. Ramis Soriano
F. Vives Maciá
L’objectiu de la xarxa és l’adaptació de totes les assignatures de 2n curs d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació (So i Imatge) al sistema de crèdits europeus.

 

"Implantació ECTS en primer curs d’ITOP"

Subxarxes:
Àlgebra Lineal
Càlcul Infinitesimal
Dibuix Tècnic
Física General
Mecànica
Química

 

Departament de Matemàtica Aplicada
Departament d’Expressió Gràfica i Cartografia
Departamentde Física, Enginyeria de Sistemes i Teoria del Senyal
Departament d’Enginyeria de la Construcció

R.E. Pígem Boza
A. Campo Bagatín
M.A. Climent Llorca
G. De Vera Almenar
M.C. Díaz Ivorra
L.A. Escapa García
P. Garcés Terradillos
D. García García
A. Hernández Prados
R. Lapuente Arago
A. Martín García
J.A. Nescolarde Selva
M.T. Pérez Carrión
E.G. Segovia Eulogio
X. Soler Escrivá
M.S. Yebra Calleja
V. Viana Martínez
E.N. Viqueira Pérez
Aquesta xarxa pretén elaborar les guies docents de les assignatures de 1r d’ITOP d’acord amb els ECTS, estudiar les necessitats i recursos, personals i materials, per a la implantació experimental de la metodologia dels ECTS en 1r d’ITOP i la implementació experimental del sistema educatiu segons els ECTS en 1r d’ITOP.

 

"Grup de treball per a la implantació del sistema de crèdits ECTS en els assignatures de primer curs d’Arquitectura"


Subxarxes:
Ampliació de Fonaments Matemàtics I
Anàlisi de Formes
Dibuix Tècnic I
Dibuix Tècnic II
Fonaments Físics I
Fonaments Físics II
Fonaments Matemàtics I
Geometria Descriptiva
Història de l’Arquitectura
Introducció a la Construcció
Materials de Construcció


Departament de Matemàtica Aplicada
Departament d’Expressió Gràfica i Cartografia
Departamentde Física, Enginyeria de Sistemes i Teoria del Senyal
Departament de Construccions Arquitectòniques
Departament de Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial

M.J. Ferrer Graciá
M.A. Albeza Piqueras
A. Allepuz Pedreño
A. Banyuls Pérez
P. Bellido Iborra
A. Durá Doménech
L. Ferré de Merlo
M.J. Fuster Guilló
E.M García Alcocer
F. García Jara
S. Guerrero López
F. Lizón Arques
J. Lozano Muñoz
R. Maestre López-Salazar
C.S. Martínez Ibars
C. Neipp López
J.C. Oliva Bielsa
J. Oliva Meyer
J.J. Rodes Roca
P. Saura Gómez
J. Sempere Pérez
J. Vera Guarinos
F.J. Verdú Monllor
Es pretén la valoració en crèdits ECTS de les assignatures de primer d’Arquitectura, l’adaptació del programa de les assignatures de primer d’Arquitectura per a adequar-se al nombre de crèdits ECTS d’un curs, l’adaptació de la metodologia educativa d’aquestes assignatures a un sistema amb ús de crèdits ECTS i l’avaluació de les diferents necessitats que exigiria la posada en marxa d’un grup pilot en què s’apliquen aquestes propostes.

 

"REDCATS- Primer curs"


Departament de Treball Social i Serveis Socials
Departament de Sociologia II, Psicologia, Comunicació i Didàctica

E. Villegas Castrillo
M. A. Mateo Pérez
F. Bañuls Soto
Y. Doménech López
R. Martinez Gras
C. Ramos Feijoo
Els objectius són treballar en la formulació d’indicadors d’avaluació perquè el professorat els aplique amb transparència i l’alumnat tinga una millor compressió del sistema d’avaluació i, a més, de dissenyar portafolis entre les assignatures implicades en la xarxa a l’efecte de potenciar les sinergies entre els coneixements específics i comuns de les cinc assignatures implicades en la xarxa.

 

"REDCATS-Segon curs. Xarxa d’Estudi de la Docència de Qualitat en Treball Social"Departament de Treball Social i Serveis Socials
Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics

V.M. Giménez Bertomeu
M.J. Asensi Carratalá
N. de Alfonseti Hartmann
A. Llillo Beneyto
J. Lorenzo García
M. Mira–Perceval Pastor
J.R. Rico Juan
Es pretén avaluar les metodologies d’ensenyament-aprenentatge i els sistemes d’avaluació dels aprenentatges.

 

"REDCATS- Tercer curs"

 

Departament de Treball Social i Serveis Socials
Departament d’Infermeria Comunitària, Medicina Preventiva i Salut Pública

M.A. Martínez Román
V. Díez Soriano
D. Gil González
V.M Jiménez Bertomeu
G. Juste Ballesta
P. Martín torres
H. Redero Bellido
C. Vives Cases
L’objectiu principal de la xarxa és conèixer el mètode de resolució de problemes com a mitjà per a un aprenentatge actiu, aplicar el mètode a les assignatures en què es vol implementar el projecte, avaluar i difondre l’experiència entre el professorat de l’Escola Universitària de Treball Social.

 

"Primer curs de la titulació acadèmica diplomatura en Infermeria-EEES"

 


Departament d’Infermeria Comunitària, Medicina Preventiva i Salut Pública
Departament d’Infermeria
Departament d’Agroquímica i Bioquímica

I. Ors Cortés
E. Cartagena de la Peña
R. Ferrer Diego
M.E. Galiana Sánchez
M.E. Martínez Espinosa
J. Moncho Vasallo
A. Ors Montenegro
R.M. Pérez Cañaveras
M. Richart Martínez
Es pretén la transformació de la metodologia docent del pla d’estudis, identificar objectius repetitius i la integració dels objectius per a un aprenentatge progressiu, global i cooperatiu entre les diferents assignatures.

 

"Segon curs de la titulació diplomatura en Infermeria"


Departament d’Infermeria Comunitària, Medicina Preventiva i Salut Pública
Departament d’Infermeria
Departament Interuniversitari d’Òptica
Departament de Psicologia de la Salut

E. Gabaldón Bravo
R.I. Ferrer Cascales
C. García Cabanes
E. Gascón Pérez
M.L. López Coig
A. Ors Montenegro
M.M. Rizo Baez
L’objectiu principal és la transformació de la metodologia docent del pla d’estudis, identificar objectius repetitius i la integració dels objectius per a un aprenentatge progressiu, global i cooperatiu entre les diferents assignatures.

 

"Tercer curs de la titulació diplomatura en Infermeria"

 

Departament d’Infermeria Comunitària, Medicina Preventiva i Salut Pública
Departament d’Infermeria
Departament de Sociologia II, Psicologia, Comunicació i Didàctica

J.R. Martínez Riera
A. Aragonés Lloret
J. Cancillo Salas
L. Cibanal Juan
M.C. Davó Blanes
J. Domínguez Santamaría
A. Laguna Pérez
A. Ors Montenegro
M.L. Velasco Álvarez
La xarxa té com a objectiu transformar la metodologia docent del pla d’estudis, identificar objectius repetitius i integrar els objectius per a un aprenentatge progressiu, global i cooperatiu entre les diferents assignatures.

 

"Primer curs de la titulació acadèmica diplomatura en Nutrició Humana i Dietètica-EEES"

Departament d’Humanitats Contemporànies
Departament d’Infermeria Comunitària, Medicina Preventiva i Salut Pública
Departament d’Infermeria
Departament Interuniversitari d’Òptica
Departament de Química Analítica
Departament de Fisiologia i Genètica

M. D. Vargas Llovera
J. Antón Botella
J. Bernabeu Mestre
E. Gabaldón Bravo
M. Herrera Lara
L. Maciá Soler
S. Maestre Pérez
J. Mora Pastor
A. Nolasco Bonmatí
La temàtica de la investigació se centra a transformar la metodologia docent del pla d’estudis, identificar objectius repetitius i integrar els objectius per a un aprenentatge progressiu, global i cooperatiu entre les diferents assignatures.

 

"Segon curs de la titulació diplomatura en Nutrició Humana i Dietètica"
 

Departament d’Infermeria Comunitària, Medicina Preventiva i Salut Pública
Departament Interuniversitari d’Òptica
Departament d’Infermeria
Departament de Química Analítica
Departament de Fisiologia i Genètica

P. Lax Zapata
J.A. Hurtado Sánchez
I. Ivorra Pastor
M.L. Maciá Soler
V. Maneu Flores
R. Ortiz Moncada
M.S. Prats Moya
J.E. Sirvent Belando
J. Verdú Soriano
Els objectius plantejats són transformar la metodologia docent del pla d’estudis, identificar objectius repetitius i integrar els objectius per a un aprenentatge progressiu, global i cooperatiu entre les diferents assignatures.

 

"Tercer curs de la titulació diplomatura en Nutrició Humana i Dietètica"


Departament d’Infermeria Comunitària, Medicina Preventiva i Salut Pública
Departament d’Anàlisi Econòmica Aplicada
Departament de Filosofia del Dret
Departament d’Infermeria
Departament de Química Analítica

J. Sarasa Pérez
M. Alemany García
J. Grau Valls
J.A. Hurtado Sánchez
A. Jiménez Migallón
M.L. Maciá Soler
S. Maestre Pérez
M.S. Prats Moya
J. Verdú Soriano
L’objectiu principal és transformar la metodologia docent del pla d’estudis, identificar objectius repetitius i integrar els objectius per a un aprenentatge progressiu, global i cooperatiu.

 

"Primer curs de la titulació acadèmica Màster en Ciències de l’Infermeria-EEES"


Departament Filosofia del Dret
Departament d’Infermeria Comunitària, Medicina Preventiva i Salut Pública
Departament d’Infermeria
Departament d’Anàlisi Econòmica Aplicada
Departament Psicologia de la Salut
Departament de Geografia Humana

M. Alemany García
J. Bernabeu Mestre
L. Cibanal Juan
P. Fernández Sánchez
C. Martínez Mora
J. Moncho Vasallo
A. Ors Montenegro
M. Richart Martínez
J. Siles González
E. Tonda Monllor
La xarxa es planteja transformar la metodologia docent del pla d’estudis, identificar objectius repetitius i integrar els objectius per a un aprenentatge progressiu, global i cooperatiu entre les diferents assignatures.

 

"Segon curs de la titulació Màster en Ciències de la Infermeria"

 

Departament d’Infermeria Comunitària, Medicina Preventiva i Salut Pública
Departament d’Infermeria
Departament de Sociologia I i Teoria de l’Educació
Departament Psicologia de la Salut

J. Verdú Soriano
R.I. Ferrer Cascales
R. Ferrer Diego
L. Maciá Soler
J. Mocho Vasallo
A. Nolasco Bonmatí
A. Ors Montenegro
R. Ruiz Collado
M.L. Velasco Álvarez
Es pretén transformar la metodologia docent del pla d’estudis, identificar objectius repetitius i integrar els objectius per a un aprenentatge progressiu, global i cooperatiu entre les diferents assignatures.

 

"Xarxa Mestre-Educa"

 

 

 

 

Departament de Sociologia II, Psicologia, Comunicació i Didàctica
Departament de Didàctica General i Didàctiques Específiques
Departament de Psicologia Evolutiva i Didàctica
Departament de Filologia Catalana
Departament de Sociologia I i Teoria de l’Educació

R. Gilar Corbí
J.D. Álvarez Teruel
J.E. Blasco Mira
M.A. Cano Ivorra
I. Capell Boré
J.M. Cortell Tormo
A. Giner Gomis
M.C. González Gómez
S. Grau Company
M.D. Jiménez Alegre
A. Lledó Carreres
C. Mañas Viejo
S. Montserrat Buendía
M. Navarro Pastor
M.M. Pastor Galbis
F. Pastor Verdú
M.N. Pérez Pérez
R. Roig Vila
M.T. Tortosa Ybáñez
L’objectiu de la xarxa és inventariar els recursos i materials d’aprenentatge que actualment estan implementant-se en les assignatures que participen a la xarxa, dissenyar nous materials necessaris per a la consecució dels objectius plantejats en la guia docent feta en la convocatòria anterior, mantenir el context de treball col·laboratiu dels professors participants en la xarxa i compartir les diferents aportacions sobre el treball en curs.

 

"Adequació del segon curs dels estudis de mestre a l’EEES"

 

 

 

 

Departament de Sociologia II, Psicologia, Comunicació i Didàctica
Departament de Didàctica General i Didàctiques Específiques
Departament d’Innovació i Formació Didàctica
Departament de Filologia Catalana
Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics
Departament de Geografia Humana
Departament Filologia Espanyola
Departament de Sociologia I i Teoria de l’Educació

A. Lledó Carreres
J.D. Álvarez Teruel
J.M Baldaquí Escandell
J.E. Blasco Mira
M.L. Callejo de la Vega
M. Cherro Samper
J.M. Cortell Tormo
A.I. Esteve Guillén
M.C. Ferrández Marco
S. Grau Company
M.D. Jiménez Alegre
F. Larrosa Martínez
S. Mengual Andrés
I.M. Muñoz Baell
F.B Navarro Colorado
C. Oliva Alcalá
A.I. Roig Albiol
R. Roig Vila
R. Sebastiá Alcaraz
E.M. Tonda Monllor
M.T. Tortosa Ybáñez
L’objectiu de la xarxa és definir i planificar el segon curs de la titulació de mestre en què s’aplique el sistema de crèdits ECTS.

 

"Tutories actives de la diplomatura d’Òptica i Optometria"

 

 


Departament Interuniversitari d’Òptica

B. Domenech Amigot
P. Boj
M. T. Caballero Caballero
M.P. Cacho Martínez
V. Camps Sanchís
P. Coloma Torregrosa
M.D. de Fez Sáiz
C. Illueca Contri
A. Jornet Carrillo
F. M. Martínez Verdú
D. Más Candela
J.J. Miret Marí
J. Pérez Rodriguez
C. Vázquez Ferri
La xarxa es planteja orientar i fer el seguiment de l’alumne de nou ingrés, generar un sistema d’informació d’aquests alumnes per a la presa de decisions, provocar la reflexió del professorat i de l’alumne, percebre i identificar situacions de dificultat en l’aprenentatge, millorar la satisfacció de l’alumne amb el seu aprenentatge, reduir la taxa d’abandó, augmentar el rendiment acadèmic i consolidar al centre l’estructura tutorial personalitzada com a estratègia d’ensenyament centrat en l’alumne.

 

"Disseny curricular de 2n curs de la diplomatura d’Òptica i Optometria"

 Departament Interuniversitari d’Òptica
Departament de Química Orgànica

R.M. Fuentes Rosillo
A. Angulo Jerez
R. Chinchilla Cruz
C. García Llopis
A. García Muñoz
C. Illueca Contri
F. M. Martínez Verdú
J.J. Miret Marí
C. Vázquez Ferri
Es pretén elaborar guies docents per a les assignatures de 2n curs de la diplomatura d’Òptica i Optometria.

 

Equips Integrants de les xarxes 2006-2007
Modalitat II
Xarxes
"Antropologia educativa aplicada a les pràctiques clíniques d’Infermeria (I)"Departament d’Infermeria
Departament d’Inf. Com., Med. Prev. i Sal. Púb.

J. Siles González
I.Casabona Martínez
M.Castells Molina
M. A. Fernández Molina
E. Ferrer Hernández
J. R. Martínez Riera
M. J. Muñoz Reig
M. Núñez del Castillo
M. Rizo Baeza
C. Solano Ruiz
L’objectiu de la xarxa és recollir la visió general dels tutors sobre el procés de consecució dels objectius de pràctiques clíniques, valorar els nivells d’esforç que han d’emprar els alumnes per a l’èxit dels seus objectius de pràctiques clíniques des de la perspectiva dels seus tutors, identificar les necessitats emergents dels tutors de pràctiques clíniques, elaborar una eina que facilite, en el seu procés d’implementació, la reflexió acció dels docents encarregats de l’autorització de pràctiques clíniques i habilitar un instrument de comunicació que contribuïsca a potenciar la retroalimentació durant el procés d’autorització dels docents en les pràctiques clíniques.

 

"Antropologia educativa aplicada a les pràctiques clíniques d’Infermeria (II)"

 

 

Departament d’Infermeria

L. Cibanal Juan
E. Cartagena de la Peña
J. M. Domínguez Santamaría
P. Fernández Sánchez
E. M. Gabaldón Bravo
J. L. Jurado Moyano
M. Lillo Crespo
R. M. Pérez Cañaveras
A. Sanjuán Quiles
M. F. Vizcaya Moreno
L’objectiu principal és fomentar una activitat dels alumnes en el procés d’ensenyament-aprenentatge, analitzar i categoritzar les participacions dels alumnes, fomentar l’aprenentatge cooperatiu entre els alumnes que facen pràctiques clíniques i facilitar el procés de comunicació professor-alumne.

 

"Biotecnologia"
 

 Departament de Biotecnologia
Departament d’Infermeria

J. De Juan Herrero
M. García Irles
J. L. Girela López
M. J. Gómez Torres
R. M. Pérez Cañaveras
V. Pérez García
J. M. Romero Castaños
A. Romero Rameta
Y. Segovia Huertas
J. M. Sempere Ortells
M. F. Vizcaya Moreno
L’objectiu general és utilitzar el recurs del portfoli discent en la formació pràctica dels alumnes del Programa Oficial de Postgrau en Biotecnologia i Biomedicina.

 

"Competències i mesurament del treball autònom en assignatures de Literatura en Llengua Anglesa"

Departament de Filologia Anglesa
Departament de Filologia Catalana

M. L. López Ropero
J. M. González Fernández de Sevilla
M.A. Pérez Pérez
J. Sánchez Martí
Reflexionar sobre les competències que activa en el discent l’estudi de la literatura en llengua estrangera, perfilar la secció de competències que figurarà en les futures guies docents de les assignatures de literatura, reflexionar conjuntament sobre el temps que utilitza l’alumne en el seu aprenentatge de l’assignatura de Literatura i quantificar el temps emprat en la lectura tenint en compte variables com el grau de dificultat del text, la cronologia d’aquest o la competència lingüística de l’alumne.

 

"Continguts digitals contextualitzats en l’Espai Europeu d’Educació Superior"
 Departament de Didàctica General i Didàctiques Específiques
Departament de Ciències Històricojurídiques

R.I. Roig Vila
A.V. Giner Gomis
M.M Martínez Almira
J.A. Martínez Bernícola
M. Navarro Pastor
C. Oliva Alcalá
F.R. Pastor Verdú
C. Soriano López
M.I. Vera Muñoz
El projecte de treball de la xarxa se centra a implementar una metodologia centrada en l’aprenentatge de l’alumne, d’acord amb el nou programa educatiu de l’EEES i de la posterior avaluació.

 

"Direcció estratègica de l’empresa"

 

Departament d’Organització d’Empreses

P.C. Zaragoza Sáez
E. Claver Cortés
M.D. López Gomero
B. Marco Lajara
J.F. Molina Azorín
J. Pereira Moliner
E. Pertusa Ortega
Valorar la dificultat i la quantitat de treball de l’alumne com a aprenentatge autònom per a desenvolupar diverses activitats de les assignatures, analitzar de forma qualitativa els factors de temps i esforç dedicat pels alumnes que influeixen en la tasca exercida pels estudiants, i analitzar l’aplicació del mètode del cas en la matèria de Direcció Estratègica.

 

"Disseny curricular de l’Àrea de Química Analítica adaptada a l’EEES"

 

 

Departament de Química Analítica

 

J.M. Santiago Pérez
A. Canals Hernández
A. Chisvert Sania
N. Grané Teruel
L. Gras García
V. Hernandis Martínez
A. Jiménez Migallón
G. López Cueto
M.L. Martín Carratalá
J. Mora Pastor
J.L Todolí Torró
L’objectiu és que els professors de l’àrea de coneixement de Química Analítica treballen en el disseny de la matèria que han d’incloure en el futur pla d’estudis i l’establiment de relacions amb departaments d’altres universitats.

 

"Disseny curricular de l’Àrea de Química Inorgànica adaptat a l’EEES"

 

 

Departament de Química Inorgànica

Sepúlveda Escribano
J. Alcañiz Monge
D. Cazorla Amorós
M.J. Illán Gómez
M. Martínez Escandell
F.J. Narciso Romero
M. Pastor Blas
M.C. Román Martínez
C. Salinas Martínez de Lecea
R. Torregrosa Maciá
L’objectiu principal és que els professors de l’àrea de coneixement de Química Analítica treballen en el disseny de la matèria que han d’incloure en el futur pla d’estudis i l’establiment de relacions amb departaments d’altres universitats.

 

"Disseny de materials docents per a Mecànica. Aplicacions amb Flash Media"Departament de Física, Enginyeria de Sistemes i Teoria del Senyal

J.C. Moreno Marín
A. Beléndez Vázquez
T. Beléndez Vázquez
D.I. Méndez Alcaraz
C. Neipp López
J.J. Rodes Roca
L’objectiu principal és l’elaboració de materials docents útils en l’aprenentatge dels continguts de mecànica de les assignatures de Fonaments Físics i implementar aquests materials en l’apartat de sessions docents del Campus Virtual de la UA.

 

"Disseny en Enginyeria"

 

 

Departament d’Expressió Gràfica i Cartografia

I. Sentana Gadea
E. Chordá Sáez
F.J. Esclapés Jover
S. García García
E. Gras Moreno
Y. Gutiérrez Diego
J.M. Llorca Schenck
J.L. Poveda Pérez
E. Sentana Cremades
Pretenen aconseguir la reestructuració de l’assignatura i de les pràctiques, preparant el material amb exercicis concrets definits i aplicats i el desenvolupament d’un material orientat a adaptar-se als nous plans d’educació superior els ECTS.

 

"Docència en línia 2006-2007"

 

 

 

Departament d’Expressió Gràfica i Cartografia

J.M. Torres Nadal
A. Abellán Alarcón
J. Alvado Bañón
J.C. Castro Domínguez
I. Chinchilla Moreno
M. Collado Arpia
A. Figueiras Robisco
J. Gironella Pallarés
F.J. Mejías Villatoro
E. Nieto Fernández
A. Paya Benedito
F.J. Peña Galiano
F.J. Sánchez Merina
J.A. Sánchez Morales
Els objectius d’aquesta xarxa són l’ús de nous patrons de dinàmiques socials i l’aplicació directa en l’ensenyament de l’assignatura de Projectes.

 

"DUenDE. Xarxa d’Investigació en Docència Universitària en Direcció d’Empreses"

 

Departament d’Organització d’Empreses

F. García Lillo
F.J Conca Flor
J.L. Gascó Gascó
J. Llopis Taverner
B. Marco Lajara
H. Molina Manchón
V. Sabater Sempere
M.M. Úbeda García
Pretén utilitzar la xarxa com a principal eina d’innovació en la docència universitària, impulsar la informació docent del professorat, intercanviar experiències i recursos per a la formació, donar suport als esforços dirigits a aconseguir més qualitat de la docència, afavorir la discussió multidisciplinària, afavorir la comunicació entre els professionals de la docència universitària i també discutir i tractar de promoure polítiques de qualitat docent.

 

"E3-INI. Informàtica per a No-Informàtics en l’EEES. Estudi de problemes de l’aprenentatge en assignatures d’informàtica impartides en titulacions no tecnològiques"


Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics

M. Saiz Noeda
C.I. Mingot Latorre
P.J. Ponce de León Amador
R. Romero Jaén
J.L. Verdú Más
Els objectius de la xarxa són l’anàlisi de problemes en l’aprenentatge de l’assignatura, l’elaboració d’una fitxa docent que reculla els continguts i planificacions docents i metodològiques, l’estudi de l’adequació de materials i metodologies al procés d’aprenentatge i l’anàlisi de necessitats adaptació a aquesta nova tipologia al Campus Virtual.

 

"Educació Musical"


Departament d’Humanitats Contemporànies

J.M. Esteve Faubel
E. Devesa Cano
J.A. Espinosa Zaragoza
M.A. Molina Valero
Els objectius de la xarxa són facilitar i complementar tots els materials que servisquen per a una millora de la docència a través del Campus Virtual.

 

"Elaboració de materials docents d’Enginyeria Química"

 

 

Departament d’Enginyeria Química

J. Fernández Sempere
M.I. Beltrán Rico
M.J. Fernández Torres
R. Font Montesinos
A.N. García Cortés
J.C. García Quesada
A. Gómez Siurana
V.R. Gomis Yagües
A.F. Marcilla Gomis
I. Martín Gullón
S.M. Menargues Irles
M.M. Olaya López
J.A. Reyes Labarta
M.D. Saquete Ferrándiz
L’objectiu principal és elaborar un material docent interactiu, basat en l’ús de les noves tecnologies d’informació i comunicació (TIC).

 

"Elaboració d’una pàgina web educativa per a aplicar-la en l’assignatura Fonaments d’Operacions de Separació"Departament d’Enginyeria Química

A.F. Marcilla Gomis
M.I. Beltrán Rico
A.N. García Cortés
A. Gómez Siurana
S.M. Menargues Irles
M.M. Olaya López
J.A. Reyes Labarta
Es pretén desenvolupar un entorn d’aprenentatge per a materials de caràcter cientificotècnic, com també desenvolupar un material didàctic amb format electrònic interactiu.

 

"Estratègia i creativitat en comunicació"


Departament de Sociologia II, Psicologia

V. Tur Viñes
M.D. Fernández Poyatos
J. Orbea Mira
M. Poveda Salva

L’objectiu de la xarxa és la integració del programari Moodle en la docència de les assignatures i la preparació de materials docents per al desenvolupament del treball autònom de l’alumne.

 

"Filologia Llatina"Departament de Prehistòria i Història Antiga

J. Fresnillo Nuñez
A.A. Biosca I Bas
J.J. Chao Fernández
E. Gallego Moya
J.F. Mesa Sanz
M.C. Puche López
L’objectiu principal és aconseguir l’elaboració de les respectives guies docents de les assignatures.

 

"Implantació de la metodologia basada en l’aprenentatge col·laboratiu en les assignatures d’Anàlisi Demogràfica i Tècniques de Comprensió i Expressió Científica i Mètodes d’Investigació en CCSS i Tècniques d’investigació qualitativa i quantitativa"

Departament de Sociologia I i Teoria de l’Educació

M.J. Rodriguez Jaume
M.E. Fabregat Cabrera
R. Mora Catalá
A. Muñoz González
L’objectiu és la implantació de noves metodologies en sintonia amb els ECTS.

 

"Implantació ECTS en FIA-GAA-MFAC"

 

 

Departament de Ciència de la Computació

M. Pujol López
P. Arques Corrales
F. Aznar Gregori
P. Compañ Rosique
R. Molina Carmona
F.J. Mora Lizán
J.A. Puchol García
R. Rizo Aldeguer
M.L. Sempere Tortosa
C. Villagrá Arnedo
Continuar la investigació iniciada durant els cursos anteriors (el curs 2003-2004 es va destinar a quantificar en hores i nivell de dificultat les diferents activitats de l’alumnat, i en el curs 2004-2005 es va elaborar la guia docent).

 

"Implementació de metodologies actives i de procediments d’avaluació acords amb el sistema ECTS en Filologia Anglesa"


Departament de Filologia Anglesa

M. Martínez Lirola
S. Caporale Bizzini
E. Crespo Fernández
P. Stoll Dougall
M.F. Tabuencas Cuevas
L’objectiu de la xarxa és l’anàlisi de la metodologia i l’avaluació de les assignatures que formen part de la xarxa, usar les TIC en el procés d’ensenyament-aprenentatge, utilitzar la tutoria com a part del procés d’aprenentatge, portar a la pràctica nous modes d’avaluació, i l’observació sistemàtica de l’alumne en classe i el seguiment de l’assistència a les tutories.

 

"Implemetació de l’ECTS en els assignatures de Llengua Àrab. Guies Docents"


Departament de Filologies Integrades
Departament de Traducció i Interpretació

F. Ramos López
J. Barreda Sureda
M.C. García Cecilia
M.L. Gómez García
J. Zanón Bayón
El principal objectiu és la revisió i millora de la guia docent de l’assignatura de llengua àrab de primer curs de la Facultat de Filosofia i Lletres elaborades el curs anterior.

 

"Implementació ECTS en Sistemes Industrials"


Departament de Tecnologia Informàtica

F.J. Ferrández Pasto
A.M. Jimeno Morenilla
H. Mora Mora
F.A. Pujol López
J.L. Sánchez Romero
L’objectiu d’aquesta xarxa és elaborar una guia docent detallada segons les normes ECTS.

 

"Investigació en docència de tercer cicle d’acord amb l’Espai Europeu Educació Superior"

 


 

Departament de Filologia Catalana

 

V. Martines Peres
R. Alemany Ferrer
L. Alpera Leiva
E. Balaguer Pascual
J. Baldaquí Escandell
V. Beltrán Calvo
J. Borja Sanz
C. Cortés Orts
J. Espinós Felipe
M. García Sempere
M. I. Guardiola Saval
J. Martines Peres
J. L. Martos Sánchez
A. Mas Miralles
B. Montoya Abat
S. Montserrat Buendía
J. J. Ponsada Sanmartín
C. Segura Llopes
Elaborar una proposta de programa doctoral interdisciplinari que es proposa articular els estudis de Filologia Catalana amb altres filologies, i inserir-los en els àmbits hispànic, romànic i europeu.

 

"Investigació per a la implementació metodològica de treball col·laboratiu en Traducció i Filologia segons els ECTS"


Departament de Filologia Catalana
Departament de Filologia Anglesa
Departament de Filologia Espanyola

V. Martines Peres
J. R. Belda Medina
M. A. Campos Pardillos
J. Franco Aixelá
J. Martines Peres
J. A. Padilla García
P. Pérez Contreras
V. Pina Medina
V. Tortosa Garrigós
Els objectius plantejats per la xarxa són millorar la formació lingüística i comunicativa de l’alumnat de Filologia i Traducció i aprofundir en les aplicacions educatives en aquests camps en les TIC i concretament en Internet.

 

"Investigació sobre coordinació, dinamització i seguiment del procés de convergència a l’EEES de l’Escola Politècnica Superior"

 


Departament de Física, Enginyeria de Sistemes i Teoria del Senyal
Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics
Departament d’Enginyeria de la Construcció
Departament de Construccions Arquitectòniques
Departament de Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial
Departament d’Expressió Gràfica i Cartografia
Departament de Tecnologia Informàtica

A. Grediaga Olivo
M. Álvarez López
M.M. Carbonell Lado
M.J. Castell de Haro
V. Echarri Iribarren
J.J. Galiana Merino
L. García Andión
S. Ivorra Chorro
F. Llopis Pascual
R. Pigem Boza
R U. Prado Govea
S. T. Puente Méndez
F. A. Pujol López
M. Sáiz Noeda
R. Satorre Cuerda
M. Serrano Cardona
Entrenar els professors universitaris en el nou model educatiu proposat per la Declaració de Bolonya, obtenir resultats experimentals que aclarisquen: les metodologies per a l’aplicació dels crèdits ECTS, les metodologies per a la valoració del temps i esforç en l’aprenentatge i els procediments d’implementació adequats a les necessitats cada titulació, optimitzar el rendiment del treball personal de l’estudiant durant les hores no presencials i millorar els resultats i redefinir la dedicació docent i tutorial del professorat, potenciant l’atenció personalitzada els estudiants.

 

"La qualitat de vida en el treball i la satisfacció laboral dels professors universitaris"

Departament de Psicologia de la Salut
Departament d’Infermeria

J. Herranz Bellido
J. Cabrero García
R.I. Ferrer Cháscales
J.P. González Gómez
A. Reig Ferrer
La xarxa pretén conèixer i valorar el grau de satisfacció laboral específica amb els aspectes centrals de l’activitat ocupacional que desenvolupen els professors universitaris, avaluar si hi ha diferències estadísticament significatives segons el gènere, l’edat o la categoria acadèmica en la satisfacció laboral i comparar els nostres resultats amb els que s’han publicat anteriorment sobre el grau de satisfacció, les relacions que mantenen amb els estudiants, els companys de treball, i finalment, amb la seua situació i promoció acadèmica.

 

"Moodle/Hot_Potatoes"Departament de Filologia Anglesa

F. Arcos García
A. Amilburu Osinaga
A.I. Foulquie Rubio
R.Martínez Motos
F.P. Ortega Gil
M.C. Vargas Sierra
L’objectiu principal de la xarxa és utilitzar les xarxes informàtiques de la Universitat d’Alacant a fi que els alumnes que no puguen assistir a classe tinguen un portal educatiu des del qual puguen seguir la marxa de les classes presencials i proporcionar-los exercicis pràctics de la matèria que impartim.

 

"Oficina Tècnica"

 Departament d’Expressió Gràfica i Cartografia
Departament d’Enginyeria de la Construcció

J. I. Ferreiro Prieto
M. C. Díaz Ivorra
F. J. Esclapés Jover
Y. Gutiérrez Diego
F. M. Hernández Amorós
M. T. Pérez Carrión
J. I. Pérez Ruiz
R. Pígem Boza
M. Serrano Cardona
R. Tomás Jover
Adequar els continguts de les assignatures d’Expressió Gràfica al perfil professional de l’enginyer tècnic d’obres públiques i adaptar l’ensenyament i aprenentatge d’aquests continguts als crèdits europeus. Elaborar materials docents per a l’assignatura de Sistemes de Representació que s’adapten a l’Espai Europeu d’Educació Superior.

 

"Organització d’empreses"

 


Departament d’Organització d’Empreses

J. J. Tarí Guilló
R. Andreu Guerrero
S. de Juana Espinosa
J. A. Fernández Sánchez
E. Manresa Marhuenda
L. Rienda García
V. Sabater Sempere
J. Valdés Conca
Els objectius són elaborar materials adaptats a la metodologia ECTS i planificar la metodologia que s’ha de seguir amb la utilització d’aquests materials.

 

"Publicitat i Relacions Públiques: de les bases a l’especialització (disciplines troncals específiques de primer i segon cicle)"

 


Departament de Sociologia II, Psicologia

N. Papi Gálvez
C. Campillo Alhama
M.C. Carretón Ballester
S.M. López Berna
J. Monserrat Gauchi
M.J. Ortiz Díaz-Guerra
M.C. Quiles Soler
I. Ramos Soler
R.M. Torres Valdés
L’objectiu de la xarxa és elaborar i finalitzar les guies docents de les corresponents assignatures integrant les competències genèriques per curs i titulació.

 

"Xarxa de disseny curricular per a la llicenciatura d’Història"

 


Departament d’Humanitats Contemporànies
Departament d’Història Medieval i Moderna
Departament de Prehistòria i Història Antiga

J.M. Santacreu Soler
M.L. Cabanes Catalá
M.C. Irles Vicente
M. Martínez González
V. Mateo Ripoll
J. Molina Vidal
F.M. Pérez Herranz
J.A. Rocamora Rocamora
F. Sala Sellés
R. Zurita Aldeguer
L’objectiu de la xarxa és fer el disseny curricular de les assignatures indicades per a iniciar el procés d’adaptació de la llicenciatura d’Història a la Titulació-EEES.

 

"Xarxa d’investigació docent de primer de la llicenciatura de Dret"

 

Departament de Ciències Historicojurídiques
Departament d’Economia Aplicada
Departament de Dret del Treball
Departament d’Estudis Jurídics de l’Estat
Departament de Dret Civil
Departament de Filosofia del Dret

Calzada González
F. Aliaga Aliaga
W. Arévalo Caballero
A. Bermúdez Aznar
C. Blasco Jover
M. Criado de Diego
E. Iñesta Pastor
J. López Richard
M.M Martínez Almira
V. Múrtula Lafuente
V. Roca Pérez
V. Sáiz López
La xarxa té com a finalitat dissenyar la guia de primer curs de la llicenciatura en Dret i dur a terme una investigació en disseny curricular conjunta a càrrec del professorat de les assignatures troncals del primer curs de la llicenciatura de Dret amb el propòsit de millorar la qualitat docent i de centrar l’atenció en l’aprenentatge de l’alumnat.

 

"Xarxa d’investigació en la docència universitària de la lògica, de l’ús de les tecnologies informàtiques i la seua presència en Internet"

 

Departament de Ciència de la Computació

M.J. Castel de Haro
F. Gallego Durán
F. Llorens Largo
C. Pomares Puig
C. Villagrá Arnedo
La xarxa pretén la creació d’una xarxa interactiva i oberta, que permeta la participació i col·laboració dels usuaris en el sentit que hi haja un flux d’informació bidireccional.

 

"Xarxa docent de la Diplomatura en Ciències Empresarials"


Departament de Fonaments de l’Anàlisi Econòmica
Departament d’Anàlisi Econòmica Aplicada
Departament de Ciència de la Computació
Departament de Dret Mercantil
Departament de Dret Civil
Departament d’Economia Financera

C. Martínez Mora
C. Bañon Calatrava
A. Cano López
L. Carbonell Soto
M.D. De Juan Vigaray
C. Hernández Pascual
J.E. Peris Ferrando
J.A. Posadas García
M.L. Vallés Amores
L. Yañez Muñoz
L’objectiu de la xarxa és dissenyar les guies docents corresponents a les assignatures impartides pels membres participants en la xarxa i l’adequació als ECTS de les disciplines esmentades.

 

"RIDIS: Xarxa d’Investigació en Docència d’Enginyeria del Programari"


Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics

C. Cachero Castro
A. Montoyo Guijarro
R. Muñoz Guillena
R. Muñoz Terol
S. Vázquez Pérez
La xarxa té com a objectiu conformar un espai de desenvolupament i investigació docent, amb la finalitat d’iniciar experiències investigadores que presten especial atenció a les dificultats d’aprenentatge i a l’elaboració de materials.

 

"Robots Autònoms i Visió Artificial"Departament de Ciència de la Computació

M.A. Cazorla Quevedo
O. Colomina Pardo
F. Escolano Ruiz
M.A. Lozano Ortega
P. Suau Pérez
D. Viejo Hernando
L’objectiu de la xarxa és l’anàlisi de l’esforç dedicat pels alumnes a l’estudi de les dues assignatures, l’elaboració d’un diccionari terminològic en anglès de robòtica i visió per a usar-lo en la docència de les assignatures i la integració d’enllaços i recursos comuns a ambdues assignatures dins del sistema Moodle.

 

"Salut Laboral"


Departament d’Inf. Com., Med. Prev. i Sal. Púb.

E. Ronda Pérez
A. Buzzaqui
J. Latour Pérez
J. J. Uris Sellés
L’objectiu és elaborar materials docents d’acord amb les directrius de la guia acadèmica per al seguiment de l’assignatura i avaluar l’aprenentatge fet pels alumnes dels continguts de la matèria i la seua aplicació pràctica, com també la satisfacció del professorat.

 

"Senyals, Sistemes i Telecomunicació"Departament de Física, Enginyeria de Sistemes i Teoria del Senyal

M. Romá Romero
J. D. Ballester Berman
D. Estela Bernabeu
E. Martín Guillón
B. Pueo Ortega
J. Selva Vera
La xarxa té com a objectiu avançar en el procés d’adaptació metodològica de l’assignatura Enginyeria de Vídeo, dissenyar activitats d’acord amb el model "Aprenentatge basat en Projectes", redissenyar la seqüència completa d’activitats del curs després de la inclusió de les noves activitats i facilitar l’adaptació completa de l’assignatura al model de l’Espai Europeu d’Educació Superior.

 

"Tècniques d’Intel·ligència Artificial"Departament de Ciència de la Computació

F. Escolano Ruiz
M.A. Cazorla Quevedo
O. Colomina Pardo
M.A. Lozano Ortega
P. Suau Pérez
D. Viejo Hernando
L’objectiu és el disseny de la guia docent per a l’assignatura segons ECTS i estudi de la implantació de la docència en anglès.

 

"Tecnologies de la Informació i comunicació aplicades a l’Educació Matemàtica"

 Departament d’Innovació i Formació Didàctica

S. Llinares Ciscar
M. L. Callejo de la Vega
C. Martínez García
A. Moncho Pellicer
M. C. Penalva Martínez
C. Rey Más
A. I. Roig Albiol
G. Torregrosa Gironés
J. Valls González
La finalitat és dissenyar i implementar "experiments d’ensenyament" per a implementar models metodològics concordants amb el procés de convergència en l’EEES. El context serà la Didàctica Matemàtica en diferents àmbits de la docència universitària, analitzar les característiques del treball desenvolupat dins de l’equip docent encaminat a maximitzar la coordinació en l’implementació de les noves metodologies d’ensenyament-aprenentatge i identificar percepcions dels estudiants derivats de la seua implicació amb les noves metodologies d’ensenyament-aprenentatge.

 

"Teoria i pràctica de la comunicació"


Departament de Sociologia II, Psicologia

M. Martín Llaguno
A. Feliu Albadalejo
M. Iglesias García
M.N. Sáiz Tojo
La xarxa té com a objectiu elaborar les guies docents corresponents.

 

"Tus Practic@s"

 

Departament de Didàctica General i Didàctiques Específiques

J.E. Blasco Mira
J.M. Cortell Tormo
A.J. Luengo Montero
S. Mengual Andrés
F.R. Pastor Verdú
J.A. Pérez Turpin
R.I. Roig Vila
La xarxa es planteja com a objectiu aplicar les TIC a l’ensenyament i aprenentatge de l’activitat física i l’esport, articular les TIC a les matèries curriculars que conformen el pla d’estudis de la llicenciatura de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport i utilitzar i implementar aplicacions multimèdia en l’ensenyament de l’activitat física i l’esport.

 

- Conclusions:

El projecte Xarxes crea un espai per al desenvolupament professional dels professors i dóna suport a la investigació sobre l’ensenyament i l’aprenentatge universitari. A més, fomenta el treball interdisciplinari i conforma actives comunitats d’aprenentatge.

Podem afirmar que els xarxes de treball col·laboratiu han aconseguit que es compartisquen experiències docents entre els membres de la xarxa, la millora de l’ensenyament orientat a l’aprenentatge de l’alumne, la construcció interdisciplinària de la identitat del professional de la investigació, la disposició al treball de col·laboració, la intercomunicació, la confrontació i el consens, l’avaluació i la revisió de procés, la consolidació i la cohesió.

El resultat global manifesta un nivell satisfactori en els accions desenvolupades i la consecució dels seus objectius. Aquestes percepcions s’extrauen, bàsicament, de l’anàlisi de les memòries i informes finals elaborats per cada una dels xarxes, com també pels enquestes d’opinió als actors del programa. La valoració positiva és concreta en els indicadors següents:

· Enfortiment de la cultura d’investigació en docència universitària a través de la col·laboració i el treball en equip.

· Protagonisme rellevant als participants en el procés d’investigació.

· Resposta a les peculiaritats de les assignatures i les titulacions.

· Sensibilització i atenció a les característiques dels professors, com també el seu interès a presentar un disseny racional i científic que pot millorar pràctiques d’ensenyament i els resultats de l’aprenentatge.

· Funcionalitat de les investigacions desenvolupades que poden implementar-se realment.

· Incidència en la millora professional del professorat.

· Constatació d’una repercussió positiva en l’aprenentatge dels alumnes.

· Plantejament d’aspectes nous relacionats amb la investigació en la docència.

· Aportació d’eines de suport al procés de disseny de les noves titulacions a través de les guies docents.

En síntesi, hi ha una demanda cada vegada major en la participació del projecte, com podem apreciar en el gràfic adjunt “Evolució del Programa de Xarxes”. Tanmateix, és il·lustratiu l’impacte produït per aquesta acció en la totalitat dels titulacions universitàries. Tant si atenem a la variable dels professors participants com a la dels departaments, encara que amb incidència diversa, destaca la significativa repercussió de l’acció en el procés d’investigació i millora de la qualitat de la docència universitària, que afecta en alguns casos un 84% del professorat. Desafortunadament, la Universitat Alacant actualment té un nombre escàs d’experts i d’especialistes per a cobrir aquesta demanda.

 

3.2. Jornades de Xarxes d’Investigació en Docència Universitària

Cartell sobre les V Jornades d'Investigació en Docència Universitària

 

- 4 i 5 de juny de 2007

Les V Jornades de Xarxes d’Investigació en Docència Universitària, organitzades per l’ICE han constituït una nova oportunitat per a explicitar el compromís de la Universitat d’Alacant amb el procés de construcció de l’Espai Europeu d’Educació Superior, especialment en l’orientació a la modernització i millora de la qualitat del sistema universitari.

D’altra banda, les Jornades han sigut també el fòrum en què tant els investigadors participants en el projecte Xarxes d’Investigació en Docència de la Universitat d’Alacant, com altres col·legues de la comunitat universitària nacional i internacional, han compartit les seues investigacions i propostes sobre els nous enfocaments de la docència universitària.

El nombre total d’inscrits ha sigut de 504, dels quals 216 pertanyien a 44 universitats espanyoles i 2 a estrangeres.

Es van fer 4 ponències, 2 panels d’experts i es van presentar un total de 155 comunicacions.

- Programa

Ponències:

Durant les jornades van intervenir els ponents següents:
Sr. Javier Vidal García. Director General d’Universitats. MEC
Sr. Eduardo Coba Arango. Coordinador General de l’ANECA
Sr. Miguel Valcárcel Cases. Catedràtic de la Universitat de Còrdova
Sr. José Esteban Capilla Romá. Director general d’Universitat i Formació Superior de la Conselleria d’Empresa, Universitat i Ciència.

Panels d’experts:

Es van fer dos panels d’experts sobre Disseny de Titulacions Universitàries.

Panel d’experts I

Coordinador:
Guillermo Bernabeu Pastor Universitat d’Alacant
Participants:
Adelaida de la Calle Martín Rectora de la Universitat de Màlaga
Mercedes González Sanmamed Universitat de La Corunya
Adela Zabalegui Yarnoz Universitat Internacional de Catalunya
Maria Assunção Flores Universitat do Minho Portugal
Ana Margarida Vieira da Viega Simao Universitat de LisboaPanel d’experts II

Coordinadora:

María José Frau Llenares

Vicerectora de Qualitat i Harmonització Europea
Participantes:

Antonia Agulló Agüero

Universitat Pompeu Fabra

Rafael Bonete Perales

Universitat de Salamanca

Lourdes Campos Romero

Universitat de Castella La ManxaComunicacions:


Tema 1: Investigació en disseny institucional de títols universitaris de grau i de màster

Anàlisi comparativa de les metodologies docents i estratègies d’avaluació per al disseny institucional de títols universitaris en la Universitat Rovira i Virgili Montserrat Pera, S.; Gisbert Cervera, M.; Legarreta Borao, J.; Eizaguirre Roig, N.
El disseny d’un màster virtual per competències Delgado García, A.M.
El procés de disseny del títol de grau en Dret en el context de l’ECTS: una comparació entre Suècia i Espanya García Costa, F. M.
Estudi de les competències del grau en turisme i oci, Universitat Rovira i Virgili. Diferents perspectives d’anàlisi. Sánchez Rebull, M. V.; Nel·la Andreu, M.; Maymó Masip, G.
Estudi inicial per a la definició dels plans d’estudi per al futur grau d’enginyer de telecomunicació a la Universitat pública de Navarra Gonzalo García, R.; Loayssa Lara, A.
Les competències comunicatives en el disseny de títols universitaris a Espanya López Santiago, M.; Edwards Schachter, M.
Estat actual de la docència de les assignatures de primer curs d’arquitectura i implicacions de la seua adaptació a l’EEES. Anàlisi i conclusions Ferrer Graciá, M.J.
Estudi del perfil professional i acadèmic de la titulació d’Educació Social a les universitats de Castella i lleó. Un pas previ al disseny institucional d’una titulació Rodríguez Conde, M. J.; Ortega Esteban, J.; Olmos Migueláñez, S.
Impacte professional de la titulació màster i doctorat en Ciències de la Infermeria Maciá Soler, M. L.; Moncho Vasallo, J.; Zabalegui Yarnoz, A.; Pedraz Marcos, A.; Ricomá Muntane, R.; Nuin Orrio, C.; German Bes, C.; Mariscal Crespo, M. I.; Márquez Membrive, J.
La formació de les competències professionals mitjançant l’ús de la plataforma. Medina Rivilla, A.; Domínguez Garrido, M. C.; Cabrerizo Diago, J.; Sánchez Romero, C.
Una nova formació per als professionals de llengües: disseny d’una titulació per competències Vila Rubio, N.; Vázquez García, G.; Cots Caimons, J. M.


Tema 2: Investigació en disseny curricular (guies docents, metodologies, materials curriculars)

Adaptant l’assignatura Fonaments d’Intel·ligència artificial a l’Espai Europeu d’Educació Superior Aznar Gregori, F.; Arques Corrales, P.; Compañ Rosique, P.; Molina Carmona, R.; Mora Lizán, F.; Puchol García, J.A.; Pujol López, M.; Rizo Aldeguer, R. ; Sempere Tortosa, M.; Villagrá Arnedo, C.
Adequació de l’assignatura Estructures de Computadors d’Enginyeria Informàtica als crèdits ECTS Grediaga Olivo, A.; Soriano Payá, A.; Rico Soliveres, L.
De l’e-dossier a Sakai: tecnologies per a la millora del procés d’ensenyament-aprenentatge Iglesias Rodríguez, C.; Puyalto Franco, M. J.; Gil Iranzo, R.; Rourera Jordana, R.; Santiveri Morata, F.
Desenvolupament de la guia docent per a l’assignatura Tècniques d’Intel·ligència Artificial Viejo Hernando, D.; Lozano Ortega, M. A.; Suau Pérez, P.; Colomina Pardo, O.; Cazorla Quevedo, M. A.; Escolano Ruiz, F.; Compañ Rosique, P.
Innovació metodològica en l’assignatura estadística de les titulacions d’informàtica d’acord amb les directrius de l’EEES Mireia Sempere, M.; Aznar Gregori, F.;Montoyo Bojo, J.; Pujol López, M.; Requena Ruiz, J.
L’avaluació formativa: resultats d’una experiència en els fonaments físics de les titulacions d’arquitectura Rodes Roca, J. J.
Procés per al disseny de la guia docent de l’assignatura Electroacústica durant el curs 2006-2007 en el context de Xarxes de Docència Universitària de la Universitat d’Alacant Ramis Soriano, J; Francés Monllor, J.;Ruiz González, J. D.; Méndez Alcaraz, D. I.;Negueruela Diez, I.
Autoavalació i heteroavaluació en “activitats corporals d’expressió” Romero Martín, M.R.; Chivite Izco, M.T.; Generelo Lanaspa, E.; Julián Clemente, J. A.; Zaragoza Casterad, J.
L’aprenentatge cooperatiu com a estratègia per a la formació del professorat d’educació física Fraile Aranda, A.
Implementació dels crèdits europeus en les titulacions de formació del professorat: fomentant l’aprenentatge significatiu a través de metodologies didàctiques innovadores i l’avaluació continuada Lorenzo Ramírez, N; González López, J. J.; Guzmán Valenzuela, C.
La influència dels estils docents dels professors universitaris en la manera d’aprendre i en el rendiment dels seus alumnes Gargallo López, B.; Jiménez Rodríguez, M. A.
La metodologia cooperativa com a instrumentd’investigació en el disseny curricular per a l’adaptació d’assignatures en l’Espai Europeu d’Educació Superior, en els àmbits d’infermeria i mestre d’educació física Cañabate Ortíz, D.; Güell Ordis, R.; Baltasar Bagué, A.; Serdà Ferrer, B.
L’observació sistemàtica com a mitjà d’adquisició del coneixement en les sessions presencials i no presencials dels alumnes en l’assignatura d’equació física i la seua didàctica II Blasco Mira, J.E.; Mengual Andrés, S.
La xarxa d’avaluació formativa i compartida en docència universitària. Revisió de la seua evolució i resultats trobats Castejón Oliva, F.J.; Capllonch Lujosa, M.; Julián Clemente, J.A.; Zaragoza Casterad, J.; Fraile Aranda, A.
Proposta metodològica aplicable a l’assignatura Organització del Centre Escolar centrada en el treball de l’estudiant Larrosa Martínez, F.; Jiménez Alegre, M.D.
Disseny de materials i estimació de l’esforç en les assignatures Robots Autònoms i Visió Artificial Cazorla Quevedo, M. A.; Lozano Ortega, M. A.; Suau Pérez, P.; Viejo Hernando, D.; Colomina Pardo, O.; Escolano Ruiz, F.
La implantació del sistema educatiu de l’EEES a la titulació d’Arquitectura Tècnica Prado Govea, R.; Carbonell Lado, M. M.
Les activitats prèvies a les pràctiques de laboratori. Una proposta per a l’assignatura Fonaments Químics de l’Enginyeria Llorens Molina, J.A.
Metodologies canviants en espais de millora de la qualitat universitària. (mètode “estarinca”) Aparicio Arias, E. J.
Sistemes operatius orientats a l’Espai Europeu d’Educació Superior Gil Méndez, D.
Tecnologia arquitectònica, construcció Más Tomás, A.; Blasco García, V.; González Pérez, G.; Gil Benso, G.
Una experiència de coordinació de continguts en dues titulacions de primer i segon cicle: contextualització de les assignatures Usón Murillo, A.; Cepero Ascaso, M. D.
Desenvolupament de noves aplicacions tecnològiques per a l’ensenyament i resolució pràctica de problemes analítics Lorenzo Vecino, M. A.; Gómez del Río, M. I.; Zapardiel Palenzuela, A.
L’ús de metodologies d’e-learning per a la millora de la qualitat docent universitària Pedrosa Poyato, J. M.
Implementació del portafolis discent en les pràctiques del programa oficial de postgrau (màster i doctorat) en Biotecnologia i Biomedicina De Juan Herrero, J.; Pérez Cañaveras, R. M.; Vizcaya Moreno, M. F.; Gómez Torres, M. J.; Girela López, J. L.; Segovia Huertas, Y.; Romero Rameta, A.; García Irles, M.; Sempere Ortells, J. M.; Romero Castaños, J. M.; Pérez García, V.
Importància i nivell de desenvolupament de competències en assignatures de caràcter experimental i teòric en el títol d’enginyer químic Lucas Yagüe, S.; García Cubero, M. T.
Integració de l’eina del Campus Virtual com a suport a la relació d’ajuda en les pràctiques clíniques de la diplomatura d’Infermeria Gabaldón Bravo, E. M.;Domínguez Santamaría, J. M.; Cibanal Juan, M. L.; Pérez Cañaberas, R. M.; Pérez Moreno, M. F.; Lillo Crespo, M.; Jurado Moyano, J. L.; Sanjuan Quiles, A.; Cartagena de la Peña, M. E.; Fernández Sánchez, M. P.
Investigació sobre la pràctica i el saber docent. Dues mirades en coevolució, des de la infermeria i des de la sociologia de l’educació, partint del portafolis d’aprenentatge i el diari de classe Olivé Ferrer, M. C.; Álvarez Galván, F.
Oportunitats i desafiaments en l’ensenyament superior: resultats d’alguns estudis fets a Portugal Veiga Simão, A. M.; Flores, M. A.
Valoració del temps i esforç emprat per alumnes d’Infermeria (1 diplomatura d’Infermeria) en la consecució d’objectius durant les pràctiques clíniques: una aplicació del diari de pràctiques clíniques com a instrument de reflexió en l’acció Siles González, J.; Solano Ruiz; C.; Ferrer Hernández, E.; Castell Molina, M. A.; Fernández Molina, M.A; Núñez del Castillo, M.; Rizo Baeza, M.M.; Martínez Riera, J.R.; Casabona Martínez I.; Muñoz Reig M. J.
Competències desenvolupades en el context de l’ensenyament superior: la perspectiva dels diplomats Flores, M. A.; Veiga Simão, A. M.
Disseny del pla docent de les assignatures d’Expressió i Comunicació Corporals a la Universitat de Saragossa Romero Martín, M. R.; Estrada Marcén, N.; Floría Martín, P.; Tena Porta, I.
Experiència en innovació docent educativa a l’Escola Universitària de Treball Social de Conca Maldonado Lozano, M. J.; Gutiérrez Zornosa, M
La reflexió grupal multidisciplinària per a la millora docent novell Escartín Solanelles, J.; Ruiz Recasens, C.; Fullana Rivera, N.; Pallàs, J.;Ferrer Grau, V.
La satisfacció acadèmica dels professors universitaris Herranz Bellido, J.; Reig Ferrer, A.; Cabrero García, J.; Ferrer Cascales, R. I.; González Gómez, J. P.
Model d’adaptació curricular universitària a l’EEES en l’àmbit dels esports en la naturalesa Casterad Seral, J.; Estrada Marcén, N. C.; Plana Galindo, C.; Poblador Vallés, J. A.
Xarxa a distància de tecnologia educativa Sevillano García, M. L.; Ortega Sánchez, I. M.; Santoveña Casal, S. M.
Adequació de l’assignatura Anglès Tècnic als ECTS Amilburu Osinaga, A.; Ortega Gil, P.; Arcos García, F.
Bones pràctiques per al disseny dels aprenentatges en les assignatures de les noves titulacions Escalona Orcao, A. I.; Loscertales Palomar, B.; Climent López, E.; Cuadrat Prats, J. M.
Disseny del portafolis per als alumnes de primer curs de la diplomatura de Treball Social de la Universitat d’Alacant Villegas Castrillo, E.; Doménech López, Y.; Ramos Feijóo, C.; Mateo Pérez, M.; Bañuls Soto, F.; Martínez Gras, R.
Guia docent de Llatí Medieval per a historiadors Mesa Sanz, J. F.
Cap a l’EEES: una experiència sobre nous mètodes d’aprenentatge. Aplicació i resultats obtinguts Cervell Hortal, M. J.; Gutiérrez Espada, C.
Metapràctica: una anàlisi sobre les pràctiques en la titulació de Treball Social Raya Diez, E.
Metodologia d’ensenyament basat en la “tècnica del puzle” (aprenentatge cooperatiu) aplicada a l’assignatura de Teoria de la Literatura Coca Ramírez, F.; Morales Sánchez, I.
Pautes i materials per a l’ensenyament i l’aprenentatge de competències de comunicació en els nous títols de grau Escalona Orcao, A. I.; Loscertales Palomar, B.
Un nou model educatiu a través de l’aprenentatge mixt (blended learning) Arcos García, F.; Amilburu Osinaga, A.; Ortega Gil, F. P.
Aprendre a partir de l’examen: una experiència des de l’ABP Méndez García, R. M.; Porto Currás, M.
Desenvolupament de competències per a la promoció de la sostenibilitat en els titulats universitaris Martínez Agut, M. P.; Aznar Minguet, P.; Ull Solís, M. A.; Piñero Guilamany, A.
Dimensió convergent de la tutoria de la universitat: tutoria entre iguals Boronat Mundina, J.; Castaño Pombo, N.; Ruiz Ruiz, E.
Disseny i publicació de materials curriculars electrònics per a l’ensenyament semipresencial. (blended learning) Roig Vila, R. I.; Giner Gomis, A.; Martínez Almira, M. M.; Navarro Pastor, M.; Oliva Alcalá, C.; Pastor Verdú, F. R.; Soriano López, C.; Vera Muñoz, M. I.
El Pla d’Acció Tutorial Universitari en la Facultat d’Educació de la UA: actuacions i propostes Lledó Carreres, A.; Roig Vila, R. I.; Álvarez Teruel, J. D.; BaldaquíEscandell, J. M.; Capell Bore, I.; Fernández Marco, M. C.; González Gómez, C.; Gauchi Sendra, J.; Jiménez Alegre, M. D.; Mañas Viejo, C.; Oliva Alcalá, M. C.; Pérez Pérez, M. N.; Toro Lillo, E.; Tormo Jordá, P.; Pérez Turpín, J. A.
Els estudis de mestre en l’Espai Europeu d’Educació Superior Gilar Corbi, R.; Álvarez Teruel, J. D.; Callejo de la Vega, M. L.; Cano Ivorra, M. A.; Capell Boré, I.; Giner Gomis, A. V.; González Gómez, M.C.; Grau Company; S.; Jiménez Alegre, M.D.; Lledó Carreres, A.; Mañas Viejo, C. R.; Montserrat Buendía, S.; Navarro Pastor, M.; Ordóñez Rubio, T.; Pastor Galbis, M. M.; Pastor Verdú, F. R.;Pérez Turpín, J. A.;Roig Vila, R. I.
Rúbrica de valoració de guies docents: una eina d’avaluació Martínez García, R.; Herrero Montagud, M.
Una estratègia d’avaluació dels aprenentatges dels estudiants a l’escenari de la convergència europea: l’autoavaluació Calatayud Salom, M. A
Aplicació d’una metodologia cooperativa en l’assignatura Introducció a la Microeconomia Herrero Montagud, M.; Martínez García, R.
Desenvolupament d’experiències d’innovació educativa basades en una metodologia grupal i la seua aplicació en el marc de l’EEES Carballo Cortiña, R.; Fernández Sánchez, P.; Omar de León, N.; Alonso García, D.; López-Valera Azcárate, A.; Medina Martínez, S.; Coronado Coronado, G.; Romero Martínez, A; Delgado Piña, I.; Navarro Cano, N.; Valiente López, M.; Sobrino, G.; Cáceres Zapatero, D.; Álvarez Méndez, A.; Requejo Naveros, T.; Gavilán García, R.; López Martínez, N
Disseny de programes docents des de la perspectiva ECTS. El cas de Sistemes d’Informació per a la Gestió en la Facultat d’Administració i Direcció d’Empreses – Universitat Politècnica de València. Grau Gadea, G.; Mulet Baixauli, X.
L’aprenentatge autònom i presencial en Direcció Estratègica. Una anàlisi quantitativa i qualitativa Claver Cortés, E.; López Gomero, M. D.; Marco Lajara, B; Molina Azorín, J. F.; Pereira Moliner, J.; Pertusa Ortega, E.; Zaragoza Sáez, P. C.
El desenvolupament de competències en direcció estratègica a través de l’aprenentatge cooperatiu Bustos Lambert, C.; Arjona Fuentes, J. M.; Celaya Pomposo, A. M.
El nou Espai Europeu d’Educació Superior: experiències en l’assignatura Direcció Estratègica de 4t curs de la llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses Camisón Zornoza, C.; Boronat Navarro; M.; Villar López, A.    
Experiència pràctica sobre l’elaboració, implantació i seguiment de guies docents adaptades als criteris de convergència educativa en educació superior per a la llicenciatura d’Administració i Direcció d’Empreses Manzaneque Lizano, M.; Barba Sánchez, V.          
Metodologies d’ensenyament-aprenentatge per al desenvolupament de competències en l’ensenyament de l’economia i l’elaboració de guies didàctiques Lillo Bañuls, A.
Problemes en l’implantació de les guies docents: recomanacions o solucions per a superar-los Rienda García, L.; Sabater Sempere, V; Tarí Guilló, J. J.; Valdés Conca, J.; Andreu Guerrero, R; De Juana Espinosa, S.; Fernández Sánchez, J. A.; Manresa Marhuenda, E.
Construcció d’un qüestionari aplicable a través d’internet per a la valoració del temps i l’esforç de l’alumnat en el marc de l’EEES Martín-Moreno Cerrillo, Q.; Carpio Ibáñez, J.; Fernández Pérez, M. D.; García-Page Sánchez, M.; Gil Pascual, J. A.; Marquina Espinosa, A.
L’anàlisi col·lectiva de la pràctica: cap a una cultura reflexiva i col·laborativa en la docència universitària per a la construcció de l’EEES Pareja Roblin, N. ; Urquizu Sánchez, C.; Muñoz Mejía, E. R.
Implementant una metodologia d’ensenyament-aprenentatge a partir de l’aprenentatge basat en problemes: dificultats i avantatges trobats Porto Currás, M.; Méndez García, R. M.
Introduint-nos –alumnes i professors– en les noves metodologies actives: èxits, fracassos i reptes Rodríguez Jaume, M. J.; Mora Catalá, R.; Muñoz González, A.; Fabregat Cabrera, M.
 


Tema 3: Investigació en experimentació i implementació EEES

Aspectes organitzatius de la implantació de l’experiència pilot, en el marc de l’ECTS, de la llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses a la Universitat Pablo de Olavide Ordaz Sanz, J. A.
Coordinació per a l’aplicació simultània de metodologies docents adequades a la diversitat presencial dirigides al desenvolupament de competències en alumnes de Direcció de la Producció Oltra Mestre, M.J.; Boronat Navarro, M.; Flor Peris, M. L.; García Palao, C.
El suport institucional a la innovació docent en l’EEES. L’experiència de la USID de la Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra Oliver Cuello, R.
Investigació en experimentació i implementació de l’EEES: el contracte d’aprenentatge i la seua pedagogia en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior García Lillo, F.; Conca Flor, F. J.; Gascó Gascó, J. L.; Llopis Taverner, J.; Marco Lajara, B.; Molina Manchón, H.; Sabater Sempere, V.; Úbeda García, M. M.
L’aplicació de l’EEES en classes massificades. Resultats i conclusions d’un assaig pràctic Ferrer Grau, V.; Pallàs Duran, J.; Ruiz Recasens, C.; Escartín Solanelles, J.; Fullana Rivera, N.
Els èxits de l’esforç constant en l’aprenentatge Vázquez Bermúdez, I.;González Limón, M.
Noves tecnologies en un curs zero de matemàtiques Jarne Jarne, G.; Minguillón Constante, E.; Zabal Cortés, M. T.
Participació i rendiment dels estudiants en un projecte d’e-learning interuniversitari Cuadrado García, M.; Ruiz Molina, M. E.; Coca, M.
És possible una altra universitat? reflexions sobre possibilitats i límits d’una xarxa d’innovació docent: redcats-tercer curs, Universitat d’Alacant Martínez Román, M. A.; Giménez Bertomeu, V. M.; Redero Bellido, H.; Vives Cases, C.; Juste Ballesta, G.; Martín Torres, P.; Díez Soriano, V.
Adaptació de les assignatures de la diplomatura de Relacions Laborals al sistema europeu de crèdits: disseny, implantació i seguiment de guies docents Barba Sánchez, V.; Manzaneque Lizano, M.
Adequació i avaluació de competències: una experiència pilot   Alarcón Rubio, D.; Fernández Portero, C.; Martínez Lozano, V.
Experiències d’avaluació acords amb el sistema ECTS en Filologia Anglesa Martínez Lirola, M.; Crespo Fernández, E.; Caporale Bizzini, S.; Tabuenca Cuevas, M. F.
L’experiència d’adaptació de la llicenciatura de Geografia de la Universidat Rovira i Virgili a l’Espai Europeu d’Educació Superior Pérez Albert, Y.
Metodologia docent i sistemes d’avaluació de l’aprenentatge en la diplomatura de Treball Social Alfonseti Hartmann, N.; Lillo Beneyto, A.; Asensi Carratalá, M. J.; Giménez Bertomeu, V. M.; Lorenzo García, J.; Mira-Perceval Pastor, M. T.; Rico Juan, J. R.
Moodle i l’assignatura Creativitat Publicitària I Tur Viñes, V.
Adaptació a l’EEES : prova pilot Magisteri Arís Redó, N. Esteban Bara, F.; Vidal Ramentol, S.; Fuertes Camacho, M.
Cap a la convergència en l’Espai Europeu d’Educació Superior. Materials i metodologia en la formació de mestres Valls González, J.; Llinares Ciscar, S.; Callejo de la Vega, M. L.; Penalva Martínez, M. C.; Torregrosa Girones, G.; Martínez García, C.; Rey Más, C.; Roig Albiol, A. I.; Moncho Pellicer, A.
Model d’excel·lència de programes formatius en línea (mpfel) Alegre de la Rosa, O. M.; Villar Angulo, L. M.
Pla estratègic de la Universitat de Cantàbria Arízaga Bolumburu, B.; Ramírez Sádaba, J. L.
Potenciar l’aprenentatge actiu en entorns virtuals Gavaldón Hernández, G.; García Campos, M. D.
Psicogènesi: projecte pilot d’adaptació a l’EEES en Psicologia Bàsica Crespo León, A.; Quirós Expósito, P.; Cabestrero Alonso, R.
Xarxa interuniversitària de diplomatures de Logopèdia: experiència i resultats durant dos cursos acadèmics Jimeno Bulnes, N.; Santiago Pardo, R. B.; García Atarés, N.; Rocher Martín, M. A.; Mendizábal de la Cruz, N.; Velasco Alonso, C.; Heras Mínguez, G.; Rodríguez García, L.; López Fernández, N.; Calleja González, M. F.; Sánchez Barbero, R.
Xarxes d’Investigació per a la innovació docent de la UNED. Convocatòria 2006 Feliz Murias, T.; Ricoy Lorenzo, M. C
Repensar la formació del professorat universitari: estratègies per a la indagació i el desenvolupament professional Margalef García, L.; Canabal García, C.; Iborra Cuellar, A.
Experiència de treball en xarxa interuniversitària 1998-2006 Pedraz Marcos, A.; Mariscal Crespo, I.; Márquez Membrive, J.; German Bes, C.; Nuin Orrio, C.; Ricomá Muntané, R.; Zabalegui Yarnoz, A.; Moncho Vasallo, J.; Maciá Soler, M. L.
Formació i maneig de les emocions en universitaris d’Infermeria en la realització de les pràctiques clíniques Ferrer Hernández, E.; Sanjuán Quiles, A.
Implementació de l’EEES a la Universitat Complutense de Madrid: experiència pilot en Tecnologia Farmacèutica Torres-Suárez, A.I.; Gil-Alegre, M.E.; Camacho Sánchez, M.A.; Córdoba Díaz, M.; Córdoba Díaz, D.; Fernández Carballido, A.M.
La diversificació de metodologies d’ensenayment-aprenentatge per a l’adaptació d’una assignatura a l’EEES Lleonart Sitjar, A.; Terradellas Piferres, M. R.
Pràctiques de conversa en l’assignatura llengua catalana de la diplomatura de mestre: els tàndems dins del sistema de crèdits ECTS Cano Ivorra, M. A.; Montserrat Buendía, S.; Giner i Fonteriz, F. X.; Amorós Santos, F.; Montoya Abad, J. A.; Escandell , D.; Verdú, O.; Borja Sanz, J.; Lloret Esquerdo, J.; Fornés , J.; Brotons Rico, V.; Maestre Brotons, A.; Jordà Pascual, R.
Aprenentatge cooperatiu en el primer cicle d’ensenyament tècnic, experiència i resultats Preciado Romero, J.
Desenvolupament de la capacitat comunicativa oral en estudiants universitaris Mazzuca Sobczuk, T. Ibáñez González, M. J.
Integració d’eines ECTS al Campus Virtual Saiz Noeda, M.; Mingot Latorre, C. I.; Ponce de León Amador, P. J.; Romero Jaén, R.; Verdú Más, J. L.; Vicedo González, J. L.
Intel·ligència artificial per al desenvolupament humà i sostenible a través d’entorns virtuals d’ensenyament-aprenentatge Manjarrés Riesco, A.
Metodologies docents ECTS per a l’assignatura Informàtica Bàsica Sánchez García, J. G.;Mora Mora, H.; García Chamizo, J. M.; Signes Pont, M. T.

 

Posters:


Tema 1: Investigació en disseny institucional de títols universitaris de grau i de màster

Màsters oficials de postgrau o màsters títols propis d’universitats? Lloret Mauri, J.; Lloret Mauri, G.; Lloret Mauri, A. T.
Adaptació de les titulacions d’Informàtica i Telecomunicació de l’Escola Politècnica Superior a les metodologies ECTS Álvarez López, M. L.; Galiana Merino, J. J.; Migallón Gomis, M. V.; Sáiz Noeda, M.
Xarxes d’investigació docent de primer i segon curs de la titulació de Química Grané Teruel, N.; Todolí Torró, J. L.; Beltrán Sanahuja, A.; Herrándis Martínez, V.; Torregrosa Maciá, R.; Martínez Escandell, M.; Orts Mateo, J. M.; Vázquez picó, J. L.; Segura Abad, L.;Mediero Almendros, M.; Pardo Casado, M.; Miralles Torres, J. A.; Guillena Towley, G.;Yus Astiz, M. A.; Martín Carratalá, M. L.; Canals Hernández, A.; Bernabeu Gonsálvez, A,; Guijarro Espí, D.; Nájera Domingo, C.; Santos Benito, J. V.; Gras Martí, A.; Molina Sabio, M.; Rodríguez Reinoso, F.; Pérez Martínez, J. M.; Moscardó Llorens, F.; Bru Martínez, R.; Mora Pastor, J.

 

Tema 2: Investigació en disseny curricular (guies docents, metodologies, materials curriculars)

Adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior de 2n curs d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació – Especialitat So i Imatge Pujol López, F. A.;Galiana Merino, J. J.; Gimeno Nieves, E.; López Sánchez, J. M.; Ortiz Díaz-Guerra, M. J.; Ramis Soriano, J.; Vives Maciá, F.
Adaptació de l’assignatura de Sistemes Lineals Pascual Villalobos, C.; Gimeno Nieves, E.; Marini, S.
Ajustament de l’assignatura de Fonaments Físics de l’Enginyeria als crèdits ECTS Álvarez López, M. L.; Beléndez Vázquez, A.; Ortuño Sánchez, M. F.
Ampliació d’Estadística en les titulacions d’Informàtica: adaptació al sistema ECTS Álvarez Sánchez, R. I.; Migallón Gomis, M. V.; Penadés Martínez, J. L.
Anàlisi d’aplicació de les noves tecnologies en àrees d’Enginyeria i Psicologia Ortiz Zamora, F.; Galiana Merino, J. J.; Pascual Villalobos, C.; Gimeno Nieves, E.; Albaladejo Blazquez, N.;Marini, S.
Anatomia i embriologia humana: treball individual sobre un suport multimèdia com a estratègia didàctica en el context de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) Prados Salazar, J.C.; Melguizo Alonso , C.; Ortiz Quesada, R.;Rama Ballesteros, A. R.;Rodríguez Serrano, F.; Caba Pérez, O.; Martínez Amat, A.; Perán Quesada, M.; Aránega Jiménez, A.
Aplicació pràctica a la convergència europea d’una assignatura basada en el disseny gràfic en Enginyeria Sentana Gadea, I.; Sentana Cremades, E.; García García, S.; Poveda Pérez, J. L.
Aportacions a l’EEES de l’assignatura Lògica Computacional de les titulacions d’Informàtica Castel de Haro, M.J.; Gallego Duran, F.; Pomares Puig, C.; Villagrá Arnedo, C.; Palomino Benito, J.A.
Creació d’una xarxa per a l’elaboració de materials docents d’Enginyeria Química Gómez Siurana, A.; Beltrán Rico, M. I.; Fernández Sempere, J.; Font Montesinos, R.; García Cortés, A. N.; García Quesada, J. C.; Gomis Yagües, V.; Marcilla Gomis, A. F.; Martín Gullón, I.; Menargues Irles, S. M.; Olaya López, M. M.; Reyes Labarta, J. A.; Saquete Ferrándiz, M. D.; García, A.
Disseny de la programació docent de les assignatures Electrònica Digital i Anàlisi de Circuits i introducció d’activitats per a fomentar la participació Selva Vera, J.; Ballester Berman, J. D.; López Sánchez, J. M.; Martínez Marín, T.; Martín Gullón, E.
Distribució de continguts de caràcter presencial i no presencial per a una assignatura d’iniciació a la restauració de béns culturals. Llamas Pacheco, R.; Pérez Marín, E.
Elaboració d’una plataforma e-learning per a l’ensenyament-aprenentatge de l’expressió gràfica Ferreiro Prieto, J. I.; Pérez del Hoyo, R.; Esclapés Jover, F. G.; Girona Selva, J. A.
Estudi del temps dedicat pels estudiants a les assignatures de Física en titulacions d’Enginyeria. Álvarez López, M. L.; Campo Bagatin, A.; Gallego Rico, S.;Márquez Ruiz, A.; Hernández Prados, A.; Marco Tobarra, A.;Negueruela Díez, I.; Ortuño Sánchez, M. F.; Rosa Herranz, J. L.; Torrejón Vázquez, J. M.      
Avaluació semicontínua en l’ensenyament de la Física en titulacions d’Enginyeria: anàlisi i conclusions després de tres anys d’aplicació. Campo Bagatin, A.; Gallego Rico, S.; Álvarez López, M. L.; Márquez Ruiz, A.; Hernández Prados, A.; Marco Tobarra, A.; Negueruela Díez, I.; Ortuño Sánchez, M. F.; Rosa Herranz, J. L.; Torrejón Vázquez, J. M.
Fisiologia vegetal virtual: utilització de l’aulari virtual i elaboració de la guia docent Zabalza Aznáres, A.; González García, E. M.
Formació en educació per a la salut. De l’educació clàssica a l’empowerment Isla Pera, P.
Guia docent de l’assignatura Economia de l’Empresa. Facultat d’administració i Direcció d’Empreses Universitat Politècnica de València. Curs 2006-2007. Herrero Blasco, A.
Introducció dels ECTS en l’estudi de Circuits Analògics Bàsics Galiana Merino, J. J.; Pascual Villalobos, C.; Albaladejo Blázquez, A.; Gimeno Nieves, E.; Ortiz Zamora, F. G.; Marini, S.; Bleda Pérez, S.
Introducció dels ECTS en els Fonaments Matemàtics Vives Maciá, F.; Escolano Cerdán, J.; Nescolarde Selva, J.
Introducció dels ECTS en els temes de vibracions i ones sonores Hernández Prados, A.; Álvarez López, M. L.; Beléndez Vázquez, A.
Introducció de tests d’autoavaluació en el procés d’ensenyament-aprenentatge i la guia docent de l’assignatura Televisió López Sánchez, J. M.; Ballester Berman, J. D.; Martín Gullón, E.; Márquez Moreno, Y.
L’avaluació participativa en l’assignatura Lenguatge Corporal com a procés de formació del futur docent en educació física Estrada Marcén, N. C.;Casterad Seral, J.;Romero Martín, R.;Tena Porta, I.
Els jocs i les ciències en el món virtual López Carrillo, M. D.; López Caballero, E.; Cano Martil, S.; De Miguel Barcala, L.; García Velázquez, A.; García Lledó, M. V.; Acha Domeño, A.
Metodologia blended e-learning en l’educació superior: una experiència a la Universitat de Granada Sola Martínez, T.; Aznar Díaz, I.; Cáceres Reche, M. P.; Hinojo Lucena, F. J.
Xarxa d’investigació docent EBSQA. Desenvolupament d’estratègies metodològiques adequades a l’EEES Durand Alegría, J. S., Gallego Picó, A., Garcinuño Martínez, R. M., Fernández Hernando, P., García Mayor, M. A., Sánchez Muñoz, P. J.
Xarxa per a l’elaboració d’una pàgina web educativa per a l’aplicació en l’assignatura Fonaments d’Operacions de Separació Marcilla Gomis, A. F.; Gómez Siurana, A.; Beltrán Rico, M. I.; García Cortés, A. N.; Menargues Irles, S. M.; Olaya Lópea, M. M.; Reyes Labarta, J. A.
Tutoria a alumnes de nou ingrés en la facultat d’Administració i Direcció d’empreses de la Universitat Politècnica de València. Curs 2006-2007. Herrero Blasco, A.
Valoració del procés ensenyament-aprenentatge de l’Anatomia en la Diplomatura de Fisioteràpia en el context de l’EEES Melguizo Alonso, C.; Prados Salazar, J. C.;. Boulaiz, H.; Marchal Corrales, J. A.; Vélez Fernández, C.; Carrillo Delgado, E.; Ortiz, Quesada, R.; Rama Ballesteros, A. R.; Hita Contreras, F.; Aránega Jiménez, A.

 

Tema 3: investigació en experimentació i implementació EEES

Adaptació de les sessions pràctiques en Enginyeria dins d’un model d’aprenentatge actiu Ballester Berman, J. D.; Pueo Ortega, B.; Estela Bernabeu, D.; Selva Vera, J.; Romá Romero, M.
El Projecte Parmenide: recursos avançats per a l’educació digital Feliz Murias, T.; Ricoy Lorenzo, M.C.
Implantació d’una nova metodologia didàctica d’adaptació al sistema de crèdits ECTS i la seua incidència en el rendiment acadèmic en l’àmbit dels ensenyaments d’enginyeria Soler Rovira, J.; Arroyo Sanz, J.M.; Rojo Hernández, C.; González Torres, F.; Iglesias González, L.; Iglesias González, M.C.; Palmero Llamas, D.; Díaz García, J.R.; Varés Megino, L.; Ortega Campos, M.A.; Resino Villarreal, P.; Díaz Alonso, M.
Matemàtica Discreta: avançant cap a l’Espai Europeu Arnal García, J.; Bernabeu Rico, R.; Gomis Castelló, J.J.; Migallón Gomis, M.V.; Penadés Martínez, J.; Palomino Benito, J.A.; Ramon, S.; Tomás Estevan, V.
Representativitat de les qualificacions de les activitats acadèmiques dirigides plantejades en l’assignatura Matemàtiques de la llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses de la Universitat Pablo de Olavide Melgar Hiraldo, M.C.; Fedriani Martel, E.M.; Huertas Fernández, J.M.; Paralera Morales, C.
Tutories presencials per a l’aprenentatge per competències Trujillo Guillen, M.

 

Página web de les Jornades:
http://www.ua.es/va/ice/redes/jornadas/2007/index.html

 

- Conclusions

Les V Jornades d’Investigació en Docència Universitària han fomentat un alt nombre d’aportacions gràcies a l’organització de panels d’experts, taules de comunicacions i pòsters. A més, han aconseguit obrir un fòrum de reflexions diverses, contrastades i crítiques, però plenament interessades per la millora de la qualitat de la docència universitària i amb absoluta convicció de la necessitat d’un esforç conjunt dels membres de les diferents comunitats universitàries. Aquest esforç constata, per tant, l’interès d’un bon nombre de professors per exposar i compartir els resultats de les seues investigacions en el context de la investigació en docència universitària.

En síntesi, el rigor i l’alt nombre d’aportacions a les Jornades, tant per part dels participants en el projecte Xarxes com per altres membres de la comunitat universitària, han contribuït a consolidar aquest fòrum de participació i difusió de la investigació en docència universitària i a incrementar-ne la significació en el context universitari espanyol. A més, la incidència de les V Jornades es pot considerar significativa i satisfactòria tant per la implicació d’un notable nombre de participants com per l’interès dels processos de reflexió i debat induïts.

 

3.3. Edicions promogudes per l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) i el Vicerectorat de Qualitat i Harmonització Europea 2005-2006

Fullet de "La multidimensionalidad de la educación universitaria"

La multidimensionalidad de la educación universitaria.
Redes de Investigación docente-Espacio Europeo de Educación Superior. Vol. I

M. A. Martínez Ruiz i V. Carrasco Embuena (Eds.)
Marfil: Alcoi 2007

Recopilació d’articles sobre les investigacions fetes en el marc del projecte Xarxes 2005/2006

 

Fullet de les "V Jornades d'Investigació en Docència Universitària"

V Jornades d’Investigació en Docència Universitària. La construcció col·legiada del model docent universitari del segle XXI

M. Iglesias i F. Pastor (Eds.)

CD-ROM que conté les ponències i comunicacions presentades en les V Jornades de Xarxes d’Investigació en Docència Universitària, que van tenir lloc a la Universitat d’Alacant els dies 4 i 5 de juny de 2007.

 

Fullet del "Glossari EEES"

Glossari EEES
Terminologia relativa a l’Espai Europeu d’Educació Superior

M. A. Martínez Ruiz i N. Sauleda Parés

Aquest glossari referit als conceptes més significatius de l’Espai Europeu d’Educació Superior té com a finalitat oferir una eina útil per a tots els participants actius en el compromís de la transformació educativa en l’espai universitari.

 

Fullet d' "Investigant en l'estructura curricular de l'EEES 2006"

Investigant en l’estructura curricular de l’EEES 2006

M. Iglesias i F. Pastor (Eds)

CDROM que conté les memòries d’investigació dels professors participants en el V Programa de Xarxes d’Investigació en Docència Universitària 2005-2006. CD informàtica

 

Fullet d' "Investigación en Diseño Docente de los Estudios de Segundo Curso de Informàtica"

Investigación en diseño docente de los estudios de segundo curso de Informàtica

M. V. Migallón Gomis i M. Saiz Noeda (Eds)
Sèrie Docència Universitària - EEES
Universitat d’Alacant 2007

Aquesta monografia recull els resultats del treball desenvolupat per l’equip de professors de 2n curs d’Informàtica en el Programa Xarxes d’Investigació en Docència Universitària de la Universitat d’Alacant, en la convocatòria 2005-2006.

Fullet d' "Investigación en Diseño Docente de los Estudios de Primer Curso de TeleComunicación"

Investigación en diseño docente de los estudios de primer curso de Telecomunicación

M.L. Álvarez López, J.J. Galiana Merino I M. V. Migallón Gomis (Eds).
Sèrie Docència Universitària - EEES

Aquesta monografia recull els resultats del treball desenvolupat per l’equip de professors de 1r curs d’Enginyeria Tècnica en Telecomunicació en el Programa Xarxes d’Investigació en Docència Universitària de la Universitat d’Alacant, en la convocatòria 2005-2006.

Fullet d' "Implementación de las metodologías ECTS en Primer Curso de las Titulaciones de Informática"

Implementación de las metodologías ECTS en Primer Curso de las Titulaciones de Informática

M.J. Castel de Haro, V. Migallón Gomis I M. Saiz Noeda (Coords)

Universitat d’Alacant. 2007

 

3.4. Programa Equips Docents de professionalització Novells / Experts 2007

Aquest programa experimental es va iniciar al gener del 2007 amb la finalitat de connectar i complementar tres eixos rellevants per a la missió de la institució universitària:

· La millora de la qualitat docent i de la satisfacció amb l’aprenentatge de l’alumnat.
· El desenvolupament professional docent tant del professorat novell com de l’expert
· El domini i l’excel·lència de competències docents relatives al disseny curricular de l’EEES i la seua implementació.

Pàgina web:
http://www.ua.es/va/ice/docentes/index.html


- Estructura

Conformació de quatre equips docents/discents durant aquest any d’experiència (2006-2007), dels quals dues xarxes s’integren en la Facultat de Dret i dos en la Facultat d’Econòmiques.

La seua composició en xarxa està formada per dos professors experts, quatre professors novells, dos estudiants novells de primer curs i dos estudiants experts d’últim curs o egressats.

- Participants

FACULTAT DE DRET

S’han constituït dos grups en la Facultat de Dret, que han treballat sobre l’avaluació contínua i sobre l’ús de noves tecnologies en la docència, especialment l’ús del Power Point a l’aula i d’algunes eines del Campus Virtual com a complement a la classe presencial.

· GRUP AVALUACIÓ CONTÍNUA

Coordinadora del grup: Mercedes Núñez Grañón

Daniel González Lagier
Begoña Pérez Bernabeu
Marcos Criado de Diego
Carolina Blasco Jover
Mercedes Fernández López
Mar Moya Fuentes

· GRUP NOVES TECNOLOGIES (Power Point)

Coordinador del grup: Pedro Femenía López

Mercedes Ortiz García
Aitana Ramón Martín
Mª Teresa Cantó López
José Jesús Sanmartín Pardo
Cristina Fernández- Pacheco
Edurne Legaz Alfonso

FACULTAT DE CC ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS

· GRUP DE SOCIOLOGIA I PUBLICITAT

El grup s’ha constituït amb l’objectiu de desenvolupar l’aplicació de l’avaluació contínua a la docència per al pròxim curs 2007-2008.

. Coordinador del grup: Antonio José Aledo Tur

María José González Río
José Ignacio Garrigós Monerris
Juan Fernández Alcarria
Hugo García Andreu
Raúl Rodríguez Ferrándiz
Rosa Mª Ganga Ganga
Mª Victoria Orruño Almagro
Vicente García Escrivá
Emilio Feliu García

· GRUP D'ECONOMIA I ADE

En aquest grup de treball la investigació s’ha centrat en el sistema d’avaluació contínua i la necessitat de valorar si l’estudiant ha aconseguit com a objectiu no sols els coneixements sinó també les competències prèviament definides pel professor en les matèries objecte d’estudi. Habitualment, el professorat ha orientat més l’avaluació en un enfocament conductista cap al resultat, l’EEES obri la possibilitat de desenvolupar sistemes d’avaluació orientats al procés.

Coordinador del grup: Ángel Poveda Sánchez

Marta Vaca Lamata
Cristina Bañón Calatrava
Marina Balboa Ramón
Salvador Salort Vives
Mª Isabel Bermúdez Bellido
Mª Teresa Torregrosa Martí
Eliseo Fernández Daza
Iván Poveda Ramírez
Manuel Fernández de Sevilla

- Conclusions

S’ha fet una valoració global positiva de l’experiència, i s’han creat sinergies entre els diferents participants que redunden en benefici de l’equip. Per aquest motiu s’ha plantejat la integració en el programa de Xarxes d’Investigació en Docència Universitària per al curs 2007 – 2008.

 

 

 

4. Accions formatives relacionades amb la Qualitat Docent i l'EEES

4.1. Programa de professionalització docent

Les accions dirigides cap a la professionalització del professorat universitari han sigut majoritàriament canalitzades a través del Programa d’Investigació Docent en Xarxes Col·laboratives. No obstant això, les necessitats formatives detectades a través d’una enquesta s’han intentat atendre amb els cursos següents:

Codi: 06-0164
Curs: Aplicacions Docents d’una Nova Plataforma Multimèdia
Professors: Mireia López Simo i Miguel Tolosa Igualada
Alumnes: 20
Dates de realització: del 6/11/06 al 16/11/06
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

Codi: 06-0171
Curs: La Interacció en la Classe Magistral
Professors: Teresa Morell Moll
Hores: 10
Alumnes: 20
Dates de realització: del 7/11/06 al 8/11/06
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

Codi: 06-0183
Curs: Cibermetria i Posicionament en Motors de Recerca
Professors: Isidro F. Aguillo Caño
Hores: 12
Alumnes: 11
Dates de realització: del 8/11/06 al 9/11/06
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

Codi: 06-0190
Curs: Tècniques Bàsiques a l’Aula
Professors: Joe Miró Julia
Hores: 6
Alumnes: 35
Dates de realització: del 13/11/06 al 14/11/06
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

Codi: 06-0272
Curs: Anglès Jurídic. Mòdul I
Professors: Miguel Ángel Campos Pardillos i Pablo Pérez Contreras
Hores: 30
Alumnes: 22
Dates de realització: del 20/10/06 al 16/12/07
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

Codi: 07-0001
Curs: Disseny de Guies Docents-EEES
Professors: M. Ángeles Martínez Ruiz, Vicente Carrasco Embuena i Francisco Pastor Verdú
Hores: 15
Alumnes: 30
Dates de realització: del 12/01/07 al 2/02/07
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

Codi: 07-0006
Curs: Edició de Textos Científics i Tècnics amb Làtex
Professors: Joan Josep Climent Coloma i Verónica Requena Arévalo
Hores: 30
Alumnes: 25
Dates de realització: del 22/01/07 al 2/02/07
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

Codi: 07-0013
Curs: Photoshop. Disseny Creatiu per a l’Ensenyament i la Investigació
Professors: Francisco Ortiz Zamora
Hores: 18
Alumnes: 21
Dates de realització: del 5/02/07 al 9/02/07
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

Codi: 07-0014
Curs: Aprenentatge Basat en Projectes
Professors: Miguel Valero García i Javier Bara Temes
Hores: 10
Alumnes: 31
Dates de realització: del 8/02/07 al 9/02/07
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

Codi: 07-0015
Curs: Innovacón Metodològica-EEES
Professors: Vicente Carrasco Embuena i Francisco Pastor Verdú
Hores: 15
Alumnes: 30
Dates de realització: del 9/02/07 al 9/03/07
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

Codi: 07-0017
Curs: Gestor Bibliogràfic Reference Mànager. Recerca i Incorporació de Referències Bibliogràfiques
Professors: Francisco Javier Puig Ruano
Hores: 10
Alumnes: 23
Dates de realització: del 19/02/07 a l’1/03/07
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

Codi: 07-0019
Curs: El Rol de l’Estudiant en l’Espai Europeu d’Educació Superior
Professors: Guillermo Bernabeu
Hores: 20
Alumnes: 35
Dates de realització: del 15/01/07 al 16/02/07
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

Codi: 07-0028
Curs: El Rol de l’Estudiant en l’Espai Europeu d’Educació Superior
Professors: Francisco Pastor Verdú
Hores: 20
Alumnes: 25
Dates de realització: del 6/03/07 al 29/03/07
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

Codi: 07-0022
Curs: La Interacció en la Classe Magistral
Professors: Teresa Morell Moll
Hores: 10
Alumnes: 22
Dates de realització: del 12/03/07 al 21/03/07
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

Codi: 07-0025
Curs: Competències Genèriques de Tipus Socioemocional i Disseny de Currículum en l’EEES
Professors: Juan Luis Castejón Costa
Hores: 12
Alumnes: 26
Dates de realització: del 20/03/07 al 02/0407
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

Codi: 07-0026
Curs: Innovació Metodològica-EEES
Professors: Francisco Pastor Verdú i Vicente Carrasco Embuena
Hores: 15
Alumnes: 29
Dates de realització: del 23/03/07 al 27/04/07
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

Codi: 07-0029
Curs: L’Aprenentatge Basat en Problemes com a Mètode Docent en Ciències de la Salut
Professors: Josep Eladi Baños Díez
Hores: 16
Alumnes: 20
Dates de realització: del 23/04/07 al 22/05/07
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

Codi: 07-0030
Curs: Taller d’Easy Java Simulations: Desenvolupament de Simulacions Dinàmiques Interactives
Professors: Francisco Esquembre Martínez i Sebastían Dormido Bencomo
Hores: 14
Alumnes: 24
Dates de realització: del 26/04/07 al 27/04/07
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

Codi: 07-0048
Curs: B-Learning
Professors: Ángel Fidalgo Blanco
Hores: 25
Alumnes: 26
Dates de realització: del 14/05/07 al 15/06/07
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

Codi: 07-0060
Curs: Academic English for Teaching and Presenting
Professors: Teresa Morell Moll
Hores: 20
Alumnes: 25
Dates de realització: del 4/06/07 al 12/06/07
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

Codi: 07-0062
Curs: Recerca i Recuperació d’Informació en els Recursos d’Informació Electrònica Disponibles a la Biblioteca Universitària de la Universitat d’Alacant
Professors: Ana Rosa Candela i Rosa Fernández Hierro
Hores: 20
Alumnes: 15
Dates de realització: del 4/06/07 al 8/06/07
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

Codi: 07-0081
Curs: Seminari de Disseny de Metodologies i Materials en Titulacions d’Enginyeria Informàtica
Professors: Vicente Carrasco Embuena
Hores: 20
Alumnes: 17
Dates de realització: de l’1/12/06 al 24/05/07
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

Codi: 07-0085
Curs: Seminari de Disseny de Materials en Titulacions en Ciències
Professors: Vicente Carrasco Embuena
Hores: 20
Alumnes: 11
Dates de realització: de l’1/12/06 al 24/05/07
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

Codi: 07-0086
Curs: Seminari de Disseny de Metodologies en Titulacions de Treball Social i Educació
Professors: Vicente Carrasco Embuena
Hores: 20
Alumnes: 13
Dates de realització: de l’1/12/06 al 24/05/07
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

Codi: 07-0087
Curs: Seminari de Disseny de Metodologies i Materials en Assignatures de les Diferents Titulacions
Professors: Vicente Carrasco Embuena
Hores: 20
Alumnes: 44
Dates de realització: de l’1/12/06 al 24/05/07
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

Codi: 07-0088
Curs: Seminari de Disseny de Guies Docents en Titulacions de la Universitat d’Alacant (grup A)
Professors: Francisco Ramón Pastor Verdú
Hores: 20
Alumnes: 20
Dates de realització: del 30/11/06 al 29/03/07
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

Codi: 07-0089
Curs: Seminari de Disseny de Guies Docents en Titulacions de la Universitat d’Alacant (grup B)
Professors: Francisco Ramón Pastor Verdú
Hores: 20
Alumnes: 27
Dates de realització: del 30/11/06 al 29/03/07
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

Codi: 07-0088
Curs: Seminari de Disseny de Guies Docents en Assignatures de les Diferents Titulacions (grup C)
Professors: Francisco Ramón Pastor Verdú
Hores: 20
Dates de realització: del 30/11/06 al 29/03/07
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

Codi: 07-0103
Curs: Programari Auxiliar per a l’Anàlisi Qualitativa: Atles. Ti
Professors: Silvia Camps Soler
Hores: 15
Alumnes: 17
Dates de realització: del 9/07/07 a l’11/07/07
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

Codi: 07-0109
Curs: Introducció a l’Estudi de Casos com a Mètode d’Ensenyament
Professors: Ernesto de los Reyes López
Hores: 8
Alumnes: 25
Dates de realització: del 12/07/07 al 13/07/07
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

Curs: Desenvolupament de Competències Transversals de Tipus Emocional per al Professorat Universitari
Professors: Juan Luis Castejón Costa i José Manuel de Haro García
Hores: 24
Alumnes: 25
Dates de realització: del 10/09/07 al 25/09/07
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

Curs: Creació de Continguts i Interacció Docent amb Moodle
Professors: Miguel Cazorla Quevedo i Francisco Arcos García
Hores: 20
Alumnes: 25
Dates de realització: del 17/09/07 al 21/09/07
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

Curs: Anglès Jurídic Mòdul II
Professors: Miguel Ángel Campos Pardillos i Pablo Pérez Contreras
Hores: 21
Alumnes: 30
Dates de realització: del 22/03/07 al 22/06/07
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

Curs: Avaluació dels Aprenentatges
Professors: Amparo Fernández March
Hores: 20
Alumnes: 25
Dates de realització: del 19/09/07 al 10/03/08
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

Curs: Mètodes per a la Publicació dels Resultats de la Investigació
Professors: Carlos Iñiguez Lobeto, Manuel Gayoso Rodríguez, Joaquín De Juan Herrero i José Luis Girela López
Hores: 20
Alumnes: 30
Dates de realització: del 28/09/07 al 30/09/07
Lloc de realització: Saix4.2. Seminaris permanents

SEMINARIS PERMANENTS PROGRAMA DINAMITZACIÓ EEES

Grup 1
Facultat de Ciències
Facultat de Filosofia i Lletres
Escola d'Infermeria
Escola d'Estudis Empresarials “Germà Bernàcer”
Escola d'Òptica i Optometria
Escola de Relacions Laborals
Escola de Treball Social

Grup 2
Facultat de CC. Econòmiques i Empresarials
Facultat de Dret
Facultat d'Educació
Escola Politècnica Superior

SEMINARIS PERMANENTS PROGRAMA D'ACCIÓ TUTORIAL

Facultat de Ciències
Facultat de Filosofia i Lletres
Escola d'Infermeria
Escola d'Estudis Empresarials “Germà Bernàcer”
Escola d'Òptica i Optometria
Escola de Relacions Laborals
Escola de Treball Social
Facultat de CC. Econòmiques i Empresarials
Facultat de Dret
Facultat d'Educació
Escola Politècnica Superior

SEMINARIS PERMANENTS PROJECTE XARXES

Seminaris Guies Docents:

Grup A – Titulació
Grup B – Titulació
Grup C - Lliure Conformació

Seminaris Disseny de Materials i Metodologies:

Grup 1 - Disseny Materials
Grup 2 - Disseny Metodologies i Materials
Grup 3 - Disseny Metodologies
Grup 4 - Disseny Metodologies i Materials

 

 

 

5. Accions EEES del conveni Conselleria de Cultura, Educació i Ciència - Universitats Valencianes

5.1. Programa d'Accions Específiques

Els programes anteriorment descrits han rebut finançament parcial del Ministeri d’Educació i Ciència i de la Generalitat Valenciana (Conselleria d’Empresa, Universitat i Ciència), en el marc del Contracte Programa per a la Realització d’Accions de Dinamització de la Convergència Europea i la Innovació Educativa, subscrit entre la Universitat d’Alacant i la Conselleria d’Empresa, Universitat i Ciència per a l’any 2006-2007.

5.2. Programa d'Accions Conjuntes

Model de coordinació docent/ discent per als nous títols de grau i postgrau en el marc EEES en les universitats públiques valencianes 2006/2007, finançat per la Conselleria d’Empresa, Universitat i Ciència.

L’objectiu clau d’aquesta proposta, que han coordinat el Vicerectorat de Convergència Europea i Qualitat i l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat d’Alacant, ha sigut establir un marc de cooperació docent-discent per als nous títols de grau i postgrau que permeta configurar, dinamitzar i fer productives comunitats de coneixement i pràctica integrades per alumnes i professors (i eventualment PAS) en el marc de l’EEES.

Pàgina web:
http://www.ua.es/va/ice/acciones/index.html

ACCIONS

Acció 1. Dissenyar els processos i estratègies que donen suport i orienten la tasca dels equips docents/discents centrada en el treball col·laboratiu amb fins de millora curricular.

Acció 2. Elaborar un marc d’orientació en les funcions i tasques dels equips docents prou detallat.

Acció 3. Orientar la posada en marxa dels equips experimentals, i proporcionar l’assessorament necessari en les seues tasques i funcions.

Acció 4. Elaborar criteris, indicis i instruments per a l’avaluació de l’experimentació.

S’han constituït equips en les cinc universitats que, actualment, han conclòs les accions retolades amb els números un, dos i tres (parcialment).

PARTICIPANTS

UNIVERSITAT D’ALACANT - Facultat de Ciències
Coordinadora: Nuria Grané Teruel
Projecte: Marc per a l’avaluació dels aprenentatges en assignatures de la titulació de Química.
Pàgina web: http://www.ua.es/va/ice/acciones/ua.html

Membres de l’equip:

Nom Col·lectiu
Nuria Grané Teruel (coordinadora)
PDI
Luis Gras García
PDI
Juan Mora Pastor
PDI
Victor Climent Payá
PDI
Francisco Alonso Valdés
PDI
Mª José Illán Gómez
PDI
Irene  Rocamora Bellón
Alumna
Sonia Parres Esclapez
Alumna
Ana Beltrán Sanahuja
Alumna
Adriana López Pineda
Alumna
Joaquín Mira Guardiola
Alumne

 

UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ
Projecte: Aplicació de les noves tecnologies d’avaluació del coneixement als progammes d’ensenyament aprenentatge actuals.
Pàgina web: http://www.ua.es/va/ice/acciones/umh.html

Membres de l’Equip:

Nom Col·lectiu
Isabel  Cañadas Osinski (Coordinadora)
PDI
Sonia Tirado González
PDI
Carlos J. van.der Hofstadt Román
PDI
Daniel Lloret Irles
PDI
María Esteban Moreno
Alumna
Alexandra Gomis Pont
Alumna
Inés Montero Mangas
Alumna

 

UNIVERSITAT JAUME I
Projecte: Experiència de coordinació de l’avaluació de la titulació d’Enginyeria Tècnica Agrícola de la UJI mitjançant equips docents/discents.
Pàgina web: http://www.ua.es/va/ice/acciones/uji.html

Membres de l’equip:

Nom Col·lectiu
Miguel Cerezo García (coordinador)
PDI
Pilar García Agustín
PDI
Paloma Pérez Díaz
PDI
Vicente Tejedo Tormo
PDI
Salvador Roselló Ripollés
PDI
Mónica Hurtado Ruiz
PDI
Mercedes Varcarcel Germes
PDI
Mari Carmen Campoy Cubillo
PDI
Josep Antón Jacas Miret
PDI
Victor Flors Herrero
PDI
Rosa María Pérez Clemente
PDI
Eugenio Llorens Vilarrocha
Alumne
Ignacio Guerola Sales
Alumne
Miguel Ángel Fortea Bagán
PAS

 

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
Projecte: Avaluació de la participació en el treball colaboratiu.
Pàgina web: http://www.ua.es/va/ice/acciones/upv.html

Membres de l’equip:

Nom Col·lectiu
Frances Watts Hooge
PDI
Juan Antonio Llorens Molina
PDI
Begoña Montero Fleta
PDI
Mª José Pérez Peñalver
PDI
Lourdes Aznar Mas
PDI
Cristina Nogues Meléndez
PDI
Mª Ángeles Andreu Andrés
PDI
Juan Antonio Marín-García
PDI
Pilar Bonet Espinosa
PAS
Pilar Cáceres González
PAS
Manuel Rodrigo Canet
Alumne
José María Martínez Martínez
Alumne

 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Projecte: Accions per a la coordinació interuniversitària dels docents de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana pertanyents a l’àrea de coneixement de Química.
Pàgina web: http://www.ua.es/va/ice/acciones/uv.html

Membres de l’equip:

Nom Col·lectiu
Rosendo Pou Amérigo (Coordinador 1)
PDI
Carolina Cotillas Alandí (Coordinadora 2)
PAS
Nuria Olga Grané Teruel (UA)
PDI
Luís Gras García (UA)
PDI
Antoni Francesc Roig i Navarro (UJI)
PDI
 Luis Enrique Ochando Gómez (UV)
PDI
Esperanza García Castelló (UPV)
PDI
Isabel Morera Bertomeu (UPV)
PDI
Bernardino Salinas Fernández (UV)
PDI
Isabel Ten Doménech (UV)
Alumna
Luis Escalera Moreno (UV)
Alumne

 

- Conclusions:

Com a fortaleses del programa, podem destacar el caràcter interdisciplinari i pluriestamentals dels projectes i l’elevat compromís de tots amb la tasca. S’ha millorat el diàleg alumnes-professors-PAS, s’ha incentivat i facilitat la reflexió conjunta i se’ls ha ajudat a prendre consciència dels seus nous rols.

La participació dels alumnes en aquestes comunitats d’aprenentatge ha demostrat que aporta una ajuda estimable a tots els sectors per a la millora en els diversos àmbits (coneixements, destreses i actituds).

El programa, en les seues conclusions preliminars també constata la necessitat de canviar la gestió i les formes d’actuació a partir del coneixement en profunditat dels objectius, els mètodes i les eines que demanda el canvi. Donar més participació al PAS en el procés, desburocratitzar la gestió i evitar la rigidesa de les àrees i negociats actuals.