Logotipo de la Universidad de Alicante foto de capçalera
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

GESTIÓ D'ESPAIS

 

· Normatives de Gestió d'Espais
· Modificació i/o Adequació de l'ús d'espais de la Universitat
· Laboratori de Sistemes d'Informació Geogràfica i Cartografia Automatitzada
· Ús d'espais per entitats externes i internes

 

 

 

Normatives de Gestió d'Espais

La importància d'una eficient gestió dels espais ha portat aquest Vicerectorat a fer especial èmfasi a normalitzar aquells aspectes relacionats amb les diferents activitats que impliquen la utilització de sales, aules, espais interiors, etc. que tenen lloc al nostre campus. Entre aquestes activitats cal destacar les següents:

a) Normativa per al lloguer o cessió d'espais de la UA a entitats tant externes com internes.

S'està desenvolupant en coordinació amb el Servei d'Informàtica el formulari electrònic que permetrà aplicar el procediment dissenyat en anys anteriors.

b) Procediment per a l'actualització i manteniment dels espais.

L'ampliació del campus de la UA és, sens dubte, un repte per al pròxim curs acadèmic i els anys futurs. Un necessari pas previ per a planificar aquest procés d'ampliació i d'optimització d'espais en la UA és la correcta actualització de la informació espacial en la nostra Universitat (estances, usos que se'n fa, ocupació, inventari, etc.). Durant el passat curs acadèmic es va dissenyar el procediment que ha conduït a l'actualització dels espais i la seua ocupació dins de la base de dades SIGUA. En aquest curs acadèmic s'han fet els primers passos per a establir un procediment i un mecanisme semblant en relació amb el material inventariable. D'aquesta manera, la integració de tota aquesta informació dins del Sistema d'Informació Geogràfica de la UA (SIGUA), juntament amb un nou model de gestió d'espais que servisca com a referent a l'hora de decidir quins centres o unitats tenen dèficit o superàvit d'espais, permetrà no sols un aprofitament més eficaç de les edificacions actuals sinó també prioritzar i planificar els diferents edificis dins de la zona d'ampliació.

 

 

 

Modificació i/o Adequació de l'ús d'espais de la Universitat

a) Espais docents

Durant el curs acadèmic 2006/07 s'ha posat en evidència la necessitat d'espais docents tant per a títols oficials com per a altres estudis oferits per la Universitat d'Alacant, a causa de l'increment d'aquests, del nombre d'alumnes i de la desaparició d'algunes aules per remodelació d'usos.

Per això s'ha continuat amb el procés de centralització de la informació d'espais docents dins de l'eina UNIVERSITAS XXI (UXXI), que incideix especialment en el fet que el nivell de detall d'informació que s'introduïsca siga el màxim possible. Aquest fet, encara que ha motivat un esforç addicional dels centres, departaments i la Unitat de Gestió d'Espais, serà fonamental amb vista a la planificació d'espais docents per al curs pròxim, ja que permetrà optimitzar la distribució geogràfica d'aules, la distribució dels horaris i la cessió d'espais docents a les titulacions oficials i altres activitats d'acord amb les seues necessitats reals.

En la taula 1 presentem l'assignació inicial de torns segons els centres i en la figura 1 la dispersió geogràfica que presenta per al curs 2007/08. Durant aquest curs es treballarà per disminuir la dispersió geogràfica d'aules per a les diferents titulacions, optimitzar el bon ús de l'espai docent i planificar les necessitats per al pròxim curs.

Taula 1. Distribució d’aules per torns.

AULES CEDIDES A CADA CENTRE MATÍ VESPRADA TOTAL % Augment resp. 06/07
Facultat de Ciències
24
15
39
30%
Facultat de Dret
22
25
47
34%
Facultat de CC. Econòmiques i Empresarials
42
38
80
31%
Facultat d'Educació
23
7
30
-
Facultat de Filosofia i Lletres
39
32
71
15%
Escola Politècnica Superior
31
38
69
13%
E.U. Estudis Empresarials
12
12
24
14%
E.U. Infermeria
10
3
13
18%
E.U. Òptica i Optometria
5
4
9
13%
E.U. Relacions Laborals
7
6
13
44%
E.U. Treball Social
7
7
14
17%
Totals
222
187
409
17%

 

Gràfic circular de la Dispersió Geogràfica en l'Escola Universitària d'Òptica i Optometria
Gràfic circular de la Dispersió Geogràfica en l'Escola Universitària de Relacions Laborals

Gràfic circular de la Dispersió Geogràfica en l'Escola Universitària de Treball Social

Gràfic circular de la Dispersió Geogràfica en la Facultat de Ciències

Gràfic circular de la Dispersió Geogràfic en la Facultat de Dret

Gràfic circular de la Dispersió Geogràfica en la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Gràfic circular de la Dispersió Geogràfica en la Facultat d'Educació

Gràfic circular de la Dispersió Geogràfica en la Facultat de Filosofia i Lletres

Gràfic circular de la Dispersió Geogràfica en l'Escola Politècnica Superior

Gràfic circular de la Dispersió Geogràfica en l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials

Gràfic circular de la Dispersió Geogràfica en l'Escola Universitària d'Infermeria

Figura 1. Dispersió Geogràfica per Centre

 

En la figura 2 podem observar l'estadística diària de peticions per Internet i telefòniques, relacionades amb la gestió d'espais a l'Universitat, ateses per la Unitat de Gestió d’Espais (UGE).

Gràfic de la Mitjana de peticions diàries a la Unitat de Gestió d'Espais (UGE)

Figura 2. Sol·licituds ateses per la Unitat de Gestió d'Espais

 

b) Espais en edificis del Campus.

Dins del Secretariat de Gestió d'Espais i Ampliació del Campus s'estan atenent totes aquelles sol·licituds que impliquen una reubicació de personal o necessitats d'espais i de mobiliari. En la figura 3 presentem el nombre de sol·licituds rebudes en tots dos aspectes durant el curs acadèmic 2006/07.

Gràfic circular del nombre de sol·licituds ateses pel Secretariat de Gestió d'Espais

Figura 3. Solicituds atendidas por el Secretariado de Gestió d'Espais

 

Finalment, l'actuació que ha tingut més rellevància durant aquest curs acadèmic ha sigut el trasllat del personal de l'edifici de Ciències Socials a diversos edificis del campus, principalment el Col·legi Major Universitari, amb motiu de la reforma de climatització de l'edifici.

A continuació mostrem un resum del procés:

UNITATS IMPLICADES:

- EU Treball Social
- Dept. Organització d’Empreses
- Dept. Economia Financera, Compt. i Màrq.
- Dept. Anàlisi Econòmica Aplicada
- Dept. Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
- Dept. Psicologia de la Salut
- Dept. Treball Social i Serveis Socials
- Dept. Sociologia I i Teoria de l’Educació
- Dept. Comunicació i Psicologia Social
- Dept. Infermeria Comunitària.
- Dept. Psicologia Evolutiva.
- Dept. Sociologia II.
- Secretariat de Pràctiques en Empresa (CAE)
- Sindicats: UGT, CCOO, STEPV, CGT
- Consergeria.
- LIMENCOP

Criteris que cal tenir en compte a l'hora de reubicar unitats:

- S'assigna una estança per a cada secretaria administrativa departamental.
- S'assigna una estança per cada 2 professors a temps complet.
- S'assigna una estança per cada 3 becaris.
- Les estançes han sigut assignades espacialment, per a tractar de mantenir la identitat departamental.

En primer lloc, i per tal d'afavorir el funcionament del centre i minimitzar els efectes de la reubicació en la planificació del curs acadèmic, és va traslladar la Secretària Administrativa del Centre a l'aulari II, per a la qual cosa és van utilitzar dues aules xicotetes (figura 4)

Plànol de reubicació de la Secretaria Administrativa de l'Escola Universitària de Treball Social en l'edifici de l'Aulari II

Figura 4. Reubicació de la Secretària Administrativa de l'EU de Treball Social.A continuació es va reubicar la resta del personal d'aquest edifici. En particular, la major part del personal docent i d'administració i serveis s'ha reubicat en estances del Col·legi Major (plantes 2a i 3a de l'ala masculina i plantes baixa, 1a, 2a i 3a de l'ala femenina).

Vista aèria de l'edifici del Col·legi Major on es va reubicar a part del personal docent i d'administració

Figura 5. Vista aèria de l'edifici i principals zones de reubicació

 

Els sindicats s'han ubicat en aules Z de l'aulari I. A més, les diferents unitats del Secretariat de Pràctiques en Empresa i Suport a l'Estudiant (CAE) s'han ubicat en tres estances de l'aulari III. Finalment, el servei de reprografia de LIMENCOP s'ha ubicat al gimnàs del Col·legi Major.

En la taula 2 presentem un resum del personal desplaçat per departament i per edifici de reubicació.

Taula 2. Nombre de persones reubicades per departament i edifici:

Departament Col·legi Major Aulari III Aulari
I
Facultat Educacio Econòmiques Escola Infermeria Facultat
Dret
Sociologia II
30
2
0
0
0
Sociologia I
23
0
7
0
0
0
Treball Social
27
0
0
0
0
0
Psicologia de la Salut
12
0
0
0
0
0
15
Fonaments d’Anàlisi Ec.
30
0
0
0
24
0
Psicologia Evolutiva
8
0
0
4
0
0
Organització d’Empreses
0
0
3
0
6
0
Comunicació
61
0
0
0
0
0
Infermeria Comunitària
27
0
0
0
0
0
Economia Financera
42
0
0
0
0
0

 

En total s'ha gestionat la reubicació d'entre 300 i 350 persones si comptem el personal dels departaments així com de sindicats, CAE, etc.

En aquest sentit cal destacar l'ajuda prestada per diversos centres, departaments i el Consell d'Alumnes que han cedit estances per a facilitar aquest procés de reubicació, i sobretot la col·laboració del Col·legi Major, del seu director D. Juan Antonio Mira López, i del Patronat que gestiona el Col·legi.

Juntament amb la reubicació de tot aquest personal s'han dut a terme accions relacionades amb l'adequació de les estances, entre les que podem destacar:

- Subministrament de mobiliari nou i adequació del mobiliari existent.
- Millores en l'il·luminació i pintura.
- Línies telefòniques.
- Subministrament de targetes sense fil per a accés a la xarxa.
- Punts fixos d'Internet per al funcionament de les secretaries administratives.

 

 

 

Laboratori de Sistemes d'Informació Geogràfica i Cartografia Automatitzada (LabSIG)

El Laboratori de Sistemes d'Informació Geogràfica i Cartografia Automatitzada (LabSIG) està integrat dins de l'Institut Universitari de Geografia, i s'hi duen a terme diferents projectes d'investigació relacionats amb la implementació de les noves tecnologies en la cartografia.

Des de l'any 1997 el LabSIG desenvolupa el Sistema d'Informació Geogràfica de la Universitat d'Alacant (SIGUA). Des de la primera edició, el SIGUA s'ha constituït progressivament com una eina vàlida per a la gestió i ofereix la integració de les variables espacials en els diferents nivells informatius dels serveis universitaris i en facilita, al mateix temps, la difusió pública per Internet.

En resum, les novetats desenvolupades en el LabSIG pel que fa al servei SIGUA durant el passat curs acadèmic han sigut les següents:

a) Millora en totes aquelles eines dissenyades per l'equip del SIGUA per a complir i millorar les obligacions contretes en el manteniment de geometria, base de dades, protocols d'espais, etc.

b) Actualització i millora del protocol d'espais.

c) Actualització i millora de l'eina corporativa SiguAdmin.

d) Programació de nous mètodes SOAP.

e) Adaptació de SIGUA a la futura xarxa SIGUA.NET. Es tracta d'una iniciativa de la Universitat d'Alacant per a promocionar el SIGUA entre totes les universitats que vulguen adherir-se a una xarxa tecnològica que fomente la gestió espacial utilitzant les eines de codi obert desenvolupades per l'equip de SIGUA.

f) Migració de totes les eines SIGUA de Windows a Linux. Aquest procés està encara en marxa i afecta el gestor de base de dades, el portal web i els serveis web.

A un nivell més tècnic i detallat, les tasques efectuades pels membres de SIGUA han sigut les següents:

Àrea Comesa Tasca
Programari Administració
de servidors
Configuració i manteniment del servidor de desenvolupament sobre Linux/Ubuntu (Apache/PHP/Mono/MapServer/PostgreSQL/PostGIS)
Configuració i manteniment del servidor de fitxers sobre Linux/CentOS (Apache/SVN/GForge)
Configuració i manteniment del servidor de BD sobre Linux/Ubuntu (PostgreSQL/PostGIS)
Configuració i manteniment del servidor web sobre Linux/Ubuntu (Apache/PHP/Mono/MapServer)
Instal·lació, configuració i proves d'enviament del servidor SMTP SendMail
Instal·lació, configuració i proves del mòdul Apache de proxy invers per a accessos externs a repositoris SVN interns
Proves de compilació i rendiment del motor de mapes (MapServer)
Test d'aplicacions WebGIS Open Source per a SIGUA en Linux (Chameleon, P.Mapper, ca-Ka-Map, OpenLayers)
Programació de tasques de seguretat (backup) en servidors Linux utilitzant 'crones'
Instal·lació i configuració del bloc institucional per a compartir coneixements i experiències entre els components de l'equip
Instal·lació d'aplicacions client/servidor sobre protocol SSH per a l'accés remot autentificat a servidors Linux
Gestió
de projectes
Creació i configuració del repositori SVN del projecte SIGUAdmin
Creació i configuració del portal GForge per al projecte SIGUAdmin
Administració
de BD
Sincronització mensual entre la base de dades SIGUA (PostgreSQL) i vistes materialitzades del Servei d’Informàtica (ORACLE)
Manteniment de responsables del Protocol d'Espais
Revisió periòdica del log del Protocol d'Espais
Modificacions en el model Entitat/Relació (taules i vistes)
Modificacions en el model bàsic de regles (RULES)
Automatització de tasques amb pgAgent
Inici de la migració de l'esquema de base de dades PostgreSQL cap a servidor Linux
Creació d'esquema per a prevenció (i.e. elements puntuals per a extintors, mànegues i polsadors d'alarma, i elements lineals per a eixides d'emergència i eixides alternatives)
Desenvolupament de funcions i regles de validació per a prevenció
Proves de recerca de cadenes de text amb el mòdul TSearch en versions de desenvolupament de PostgreSQL per a recerques de persones a l'estil directori X500
Actualització del motor de base de dades PostgreSQL de la versió 8.0 a la versió 8.1
Compilació de fonts i actualització del mòdul cartogràfic (PostGIS) de la versió 1.0 a la versió 1.2
Estudi de compatibilitat en previsió de l'actualització del motor PostgreSQL a la versió 8.3 davant l'emergència de noves funcionalitats XML
Integració del paquet estadístic R al motor de base de dades per al disseny de funcions pl/R per a càlcul estadístic avançat i eixides en forma de gràfics i mapes
Desenvolupaments Web Mashup de l'API de GoogleMaps per a consultar accessibilitat a les seus de la UA
Definició del nou mapa web
Migració d'aplicació web SIGUA a Linux: Refacció (refactoring) de classes PHP5, disseny HTML gràfic dels nivells 1 i 2, disseny d'estils CSS, estudi de compatibilitat amb navegadors més usuals, substitució de funcionalitat JavaScript per CSS, internacionalització a 3 idiomes (castellà, valencià, anglès), noves funcions de navegació (paginació dinàmica, recompte estadístic de visites, cibertira dinàmica...)
Desenvolupaments Serveis Web Nous mètodes especialitzats per al client WMS de SIGUAdmin
Migració serveis web des de plataforma MS.NET cap a plataforma Mono
Desenvolupaments Desktop Modificacions a la versió SIGUAdmin 1.0: normalització del model de document, finalització de l'arbre de departaments, millora del mòdul de visualització cartogràfica
Publicació de la versió SIGUAdmin 1.1: Client SOAP basat a la llibreria de codi obert amb accés automàtic als mètodes públics i restringits i basat en la generació en temps real del 'proxy'
Refacció de SIGUAdmin: reestructuració de delegats, separació del codi del nucli i el codi d'interfície d'usuari
Arbre d'usos per al mòdul d'explotació de SIGUAdmin: desenvolupament de 500 funcions (SQL i plpgsql) en PostgreSQL, implementació de mètodes en C# i modificació de l'interfície d'usuari
Mecanisme de COPY/PASTURE de pàgines de propietats del model d'explotació de SIGUAdmin
Inici de la integració d'un client WMS en SIGUAdmin: desenvolupament del model de client WMS i incorporació de l'interfície d'usuari
Altres Desenvolupaments Servei Windows per a bolcat diari d'informació d'estances SIGUA (PostgreSQL) cap a Universitas XXI (ORACLE)
Implementació de correus electrònics automàtics d'alerta per fallada de transacció en el servei Windows de bolcat diari d'informació SIGUA a Universitas XXI
Suport tècnic Suport a responsables del Protocol d'Espais
Suport a usuaris de l'aplicació web SIGUA
Suport a usuaris de l'aplicació d'escriptori SIGUAdmin
Suport a clients del Servei Web SIGUA
Col·laboració a l'Agenda 21 de la UA
Dades Captura
de cartografia
Modificació de geometries d'edificis
Zonificació de la urbanització del campus de Sant Vicent
Recorreguts de trànsit al campus de Sant Vicent
Rutes d'emergència en edificis del campus Sant Vicent
Eixides amb GPS
Digitalització de rutes per a l’accés a la UA (TRAM, autobús)
Tractament cartogràfic Ortorectificació de fotogrames aeris del campus de Sant Vicent
Reprojecció de geometries d'edifici
Maquinari Adquisició
d'equips
Anàlisi de requeriments de servidors d'alt rendiment
Anàlisi de requeriments d'equips d'escriptori
Instal·lació Instal·lació de sistemes operatius Linux/Windows
Configuració de dispositius d'emmagatzemament RAID
Configuració de dispositius de xarxa
Instal·lació de Samba per a treball en xarxes híbrides Linux/Windows
Actualització
Manteniment
Supervisió d'actualitzacions de sistemes operatius Linux
Petites reparacions i substitució de components
Reconfiguració de dispositius de xarxa
Formació Formació interna Formació a altres companys en PostgreSQL/PostGIS
Formació a altres companys en eines SIG lliure
Formació a altres companys en desenvolupaments amb SIG lliure
Formació a altres companys en eines de desenvolupament propi
Formació a altres companys en desenvolupaments PHP
Formació a altres companys en desenvolupaments C#
Formació a col·laboradors externs per a integració de desenvolupaments
Autoformació i transferència de tecnologia d'altres projectes
Difusió Difusió interna Xarrada per a alumnes de la Politècnica
Difusió externa Ponència en les "I Jornades de SIG Lliure del SIGTE" (Girona)
Presentació a representants de la Universitat de Santiago
Presentació a representants de la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona)
Reunions Coordinació
de projectes
Integració SIGUA-UniversitasXXI: incorporació del codi SIGUA, compatibilitat de codis d'activitat, mecanismes de traspàs d'informació
Integració SIGUA-Campus Virtual: mecanismes compatibles d'autentificació, consum de serveis SOAP de SIGUA des de Campus Virtual, accés a vistes en ORACLE des d'aplicacions SIGUA

 

 

 

Ús d'espais per entitats externes i internes

La Universitat d'Alacant, per mitjà del Secretariat de Gestió d'Espais, cedeix les seues instal·lacions (sala d'actes del Paranimf, sala d'actes de l'aulari II, sala d'actes de l'edifici Germà Bernàcer i espais docents: aules de teoria i aules d'informàtica) per a la realització d'actes culturals, acadèmics, exàmens, etc. tant als membres de la nostra Universitat com a entitats externes, les quals subscriuen un contracte de lloguer per a poder usar aquests espais.

La Unitat de Gestió d'Espais duu a terme aquest procés en coordinació amb el Secretariat de Gestió d'Espais i Ampliació del Campus, que s'encarreguen de gestionar la disponibilitat i la reserva de l'espai, i el tràmit administratiu de lloguer o cessió.

En les figures 6 i 7 presentem un gràfic de l'ús de cadascuna d'aquestes sales per entitats externes i per usuaris de la UA, respectivament, durant el curs 2006/07.

Gràfic circular de l'ús d'espais per part d'entitats externes

Figura 6. Ús d'espais per part d'entitats externes

 

Gràfico circular de l'ús d'espais per part d'usuaris de la Universitat d'Alacant

Figura 7. Ús d'espais per part d'usuaris de la UA