Logotipo de la Universidad de Alicante foto de capçalera
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

GESTIÓ, SEGURETAT I QUALITAT MEDIAMBIENTAL

 

· Àrea de Gestió i Qualitat Ambiental: Oficina Ecocampus
· Àrea de Salut laboral i Prevenció
· Accessibilitat
· Seguretat i Vigilància

 

 

 

Àrea de Gestió i Qualitat Ambiental: Oficina Ecocampus

L’Oficina EcoCampus de Gestió Ambiental, que depèn directament del Vicerectorat d’Infraestructures i Ampliació de Campus i la coordinació de la qual recau en el Secretariat de Gestió, Seguretat i Qualitat Mediambiental, va iniciar el seu camí al principi de l’any 2007 seguint les recomanacions realitzades en aquest sentit pel Grup de Treball per a la Qualitat Ambiental i el Desenvolupament Sostenible de la CRUE. En aquest fòrum, les universitats públiques espanyoles consideren de gran importància posar els mitjans necessaris per a constituir oficines de gestió ambiental, que hauran de comptar principalment amb la participació de personal amb la suficient qualificació en la matèria.

EcoCampus és l’oficina encarregada de promoure la participació de la comunitat universitària (PDI, PAS i alumnes) en l’elaboració de propostes i solucions, en matèria de defensa i millora del medi ambient; objectiu recollit en el títol preliminar: «Naturalesa, principis i fins de la Universitat» dels Estatuts de la Universitat (art. 1r, punt 3 i art. 2n, punt O).

Coincidint amb la creació de l’Oficina EcoCampus, se’n va publicar la pàgina web:
http://www.ua.es/va/presentacion/vicerrectorado/vr.viema/ecocampus/index.html

Aquí es pot trobar informació relacionada amb la gestió de residus de la Universitat, campanyes de sensibilització i participació dirigides a la comunitat universitària o informació d’interès mediambiental (cursos, jornades, notes de premsa, treballs de grau i postgrau, fotografies d’interès ambiental de la Universitat, etc.)

1. Sistema Integral de Gestió de Residus de la Universitat d’Alacant

- Residus perillosos químics i sanitaris

El sistema de gestió de residus perillosos, tant químics com biosanitaris, és un sistema que ja s’ha consolidat al campus i els procediments i instruccions tècniques del qual són aplicats en els diferents laboratoris dels departaments de la Universitat. Durant el curs 2006-2007, i sempre amb l’objectiu de minimitzar riscos, tant ambientals com per a la salut de les persones, s’han reorganitzat les diferents famílies (subgrups) de residus perillosos químics amb l’objectiu d’evitar incompatibilitats i adaptar-ne l’emmagatzematge al Reglament d’emmagatzematge de productes químics i les seues instruccions tècniques complementàries (RD 379/2001).

Al final del curs 2006-2007 es van iniciar les obres dels magatzems de productes químics i residus ubicats darrere de les plantes pilot del CTQ per a adaptar-los als requisits exigits en el Reglament esmentat en el paràgraf anterior, i així poder iniciar durant el pròxim curs acadèmic, les gestions per a la seua legalització com a magatzems de productes químics.

Els diferents grups de residus químics han quedat reorganitzats en els subgrups següents:

GRUP INFLAMABLES PERILLOSITAT
2
DISSOLVENTS NO HALOGENATS Etanol, Toluè, Xilè, Dimetilformamida, Hexà, Acetona, Acetat Etil, Èter, etc.
Inflamable Tòxic
3
DISSOLVENTS HALOGENATS Cloroform, Clorobenzè, Tricloroetil, etc.
Inflamable Tòxic
24
AEROSOLS
Inflamable Tòxic

 

GRUP TÒXICS PERILLOSITAT
12
MATERIAL DE LABORATORI CONTAMINAT Guants, paper, pipetes, etc.
Perillós per al
medi ambient
13
VIDRE CONTAMINAT (NO PÍREX)
Perillós per al
medi ambient
15
BROMUR D’ETIDI
Nociu
18
PILES ALCALINES I SALINES
Tòxic
19
VIDRE DE LABORATORI CONTAMINAT (TIPUS PÍREX)
No mescleu amb vidre normal (ampolles de reactius)
Perillós per al
medi ambient
20
PILES BOTÓ
Tòxic
22
ENVASOS METÀL·LICS CONTAMINATS
Perillós per al
medi ambient
23
ENVASOS DE PLÀSTIC CONTAMINATS
Perillós per al
medi ambient

 

GRUP ÀCIDS PERILLOSITAT
4
ÀCIDS I SALS INORGÀNICS I SOL. AMB METALLS Àcids, etc. (excepte compostos del Grup 10) NO INTRODUÏU EN CONTENIDORS METÀL·LICS
Corrosiu Nociu
21
BATERIES USADES
NO INTRODUÏU EN CONTENIDORS METÀL·LICS
Corrosiu
25
AIGÜES DE PROCÉS (HCl, pH<1, envàs de 1000 L)
NO INTRODUÏU EN CONTENIDORS METÀL·LICS
Corrosiu Tòxic

 

GRUP ÀCIDS PERILLOSITAT
5
ÀCIDS I SALS ORGÀNICS I PERÒXIDS Oxalats, àcid acètic, acetats, aigua oxigenada, etc.
NO INTRODUÏU EN CONTENIDORS METÀL·LICS
Nociu Corrosiu

 

GRUP ÁLCALIS PERILLOSITAT
6
ÀLCALIS I SALS INORGÀNIQUES Sosa, potassa, carbonats, sulfats, nitrats, etc.
NO INTRODUÏU EN CONTENIDORS METÀL·LICS
Corrosiu Nociu

 

GRUP TÒXICS PERILLOSITAT
1
REACTIUS DE LABORATORI OBSOLETS
Tòxic
7
OLIS I GREIXOS I HIDROCARBURS (Exempts de clor)

Tòxic
10
SALS I COMPOSTOS DE Cr(VI), Ba, As, Hg, Sb, Cd
Tòxic
8
ORGANOHALOGENATS I ORGANOFOSFORATS Pesticides, plaguicides, biocides, etc.
Tòxic
9
FENOLS I COMPOSTOS FENÒLICS
Tòxic
11
SUBSTÀNCIES CIANURADES
Tòxic
14
RESIDUS DE DETERMINACIÓ DE DQO
Nociu
17
LÍQUIDS DE REVELATGE FOTOGRÀFIC
Nociu

 

Respecte als residus sanitaris, la Universitat ha continuat amb el mateix procediment de gestió que en cursos anteriors. Durant el curs acadèmic 2006-2007, s’ha iniciat la gestió de medicaments caducats. A aquest fi s’ha col·locat en el Servei de Prevenció un contenidor on cal dipositar els medicaments caducats, el qual és retirat periòdicament per l’empresa que gestiona els residus sanitaris en la UA.

La producció de residus químics i sanitaris gestionats durant el 2007 procedents de les diferents unitats productores (departaments, instituts d’investigació, etc.) de la Universitat, es presenta en el gràfic següent (Gràfic 1):

Gràfic dels residus perillosos generats per cada unitat productora, any 2007

 

- Piles alcalines i piles botó

Al principi del curs acadèmic 2005-2006 es va iniciar en la UA la recollida selectiva de piles alcalines i salines i de piles botó. Es van col·locar contenidors per a la recollida selectiva d’aquests residus, a les consergeries de diferents edificis del campus (Ecopunts).

Durant el curs 2006-2007 hem continuat amb la gestió de les piles dipositades pels membres de la comunitat universitària en aquests contenidors i s’ha aconseguit cada vegada un major grau d’implicació en la correcta gestió de les piles.

Així, al principi de l’any 2007, després d’un any des de l’inici de la campanya de recollida selectiva, la quantitat de piles recollides respecte d’anys anteriors havia augmentat un 32%.

- Paper i cartó

Amb l’objectiu de millorar l’eficiència de la gestió dels residus de paper i cartó, en el curs 2006-2007 s’han substituït els antics contenidors de fusta que hi havia als edificis per a la recollida selectiva de paper, per contenidors de polipropilè de color blau (paper), de 250 L de capacitat.

Contenidor de polipropilè de color blau

 

A més, s’ha substituït l’antic contenidor de paper i cartó que hi havia en el Parc de Residus de la UA per un compactador que permet reduir el volum d’aquests residus per compactació.

Compactador de residus situat en el Parc de Residus de la UA

 

- Cartutxos de tinta i tòners

Durant aquest curs acadèmic s’han col·locat contenidors per a la recollida selectiva de cartutxos de tinta i tòners en diferents consergeries (Ecopunts) d’edificis del campus.

Amb cada cartutx que es recicla, la UA col·labora amb la Fundació Natura en projectes de plantació d’arbres per a la millora dels nostres espais naturals.

 

2. Llicències i autoritzacions mediambientals

- Autorització d’abocament de la planta dessalinitzadora de la UA

Durant el curs acadèmic 2006-2007 s’ha obtingut l’autorització d’abocament de la planta dessalinitzadora de la Universitat d’Alacant a la rambla de Rambutxar. Aquesta autorització l’ha concedida la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.

- Llicència d’activitat amb substàncies químiques catalogades

Hi ha determinades substàncies químiques utilitzades en les activitats d’investigació i docència de la Universitat que podrien ser utilitzades amb fins il·lícits per a la fabricació de drogues. La utilització d’aquestes substàncies requereix tenir una llicència d’activitat concedida pel Ministeri de l’Interior a través de la Delegació de Govern de la Comunitat Valenciana, i que la Universitat figure inscrita en el Registre general d’operadors de substàncies químiques catalogades.

En el curs 2006-2007 s’ha renovat la llicència d’activitat de la Universitat per un període de tres anys.

- Conseller de Seguretat

El RD 1566/199 estableix que qualsevol empresa l’activitat de la qual comporte el transport de mercaderies perilloses per carretera, o les operacions d’embalatge, càrrega, ompliment o descàrrega relacionades, designarà un conseller de seguretat o més.

En aquest sentit, la Universitat té l’obligació de designar almenys un conseller de seguretat, ja que aquí es fan operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies.

El setembre del 2007 es va procedir a la designació d’aquesta persona.

 

3. Agenda 21 UA

L’Agenda 21 representa el compromís d’una comunitat d’estimular de forma estructurada i planificada el desenvolupament de mesures encaminades a fer compatible el respecte al medi ambient amb el desenvolupament social i econòmic.

L’any 2007 la Universitat d’Alacant ha adquirit el seu compromís particular amb el desenvolupament sostenible gràcies a l’aprovació del programa de l’Agenda 21, dins del Pla Estratègic Sectorial de Medi Ambient:
http://www.ua.es/va/presentacion/vicerrectorado/vr.viema/ecocampus/ campanas/a21/index.html

Els objectius de l’Agenda 21-UA són:

- Promoure un estàndard de qualitat ambiental més exigent que, al seu torn, afavorisca un augment de la qualitat de vida universitària.

- Desenvolupar un procés consultiu basat en la participació, promogut pel Vicerectorat d’Infraestructures i Ampliació del Campus per a tota la comunitat universitària, que millore la cooperació entre els diferents òrgans universitaris.

- Sensibilitzar, formar i informar tot el col·lectiu universitari de la repercussió ambiental de les activitats exercides en la UA.

- Oferir a la societat un marc de reflexió sobre les conseqüències de l’activitat de la UA, així com facilitar un marc metodològic que servisca de referència a altres institucions i administracions en el tractament, en la resolució i en la millora de la seua problemàtica ambiental.

 

4. Sensibilització i participació dels col·lectius universitaris

Durant el curs 2006-2007 s’han posat en marxa algunes campanyes de sensibilització i informació mediambiental dirigides als membres de la comunitat universitària:

4.1. Elaboració, coordinació i organització amb l’Oficina Verda del Consell d’Alumnes d’actuacions en matèria ambiental:

- Informació i coordinació del Pla de Residus i Subproductes: piles, cartutxos d’impressora, tòners, discos compactes, etc.

4.2. Coordinació amb els serveis tècnics investigació en l’elaboració de propostes de seguiment i millora d’actuacions ambientals:

- Abocaments de la planta dessalinitzadora de la UA.
- Certificació Ambiental en Plantes Pilot.
- Gestió de Residus Perillosos Químics i Biosanitaris.

4.3. Planificació i desenvolupament de diverses accions de sensibilització i participació dels col·lectius universitaris:

- Redueix, reutilitza i recicla el teu paper/cartó: Es van elaborar cartells en paper reciclat amb algunes directrius que permeten reduir-ne el consum i reutilitzar-lo. A més, es va difondre en format electrònic un Decàleg de gestió sostenible del paper.
http://www.ua.es/va/presentacion/vicerrectorado/vr.viema/ecocampus/ campanas/papel/index.html

- Recicla i planta el teu arbre: Es tracta d’una campanya de recollida selectiva de cartutxos de tinta, tòners i telèfons mòbils. El benefici ambiental d’aquesta campanya és doble:

- Mobilitat sostenible en la UA: Coincidint amb la Setmana Europea de la Mobilitat el lema de la qual era «Carrers per a tots», i amb el Dia Europeu de la Ciutat, sense el Meu Cotxe!, des de l’Oficina EcoCampus es va llançar una campanya de mobilitat sostenible en la UA.
http://www.ua.es/va/presentacion/vicerrectorado/vr.viema/ecocampus/ campanas/movilidad/campana2007.html

- Canvi climàtic: En el curs 2006-2007, la UA ha participat en la segona fase de la campanya «Frena el canvi climàtic», organitzada per la Fundació Natura i subvencionada pel Ministeri de Medi Ambient. La campanya es va centrar en la problemàtica de la desforestació com a causant del 25% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.
http://www.ua.es/va/presentacion/vicerrectorado/vr.viema/ecocampus/ campanas/clima/2007.html

- Campus sostenible: L’objectiu d’aquesta campanya d’informació als membres de la comunitat universitària ha sigut el de difondre el projecte d’Agenda 21-UA.

4.4. Coordinació interuniversitària i relacions amb entitats socials:

- Representació institucional de la UA en el grup de treball per a la qualitat ambiental i el desenvolupament sostenible de la Conferència de Rectors d’Universitats Espanyoles (CRUE). Reunions de Màlaga (octubre 2006), Santiago (juny 2007).

 

 

Àrea de Salut Laboral i Prevenció

1. Coordinació del Comitè de Seguretat i Salut i la Comissió Permanent.

2. Coordinació de la Comissió de Seguretat de Ciències (coordinat amb el Deganat de la Facultat de Ciències).

3. Coordinació Prevenció-EcoCampus per a l’elaboració d’un nou protocol de fumigacions al campus (2007).

4. Coordinació i seguiment del procediment PRL-01 de sol·licitud i resolució d’informes del Servei de Prevenció en matèria d’avaluació de riscos laborals. Els últims indicadors de qualitat de gestió del procediment es resumeixen en els punts següents:

- Total de 98 informes gestionats en últim any: informes el procediment dels quals ha finalitzat en el Secretariat de Gestió, Seguretat i Qualitat Mediambiental del VIAC: 83 (85 %).

- Durada mitjana (dies) de la gestió dels informes entre la sol·licitud i l’informe final de VIAC: 67 dies. Distribució categories d’informe: 49 dies ergonòmics, 66 dies higiene, 89 dies seguretat.

- El gràfic següent mostra la representació percentual per centres-edifici del campus (gràfic 2):

Gràfic percentual per centres-edifici del Campus

 

 

 

 

Accessibilitat

1. Supervisió de les fases d’execució del Pla d’Accessibilitat de la UA: actuacions d’adaptació de rampes, lavabos, ascensors, passarel·les, espais urbans de campus (2005-2006).

2. Nou vehicle furgoneta, en règim de rènting, adaptat per a l’arreplega a domicili de discapacitats i el trasllat al campus (2006-2007).

 

 

 

Seguretat i Vigilància

1. Accions de millora de la seguretat al campus (2006-2007): coordinació de protocol especial en festes del campus (en coordinació amb el Consell d’Alumnes). Millora de l’accés del trànsit rodat a zones de vianants del campus. Coordinació Seguretat-Prevenció-SIS del protocol especial grip aviària. Coordinació Seguretat-Prevenció del protocol d’assistències sanitàries al campus. Planificació del protocol de contingències al campus (2007).

2. Supervisió de les fases d’implantació del sistema integral de seguretat (SIS, 2006-2007).