Logotipo de la Universidad de Alicante foto de capçalera
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

PRESENTACIÓ

 

La renovació dels plantejaments, les metodologies i els recursos docents en els nivells universitaris és una necessitat ineludible i estratègica per a una universitat del segle XXI. Així, junt amb l'impuls del nou EEES, les tecnologies digitals s'han convertit en una força de canvi. Els centres educatius hem d'adaptar-nos a esta nova realitat, i ser conscients que la tecnologia digital constituïx alhora que un important repte, una gran oportunitat. Encara que les noves tecnologies no són un fi en si mateix, sí que es convertixen en un valuós mitjà per a aconseguir els objectius de la Universitat. No es tracta simplement d'estar a l'última en tecnologia, sinó a fer un ús adequat i profitós de la mateixa (com i per a què s'utilitza).

En l'àmbit educatiu l'ús de les noves tecnologies ha de tindre com a objectiu la millora de la qualitat de l'ensenyança i de l'èxit escolar, augmentant el rendiment acadèmic dels estudiants i la productivitat dels professors. Per a això, per un costat s'ha d'impulsar l'ús de ferramentes de tractament de la informació i anàlisi de dades que ajuden als gestors i directius de la Universitat en l'organització de les ensenyances i en la presa de decisions que afavorisquen un augment de la productivitat i l'eficàcia. D'altra banda, s'ha d'intensificar l'ús de les tecnologies en la metodologia d'ensenyança, promovent models pedagògics que es basen en elles i actuant com catalitzadores d'innovacions educatives.

La tecnologia pot significar un important mecanisme per al canvi fent possible l'aprenentatge distribuït en el temps i en l'espai (especialment important per a la formació contínua i per a estudiants a temps parcial que combinen estudis i treball), augmentar la capacitat d'elecció per part de l'estudiant (permetent combinar i complementar les ofertes presencials amb ofertes no presencials) i en definitiva redefinint el procés d'ensenyança/aprenentatge (afavorint el paper actiu de l'estudiant i l'aprenentatge en grup). La tecnologia pot ser també una ferramenta de transformació profunda del paper del professor en la forma que organitza i participa en l'ensenyança i en la investigació. La integració de les TIC en el sistema educatiu proporciona un entorn molt apropiat per a la utilització de mètodes docents centrats en el treball de l'estudiant, que advoquen per un aprenentatge significatiu, actiu, personalitzat, col·laboratiu i autònom. L'ús de la tecnologia digital enriquix l'entorn pedagògic i pot servir de catalitzador d'innovacions docents. Estes millores i oportunitats comporten no obstant dificultats i reptes importants per als estudiants, professors i personal d'administració i serveis, als que caldrà saber donar resposta.

En aquest curs acadèmic s’ha posat en marxa la web 2.0. Sota aquesta denominació s'agrupen una sèrie de nous projectes i portals: Portal AudiovisUAl, RUA (Repositori Institucional de la UA), OCW-UA. (OpenCourseWare de la UA), weblogs per a la comunitat universitària (BlocsUA) o Cicerone UA

Aquest nom s'ha triat per dos motius:

- En primer lloc, perquè són projectes que es caracteritzen per estar inspirats en la filosofia i principis de la web 2.0, és a dir, basats en les comunitats d'usuaris, les xarxes socials, la interactivitat, la participació i col·laboració, el contingut multimèdia i les eines d'edició senzilles i fàcils d'usar.

- En segon lloc, perquè aquests projectes han sigut definits i dissenyats amb posterioritat a la celebració del 10é aniversari de la web institucional de la Universitat d'Alacant, i per tant, inicien la seua marxa en la segona dècada de vida de la mateixa.


Les àrees de competència del Vicerectorat de Tecnologia i Innovació Educativa són:

- Accions i projectes d'innovació educativa.
- Integració de les tecnologies digitals en el sistema universitari.
- Infraestructures informàtiques i tecnològiques.
- Serveis bibliogràfics i documentals.


El Vicerectorat de Tecnologia i Innovació Educativa està estructurat en tres Secretariats:

- Secretariat d'Informació Bibliogràfica i Documental, dirigit pel professor Juan José Bayona Giménez i les àrees de competència del qual són:

· Fons bibliogràfics, documentals i audiovisuals.
· Sistema de recursos per a l'aprenentatge.

- Secretariat d'Informàtica, dirigit per la professora Mª del Mar Pujol López i les àrees de competència de la qual són:

· Infraestructura Informàtica.
· Sistema d'informació en internet i prestació de serveis en línia.
· Sistemes d'informació integral.
· Programari lliure i eines de codi obert.

- Secretariat d'Innovació Tecnològica, dirigit pel professor Fernando Torres Medina i les àrees de competència del qual són:

· Suport tecnològic a la comunitat universitària.
· Tecnologia aplicada a la innovació educativa.
· Equipament especialitzat per a la docència.


Del mateix depenen orgànicament dos Serveis:

- Servei d'Informació Bibliogràfica i Documental (SIBID).
- Servei d'Informàtica.