Logotipo de la Universidad de Alicante foto de capçalera
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

INFORMACIÓ BIBLIOGRÀFICA I DOCUMENTAL

· Introducció
· Planificació i gestió
· Instal·lacions i equipaments
· Pressupost
· Personal
· Desenvolupament de les col·leccions bibliogràfiques
· Serveis
· Cooperació

 

 

 

Introducció

Les actuacions de la Biblioteca Universitària (Servei d’Informació Bibliogràfica i Documental) durant el curs acadèmic 2006-2007 han estat marcades per les accions establides en el Pla de Millora del procés d’avaluació institucional, com també per les accions i objectius recollits en el Pla Estratègic de Gestió.

Alguns aspectes rellevants a destacar són:

Al desembre de 2006 es va obtenir una ajuda de la Secretaria d’Estat d’Universitats i Investigació per a actualització i millora dels serveis de biblioteca de les universitats que han obtingut el certificat de qualitat, destinada a la creació d’un dipòsit de materials especials (Mediateca Digital), Fonoteca i Cartoteca Digital. Aquest projecte s’ha centrat en la digitalització dels fons discogràfics cedits per la Cadena Ser i en les cintes de Ràdio París.

La Biblioteca Universitària ha participat en el projecte de creació del repositori institucional (RUA), impulsat pel Vicerectorat de Tecnologia i Innovació Educativa, i s’ha fet càrrec de l’administració i gestió del repositori.

En la línia de consolidació de la Biblioteca Digital, s’ha ampliat la col·lecció de recursos electrònics disponibles, i s’ha implementat una nova aplicació, QUAE, que permet l’accés als recursos des d’un únic punt i la recerca global d’aquests.

Amb l’objectiu d’adaptar els serveis de la biblioteca a les noves necessitats s’ha iniciat el servei de préstec d’ordinadors portàtils per als alumnes, que podran disposar d’un ordinador durant tot el dia per a utilitzar-lo en les sales de lectura.

En relació amb les infraestructures s’han iniciat les obres en la planta baixa de l’edifici de la Biblioteca General amb les actuacions següents:

- creació d’una sala d’estudi amb accés independent de la resta de l’edifici que permeta oferir el servei d’obertura 24 hores

- adequació d’instal·lacions per al servei de préstec i PuntBiu

- adequació d’instal·lacions per a Mediateca i CRAI.

 

 

 

Planificació i gestió

Durant el primer semestre d’aquest curs acadèmic s’ha continuat treballant en la redacció del Pla Estratègic de la Biblioteca Universitària. Per a la redacció de les accions i criteris de mesura s’han tingut en compte les accions de millora arreplegades en el pla de millora del procés d’avaluació i els compromisos de qualitat de la Carta de Serveis. D’aquesta forma el Pla Estratègic es converteix en el document de referència de planificació i gestió, i hi queden englobats els objectius establits en documents anteriors.

El Pla Estratègic es va presentar al gerent i al vicerector de Tecnologia i Innovació Educativa, com també a tot el personal de la biblioteca al maig de 2006.1. Accions de millora del Pla d’Avaluació

Pel que fa a les accions de millora del Pla d’Avaluació previstes per al curs acadèmic 2006-2007, a continuació es detallen les actuacions i el grau de compliment d’aquestes:

- Elaboració d’un pla de difusió de les funcions de les comissions d’usuaris.
Aquesta acció ha quedat englobada en el pla de difusió del servei, acció de millora plantejada per a un període de quatre anys. Per al compliment d’aquesta última acció s’ha sol·licitat la col·laboració del Departament de Comunicació i Psicologia Social.

- Actualització del reglament de la Biblioteca.
S’ha estat treballant en l’elaboració d’un reglament actualitzat de la Biblioteca, que actualment es troba en fase de redacció de l’esborrany.

- Posada en marxa de la figura del bibliotecari temàtic.
S’ha iniciat l’elaboració d’índexs de matèria que permeten fer recerques precises en el catàleg i normalitzen totes les entrades de matèries en el catàleg bibliogràfic, amb la finalitat que constituïsquen un dels apartats de les guies temàtiques.

D’altra banda, s’ha avaluat una eina informàtica que ens permeta crear una base de dades amb tots els recursos que conformen les guies temàtiques.

- Millora de les vies de comunicació interna, especialment de la Intranet.
Des de la Unitat d’Aplicacions Tecnològiques s’està analitzant l’ús dels diferents apartats de la Intranet per a elaborar un informe que ens proporcione una visió objectiva de la utilitat d’aquesta eina. D’altra banda, s’estan avaluant les funcionalitats oferides pel Campus Virtual com a eina de comunicació interna de la Biblioteca.

També s’està actualitzant la informació continguda en la Intranet i eliminant la informació obsoleta o inadequada.

- Confecció d’un pla d’estades formatives del personal que fomente la percepció del S.B. com a servei únic i millore la comunicació entre les biblioteques de centre i les unitats centrals. S’ha posposat la realització d’aquesta acció.

- Elaboració d’una pla d’estabilització de la plantilla i creació d’escales d’administració especial en tots els nivells.
S’han oferit totes les places de gestors ocupades per personal contractat i han sigut ocupades en la majoria per personal de plantilla. No obstant això, la situació real és que el personal de torn de vesprada, en general, sol·licita una altra plaça en torn de matí quan és possible i es produeixen vacants en aquest torn ocupades per personal contractat.

- Més difusió de la normativa d’adquisicions, especialment entre el PDI. De la mateixa manera que la difusió de les funcions de les comissions d’usuaris, aquesta acció de millora es desenvoluparà posteriorment dins del pla de difusió del servei.

- Establiment i actualització contínua de mecanismes de recollida de dades i d’indicadors que permeten conèixer l’eficàcia i eficiència dels serveis, i també les mesures correctores necessàries.

S’ha iniciat la recollida sistemàtica de les dades necessàries per a aplicar els indicadors de la carta de serveis i s’ha elaborat un document en el qual s’arreplega la definició de l’indicador, l’objectiu, el camp d’aplicació, el mètode de recollida de dades i l’aplicació i la interpretació i factors que afecten l’indicador.

- Avaluació de les publicacions periòdiques i bases de dades.
Després de la presentació del projecte d’avaluació de publicacions periòdiques al grup de treball de gestió del coneixement, en les comissions d’usuaris de centre i en la comissió central, s’han dut a terme les accions següents:

· Estudi de la llista de publicacions periòdiques estrangeres a través d’Ulrich’s Serials Analysis System

· Comparativa de les llistes de subscripcions per a la realització d’una llista model d’àmbit nacional

· Estudi de les peticions remeses a la Unitat d’Accés al Document

Les accions que no s’han pogut completar s’han arreplegat en el document de Pla Estratègic per a finalitzar-les en pròxims cursos acadèmics.2. Comissions i grups de treball

2.1. Comissió Central

La Comissió Central es va reunir el dia 16 de desembre presidida pel Vicerector de Tecnologia i Innovació Educativa i va tractar els temes següents:

- Informe del president amb els següents temes de presentació al capdavant de la Direcció del Secretariat, la presentació del Repositori Institucional de la Universitat d’Alacant (RUA) i el projecte d’avaluació de publicacions periòdiques.

- Informe i aprovació dels acords i normatives adoptats en les comissions d’usuaris de centre.

- Proposta de modificació de la Normativa d’ús dels fons bibliogràfics i documentals per a elevar-la al Consell de Govern.

- Presentació i aprovació de la memòria del curs 2005/2006.

- Presentació i aprovació del pressupost 2007.

2.2. Comissions d’usuaris de centre

Les comissions d’usuaris de les biblioteques de centre es van portar a terme durant el mes de juny. S’hi van tractar els temes següents:

- Informe del president de la comissió, entre els aspectes tractats es va analitzar l’enquesta d’avaluació de publicacions periòdiques i es va presentar el metacercador QUAE i el repositori institucional

-Proposta de cancel·lacions i noves subscripcions de publicacions periòdiques i bases de dades.

-Estat de les adquisicions de bibliografia a càrrec dels fons del SIBID.

2.3. Comissió SIBID

La comissió del SIBID, formada por la Direcció del servei i els subdirectors de les diferents unitats/biblioteques s’ha reunit 4 vegades i ha tractat una varietat de temes relacionats amb la gestió del servei: Pla Estratègic, presentació de nous projectes, modificació de reglaments, pla de formació, repartiment de pressupost, personal i horaris, etc.

2.4. Grups de treball

Durant aquest curs han continuat reunint-se els grups de treball constituïts en cursos anteriors que tenen un caràcter permanent i s’han format grups nous amb continguts relatius a projectes o tasques que pel caràcter transversal aconsellava la participació de personal de diferents unitats/biblioteques i amb diferents funciones y tasques.

Entre els grups de treball de caràcter estable es troben:

- Bibliografia recomanada:
la posada en marxa d’una aplicació informàtica que gestiona l’adquisició i manteniment de les llistes de bibliografia recomanada ha fet necessari la constitució d’un grup de treball que n’avaluarà el funcionament i les incidències i millores detectades pel professorat.

- UASumaris:
des de la implementació d’aquest servei s’han mantingut reunions periòdiques per a unificar criteris en la introducció de les dades, avaluar el funcionament i analitzar les millores necessàries de l’aplicació informàtica que gestiona aquest servei.

- Formació:
com en anys anteriors, el grup de treball de formació s’ha reunit per a avaluar la proposta de cursos plantejada pel personal, elaborar el pla de formació específic del servei i remetre’l per a la inclusió en el pla de formació de la Universitat.

Durant aquest curs s’ha continuat reunint el grup de treball de Pla Estratègic i ha definit les accions i indicadors de cadascuna de les línies estratègiques.

S’ha constituït també un grup de treball amb l’objectiu d’unificar criteris per a la recollida de les dades estadístiques necessàries per a aplicar els indicadors de la carta de serveis.

 

 

 

Instal·lacions i equipaments

La principal línia d’actuació pel que fa a les instal·lacions ha sigut el projecte de remodelació de la planta baixa de l’edifici de la Biblioteca General amb els objectius següents:

- Creació d’un espai independent de la resta de la Biblioteca per a habilitar el servei de biblioteca 24 hores que permeta el tancament de la resta de les instal·lacions

- Adequació de les instal·lacions de Mediateca.

- Creació d’un espai amb les instal·lacions adequades per a l’elaboració i creació de materials docents, que tindrà cabines insonoritzades, sala d’informàtica i sales de treball, i també les instal·lacions i equipaments informàtics i audiovisuals adequats.

- Acostar els serveis d’atenció de la Biblioteca als usuaris.

Les obres han començat al juliol d’aquest any, i està prevista la finalització per a principi de l’any 2008.

Aquest projecte es pot considerar la primera fase d’un projecte d’adaptació dels espais de totes les biblioteques a les necessitats del nou sistema educatiu, en què es preveu la necessitat d’espais amb objectius diversos: aprenentatge informal, preparació de treballs, sales de treball en grup, formació d’usuaris, ús d’ordinadors portàtils i zones de silenci.

Durant el curs acadèmic 2006-2007 van finalitzar les obres de rehabilitació de la Biblioteca d’Educació, s’hi ha pogut traslladar de nou els fons i començar a donar servei a l’octubre de 2006.

En l’actualitat la superfície de cadascuna de les biblioteques i el nombre de llocs de lectura ha experimentat poques variacions respecte del curs acadèmic anterior, amb el desglossament següent:

Biblioteca Llocs de lectura Superficie
Ciències
170
409 m2
Dret
320
1.800 m2
Econòmiques
300
1.500 m2
Educació
100
460 m2
Filosofia i Lletres i Treball social
2.014
6.500 m2
Geografia
313
73 m2
Politècnica, Òptica i Infermeria
325
700 m2

 

Quant a l’equipament informàtic, el nombre d’ordinadors, impressores i escàners no ha experimentat variacions importants. No obstant això, han millorat substancialment les prestacions d’aquests, ja que s’han substituït per equips nous un total de 121 ordinadors, 6 impressores i 2 escàners. A més, s’han adquirit ordinadors portàtils per a oferir-los en préstec als alumnes.

  Ordinadors Impressores Escàners
Ús intern
133
91
16
Ús público
252
0
5
Total
385
91
21

 

Pel que fa a aplicacions informàtiques durant el curs 2006-2007 s’ha continuat treballant en la millora dels programes existents i s’han desenvolupat noves aplicacions amb l’objectiu d’oferir serveis millors als usuaris:

- Bibliografia recomanada:
S’ha iniciat el procés de depuració de continguts dirigit a donar una informació de qualitat en els registres bibliogràfics i a l’eliminació de duplicats.

- Quae:
Aquesta aplicació permet la recerca simultània entre els diferents recursos electrònics contractats per la UA i és una eina fonamental atès l’increment constant de recursos electrònics i la dispersió existent en els punts d’accés. S’han començat també a desenvolupar dues utilitats que donaran un valor afegit a l’aplicació: permetre que l’usuari accedisca mitjançant identificació, i connexió amb el servei de préstec interbibliotecari.

- UASumaris:
S’ha continuat treballant en la depuració i normalització dels registres bibliogràfics que s’incorporen a aquesta base de dades de sumaris de les publicacions subscrites en la Universitat d’Alacant.

- Gestor de matèries:
. S’han fet les proves necessàries per a la implantació d’una aplicació de programari lliure, que si bé és per a ús intern, repercutirà directament en l’usuari, ja que la seua funció és facilitar la normalització de les matèries emprades en la indexació dels recursos bibliogràfics existents en el catàleg.

- Cartoteca i fonoteca digital de la UA. Amb finançament compartit per l’ANECA i la UA s’han iniciat dos nous projectes:

· Creació de la cartoteca de la UA.Aquest projecte consta de dues fases: la primera és la creació d’una cartoteca educativa, en la qual s’arreplega tota la informació que sobre aquest tema hi ha en la web, i dirigida tant a usuaris que volen iniciar-se en el coneixement d’aquesta disciplina, com als avançats que volen obtenir la informació que necessiten sense necessitat d’emprar un temps excessiu en la recerca. La segona fase consisteix en la inclusió de l’accés a productes cartogràfics propis de la UA i també als adquirits per a la utilització pels usuaris d’aquesta Universitat.

· Creació de la fonoteca de la UA. Durant aquest curs s’ha iniciat l’inventari, catalogació i digitalització del fons sonor dipositat en la Biblioteca. Les dues primeres col·leccions que s’han començat a digitalitzar són les formades pels discos de vinil, cedits per la Cadena Ser i particulars, i les cintes de Ràdio París, donades l’any 1999 a la Universitat d’Alacant per Julián Antonio Ramírez, locutor i principal artífex d’aquesta cadena de ràdio en l’exili durant la dictadura.

- Progressiva substitució de programari propietari per programari lliure en el Servei de Biblioteca. S’ha preparat un equip amb tots els programes necessaris en biblioteca perquè funcione amb programari lliure. Davant l’existència de programes que només estan disponibles en programari propietari s’ha dissenyat el muntatge perquè puga executar aplicacions d’ambdós tipus.

L’objectiu és que s’utilitze aquest equip pilot per a conscienciar el personal de biblioteca dels avantatges d’aquest canvi, i adaptar progressivament els equips a aquesta nova configuració.

 

 

 

Pressupost

El pressupost del SIBID per a l’any 2007 puja a un total de 3.435.080 €, que comporta un increment del 3,97% respecte de l’any anterior. Amb aquest pressupost es cobreixen les despeses corrents i l’adquisició de material bibliogràfic, i no inclou les inversions en infraestructures i equipament informàtic.

Els conceptes que cobreix el pressupost son els següents:

Pressupost del SIBID any 2006
Material fungible
30.677
Material inventariable
61.131,8
Viatges i dietes
13.500
Material bibliogràfic Monografies
801.637,38
Publicacions periòdiques i bases de dades
2.327.806
Altres despeses
200.328

 

El major increment del pressupost ha afectat el capítol de subscripcions de publicacions periòdiques i bases de dades, amb un 5’05% respecte del pressupost del 2006.

Com en cursos anteriors, l’adquisició de material bibliogràfic és el 91% del total del pressupost, i per a despeses corrents resta el 9%.

A més, el SIBID ha rebut els finançaments següents per a projectes concrets:

Projecte Pressupost  
Digitalització de fons antic i projectes fi de carrera
94.710 €
Universitat
Digitalització de material cartogràfic i sonor
70.000 €
Aneca/Universitat

 

 

 

Personal

1. Plantilla

La plantilla de personal de la Biblioteca Universitària està formada per 151 professionals, amb la distribució següent per escales/categories.

Personal del SIBID
1-9-2006
Direcció del Servei
4
Subdirectors
15
Tècnics de Suport
29
Especialistes Tècnics
22
Gestors Cap
3
Gestors
61
Auxiliars
8
Becaris
9

 

En general, la plantilla de personal no ha tingut canvis importants respecte del curs anterior. S’ha intentat donar estabilitat a la plantilla de gestors, en la qual el nombre de personal contractat era més elevat, mitjançant l’oferta de plaça en el concurs intern i als nous gestors, però la concessió de comissions de servei ha provocat que gran nombre de les places oferides s’hagueren de cobrir amb personal contractat.

Quant a la distribució del personal atenent que les escales siguen d’administració especial de biblioteques o administració general, ens trobem amb els percentatges següents:

Gràfic circular de la distribució del personal segons les escales d'administració especial i general

 

A més del personal de plantilla, s’han incorporat a la Biblioteca Universitària personal contractat (1 tècnic i 2 especialistes tècnics) per a realitzar el projecte de fonoteca i cartoteca digital, cofinançat per l’ANECA.

 

2. Formació

Durant el curs acadèmic 2006-2007 el personal del SIBID ha acudit a un total de 45 cursos, en els quals han participat 196 alumnes. Aquesta formació ha cobert una àmplia gamma de temes, tant de formació general com de formació específica i idiomes.

En el quadre següent s’arreplega la distribució dels cursos, el nombre d’alumnes i el percentatge de personal que hi ha assistit.

  Formació específica Formació general Idiomes Totals
Cursos
9
16
20
45
Alumnes
86
66
44
196
Hores
228
216
1.300
1.744
Percentatge del personal
58,5%
44,8%
29,9%

 

Els cursos de formació específica organitzats dins del Pla de Formació de la Universitat han sigut:

- Descripció de registres bibliogràfics: catalogació i classificació avançada. Materials especials.

- El servei de referència en entorns virtuals.

- Introducció a les fonts d’informació del Servei de Biblioteques de la Universitat d’Alacant (Humanitats, Geografia, Educació i Ciències Jurídiques).

- En col·laboració amb l’associació TEBAD es va impartir el curs:
L’alfabetització informacional i el paper del bibliotecari com a educador.

El personal de la biblioteca ha assistit també a cursos i jornades organitzades per altres institucions i associacions professionals:

- VI Workshop de REBIUN sobre projectes digitals: les biblioteques digitals en l’espai global compartit.

- Arquitectura de la informació per a disseny de seus web, curs en líniaine organitzat per la SEDIC.

- Recursos d’informació i documentació educativa, organitzat per la Universitat de Múrcia.

- Les biblioteques, àmbit de l’aprenentatge: CRAI, alfabetització informacional i gestió de continguts digitals, jornades organitzades per REBIUN.

- La responsabilitat jurídica i social dels arxivers, bibliotecaris i documentalistes en la societat del coneixement, curs d’estiu organitzat per la Universitat de Saragossa.

Quant als cursos de formació general, el personal de la biblioteca ha assistit a cursos d’eines informàtiques, procediments administratius, redacció i comunicació escrita, etc.

 

 

 

Desenvolupament de les col·leccions bibliogràfiques

1. Adquisició de fons bibliogràfics

1.1. Monografies

El pressupost assignat al SIBID per a l’adquisició de les monografies per a cobrir les necessitats derivades de l’activitat docent i investigadora puja a 801.637,38 €, i comporta un increment del 2% respecte de l’assignació pressupostària del curs anterior. A aquesta dotació pressupostària cal afegir la despesa en compra de monografies que efectuen els diversos departaments o serveis a càrrec del pressupost propi, que encara sent un percentatge inferior a l’aportat pel SIBID, contribueixen al creixement i enriquiment de la col·lecció bibliogràfica.

En la gràfica següent es reflecteix el percentatge de despesa en compra de monografies a càrrec del pressupost del SIBID i dels departaments i serveis. És major cada vegada el percentatge del SIBID que ha passat del 79% en el curs acadèmic anterior al 94% en el aquest curs.

Gràfic circular de la despesa en compra de monografies segons el pressupost del SIBID

 

En la taula següent s’aporta informació sobre les compres efectuades a través de la secció d’Adquisicions, desglossada per biblioteques.

Taula General de Compra Monografies

(xifres en euros)
Biblioteques Pres. SIBID Pres. Dpt. (gestió sibid) Nre. Obres Pr. Mtja
FL-TS Filosofia i Lletres
93.752
9.330
3.171
29,56
Treball Social
3.935
0
151
26,05
POE Politècnica
57.830
0
1.172
49,34
Òptica
16.908
539,39
203
83,29
Infermeria
7.951
0
188
42,29
Econòmiques
101.920
87,82
2.899
35,18
Dret
82.487
0
1.748
35,19
Ciències
130.502
1.605,88
1.729
76,40
Educació
56.265
0
1.575
35,72
Geografia
47.202
0
969
48,71

 

1.2. Publicacions periòdiques

La gestió de la col·lecció de publicacions periòdiques s’ha basat en els criteris adoptats en anys anteriors, centrats fonamentalment en el desenvolupament de la col·lecció electrònica. D’aquesta forma el nombre de publicacions periòdiques en línia ha crescut substancialment, mentre que les subscripcions en paper mantenen les seues xifres.

Subscripció publicacions periòdiques Nre. de títols en paper
Nacionals
734
Estrangeres
1.363
Nre. de títols en versióen línia
20.714
Nre. de títols paper+en línia
573

 

L’increment en el nombre de títols en versió en línia respecte del curs acadèmic anterior està produït per la contractació de nous portals i per les noves eines d’obtenció de dades estadístiques que permeten arreplegar títols sense ISSN, dada que no era possible arreplegar anteriorment.

Els nous paquets de revistes i ampliació d’existents contractats per a l’any 2007 han sigut:

- INSTITUTE OF PHYSICS IOP: accés a 43 títols de revistes del camp de la física.

- BRILL: paquet de revistes de temàtica multidisciplinària amb accés a uns 106 títols amb cobertura a partir de 1997.

- AIPAPS: accés a 20 revistes de les institucions American Institut of Physics i American Physical Society de l’àrea de Ciències Físiques.

- SPRINGER: ampliació del paquet de revistes de l’esmentada editorial, de 700 títols a unes 1.270 publicacions de diferent temàtica.

- IEL: paquet de publicacions IEEE/ET ELECTRONIC LIBRARY que dóna accés a una àmplia col·lecció de revistes, conferències, congressos, etc. d’informàtica i tecnologia.

- EMERAL MANAGEMENT XTRA: accés a 125 publicacions de temàtica multidisciplinària, predominant l’àrea temàtica de gestió i administració + 16 publicacions d’enginyeria.

Logotip d'INSTITUTE OF PHYSICS IOP

 

Logotip d'American Physical Society (APS)

 

Logotip de BRILL

 

Logotip de SPRINGER
Logotip d'EMERAL MANAGEMENT XTRA
Logotip d'IEEE/ET ELECTRONIC LIBRARY

 

En el gràfic següent s’arreplega l’evolució de les publicacions periòdiques durant els últims tres cursos acadèmics. La dada més significativa és l’increment del nombre de títols en versió electrònica.

Gràfic de l'evolució de les Publicacions periòdiques durant els últims tres cursos acadèmics

 

1.3. Bases de dades

S’han invertit un total de 595,475 € en la subscripció de 118 bases de dades, nombre que ha comportat el manteniment de la col·lecció existent i noves necessitats plantejades en les diferents comissions d’usuaris que cobreixen diverses disciplines:

- ADMYTE. Arxiu Digital de Manuscrits i Textos Espanyols. Transcripcions semiapleogràfiques íntegres de 290 textos medievals espanyols.

- I-Conoce. Portal d’accés a notícies de premsa nacional, regional i internacional.

- Scopus. Eina de recerca que proporciona accés al text complet dels articles d’investigació inclosos en publicacions subscrites i d’accés obert.

- Criminal Justice Periodical Index. Col·lecció de revistes tècniques nord-americanes i internacionals sobre dret penal.

- Food Science an Technology Abstracts (FSTA). Cobreix les àrees de ciència dels aliments, tecnologia dels aliments i nutrició humana.

1.4. Obres de referència i llibres electrònics

Durant aquest curs acadèmic s’ha continuat incrementant l’oferta de portals d’accés a obres de referència i llibres electrònics, s’ha ampliat l’oferta de 7 a 12 col·leccions, amb un total de 10.094 títols, que determina un increment del nombre de títols del 132,26% respecte del curs acadèmic anterior. El pressupost assignat a aquest concepte ha sigut de 65.913 €.

Els nous portals subscrits són:

Logotip d'E-Libro

- E-libro: col·lecció de llibres electrònics multidisciplinaris publicats per reconegudes editorials internacionals.

Logotip de Wiley Interscience online books

 

- Wiley Interscience online books: col·lecció de 21 llibres electrònics pertanyents a les matèries de ciències dels materials, física i astronomia, enginyeria elèctrica i electrònica, química i química industrial.

 

Logotip de Science@Direct

- Handbooks of Statistics: col·lecció d’obres de referència en què cada volum tracta un tema particular de l’estadística.
- Handbooks of numerical analysis: obra de referència que cobreix els aspectes més importants relacionats amb l’anàlisi numèrica.
- Handbooks in operations research and management science: referència bàsica per als qui investiguen en l’àrea d’Optimització.

 

2. Donacions

S’han tramitat diverses donacions de fons d’interès, que han passat a completar les col·leccions existents.

Entre les donacions rebudes cal destacar:

- La Biblioteca de l’Institut Hispanocubà ens fa arribar exemplars publicats per aquesta, tant monografies com publicacions periòdiques.

- La família d’Alfredo Orts Buchón, professor mort d’aquesta Universitat i antic vicerector, ens fa arribar aproximadament 115 exemplars de la seua biblioteca particular, especialitzada en farmacologia i medicina ocular.

- L’Ajuntament de Girona contacta amb el SIBID de la Universitat d’Alacant per a fer-nos arribar la donació de totes les seues publicacions.

- La Biblioteca Petre Dulfu (Baia Mare, Romania) ens fa arribar a través de l’ambaixadora de Romania a Espanya 1600 exemplars de monografies de temàtica àmplia (diccionaris, gramàtiques, obres de literatura, art, història…) referents totes a la cultura romanesa.

- Pablo Baeza Nadal, PAS de la Universitat d’Alacant, dóna aproximadament uns 20 llibres de fons antic que es destinen a la Biblioteca d’Educació.

- Francisca Milán, PAS de la Universitat d’Alacant, dóna aproximadament 68 llibres procedents de la seua biblioteca particular.

S’ha tramitat també l’enviament de diverses donacions a institucions públiques tant nacionals com estrangeres:

- Al juliol de 2007 es van enviar 155 títols de llibres i 32 números de publicacions periòdiques a l’Associació Cultural Hispanobrasilera de Belém (Brasil), després de rebre una sol·licitudd’ajuda del seu director Faustino Yánez després de la inundació que havien patit i en la qual havien perdut tots els fons bibliogràfics.

- S’han enviat monografies i publicacions periòdiques a diferents universitats d’àmbit estatal (Valladolid, Lleó, Extremadura, Complutense, etc.) i internacional (Universitat Andina Simón Bolivar).

- Es continuen enviant tant llibres com publicacions periòdiques a diferents instituts d’ensenyament secundari de la província d’Alacant (Les Llacunes, Dolores, Tirant lo Blanc, Mutxamel, etc.)

 

3. Dipòsit

En el dipòsit, situat en la planta soterrani de l’edifici de la Biblioteca General, se situen els fons que es consideren de menor ús procedents de les diferents biblioteques i de diverses donacions rebudes. El nombre total d’exemplars que formen la col·lecció de dipòsit és de 71.670. Han ingressat durant el curs acadèmic 2006-2007 un total de 15.365 volums.

Gràfic circular del Nombre d'exemplars ingressats en Dipòsit

 

En el quadre següent s’arreplega la distribució per tipus de material procedent de les diferents biblioteques:

Trasllat de fons per biblioteca
  Monografies Publicacions Periòdiques Altres videos
Nre. de títols Nre. de volums
FL-TS
727
71
991
24
POE
165
5
44
0
Econòmiques
435
26
915
0
Dret
483
196
3.042
0
Ciències
0
52
674
0
Educació
942
80
1.738
32
Geografia
43
1
22
0
Mediateca
0
0
0
1.045

 

Des del Dipòsit s’han gestionat un total de 20 donacions a l’exterior, a institucions universitàries espanyoles i hispanoamericanes i a diversos centres d’educació secundària. S’han enviat un total de 503 volums de monografies i 266 volums de publicacions periòdiques.

 

4. Procés tècnic

Durant el curs acadèmic 2006-2007 s’han ingressat36.459 nous registres en el catàleg bibliogràfic, que atenent al tipus de material i forma d’ingrés es distribueixen d’acord amb les dades següents:

Creixement nre. de còpies
Monografies   Compra
17.209
Donació
7.661
Intercanvi
467
Materials especials
5.785
Reconversió
5.102
Publicacions periòdiques Subscripció
107
Donació
124
Intercanvi
4

Com en anys anteriors, s’ha produït un increment en el nombre de còpies anuals ingressades en el catàleg que ha sigut més significatiu en el creixement de materials especials (132,89%) amb la reactivació del servei de mediateca i la reconversió dels fons (38,45%) per la incorporació dels fons existents en les biblioteques de departament.

Gràfic de l'evolució del creixement del nombre de còpies

 

Aquests nous ingressos s’han incorporat a les diferents biblioteques i punt de servei amb la distribució següent:

Gràfic dels nous ingressos per ubicació i biblioteca

 

 

 

Serveis

1. Biblioteca digital

La col·lecció de fons bibliogràfics en format electrònic ha anat creixent sistemàticament durant els últims cursos i paral·lelament s’ha produït una major complexitat i dispersió dels punts d’accés a aquesta informació.

Per a oferir un servei millor s’ha implementat una nova aplicació que permet la recerca global o metarecerca en els recursos electrònics, bases de dades, portals de revistes, llibres electrònics, etc., tant subscrits per la Universitat com d’accés obert.

Logotip de QUAE Biblioteca Universitària

Els recursos s’organitzen en col·leccions temàtiques, que permeten la recerca en col·leccions específiques o en totes les col·leccions. A més a més, s’ha convertit en el punt d’accés a la col·lecció electrònica, ja que estan arreplegats tots els recursos ja siguen metacercables o no.

Des de l’engegada d’aquesta nova eina (abril 2007) s’han registrat 7.775 accessos.

A més dels fons electrònics subscrits, i fruit de la col·laboració estreta que han mantingut el Servei d’Informació Bibliogràfica i Documental (SIBID) de la Universitat d’Alacant i la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes des dels primers anys de creació, s’ha creat un portal institucional de la Biblioteca Universitària de la UA dins de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

Aquest portal, inaugurat el dia 10 d’octubre de 2006, permet l’accés a les edicions originals que es troben en les diferents biblioteques de la UA i que han estat digitalitzades en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Amb aquesta creació, es pretén potenciar el coneixement, ús i aprofitament d’aquests rics fons bibliogràfics mitjançant-ne la reproducció digital i amb l’accés, a través del catàleg bibliogràfic de la UA, a l’edició original.

1.1. Revistes electròniques

La col·lecció de revistes electròniques s’ha incrementat durant aquest curs acadèmic, no sols per les noves subscripcions a portals o ampliació dels títols dels portals existents, sinó també pels portals d’accés obert que s’han incorporat a la pàgina d’accés a les revistes electròniques.

Quant a les dades d’accés que ens proporcionen els servidors dels editors i distribuïdors i les diferents aplicacions, s’ha produït un increment tant en el nombre de sessions i recerques com en el nombre d’articles a text complet descarregats. La gràfica següent arreplega les dades corresponent als dos últims cursos acadèmics.

Gràfic dels Accessos totals en els dos últims cursos acadèmics

 

En el quadre següent s’arrepleguen les dades d’accés detallades de cadascun dels proveïdors:

Estadístiques d'accés dels diferents portals
  Sessions Recerques Nre. d’articles a text complet
Emerald
3.791
1.869
1.564
ACM
7.696
1.240
2.593
ScienceDirect
39.059
38.546
94.188
Project Muse
127
785
1.524
AIP/APS (antes Prola)
n/d
2.785
5.538
IEEE
4.853
1.813
3.813
ACS
14.723
5.009
20.668
Kluwer Law
n/d
n/d
103
ABI / INFORM
n/d
9.994
4.474
Academic Research Library
n/d
8.114
3.925
EBSCO
8.611
4.114
9.392
Hein on Line
332
n/d
n/d
JSTOR
n/d
9.806
17.059
NATURE
n/d
1.012
4.024
PIO y PAO (antigua PCI Full Text)
678
936
638
SPRINGER
n/d
n/d
7.954
Westlaw Premium
8.382
26.771
26.825
Wiley InterScience
9.227
2.739
12.131
Annual Reviews
957
451
1.129
Blackwell
10.750
7.603
10.578
Cambridge University Press
n/d
438
2.472
Oxford
n/d
496
3.729
Sage
n/d
526
2.613
Walter de Gruyter
n/d
n/d
578
Royal Society of Chemistry
552
3.948
3.919
BRILL (només 2007)
n/d
n/d
63
IOP (només 2007)
4
1.240
625
INDIVIDUALS
Hits
1.131
188
TOTALS
109.742
131.366
242.307

 

1.2. Bases de dades

La col·lecció de bases de dades s’ha ampliat durant aquest curs acadèmic amb 5 nous títols i amb la contractació de nous continguts de bases de dades ja existents. Les noves subscripcions cobreixen o reforcen àrees temàtiques amb menys oferta de continguts i satisfan les necessitats dels usuaris plantejades en les comissions d’usuaris de les biblioteques de centre.

A través de la pàgina web de la biblioteca s’ofereix l’accés a la col·lecció completa, que inclou bases de dades de subscripció i d’accés gratuït. En la gràfica següent es reflecteix la forma d’accés de les diferents bases de dades.

Gràfic de la forma d'accés de les diferents bases de dades

 

Quant a l’ús d’aquests recursos, s’han iniciat 123.024 sessions, en les quals s’han fet 317.299 recerques d’informació bibliogràfica.

Aquestes bases de dades arrepleguen diversa tipologia d’informació, unes recopilen únicament les referències dels documents mentre que unes altres proporcionen accés a text complet propi (articles de revistes, notícies, legislació, etc.).

El nombre de documents a text complet obtinguts, excloent els articles de revista, puja a 16.527

En la gràfica següent s’arreplega el nombre de recerques efectuades sobre les bases de dades més utilitzades.

Gràfic de les Bases de dades més utilitzades

 

1.3. Llibres electrònics

Durant el curs acadèmic 2006-2007 s’ha continuat potenciant la col·lecció de llibres en format electrònic, amb la subscripció de portals tant de caràcter multidisciplinari com d’àrees temàtiques específiques.

S’han efectuat un total d’11.201 descàrregues de seccions o documents. En el quadre següent s’arrepleguen les dades d’accessos i descàrregues proporcionades per cadascuna de les plataformes.

Estadístiques d'accés a llibres electrònics
  Nre. Sumaris Nre. de seccions o documents descarregats
E-llibre (només 2007) Sessions
914
840
Handbooks in Economic Series
-
169
Handbooks in Operations Research and Management Science
-
25
Handbooks of Numerical Analysis
-
6
Handbooks of Statistics
-
807
Liceus
-
3.729
Lecture Notes in Computer Science
-
1.985
Patrologia llatina Sessions
113
225
Recerques
125
Referex Sessions
63
197
Recerques
144
SAFARI TECH BOOKS Sessions
887
2.948
Recerques
451
SAFARI BUSINESS Recerques
7.034
-
WILEY (només 2007) Sessions
238
270
Recerques
32

 

1.4. Obres de referència

La Biblioteca ofereix una àmplia selecció d’obres de referència, en alguns casos subscrites per la Universitat, encara que en la majoria de lliure accés en Internet. L’objectiu és seleccionar els recursos de referència electrònica que per la seua qualitat i adequació puguen ser d’interès per a la comunitat universitària.

S’han agrupat segons la classificació següent:

Anuaris i Almanacs Atles i mapes Biblioteques Digitals
Biografies Congressos, Jornades i Seminaris Diccionaris
Directoris Editorials i Llibreries Enciclopèdies
Estadístiques Guies d'Internet Guies Turístiques
Legislació i Publicacions Oficials Normes i Patentes
Tesaurus i Classificacions
Serveis de Referència Electrònics

 

S’han fet un total de 201.060 consultes a les diferents pàgines de referència electrònica, amb la següent evolució mensual:

Gràfic de les Consultes d'obres de referència

 

Quant a les obres de referència de subscripció s’han contractat 19 obres, principalment diccionaris i enciclopèdies d’accés en línia o instal·lades en servidor local de metaframe.

Les dades estadístiques de consulta d’aquestes obres s’arrepleguen en el quadre adjunt:

Servidor UA (Metaframe) Sessions
775
  Internet Sessions
468
Recerques
620
Text complet
977

 

1.5. Bases de dades de sumaris

La base de dades UASumaris arreplega els índexs de les publicacions impreses subscrites o de donació que es reben en totes les biblioteques. Permet la recerca per títol de revista i per autor i títol de l’article. A més, ofereix la possibilitat de subscriure’s per a rebre per correu electrònic els sumaris d’interès per a l’usuari i sol·licitar la còpia en format digital de l’article que l’interesse.

En aquests moments conté 1.473.283 articles de 2.489 revistes. Durant aquest curs s’han fet un total de 16.618 consultes.

Gràfic de les Consultes d'UASumaris

 

2. Catàleg bibliogràfic

L’ús i consulta del catàleg bibliogràfic continua sent el servei més utilitzat de la biblioteca, amb un total d’1.742.980 consultes que es reparteixen al llarg del curs acadèmic com mostra la taula adjunta.

Gràfic de les Consultes del catáleg per mesos

 

El nombre total de documents existents en el catàleg és de 580.074, que corresponen a 374.114 títols, repartits entre els diferents punts de servei com reflecteix la gràfica següent.

Gràfic del nombre de còpies per ubicació i biblioteca

 

A més de la informació bibliogràfica, el catàleg ofereix als usuaris l’opció de consultar la seua fitxa, la renovació dels préstecs, tutorials, accés a altres serveis, etc., i és un dels principals punts d’accés als recursos i serveis de la biblioteca.

 

3. Préstec i consulta en sala

El nombre de transaccions de préstec de totes les biblioteques puja a 190.454, experimenta un descens lleuger respecte del curs acadèmic anterior en el qual es van registrar 194.585 préstecs.

El desglossament de transaccions entre les diferents biblioteques es mostra en el gràfic següent:

Gràfic del nombre de préstecs per ubicació i biblioteca

 

Quant a la distribució de les transaccions de préstec entre les diferents tipologies d’usuaris, s’ha produït un increment en el percentatge de préstecs efectuats pel col·lectiu d’alumnes, que ha passat de 138.060 en el curs acadèmic 2005-2006 a 143.508 en el curs actual.

Gràfic circular del nombre de préstecs per tipus d'usuari

 

Pel que fa a la consulta en sala dels materials de les biblioteques, el nombre de consultes és de 226.479, repartides entre les diferents biblioteques, d’acord amb les xifres següents:

  Consulta en Sala
Llibres Revistes
Biblioteca Dret
10.922
1.071
Biblioteca Geografia
6.249
2.010
Biblioteca Ciències
25.696
240
Biblioteca Educació
3.529
940
Biblioteca FL-TS
86.300
4.134
Biblioteca Econòmiques
38.112
2.665
Biblioteca POI
39.240
5.371
TOTALS
210.048
16.431

 

4. Horaris i obertures extraordinàries

L’horari habitual d’obertura de les biblioteques és de dilluns a divendres, de 08.30 h. a 21.00 h. A més, s’ofereix un servei d’obertura de sala d’estudi 24 hores que està oberta tots els dies de l’any, excepte els dies 24 i 31 de desembre, en els quals queda tancada des de les 21.00 hores fins a les 17.00 hores de l’endemà.

En la gràfica següent s’arreplega l’ocupació mitjana de la sala d’estudi 24 hores en les diferents franges horàries. L’horari de més ocupació és la franja horària compresa entre les 12 i les 18 h.

Gràfic de l'ocupació de la Sala d'estudi 24 Hores

 

Durant el període d’exàmens marcat en el calendari acadèmic s’ofereix el servei d’obertura extraordinària per exàmens. Els períodes coberts per aquest servei són:

- Des del dia 13 de novembre fins al dia 22 de desembre de 2006.
- Des del dia 08 de gener fins al 12 de febrer de 2007.
- Des del dia 14 de maig fins al 9 de juliol de 2007.
- Des del dia 1 d’agost fins al dia 24 de setembre de 2007.

En la gràfica següent s’arreplega l’ocupació mitjana en diverses franges horàries de cadascun dels períodes d’obertura.

Gràfic de l'ocupació de les Sales d'estudi en l'Obertura Extraordinària

 

5. Préstec interbibliotecari

Durant el curs acadèmic 2006-2007 s’han fet un total de 8.727 tramitacions de préstec interbibliotecari, que corresponen a 5.258 peticions sol·licitades a altres biblioteques i 3.369 peticions servides a altres biblioteques. El percentatge de cancel·lació de peticions (documents exclosos de préstec i reproducció, pressupostos de reproducció no acceptats per l’usuari, llibres en venda, etc.) és aproximadament un 10% de les tramitacions.

En la taula següent s’arreplega la distribució de les tramitacions atenent al tipus de material i al lloc de la sol·licitud.

Títols sol·licitats a altres biblioteques

Articles

Espanya
3.443
Estranger
337

Llibres

Espanya
1.179
Estranger
161

Títols servits a altres biblioteques

Articles

Espanya
2.038
Estranger
38

Llibres

Espanya
788
Estranger
22

 

Al llarg d’aquest curs s’ha treballat amb l’última versió del programa SOD GTBIB versió PHP en hosting i s’ha tingut l’ocasió d’incorporar les millores necessàries. Els usuaris disposen d’una nova interfície per la qual poden accedir al formulari de petició des de qualsevol ordinador i lloc, consultar l’estat de tramitació de les seues peticions, reclamar-les i també utilitzar un repositori en què es dipositen els documents electrònics, sense haver d’utilitzar el correu adjunt i per tant col·lapsar els comptes de correu. Ja des del curs passat s’ha subministrat per defecte la còpia digital en totes les reproduccions d’articles i parts d’obres que s’envien a altres biblioteques. No obstant això, una part important de les reproduccions que es reben d’altres biblioteques continua sent en paper, encara que si l’usuari ha indicat que prefereix rebre-les en format digital, s’efectua en la secció.

S’han servit en format digital un total de 1.174 documents.

En la gràfica següent s’arreplega la distribució dels documents atenent a les biblioteques que han subministrat el material bibliogràfic:

Gràfic del nombre de títols subministrats per ubicació i biblioteca

 

La tramitació d’aquestes transaccions de préstec interbibliotecari comporta un pressupost 103.124,5 €. Les despeses generades pels títols sol·licitats pugen a 54.203,95 € i els ingressos corresponents als títols servits arriben a la quantitat de 48.920,55 €.

 

6. Formació d’usuaris

L’oferta de formació arreplega sessions programades anticipadament al llarg de tot l’any, amb una temàtica i uns horaris determinats, com també sessions que poden ser sol·licitades pels mateixos usuaris.

PuntBiu (Punt Bibliotecari d’Informació a l’Usuari) i les diferents biblioteques ofereixen:

- Sessions per a nous alumnes
- Sessions generals
- Sessions a la carta
- Visites guiades
- Sessions especialitzades de bases de dades i recursos.

En la pàgina web es facilita informació dels continguts, horaris i programació de tots els cursos programats, i de com sol·licitar sessions personalitzades i a la carta.

Durant aquest curs acadèmic s’han impartit 338 sessions i han participat 2.623 assistents. En les gràfiques següents s’arrepleguen els percentatges de nombre de sessions realitzades i nombre de participants a aquestes segons la tipologia d’usuaris.

Gràfic del percentatge de sessions per tipus d'usuari

 

Gràfic del percentatge de sessions per tipus d'usuari

 

Quant als continguts de les accions formatives les sessions dutes a terme es distribueixen d’acord amb els percentatges següents, en els quals s’observa un descens de les visites guiades i un increment en la resta de tipologies respecte de les dades del curs acadèmic anterior.

Gràfic del percentatge de sessions per tipus d'activitat

 

A més d’aquestes activitats englobades en el Pla de Formació d’Usuaris, el PuntBiu ha impartit cursos de crèdits de lliure elecció i un curs per al professorat organitzat per l’ICE.

Curs Nre. de cursos Total hores Participants Nre. Participants
Connecta’t
25
54
Alumnes UA
59
Alumnes U. Permanent
154
Ceclec
4
60
Alumnes
51
ICE
1
22
Professors
12

 

També s’han impartit sessions formatives de caràcter professional dirigides al personal de nou ingrés en les diferents biblioteques i unitats (sessions d’acollida) i al personal contractat que atén les sales durant les obertures extraordinàries de períodes d’exàmens.

Formació del personal de Biblioteca

 
Nre. de sessiones Sessions d’acollida
11
Obertura extraordinària
4
Nre. de Participants Sessions d’acollida
13
Obertura extraordinària
72

 

7. Informació bibliogràfica i referència

Durant el curs acadèmic 2006-2007 s’han atès 77.037 consultes d’informació bibliogràfica i referència, relatives a serveis de la biblioteca, utilització de recursos, recerques bibliogràfiques, informació sobre altres serveis universitaris, etc. Aquest servei és utilitzat principalment pels alumnes, que han fet el 90% d’aquestes consultes.

En les gràfiques següents es mostra la distribució d’aquestes consultes atenent al tipus i al mitjà de consulta.

Gràfic circular per tipus de consuta

Gràfic circular per Mig de consulta

 

8. Exposicions i difusió bibliotecària

Com en anys anteriors s’han dut a terme diverses exposicions bibliogràfiques organitzades per les biblioteques o en col·laboració amb departaments i centres de la Universitat que tenen com a objectiu la difusió dels fons.

- Exposició i guies de lectura sobre didàctica de la llengua i de la literatura, organitzada pel PuntBiu i la Biblioteca d’Educació amb motiu de l’IX Congrés Internacional de la Societat Espanyola de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, del 28 de novembre al 5 de desembre de 2006.

- Mostra bibliogràfica i guia de lectura sobre Paul Auster, organitzada per la Biblioteca de Filosofia i Lletres, del 1 al 29 de febrer de 2007.

- Exposicions i guies de lectura. III Mostra de cinema espanyol en la Biblioteca, organitzada per PuntBiu del 16 de febrer al 15 de març. Com a complement a aquesta exposició es van organitzar una sèrie de projeccions la sala de projeccions de la Mediateca.

- Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona el 8 de març, la Biblioteca Universitària, en col·laboració amb el Centre d’Estudis de la Dona, va exposar en cadascuna de les biblioteques una selecció de material bibliogràfic i audiovisualamb el tema de la dona i la seua relació amb diferents àmbits del coneixement i de les arts, del 7 al 14 de març.

- Exposició Dona i Educació, amb motiu de la IX Setmana Universitat i Escola “Rafael de Vera Ferre”, organitzada per la Biblioteca d’Educació entre els dies 7 i 11 de maig.

En col·laboració amb el Vicerectorat de Tecnologia i Innovació Educativa el dia 17 de maig, amb motiu del Dia d’Internet es va organitzar la Gincanet, activitat dirigida als alumnes de primer o segon cicle que consisteix en la resolució de qüestions relacionades amb la recerca i recuperació d’informació en diferents recursos en línia.

 

 

 

Cooperació

La cooperació amb altres biblioteques universitàries continua sent un dels objectius estratègics de la Biblioteca de la Universitat d’Alacant, conscient de la necessitat d’establir acords de col·laboració que permeta oferir recursos i serveis de qualitat.

Entre les activitats de cooperació que es porten a terme es troben:

- Participació de manera activa en REBIUN, formant part del grup de treball responsable d’impulsar les accions de la línia 1 del Pla Estratègic, REBIUN en l’àmbit de l’aprenentatge.

- Reunions periòdiques amb el grup d’universitats de la costa mediterrània i Canàries, amb l’objecte d’analitzar ofertes de compres consorciades de recursos electrònics.

- Acord de col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya que permeta la utilització dels serveis de la biblioteca als alumnes matriculats en aquesta Universitat.

- Acord de col·laboració amb el CBUC per a l’adquisició de recursos electrònics a través d’aquest consorci.

D’altra banda, es continuen mantenint convenis específics amb institucions i associacions alacantines, a l’empara de convenis marc signats per la Universitat d’Alacant.