Logotipo de la Universidad de Alicante foto de capçalera
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

COMUNICACIÓ

 

· Introducció
· Àrea de relacions amb els mitjans de Comunicació
· Àrea de Publicacions institucionals
· Àrea de Comunicació publicitària
· Àrea de Comunicació interna

 

 

 

Introducció

· Història de l'Oficina de Comunicació

L'Oficina de Comunicació es va crear el juliol de 1996 després que la per Junta de Govern i Consell Social de la Universitat d'Alacant aprovara el Pla de reestructuració administrativa que va dissenyar el nou organigrama de la Universitat, però la seua història es remunta a l'any 1984, data en què es va crear exclusivament com a Gabinet de Premsa. Aquesta unitat ha depès durant aquests anys de diverses instàncies, directament del rector o bé de diversos vicerectorats. Actualment i des de setembre de 2006 depèn del Vicerectorat de Relacions Institucionals.

La idea que subjau en la creació d'aquesta Oficina és la de considerar la comunicació institucional com a eina de gestió global de tota l'organització, considerada com un tot, la suma de cultura i identitat corporativa, d'acció, fets i comunicació, creant un sistema interactiu entre persones, departaments i serveis amb la finalitat última d'oferir una identitat corporativa uniforme que faça percebre, tant dins com fora de l'organització, la imatge intencional desitjada, una imatge real que sintetitze i expresse la missió de la nostra Universitat.

Per a aconseguir aquest objectiu, tota l'organització ha de treballar en una mateixa línia, coneixent el contingut de la raó de ser de la institució universitària: docència, investigació, ciència que se sintetitzen en la idea de projectar el saber en la societat de l'entorn.

Les eines per a gestionar la missió seran múltiples, des de la qualitat en cadascun dels serveis fins a la fluïdesa de la comunicació entre tots. L'Oficina de Comunicació, impulsora d'aquest concepte d'imatge global, treballa en les següents àrees de comunicació, tant externa com interna:

- Comunicació Institucional:

- Comunicació mediàtica:

- Comunicació publicitària:

- Comunicació interna:

- L'Oficina de Comunicació en l'Estatut de la UA

A partir de l'aprovació pel Claustre General de la Universitat del nou Estatut adaptat a la LOU l'any 2004, es recull per primera vegada en el capítol III la importància de la Comunicació. Aquesta inclusió, a instàncies de l'Oficina de Comunicació, significa la consolidació de la filosofia de comunicació que imperarà estatutàriament en la institució.

L'article 132.2 de l'Estatut:
“En la seua funció de difusió del coneixement i la cultura, la Universitat portarà a terme una comunicació transparent, veraç i que responga als interessos generals de la institució”. Es tracta, en aquest precepte, de recollir els postulats bàsics que han de guiar la comunicació de la Universitat amb la societat.

- Missió de l'Oficina de Comunicació

L'Oficina de Comunicació és la unitat tècnica que gestiona, de forma creativa i professional, la comunicació global de la Universitat d'Alacant amb transparència i veracitat, per a difondre les seues activitats i transmetre a la societat i entre la comunitat universitària els valors de la institució.

- Eixos estratègics:

- Valors:

 

· Competències funcionals

Entre les seues competències funcionals figuren elaborar la planificació global del tractament de la comunicació interna, externa i d'imatge corporativa i l'assessorament tècnic als membres de la Universitat sobre estratègies de comunicació en el marc d'una institució pública. L'Oficina de Comunicació realitza els informes pertinents per a assessorar la institució sobre les teories que sustenten la comunicació institucional, donant especial rellevància a la implantació d'una política de comunicació interna basada en la difusió de la cultura corporativa i l'escolta atenta als membres de la institució, la custòdia de la identitat visual corporativa i la presa de consciència per part del Consell de Direcció de crear una cultura de la Comunicació al seu si.

L'Oficina està capacitada per a assumir competències en aquelles accions de comunicació que siguen necessàries, tals com mecenatge, patrocini, publicitat, gestió d'esdeveniments, màrqueting, etc. que es duen a terme en la Universitat d'Alacant.

 

· Personal

- María Rosa García Mirasierras

Funcionària de carrera, grup A, escala tècnica, directora tècnica de l'Oficina. Llicenciada en Ciències de la Informació, desenvolupa labors periodístiques en el Gabinet de Premsa i realitza publicacions de difusió i imatge. Membre de l'Associació de Directius de la Comunicació ADC DirCom, presidenta nacional de l'AUGAC, Associació de Gabinets de Comunicació i centres d'investigació d'universitats espanyoles i membre d'EUPRIO (Associació Europea de Gabinets de Comunicació Universitaris). Delegada per la UA en la Comissió de Comunicació i Imatge de la Xarxa Joan Lluís Vives. Delegada per la UA en la Comissió de Comunicació de la CRUE. Membre del Comitè Executiu de la Comissió de Comunicació de la CRUE. Membre de l'Associació de Periodistes Dones i Comunicació d'Alacant. Membre de l'Associació de la Premsa d'Alacant. Membre de diversos tribunals seleccionadors de tècnics grup A para diverses oficines de comunicació d'universitats públiques (Alacant, València).

Pla Estratègic de la Universitat d'Alacant:

La directora de l'Oficina de Comunicació ha col·laborat en l'eix estratègic de Comunicació del Pla Estratègic de la Universitat d'Alacant.

Activitats docents:

· Professora associada en l'Àrea de Comunicació Audiovisual del Departament de Comunicació i Psicologia Social, en els estudis de Publicitat i Relacions Públiques, de la Universitat d'Alacant, on imparteix l'assignatura de segon cicle Direcció i Organització del Gabinet de Comunicació.

· Direcció en el curs “La Gestió de la Publicitat en les Universitats. És l'oferta universitària un producte de consum més” i ponent en el mateix curs amb el títol “El Paper Coordinador del DIRCOM en la Gestió de la Publicitat Universitària”. Curs celebrat en la Universitat Internacional d'Andalusia, Seu Antonio Machado de Baeza del 22 al 24 de març de 2007.

· Ponent en la taula redona “La Responsabilitat dels Mitjans de Comunicació en la Difusió de la Ciència i la Tecnologia en la Societat “ en el marc del programa Simposi de Mitjans de comunicació celebrat del 8 al 13 de juliol de 2007 en el Campus d'Excel·lència, en Fuerteventura, Illes Canàries.

Formació i perfeccionament professional:

· Curs d'Anglès Intermedi Alt en el Programa AULAS.

· XVII Jornades Formatives Augac, Valladolid 2006. “Canvi, Crisi i comunicació” Universitat de Valladolid, 19, 20 i 21 d'octubre de 2006.

· Assistència al Congrés Internacional de Professionals de la Comunicació Institucional d'Universitats Europees EURPIO, celebrat del 7 al 10 de juny en Grenoble Ecole de Management. La Conferència Anual de la European Universities Public Relactions and Information Officers´ Association (EUPRIO), que compta amb el suport de la Unió Europea, i posa a la disposició dels professionals de les relacions públiques de les institucions universitàries europees un fòrum per a l'intercanvi d'idees i relacions amb col·legues procedents de tots els països d'Europa. 21 països han enviat representants a EUPRIO per a debatre sobre el tema “Com comunicar els valors de l'educació superior a la societat i com aconseguir influir en les institucions polítiques, en l'àmbit empresarial i econòmic, en les futures generacions d'investigadors i en els mitjans de comunicació.”

Tutories:

L'Oficina de Comunicació forma part de les institucions i empreses que ofereixen places per al Programa de Pràctiques en Empresa que desenvolupa la Facultat d'Econòmiques i Empresarials de la Universitat d'Alacant. Al llarg del curs acadèmic hem comptat amb dos becaris, ambdós alumnes de la Facultat d'Econòmiques que cursen la carrera de Publicitat i Relacions Públiques. Els alumnes que han realitzat 300 hores cadascun en els dos quadrimestres del curs han sigut Clara Martínez García en el curs 2006-07 i María José Celdrán Pina en el segon trimestre del curs 2006-07.- Mario Sierra Claver

Funcionari de carrera, grup A, escala tècnic superior. Llicenciat en Ciències de la Informació. Substitueix la directora de l'Oficina. Coordinació, redacció i elaboració de publicacions corporatives. Editor del programa de televisió institucional Campus. Participa en la selecció de l'hemeroteca i en elaboració de textos i comunicats i organització de rodes de premsa, especialment en temes relacionats amb ciència i investigació, i la resta de comeses de l'Oficina. Mantenedor de la Guia d'Experts de la UA. Redacció d'esborranys, la revisió d'estil o la recollida prèvia de dades per a diversos textos institucionals. Forma part de la Comissió de Qualitat de AUGAC i del Comitè d'Autoavaluació de l'Oficina de Comunicació.

Formació i perfeccionament professional:

· Jornada de la Universitat d'Alacant sobre la Firma Electrònica, impartida per ACCV. 8 de febrer de 2007.

· Curs de formació per a l'elaboració del Pla de Millores de l'Oficina de Comunicació. 20 hores presencials més 15 en reunions en el lloc de treball. Febrer/juny de 2007 . - Sessions formatives sobre “Creació i manteniment de pàgines web” impartida pel servei d'Informàtica. 6 hores. Dies 28 i 29 de juny de 2007.

- Rodolfo Martínez Gras

Funcionari de carrera grup A, escala tècnica. Llicenciat en Sociologia. Especialitat Màrqueting i Publicitat. Responsable de comunicació interna i comunicació electrònica. Desenvolupa també labors d'investigació en comunicació i és membre del Comitè de Redacció del Web Corporatiu de la UA. La seua participació se centra fonamentalment en la missatgeria i publicació electrònica de la UA, la Finestreta de Suggeriments, la revista Actualitat Universitària, senyalètica externa i manteniment del web corporatiu de la UA. Forma part del Comitè d'Autoavaluació de l'Oficina de Comunicació.

És vocal de l'Associació Valenciana de Sociologia, membre de l'Associació Universitària de Gabinets de Comunicació (AUGAC), membre de l'Institut de Desenvolupament Social i Pau i membre del Grup d'Investigació sobre Internet en la Vida Quotidiana (IVICO).

Activitats docents:

· Professor associat del Departament de Sociologia II, imparteix l'assignatura Tècniques d'Investigació Social en el primer curs de la Llicenciatura de Publicitat i Relacions Públiques. Curs 2006-07.

· Imparteix l'assignatura de Mètodes i Tècniques d'Investigació Social en la Diplomatura de Treball Social de la Universitat d'Alacant, com a professor associat. Curs 2006-07.

Formació i perfeccionament professional:

· XVII Jornades Formatives Augac, Valladolid 2006ñ. Canvi, crisi i comunicació” Universitat de Valladolid, 19, 20 i 21 d'octubre de 2006.

· Curs “Cibermetria i posicionament en motors de recerca”, organitzat per l’ICE - Universitat d'Alacant, novembre de 2006.

- Eleuterio Gandía Hernández

Funcionari, tècnic de Comunicació. Doctor en Sociologia. Incorporat al servei actiu en l'Oficina de Comunicació el 21 de febrer de 2005, després de finalitzar comissió de serveis en la Universitat Miguel Hernández d'Elx, on era cap de servei de l'Oficina de Comunicació, Màrqueting i Publicitat. Assumeix les funcions de comunicació publicitària des de la primeria d'abril de 2005.

Formació i perfeccionament professional:

· Assistència a les I Jornades de Publicitat Aèria celebrades en la Universitat d'Alacant els dies 18 i 19 de gener de 2007.

· Curs de Presentacions amb Power Point, organitzat pel servei de Selecció i Formació de Personal de la Universitat d'Alacant, realitzat entre el 6 i el 17 de novembre de 2006.

· Ponent en el curs organitzat per la Universitat Internacional d'Andalusia i celebrat en la seu Antonio Machado de Baeza el mes d'abril de 2007, amb el títol de “La gestió de la publicitat en les universitats públiques. És l'oferta universitària un producte de consum més?”.

Premi d'investigació:

Guanyador del Premi d'Investigación de la Fundació Municipal José M. Soler de Villena en l'edició de 2007 i en la modalitat cientificohumanística, amb el treball de tipus etnogràfic titulat “Vocabulario de Frases Hechas y Dichos no incluídos en el Diccionario de Soler”.- Marina Limiñana Gregori

Funcionària interina, tècnica de Comunicació. Llicenciada en Sociologia, especialitat Màrqueting i Publicitat.

Desenvolupa les tasques pròpies de l'Oficina de Comunicació i labors específiques com són el manteniment de l'hemeroteca i la Memòria Anual.

Per al programa de televisió Campus Alacant: elaboració de guions, concertació i preparació d'entrevistes, redacció de continguts per al programa (notícies, reportatges, agenda) i suport a la producció.- Luisa Fernanda Martínez Ferreira

Gestora: procedent de borsa de treball. Substitueix des del 12 de desembre a Mª Angeles Cañavate Megías i finalitza el 28 de febrer de 2007. Responsable de documentació de notícies, hemeroteca i suport auxiliar en general.- Manuela Albiñana Moltó

Gestora: funcionària de carrera, escala administrativa. Es va incorporar al juny 2006. Responsable de gestió econòmica i arxius administratius, gestió de dietes i viatges, documentació i digitalització de notícia i del manteniment del dossier de premsa en xarxa de cap de setmana, procés de Qualitat EFQM, adquisició de material i papereria i control del material, hemeroteca, gestió de bibliografia, organització d'esdeveniments: sopar de Nadal, rodes de premsa, actes solemnes.

Formació i perfeccionament professional:

· Curs Bàsic de Protocol. Del 2 al 25 d'octubre de 2006.

· Sessions formatives de l'oficina de comunicació per a la creació i manteniment de pàgines web. Dies 28 i 29 de juny i 2 de juliol de 2007.

· Protocol per a l'Elaboració del Pla de Millores i l'avaluació dels serveis. Des del 23 febrer i actualment en fase de realització.

- Cristina González Chinchilla

Gestora: funcionària de carrera, escala auxiliar. Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials. S'incorpora el 28 de febrer de 2007. Responsable de documentació i digitalització de notícies i del manteniment del dossier de premsa en xarxa, introducció de textos en Actualitat Universitària, manteniment de bases de dades i hemeroteca, gestió d'espais, parts, etc. i organització d'esdeveniments: sopar Nadal, rodes de premsa, actes solemnes.

Formació i perfeccionament professional:

· Estratègies positives per a treballar en equip. Del 8 de maig al 7 de juny de 2006.

· Primers auxilis en el treball. Del 14 al 25 de maig de 2007.

· Sessions formatives de l'oficina de comunicació per a la creació i manteniment de pàgines web. Dies 28 i 29 de juny i 2 de juliol de 2007.

- Mª Ángeles Cañavate Megías

S'incorpora en qualitat de gestora al juny de 2006. Responsable de gestió econòmica, administrativa i arxiu hemeroteca. Cessa el 28 de febrer de 2007.- Raquel Heras Abad

De nova incorporació. Funcionària interina, especialista tècnica en l’Oficina de Comunicació. Llicenciada en Comunicació Audiovisual.

Responsable del Portal Audiovisual de l’Universitat d’Alacant i membre del Comité de Redacció del Web Corporatiu de la UA. Suport a les tasques pròpies de presentacions multimèdia en esdeveniments institucionals.

Portal Audiovisual de la Universitat d'Alacant

 

 

 

Àrea de relacions amb els mitjans de Comunicació

La finalitat de les relacions de l'Oficina de Comunicació de la Universitat d'Alacant amb els mitjans informatius és assolir la màxima difusió, a través d'ells, de les activitats que duu a terme la comunitat universitària i que contribuïsquen a projectar-ne una imatge positiva en el conjunt de la societat.

L'Oficina no actua com a portaveu de la institució, sinó que emet missatges emanats per les diferents instàncies i membres universitaris tractats periodísticament, d'una manera professional i tècnica, perquè el missatge siga rebut pels mitjans de comunicació amb l'eficiència necessària a l'efecte d'assolir la màxima i millor difusió tant en ràdio, com premsa o televisió i en els mitjans digitals. Així mateix elabora productes periodístics específics per a diversos temes i diversos mitjans.

L'Oficina de Comunicació actua com a vehicle d'expressió de la comunitat universitària cap als mitjans informatius. Per a desenvolupar aquesta comesa, es basa en una relació directa, d'una banda, amb els òrgans de govern i institucions de la Universitat, els diferents centres i departaments, la seua administració i els seus serveis, els òrgans de representació i el conjunt de membres de la comunitat universitària (PDI, alumnes i PAS), i d'altra banda, els mitjans informatius, especialment locals i provincials, però també regionals, nacionals i internacionals.

L'Oficina de Comunicació manté en perfecta vigència el seua propi directori dels principals mitjans de comunicació del país i dels principals països estrangers, així com un mapa de mitjans per temes i comarques. Manté relació diària amb més de 90 mitjans (premsa, ràdio, televisió, mitjans digitals i agències), i específica amb prop de cent.

En l'actualitat el directori de mitjans generals es compon de 194 registres, a més de les següents bases de dades específiques:

- Gabinets de comunicació i centres d'investigació d'universitats espanyoles.
- Revistes d'economia
- Revistes d'informàtica
- Ambaixades
- Revistes d'art i disseny
- Revistes mèdiques
- Revistes de tecnologia informàtica

Així mateix, es manté col·laboració amb nombrosos gabinets de premsa d'altres institucions i entitats, tant d'Alacant com de la resta d'Espanya. Hi ha, també, una intensa col·laboració amb ADC-Dircom, l'associació que agrupa els responsables de comunicació de les empreses i institucions capdavanteres dels diferents sectors d'activitat, així com als presidents de les principals agències i consultores de comunicació que actuen a Espanya. L'Oficina de Comunicació és membre de l'Associació de Gabinets de Comunicació i investigació d'Universitats Espanyoles, AUGAG, que en l'actualitat forma part de la Comissió de Comunicació de la CRUE i també pertany a l'Associació EUPRIO, d'universitats europees.

Entre les seues bases de dades destaca el manteniment del directori de la Xarxa de Gabinets de Comunicació d'Universitats Públiques, Privades i Centres d'Investigació d'Espanya, la creació i manteniment del Qui és qui en la Universitat d'Alacant, una base que relaciona els responsables de tots els serveis i centres del campus.

http://www.ua.es/va/informacion/ofiteccom/oficomu.html

- Relacions públiques amb els mitjans

Al desembre de 2006 es va organitzar el sopar anual de Nadal que relaciona els mitjans de comunicació amb el Consell de Direcció de la Universitat d'Alacant. Es va realitzar el disseny de l'esdeveniment, directori, organització del sopar, regals institucionals i protocol.

- Actualitat Universitària

Des del mes de gener de 2002 es va posar en marxa la revista digital Actualitat Universitària que ofereix cada dia, tant a l'usuari intern com extern, tota l'activitat que desenvolupa la institució mitjançant l'elaboració de notes de premsa. La UA guarda, a més, tots aquests informes en la seua hemeroteca, per això és un instrument de gran utilitat per a consultes posteriors i per als mitjans de comunicació, que se serveixen així d'aquest suport com d'una sala de premsa virtual. Els periodistes de l'Oficina, Mario Sierra Claver i Maria Rosa García Mirasierras nodreixen amb les seues notícies el contingut d'Actualitat Universitària i disposen del suport de Marina Limiñana Gregori pel que fa a la redacció. Les gestores de l'Oficina Manuela Albiñana Moltó i Cristina González Chinchilla s'han encarregat fins a agost de 2007 del manteniment informàtic d'aquesta secció.

Accessos a la pàgina d'Actualitat Universitària, des de setembre de 2006 fins agost de 2007: 169.176

Pàgina web d'Actualitat Universitària

 


- Actes Informatius

http://www.ua.es/es/informacion/ofiteccom/ruedas/index.htm


- Rodes de premsa

Des de setembre de 2006 fins a juliol de 2007, inclusivament, s'han convocat 29 rodes de premsa oficials.

Any 2006 Any 2007
Setembre: 1
Gener: 1
Octubre: 4
Febrer: 2
Novembre: 2
Març: 3
Desembre
Abril: 1
Maig: 2
Juny: 1

Gràfic circular de Rodes de premsa des de setembre de 2006 fins juny de 2007

 

També s'ha convocat altres actes oficials oberts a mitjans i presentacions d'activitats, així com al terme dels Consells de Govern.

S'ha propiciat la relació directa entre els periodistes i les autoritats i membres de la comunitat universitària, bé facilitant l'accés de les institucions i membres de la Universitat als mitjans informatius, bé atenent consultes concretes dels periodistes i creant contactes entre aquests i les corresponents fonts universitàries. S'atén una mitjana de cinc consultes diàries.

 

- Notes de premsa

S'han enviat 404 notes de premsa als mitjans de comunicació des de setembre de 2006 fins a juliol de 2007, inclusivament.

http://www.ua.es/es/informacion/ofiteccom/notas/notas.html

Any 2006 Any 2007
Setembre: 27
Gener: 23
Octubre: 32
Febrer: 43
Novembre: 41
Març: 55
Desembre: 24
Abril: 34
Maig: 52
Juny: 31

Gràfic de les Notes de premsa enviades durant el període 2006/07

 

- Campus Alicante. El teu espai en televisió

Fotograma del programa de televisió Campus Alicante

 

El programa Campus Alicante es duu a terme de forma conjunta per l'Oficina de Comunicació, que se'n responsabilitza dels continguts, amb el Taller d'Imatge pertanyent a la FGUA, que el realitza. Es va començar a emetre al febrer de 2006 i fins a la data s'han realitzat 25 programes. S'edita cada dues setmanes. Les comeses que desenvolupa l'Oficina de Comunicació en Campus són:

- Direcció de continguts: El programa es nodreix fonamentalment de les informacions i els temes que gestiona l'Oficina de Comunicació en les seues comeses com a gabinet de premsa; així mateix, s'encarrega dels contactes i converses amb les emissores locals per a convenir la seua emissió, a les quals se'ls ofereix gratuïtament. Per tant, es realitza també el màrqueting d'aquest producte.

Campus Alicante té el següent organigrama en l'Oficina de Comunicació: del màrqueting s'encarrega Eleuterio Gandía.

María Rosa Mirasieras:
Directora de Continguts, elaboració de guions, producció de les notícies, redacció de continguts.

Mario Sierra:
Editor. La tasca de l'editor consisteix, en aquest cas, en la selecció dels diferents temes i el seu tractament, proporcionant a la redacció orientació, documentació i contactes previs amb les fonts, revisió final de les notícies i reportatges conjuntament amb la realització del programa i establiment de l'escaleta.

Marina Limiñana Gregori:
Elaboració de guions per als programes, redacció de diferents continguts els espais del programa (notícies, reportatges, agenda), suport a la producció, documentació i contacte amb les fonts.

- Contingut per programes:

· Programa número 11
Data de difusió: 5 d'octubre de 2006.

1. Solemne Acte d'Obertura del curs acadèmic 2006-07.
2. Festa de Benvinguda als estudiants.
3. Nous vicerectors.
4. Vox Pop: inici de curs.
5. European Conference on Research and Advanced Technology for Digital Libraries (ECDL) i II Congrés Internacional de Lexicografia Hispànica.
6. Agenda Campus 11 .
7. Donació de Mario Benedetti de part de la seua biblioteca al Centre d'Estudis Iberoamericans “Mario Benedetti”.
8. Exposició “The Pope” de Marçal.

· Programa número 12
Data de difusió: 19 d'octubre de 2006.

1. Itecnorama. Fira en IFA.
2. Optoelectrònica i VIII Reunió Nacional d'Òptica.
3. Trobades Etnobiòlegs Iberoamericans.
4. Ana M. Silvestre. Premi Generalitat Valenciana al millor expedient acadèmic.
5. Premi Sant Albert Magne.
6. Vox Pop: carreres universitàries de 4 anys.
7. Acudit Enrique: carreres 4 anys.
8. Agenda.
9. Programació Cultural Paranimf.
10. Exposició José María Soler.

· Programa número 13
Data de difusió: 2 de novembre de 2006.

1. Muhammad Yunus, Premi Nobel de la Pau 2006.
2. Campanya sobre el Canvi Climàtic.
3. Vox Pop: canvi climàtic.
4. Jornades de la Professió Docent.
5. Defensor Universitari.
6. Conveni trasplantaments.
7. Les plantes en el Campus.
8. El Servei de l'Oficina d'Informació a l'Alumne.
9. Agenda.
10. Acudit Enrique: nova normativa prohibint consum, publicitat i venda del tabac en la UA.
11. Supermercat de Revistes.

· Programa número 14
Data de difusió: 16 de novembre de 2006.

1. Jornades d'Història del Transport Urbà i Metropolità de la Ciutat d'Alacant.
2. Aprovació ampliació canal de Panamà.
3. El Defensor Universitari.
4. El Col·legi Major Universitari.
5. Vox Pop: lectura.
6. Acudit Enrique: Canvi climàtic.
7. Agenda.
8. Taller literari Creació Narrativa per Carlos Franz.

· Programa número 15
Data de difusió: 30 de novembre de 2006.

1. Exposició “Del morat al negre”. Fotografies de reporters gràfics de mitjans de comunicació. Contra la violència de gènere.
2. Donació llibres en romanès per biblioteca Petre Dulfu.
3. Jornada Portes Obertes I.PS Trobada Interdisciplinar de Domòtica (EID).
4. Premis XIV Edició Sant Albert Magne de Química.
5. Vox pop: independitzar-se.
6. Agenda.
7. Acudit Enrique: Tramvia.
8. Edició libre Compositores alicantinos: SS. XVI – XVIII.
9. Exposició MUA: “Diversitat Contemporània”.
10. Lliga CADU 2006/07.

· Programa número 16
Data de difusió: 14 de desembre de 2006.

1. Jornada de Portes Obertes. Fac. Educació.
2. Congrés SEDLL.
3. Piamonte i Universiade Torino 2007.
4. Trobada de doctorands del Programa de Cooperació al Desenvolupament.
5. Conferencia ambaixador de Rússia a Espanya, Alexander I. Kuznetsov.
6. Vox Pop: Nadal.
7. Investigació sobre la posidònia.
8. Agenda.
9. Desè aniversari del Projecte Havana.

· Programa número 17
Data de difusió: 1 de febrer de 2007

1. Desocupada del TRAM en la UA.
2. Doblatge i subtitulat en els estudis de Traducció i Interpretació.
3. I Jornades sobre Publicitat Aèria.
4. El MUA. Alfredo Payá Benedito.
5. Cicerone UA.
6. Vox Pop: què fas els diumenges.
7. Acudit Enrique: què fan els estudiants els diumenges.
8. Agenda.
9. MUA: Exposició fotogràfica “Saharauis. Un Poble Varat en Sec”.
10. Programa de ajudes per als esportistes de alt nivell.

· Programa número 18
Data de difusió: 15 de febrer de 2007.

1. Festivitat Sant Tomàs d'Aquino. Honoris causa Alan J. Heeger.
2. Documental “El Plan B”.
3. Vox Pop: botellot sí o no.
4. Acudit Enrique: botellot.
5. Agenda.
6. Taller MUA: “Art a crits”.
7. MUA: Exposició Ricardo Cordero.

· Programa número 19
Data de difusió: 1 de març de 2007.

1. Conveni UA & UMH.
2. Festivitat de Sant Raimon de Penyafort.
3. Any Nou Xinès.
4. Investigació el pic de campanes.
5. Conveni FGUA i Cercle d'Economia.
6. Vox Pop: informats sobre sexe.
7. Agenda
8. II Setmana Eròtica.

· Programa número 20
Data de difusió: 19 de març de 2007.

1. Adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior.
2. VI Concurs Joves Creatius Premis ALCE.
3. Dia de la Dona.
4. Centre d'Estudis sobre la Dona (CEM).
5. Societat de Relacions Internacionals (SRI).
6. Agenda.
7. Vox Pop: de què parlen els universitaris.
8. Orquestra Filharmònica de la Universitat d'Alacant (OFUA).

· Programa número 21
Data de difusió: 5 d'abril de 2007.

1. Iniciactiva. Fira de l'Associacionisme i Participació Juvenil de la UA.
2. Vox Pop: Voluntariat social.
3. Conferència de Jordi Pujol en el Cicle “Politica i Ciudadania”.
4. Recuperació dels assagadors.
5. Agenda.
6. Exposició MUA. “Els orígens de l'art”.
7. VII Mostra Humor Social: Tolerància.

· Programa número 22
Data de difusió: 10 de maig de 2007.

1. Inauguració Seu Universitària de la Nucia.
2. Exhibició de esquiladors amb motiu de la inauguració delimitació de l'assagador.
3. Acudit Enrique: L'asagador.
4. VI Trobada de Responsables de Protocol de les Universitats Espanyoles.
5. IV Conferències-col·loqui sobre els estudis de la UA i Fira València Formaemple@.
6. Curs sobre accessibilitat universal.
7. Cursos d'Estiu Rafael Altamira.
8. Agenda.
9. Setmana de la lectura.

· Programa número 23
Data de difusió: 24 de maig de 2007.

1. Firma incorporació UA a la Xarxa CATA de Inteco.
2. IX Marató d'Ocupació i Autoocupació.
3.Acudit Enrique: contracte precari.
4.Vox Pop: eixides professionals.
5. IX Setmana Universitat i Escola Rafael de Vera Ferré: “Dona i Educació”.
6. Curs Universitari d'Especialista en Immunologia. Ramón Cacabelos i la medicina genòmica.
7. Agenda.
8. Exposició Ciència i Suggeriment.
9. Teatre Universitari: El blues de Macky Navalla.
10. Jornada Final Lligues Internes 2007.

· Programa número 24
Data de difusió: 7 de juny de 2007.

1. Acte de graduació de la Facultat d'Econòmiques
2. Agenda 21
3. Pràctiques curriculars en empreses i institucions
4. Vox pop: compatilizar estudis amb treball
5. Congressos IAD’07 i IMS’07 de IFAC
6. Agenda
7. Presentació revista Rocinante
8. Teatre Universitari: En cap cap cap

· Programa nombre 25
Data de difusió: 14 de juny de 2007.

1. Nous portals web UA.
2. Selectivitat 2007 .
3. Vox Pop: mileuristes.
4. Acudit Enrique: tatuatges i costelles.
5. Càtedra Joves Emprenedors Fundació Bancaixa.
6. Cristian Sirvent Carbonell. Nou president Consell d'Alumnes.
7. Presentació llibre Las mujeres parlamentarias en la legislatura constituyente.
8. Agenda.
9. Conveni entre Centre Iberoamericà de la Biodiversitat de la UA i Centre de Cooperació del Mediterrani de la Unión Mundial per a la Naturalesa.
10. MUA: Exposició “Japan Prints”.

Difusió:
Quinzenalment es remeten les còpies de cada cada programa Campus Alicante, en format DVD, a les següents 33 televisions de la província d'Alacant que es detallen a continuació:

EMISSORA TELEVISIÓ LOCALITAT
RTV Agost Agost
Canal 37 Onda Mariola Alcoi
RTV Alfás L'Alfàs del Pi
Canal 37 TV de Alicante Alacant
Localia TV Alicante Alacant
Canal 37 Televisión Vega Baja Almoradí
Tele Aspe Asp
TV Banyeres Banyeres de Mariola
Canal 55 TV Marina Baixa Benidorm
Televisió Benidorm Benidorm
Tele Callosa Callosa del Segura
Canal 39 TV Intercomarcal Biar
Tele Crevillent Crevillent
Localia Televisión Elche Elx
Teledama de Elche Elx
Tele Elx Elx
Tele Elda Elda
Vivir Televisión Elda
TV Guardamar Guardamar del Segura
Telemonforte Monfort del Cid
TV Monóvar Monòver
Tele Novelda Novelda
Canal 37 Televisión Marina Alta Ondara
TV Onil Onil
Tele Orihuela Oriola
Canal 34 Vega Baja TV Oriola
Canal 43 TV Petrer
TV Horadada Pilar de la Foradada
Tele Pinós El Pinós
Televisión San Miguel Sant Miquel de Salines
TV Costablanca TV Torrevieja Torrevella
Canal 40 Torrevella
TV Vilera La vila joiosa
Televisión Villena Canal 28 Villena

 

Una quantitat significativa de còpies es reserva per a enviaments a rectorat, vicerectorats i compromisos diversos.

Logotip del programa de televisió Campus Alicante:

Logotip del programa de televisió Campus Alicante

El programa ha comptat amb la col·laboració d'Enrique Pérez, cap del Gabinet d'Imatge i Comunicació gràfica de la UA, que ha realitzat en la majoria dels números un curt d'humor gràfic animat.

En la comprovació i correcció dels continguts en valencià intervé activament el Servei de Promoció del Valencià de la Universitat d'Alacant:
http://www.ua.es/spv/index.html

Programa de ràdio en la Cadena Ser "La ventana universitaria":

Des de setembre de 2003 l'Oficina de Comunicació s'encarrega de la realització d'un programa de ràdio setmanal sobre activitat universitària. La Cadena Ser a Alacant es va oferir com receptora d'aquests continguts, titulant l'espai "La Ventana Universitaria", que s'ha desenvolupat des del dia 14 del mes d'octubre de 2003 , i al llarg de tots els dimarts, en FM 91.7 de 19.00 a 19.45 hores fins a la data. Per la UA el coordina Maria Rosa Mirasierras i per la SER el periodista Gabi Martínez. Des de llavors s'han realitzat 122 programes, en què s'han difós les activitats institucionals, d'investigació i cultura dela UA.- Dossier de Premsa

Gràfic de les Notícies recollides en el Dossier de premsa

Gràfic dels Accessos als titulars del Dossier de premsa


Gràfic dels Accessos a les notícies del Dossier de premsa


Gràfic de l'Espai de KB de les notícies aparegudes en el Dossier

 

- Arxiu/Hemeroteca

El Gabinet manté al dia un arxiu/hemeroteca amb els retalls de premsa relatius als múltiples aspectes que té la vida universitària d'Alacant. Aquest arxiu, que pot ser consultat per tota la comunitat universitària, s'enriqueix diàriament amb dotzenes de nous documents. L'Oficina de Comunicació conserva un arxiu hemeroteca que disposa de documents periodístics des d'abans de la creació del Centre d'Estudis Universitaris.

Aquest dossier és elaborat diàriament per l'Oficina de Comunicació en col·laboració amb el Servei d'Informàtica utilitzant la xarxa Internet del Campus i és un dels continguts més visitats del web de la UA. Va començar a funcionar al maig de 1997. Consisteix en una selecció de notícies universitàries procedents del buidatge diari d'un nombre creixent de periòdics, que avui són vuit: Información, La Verdad, Las Provincias, les edicions de la Comunitat Valenciana d'ABC, El País i El Mundo, així com Mini Diario de la Comunidad Valenciana i el periòdic Levante edició d’Alacant. També s'hi inclouen ocasionalment retalls d'algunes revistes o números especials dedicats a la Universitat, la ciència o la investigació.

De la digitalització dels retalls i la seua col·locació en la xarxa s'ocupen els gestors. El dossier, que apareix en la web institucional en la seua secció d'informació i notícies, pot consultar-se retrospectivament i fer cerques de titulars per paraules clau.

El criteri de selecció de les notícies es basa en les relatives a la vida acadèmica, investigadora i cultural de la Universitat d'Alacant i també s'arrepleguen les que són d'índole general i informen sobre el desenvolupament de les universitats i centres d'investigació del país. Des de la pàgina web de l'Oficina de Comunicació també es pot accedir a altres mitjans en paper o virtuals, amb els quals s'ofereixen enllaços, així com en els dossiers en Internet d'altres gabinets de premsa de les universitats espanyoles.

Simultàniament l'Oficina de Comunicació continua guardant l'arxiu hemeroteca en paper premsa, per índex temàtic, per a la seua consulta pública.- Centres i serveis amb els quals s'ha col·laborat

Facultat de Dret, Facultat de Filosofia i Lletres, Facultat de Ciències, Facultat d'Educació, Escola Universitària d'Infermeria, Escola Universitària d'Òptica i Optometria, Escola Universitària de Treball Social, Institut de Filologia Valenciana, Institut d'Economia Internacional, Institut de Ciències de l'Educació, Institut Universitari de Geografia, Institut Universitari de l'Aigua i de les Ciències Ambientals, Escola Politècnica Superior, Facultat d'Econòmiques, Fundació L'Alcúdia, Fundació General de la UA., Departament de Dret Constitucional, Departament d'Estudis Jurídics de l'Estat i de l'Empresa, Departament de Geografia Humana, Departament d'Anàlisi Geogràfica Regional, Otri, Servei de Publicacions, Secretariat d'Esports, Secretariat de Cultura, Secretariat d'Extensió Universitària, Oficina de Seus Universitàries, CIBIO, Seus d'Alacant Oriola, Cocentaina, Xixona, Villena, Biar i Benissa en els seus Cursos d'Estiu, Primavera i Hivern, Seu de la Nucia, Sibid, Comissió de Doctorat, Departament de Construccions Arquitectòniques, Servei d'Informàtica, Magister Lvcentinum, Màster en Comerç Exterior, Escola de Negocis, Secretaria General de la Universitat, Departament de Comunicació i Psicologia Social i Departament de Sociologia II, Departament de Salut Pública, Centre d'Estudis sobre la Dona, Sala d'Exposicions Aifos, GIPO, Secretariat d'Accés a la Universitat, Taller d'Imatge, Departament de Filologia Hispànica, Departament de Filologies Integrades, Departament d'Història Moderna, Oficina de Promoció del Valencià, Col·legi Major, Departament de Química Orgànica, Departament de Filologia Anglesa, Consell d'Alumnes, Secretariat de Suport a l'Estudiant, Departament d'Història Antiga, Departament d'Ecologia, Departament de Matemàtiques, Departament de Dret del Treball, Departament de Dret del Treball, Departament de Ciències del Mar i Biologia, Societat de Relacions Internacionals, Secretariat d'Organització d'Espais, Equip de Govern i Vicerectorats, Xarxa d'Universitats Joan Lluís Vives, Jornades d'Economia Espanyola, Centre d'Estudis Iberoamericans Mario Benedetti, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Així mateix es dóna suport mediàtic i l'assessoria a la Seu Universitària a Alacant, al Museu de la Universitat i FUNDEUM.

D'altra banda es col·labora periodísticament, mitjançant l'enviament de notes de premsa, amb la xarxa Universia.net. i amb la Xarxa d'Universitats del Institut Joan Lluís Vives, tant en el contingut dels capítols del programa de televisió "Campus 33” com en l'enviament de notes per a Vilaweb. També s'ha desenvolupat una col·laboració específica amb el programa Innova2 de RTVE per a l'elaboració de diversos reportatges de divulgació científica.

La cobertura informativa dels convenis signats per la Universitat d'Alacant amb diverses empreses i institucions ha requerit, en general, un acord amb aquestes entitats respecte al tractament periodístic que cal donar a aquests actes. Amb aquesta finalitat, l'Oficina de Comunicació ha actuat coordinadament amb el Gabinet de Convenis i quantes entitats han subscrit acords amb la UA, redactant notes de premsa, enviant-les amb foto adjunta als mitjans i inserint la notícia en Actualitat Universitària.

Així mateix, s'han respost directament 105 requeriments d'informació per part de mitjans de tot el país, que des d'octubre de 2006 fins al 2 d'agost de 2007 han sol·licitat dades, entrevistes, informacions en general dels professors o serveis de la UA.

S'ha accentuat la col·laboració de l'Oficina de Comunicació amb la Xarxa d'Universitats Valencianes per al Foment de la Investigació, el Desenvolupament i la Innovació (RUVID) en l'àrea de comunicació. Fruit d'aquesta col·laboració ha sigut la participació de la Universitat d'Alacant, a través de l'Oficina de Comunicació, en la convocatòria de l'any de la Ciència de la FECYT, en dues de les seues modalitats:

· En la modalitat A, en la preparació d'un “Curs d'Introducció a la Comunicació Científica per a Investigadors”.

· En la modalitat C, en “la Creació d'Estructures Estables de Divulgació, Difusió i Informació Científica i Tecnològica en les Universitats de la Comunitat Valenciana”, amb un projecte consistent en l'organització d'una unitat amb aquesta finalitat, en l'Oficina de Comunicació. La participació en aquesta convocatòria inclou la sol·licitud d'una ajuda de 32.000 euros per a desenvolupar el projecte durant un any.

 

- Pla de Qualitat

Al llarg de l'últim quadrimestre del curs, en el període de febrer a juny de 2007, l'Oficina de Comunicació ha elaborat el Pla de Millores, inclòs dins del Procés d'Autoavaluació i Elaboració dels Plans de Millores dels Serveis de la Universitat d'Alacant, organitzat per Gerència, després de la formació d'un equip de treball integrat per Rodolfo Martínez Gras, Manuela Albiñana Moltó, Eleuterio Gandía Hernández i Mario Sierra Claver, a més de Covadonga Ordóñez García, de la Societat de Relacions Internacionals (SRI), com a observadora externa.

Les enquestes realitzades per la Unitat Tècnica de Qualitat com a part del procés, han evidenciat un alt nivell de satisfacció tant en clima laboral com dels usuaris del servei, amb una mitjana general de 5,38 sobre 7, en el primer cas, i d'un 5,71 sobre 7 quant a satisfacció d'usuaris.

D'altra banda, la Secretaria de l'Oficina de Comunicació ha atès durant el curs passat unes 650 consultes telefòniques, resoltes en la pràctica totalitat, procedents tant de periodistes locals i nacionals com de professors de la Universitat.- Campanyes de comunicació

Per al Vicerectorat d'Infraestructures i Ampliació del Campus:

· Campanya Renfe a la Universitat. Objectiu: Posada en circulació d'un tren de rodalia de RENFE des de l'estació de Madrid a Alacant fins a un baixador en la zona d'expansió del campus i servei de bus llançadora de la UA per acostar aquest transport al campus. Sol·liciten: Campanya de difusió interna de la llançadora del bus des del baixador de RENFE al Campus.
· Campanya difusió Ecocampus
· Campanya de difusió Agenda 21.

Per al Vicerectorat d'Alumnat:

· Es duu a terme cada any una campanya de captació d'alumnes. Aquesta conté l'estratègia dissenyada amb el Vicerector d'Alumnat, que comporta la redacció del contingut dels missatges publicitaris, elaboració de textos, gestió del disseny dels fullets i pòsters amb el Gabinet d'Imatge Gràfica, control de la distribució d'aquests pel campus. Campanya de publicitat i campanya mediàtica. Es fa sempre el seguiment de la difusió mediàtica el procés de selectivitat, preinscripció i dates de matriculació i redacció de la carta que el rector envia cada any als pares d'alumnes de nou ingrés. En aquest curs acadèmic s'han fet diverses campanyes de difusió de les activitats del Vicerectorat, que han cristal·litzat en informacions i entrevistes amb el vicerector publicades en pàgines especials dels diaris Información, La Verdad i Minidiario al setembre 2006 i juny 2007.
· Campanya de mobilitat internacional i pràctiques en empreses.

Per al Vicerectorat d'Extensió Universitària:

· Campanya publicitària i mediàtica de la Universitat d'Estiu Rafael Altamira. Al llarg del mes de juliol els periodistes de l'Oficina s'encarreguen de la presentació i de l'actualitat informativa dels cursos que s'han portat a terme durant tres setmanes de juliol de 2007. Des de l'Oficina es redacten i emeten notes de premsa, s'organitzen dues rodes de premsa diàries i la gestió de les trobades diàries amb la Cadena Ser-Radio Alicante.

Per al Vicerectorat de Tecnologia i Innovació Educativa:

· Campanya d'adquisició d'ordinadors portàtils.
· Celebració del X Aniversari de la web corporativa al novembre de 2006.
· Campanyes:

Open course Ware
Cicerone
Gestor de Continguts
Dia d'Internet.

Per al Vicerectorat de Planificació d'Estudis:

· Campanya per a la difusió dels programa de postgrau, en col·laboració amb el CEDIP. La campanya inclou publicitat, redacció de notes de premsa en general, publicitat, pàgina web, realització de fullets i expositors desplegables.

Per al Vicerectorat d'Investigació:

· Es fa la gestió i continguts de la difusió del Parc Científic de la Universitat d'Alacant en la revista APTE TECHNO, que edita l'Associació de Parcs Científics i Tecnològics d'Espanya. Així mateix es treballa en la difusió de la investigació en col·laboració amb la OTRI i s'ha creat en RUVID la Comissió de Màrqueting, Comunicació i Divulgació de la Investigació a la Comunitat Valenciana, amb la qual s'està treballant en el disseny d'un curs d'assessorament en divulgació científica per al professorat de les universitats valencianes i l'edició d'un fullet explicatiu.

Per al Vicerectorat de Qualitat i Harmonització Europea:

· Campanya de difusió del Programa Acció Tutorial i Jornades d'Innovació Docent.

Per al Vicerectorat de Relacions Institucionals:

· Campanya de difusió de les eleccions al Claustre.
· Redacció del contingut sobre la UA per a la guia de titulacions de les universitats espanyoles editada pel MEC i la CRUE.
· Campanya mediàtica per a la signatura del Conveni amb la Universitat Miguel Hernández d'Elx.
· Campanya de relacions públiques amb Bancaja
· Campanya mediàtica per a la primera visita del conseller d'Educació, Eduard Font de Mora a la Universitat.
· Estratègia i guió del text del vídeo corporatiu que es presentarà en la Solemne Obertura del Curs 2007/08 .

En altre ordre de coses, l'Oficina de Comunicació està preparant les XVIII Jornades AUGAC 2007 que reuniran en la Universitat d'Alacant a un centenar d'experts en comunicació institucional que treballen en els Gabinets de Comunicació de les Universitats Espanyoles i Centres d'Investigació. El congrés tindrà lloc del 25 al 27 d'octubre.- Consells de Govern

Després de cada Consell de Govern, tant ordinari com extraordinari, l'Oficina de Comunicació ha realitzat rodes de premsa, el portaveu de la qual ha estat el Vicerector de Relacions Institucionals. Així mateix s'envien sempre als mitjans, al terme dels consells, resums de l'acordat.

 

 

 

Àrea de Publicacions institucionals

Responsable tècnic: Mario Sierra Claver

La Oficina de Comunicació ha redactat els textos (11.000 paraules) i coordinador l'edició del nou fullet general de la Universitat d'Alacant, de 56 pàgines, en castellà i valencià, plantejat com un fullet de prestigi i de presentació de la UA a persones que no són membres de la seua comunitat universitària.

L'Oficina de Comunicació manté des de la seua creació el 2004 la guia d'experts de la Universitat d'Alacant. Aquesta guia, feta en col·laboració amb el Servei d'Informàtica, té la finalitatde servir d'orientació als mitjans informatius en la seua recerca d'experts sobre temes científics per a elaborar les seues informacions o fonamentar les seues opinions. La inclusió en aquesta és voluntària. Participen en aquesta guia 250 professors i investigadors de la UA. La cerca d'experts pot fer-se per noms o per especialitats, de les quals s'enumeren unes 800.

- Publicacions

Així mateix, l'Oficina de Comunicació ha donat suport i assessoria a diversos departaments i unitats, tant per a la incorporació paulatina de la identitat visual corporativa com en la realització de fullets divulgatius o campanyes d'imatge, així com en campanyes publicitàries i relacions amb els mitjans de comunicació.

 

 

 

Àrea de Comunicació publicitària

Responsable tècnic: Eleuterio Gandía

L'àrea de Comunicació Publicitària ofereix a la comunitat universitària, de forma gratuïta, els següents serveis:

- Assessorament publicitari sobre contingut dels missatges, mitjans i suports aconsellables en funció de l'audiència i públic objectiu a què volen dirigir-se com també sobre formats i requisits d'imatge derivats de la identitat visual corporativa de la UA.
- Acords amb els mitjans sobre descomptes especials.
- Elaboració de propostes i pressupostos per a campanyes concretes.
- Elaboració de missatges i gestió del disseny gràfic.
- Gestió de reserva d'espais, tramitació d'ordres publicitàries i remissió d'anuncis per a la seua publicació o emissió.
- Seguiment de la publicació o emissió amb arxiu d'originals per a la seua consulta.
- Comprovació i control de facturació.
- Elaboració d'estudis publicitaris d'altres universitats.
- Elaboració d'informes sobre campanyes.
- Manteniment d'arxiu i bases de dades d'insercions publicitàries.

· Clients interns

Els clients de la UA atesos durant el curs acadèmic 2006-2007 han estat:

- Vicerectorat d'Investigació Desenvolupament i Innovació.

- Vicerectorat d'Extensió Universitària:

  · Secretariat de Cultura
  · Coordinació d'Activitats Culturals i d'Extensió Universitària

- Vicerectorat d'Alumnat:

· Secretariat de Pràctiques
· Secretariat d'Accés

- Vicerectorat de Tecnologia i Innovació Educativa
- Facultat de Dret
- Institut de l'Aigua
- Institut d'Economia Internacional
- Centre d'Estudis de Doctorat i Postgrau (CEDIP)
- Centre d'Enllaç del Mediterrani Espanyol (CENEMES)
- Societat de Relacions Internacionals
- Centre d'Estudis Orientals
- Escola de Negocis
- Seu Ciutat d'Alacant
- Universitat d'Estiu Rafael Altamira

· Activitat publicitària gestionada i contractada des de l'1 de setembre de 2006 fins al 31 de juliol de 2007.

Anuncis contractats mensualment en el mitjà premsa:

Mes Nre. d'anuncis
Setembre 2006
30
Octubre 2006
13
Novembre 2006
22
Desembre 2006
17
Gener 2007
13
Febrer 2007
27
Març 2007
44
Abril 2007
7
Maig 2007
11
Juny 2007
21
Juliol 2007
6
Total Anuncis
211


Gràfic del Nombre d'anuncis contractats mensualment en premsa escrita

 

· Presència publicitària de la Universitat d'Alacant en el mitjà premsa:

Mes Dies de presència
Setembre 2006
14
Octubre 2006
9
Novembre 2006
13
Desembre 2006
10
Gener 2007
7
Febrer 2007
14
Març 2007
16
Abril 2007
6
Maig 2007
9
Juny 2007
11
Juliol 2007
4
Total dies presència
103


Gràfic dels Dies de presència publicitària de la UA en premsa escrita

 

· Anuncis en el mitjà radio

Mes Nre. anuncis
Setembre 2006
12
Octubre 2006
18
Febrer 2007
21
Juny 2007
18
Juliol 2007
18
Total
87


Gràfic del Nombre d'anuncis contractats mensualment en radio

 

 

 

Àrea de Comunicació interna

Responsable tècnic: Rodolfo Martínez Gras

Competències:

- BOUA – Butlletí Oficial de la Universitat d'Alacant
http://www.boua.ua.es/default.asp?idioma=va

Portal del Butlletí Oficial de la Universitat d'Alacant

 

El Butlletí Oficial de la Universitat d'Alacant arreplega les disposicions dels òrgans de govern d'aquesta institució. Sota les sigles BOUA, el seu caràcter informàtic permet a la comunitat universitària un ràpid accés al seu contingut i els avantatges de les seues eines de recerca. Ha estat desenvolupat per l'àrea de comunicació interna de l'Oficina de Comunicació i el Servei d'Informàtica sota l'adreça i supervisió de la Secretaria General i el Vicerectorat d'Estructura i Desenvolupament Institucional.

Dades estadístiques des del 1 de setembre de 2006 al 31 d'agost de 2007:

· 98 nombres publicats.
· Publicats un total de 292 acords, convocatòries, resolucions o anuncis.
· Rebudes 58.641 consultes directes.
· Les subscripcions al BOUA ascendeixen a 354.- Comunicació electrònica

La constant implantació i desenvolupament de les noves tecnologies en la Universitat d'Alacant ha provocat un augment en la demanda d'informació i comunicació digital. Gràcies a una planificada implantació d'infraestructures, espais web i formació al personal s'ha aconseguit desenvolupar un servei de comunicació electrònica que fomenta la participació del personal. La descentralització del servei permet que qualsevol membre de la comunitat universitària puga informar o comunicar sobre qüestions que siguen susceptibles de ser transmeses a la resta de la comunitat universitària.

Dades estadístiques:

· Actualment, el servei de comunicació electrònica emet els seus missatges a 36 públics diferents pertanyents a la Comunitat Universitària.
· Destaca que des de setembre de 2006 fins al 21 d'agost de 2007 s'han realitzat 592 accions comunicatives en les quals s'han utilitzat els següents suports:

  - Apartat d'Última Hora del web de la UA.
  - Llistes de Distribució de l'Administrador de Correu.
  - Pàgina de Novetats del web de la UA.
  - Tauler d'anuncis del web de la UA.
  - Publicacions electròniques de la UA.
  - Altres mitjans de difusió electrònica.

La selecció dels canals es realitza atenent a criteris de pertinència del missatge i del públic objectiu al que es dirigisca.

· Informació sobre el procés de publicació de comunicats interns:
http://www.ua.es/va/informacion/ofiteccom/comelec3.html

· Esquema del procés:
http://www.ua.es/es/informacion/ofiteccom/esquema.html- Comunicació exterior en marquesines del Campus
http://www.ua.es/va/informacion/ofiteccom/ci/marquesinas.html

Planificació i gestió de la difusió publicitària en marquesines del Campus.

Des del mes de setembre de 2006 fins a agost de 2007 s'han realitzat les següents campanyes:

· Cursos d'Estiu 2007 de la Universitat d'Alacant

Cartell dels Cursos d'estiu 2007 de la UA

· Difusió oferta formativa CEDIP

Cartell de l'Oferta formativa del CEDIP

· III Curs de Ciència i Societat

Cartell del III Curs de Ciència i Societat

· Eleccions Claustre 2007

Cartell de les Eleccions a Claustre 2007

· Campanya UNIBUS

Cartell de la Campanya UNIBUS

· Programació d'activitats culturals en el Paranimf de la Universitat d'Alacant

Cartell de la Programació d'activitats culturals en el Paranimf de la Universitat d'Alacant

· Programació d'activitats culturals en el Paranimf de la Universitat d'Alacant

Cartell de la Programació d'activitats culturals en el Paranimf de la Universitat d'Alacant

· Campanya institucional: Posa'm les piles. Curs 2006-2007

Cartell de la Campanya institucional: Posa'm les piles. Curs 2006-2007

· Setmana de benvinguda a la Universitat

Cartell de la Setmana de benvinguda a la Universitat

· 10è Aniversari del web de la UA

Cartell del 10è Aniversari del web de la UA

 

- La Finestreta de Suggeriments
http://www.ua.es/ventanilla/valenciano/

L'àrea de comunicació interna planifica, dissenya i gestiona el servei de comunicació ascendent de recollida de suggeriments, queixes i reclamacions denominat "La Finestreta de Suggeriments". Aquesta bústia digital s'ha consolidat com un instrument de comunicació interna en la Universitat d'Alacant des que es creara l'any 1998 . Dades estadístiques: des de setembre de 2006 fins al 31 d'agost de 2007 s'han gestionat 522 consultes rebudes en la bústia de La Finestreta de Suggeriments.- Publiaules

Des del mes de juny de 2007 s'està desenvolupant aquest nou canal de comunicació interna dirigit a l'alumnat. Per iniciativa del Servei d'Informàtica (Jesús Fernández i Enrique Ruiz) es planteja la possibilitat d'explotar comunicativament els temps d'espera produïts en l'encesa dels ordinadors de les sales d'informàtica i sales de lliure accés de la UA. Després d'una anàlisi prèvia de pertinència i viabilitat, es posa en marxa un període de prova d'aquesta nova eina. D'aquesta manera, el Servei d'Informàtica s'encarrega el manteniment informàtic d'aquest nou canal de comunicació interna i l'àrea de comunicació interna (Rodolfo Martínez) de l'Oficina de Comunicació s'ocupa de l'estratègia, planificació i gestió d'aquest nou servei.

Breu descripció:
Aquest canal de comunicació interna consisteix en un intersticial estàtic situat en el sector d'engegada de les CPU localitzades en les aules d'informàtica i en les sales de lliure accés del campus de la Universitat d'Alacant.

Funcionament:
durant el procés d'inici de l'ordinador, l'usuari visualitza el missatge exposat al llarg d'un minut aproximadament. L'exposició del missatge acaba automàticament una vegada que l'ordinador n'ha carregat la configuració.

Resultats:
L'eina permet que es produïsquen una mitjana de 10.000 impactes diaris, amb una durada mitja de 50 segons cada impacte, entre l'alumnat que accedeix tant a les aules d'informàtica com a les sales d'ordinadors de lliure accés.

Campanyes de comunicació desenvolupades en el període de proves:

· Difusió Cursos d'Estiu 2007
· Difusió de la Convocatòria 2007 del programa Aitana (Leonardo da Vinci – Erasmus) de pràctiques en empreses i institucions europees.
· Difusió de la secció “Alumnat” del web corporatiu.
· Difusió dels serveis dirigits als estudiants internacionals.- Web de l'Oficina de Comunicació
http://www.ua.es/va/informacion/ofiteccom/oficomu.html

Disseny, gestió i manteniment del web de l'Oficina de Comunicació.

Pàgina web de l'Oficina de Comunicació- Participació en la Comissió del Web Corporatiu de la UA
http://www.ua.es/va/internet/comite/index.html

Participació en la Comissió del Web Corporatiu de la UA. Això implica la participació activa en les reunions quinzenals de la comissió així com l'execució i resolució de determinades qüestions relacionades amb les polítiques estratègiques del web de la UA.