Saltar apartados

BASES CONCURS PHOTOALACANT SOLIDARI

 

PUBLICACIÓ EN EL BOUA: 30/07/2018

 

BASES

El Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües de la Universitat d’Alacant convoca el concurs fotogràfic titulat “Photo Alacant Solidari”.

La finalitat del concurs és la realització d’una exposició temporal de les fotos seleccionades.

 

1. TEMÀTICA

Les fotografies o composicions fotogràfiques presentades al concurs tindran com a temàtica la solidaritat a la ciutat d’Alacant. Les fotografies han de prendre com a referència la ciutat d’Alacant per a la seua identificació.

S’haurà de justificar degudament l’autorització de les persones que apareixen en la imatge, sempre que siguen reconegudes. En cas de ser seleccionada la fotografia es requeriran a l’autor o autors els permisos corresponents abans de la impressió de les imatges.

 

2. PARTICIPANTS

Podran participar-hi totes les persones més grans de divuit anys de qualsevol nacionalitat i país de residència.

 

3. TÈCNICA/REQUISITS

Cada concursant presentarà una fotografia. Hauran de ser originals i inèdites, i no haver sigut presentades o premiades en altres concursos o exposicions. L’autor o autora serà responsable que això siga així. El jurat desestimarà qualsevol obra composta per elements que no siguen originals i que puguen ser copiats de qualsevol base de dades gràfica. La tècnica serà lliure, i caldrà tenir en compte que les fotografies es reproduiran posteriorment en diferents suports i materials. La grandària de la fotografia serà entre 1 i 5 megapíxels en jpg. La fotografia es presentarà en color o en blanc i negre, i inclourà la llegenda “Photo Alacant Solidari”.

 

4. FORMA DE PRESENTACIÓ

La presentació de les obres es farà de forma electrònica a través del formulari habilitat en la pàgina web de la Seu Universitària Ciutat d’Alacant:

https://s.ua.es/ZY42

Se sol·licitaran les dades següents: nom i cognoms de l’autora o autor, número del NIF o NIE, telèfon, correu electrònic, pseudònim, títol o lema de l’obra, explicació de l’obra i arxiu amb l’obra adjunta. Les dades personals restaran ocultes i no es coneixeran fins a la resolució del jurat.

L’arxiu presentat ha de tenir un mínim de 1Mb i no podrà excedir els 5 Mb. El nom del fitxer no ha de contenir cap dada personal que permeta identificar els participants.

En el nom del fitxer ha de constar el pseudònim triat, foto i bn o c (depenent si  l’obra és en blanc i negre o en color). Tot això separat per guions baixos de manera que quede estructurat de la manera següent:

Ej.: Pseudònim_ foto _c (exemple per a la presentació de l’obra en color)

Les dades dels participants seran recollides únicament per al registre de les obres presentades i a l’efecte de comunicació amb ells. Les dades de caràcter personal que es recullen formaran part del fitxer de la Universitat d’Alacant.

El responsable del fitxer és el gerent de la Universitat d’Alacant.

Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les dades es podran exercir davant de la Gerència de la Universitat, mitjançant sol·licitud amb fotocòpia de document d’identitat, presentada en el Registre General de la Universitat d’Alacant, o a través dels mitjans que estableix l’art. 16 de la Llei  39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

5. TERMINI DE LLIURAMENT

El termini per a presentar els treballs comença l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOUA i acaba a les 00,.00h del 22 de febrer de 2019.

 

6. JURAT

El jurat estarà format per:

El vicerector de Cultura, Esport i Llengües o persona en qui delegue.

El director de la Seu Universitària Ciutat d’Alacant.

La coordinadora de Música i Exposicions en la Seu Universitària Ciutat d’Alacant.

Un tècnic del MUA.

Tres membres designats per l’Associació Escriptors de Llums.

 

7. PREMIS

El resultat del concurs es farà públic el mes de maig a través de la pàgina web: https://s.ua.es/ZY42

Es concedirà com a premi als autors o autores de les tres millors fotografies una reproducció de cadascuna de les fotos.

Les vint fotografies finalistes seleccionades pel jurat formaran part d’una mostra temporal en una de les dues sales d’exposicions de què disposa la Seu Universitària Ciutat d’Alacant.

La impressió i emmarcat de les fotos serà a càrrec de la Seu Universitària Ciutat d’Alacant.

El jurat podrà declarar desert el concurs.

 

8. LLIURAMENT DE PREMIS

El lliurament de premis es farà en un acte públic a la Seu Universitària Ciutat d’Alacant que s’anunciarà amb l’antelació suficient. A les vint persones seleccionades per a l’exposició permanent se’ls entregarà un diploma de la Universitat d’Alacant per la seua participació.

El premi el concedeix la Seu Universitària Ciutat d’Alacant, amb càrrec al capítol 2 de despesa.

 

9. DRETS DE REPRODUCCIÓ/PROPIETAT

Els autors o autores de les vint fotografies finalistes cediran els drets de reproducció de les obres a la Universitat d’Alacant.

La Universitat d’Alacant es reserva el dret d’adaptar les fotografies a fi d’optimitzar-les per a la posterior impressió.

 

10. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en aquest concurs suposa l’acceptació de les bases, que podran ser interpretades pel jurat i el vicerectorat convocant en els aspectes no previstos inicialment, així com la cessió a la Universitat d’Alacant de tots els drets de propietat intel·lectual que els corresponguen sobre les fotografies presentades, que es requerisquen per a realitzar amb les obres tots els usos previstos en les bases.

Contra la resolució del concurs, que posa fi a la via administrativa, d’acord amb el que disposa l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE del 2), es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant dels jutjats d’aquest ordre jurisdiccional, a Alacant, o, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant del mateix òrgan que va dictar l’acte objecte de recurs, en el termini de dos mesos, o un mes, respectivament, comptadors des de l’endemà de la publicació de la resolució.

 

Alacant, 25 de juliol de 2018

 

El vicerector de Cultura, Esport i Llengües

Carles Cortés Orts.

 

Seu Universitària Ciutat d'Alacant


Universitat d'Alacant
Av. Doctor Ramón y Cajal, 4
C/ San Fernando,40
03001 Alacant (Spain)

Tel: (+34) 965 14 53 33 / 965 14 59 52

Fax: (+34) 965 14 59 58

Twitter: https://twitter.com/SedeAlicante_UA

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Sede-Ciudad-de-Alicante-Universidad-de-Alicante/127978287284043

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464