Saltar apartados

CONCURS DE LOGOTIP DE LA SEU UNIVERSITÀRIA D'ELDA

CONCURS D’IDEES PER A LA CREACIÓ DEL LOGOTIP DE LA SEU UNIVERSITÀRIA D’ELDA.

Amb motiu del reconeixement d’Elda com a seu de la Universitat d’Alacant, es convoca un concurs per al disseny del logotip que d’ara endavant identificarà i distingirà la nova Seu Universitària d’Elda. El nou logotip acompanyarà la difusió de tots els actes que d’ara endavant faça la Seu Universitària d’Elda .

L’objectiu és que artistes, dissenyadors, dissenyadores, ciutadans i ciutadanes hi participen, i així obrir a la societat, en particular a la d’Elda, les activitats de la Seu.

Bases del concurs:

Participants

1. La participació serà lliure. Hi podrà concórrer qualsevol persona major de 18 anys de qualsevol nacionalitat i país de residència que així ho desitge.

Condicions tècniques

2. Els dissenys hauran de ser originals i inèdits, i l’autor o l’autora serà responsable que siga així, i de concepció i tècnica lliure sempre que siga possible la reproducció per quadricromia d’aquests. El disseny a color haurà d’anar acompanyat d’una versió monocroma que en possibilite la reproducció a una tinta.

3. En el treball, haurà de figurar obligatòriament el text “Seu Universitària d’Elda”, que estarà acompanyat del logotip al·lusiu. Es valorarà positivament la inclusió en el disseny de referències a la identitat local i/o al patrimoni municipal.

4. Es presentaran sobre material rígid amb dues grandàries diferents d’impressió: una representació en format A4 i una altra en una grandària reduïda de 2,5 cm. d’amplària. No portaran cristall protector ni marc. S’haurà d’enviar, a més, el corresponent suport digital, en què s’inclourà el logotip en format vectorial. La tipografia del logotip haurà d’enviar-se traçada.

5. Cada concursant podrà presentar tots els dissenys que vulga, sempre que reunisquen els requisits establits en aquestes bases.

Drets de reproducció / propietat

6. La propietat del logotip premiat serà cedida a la Universitat d’Alacant, la qual es reserva tots els drets de propietat i ús de les propostes premiades.

7. Entre aquests, la Universitat d’Alacant, es reserva el dret de reproducció mitjançant els formats i a través dels mitjans que considere oportuns, el dret de retocar el logotip guanyador amb la finalitat d’optimitzar-lo per a la impressió posterior d’aquest, el dret d’adaptar el logotip quan les característiques del material o l’objecte sobre el qual es reproduirà no permeten fer-ho d’una manera completa, o també el dret de fer ús per separat dels elements del logotip.

Premi

8. La Seu Universitària d’Elda concedirà un únic premi de 450,00 euros, que es consignarà en el Capítol 4 de crèdits del pressupost del Secretariat de Seus Universitàries. L’execució d’aquesta dotació està supeditada a la disponibilitat de liquiditat de la UA. S’atorgarà així mateix un diploma acreditatiu del premi.

Es farà la retenció fiscal que marque la legislació vigent a la quantia del premi.

Presentació de treballs

9. Els treballs es podran lliurar, personalment o per correu postal certificat, a l’oficina central de Registre de la Universitat d’Alacant. (Edifici de Rectorat, ap. de correus 99, 03080, Alacant). Quan s’envie per correu postal certificat, la instància haurà de portar el segell de l’oficina de correus amb la data d’enviament.

També es podran lliurar personalment a la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Elda (Pl. de la Constitució, 1) de dilluns a divendres en horari de 10 a 14 hores.

Es presentaran en sobre tancat únicament identificat amb un lema (9.1), i estaran acompanyats d’una instància (9.2).

9.1 A l’interior del sobre, hi trobarem:

- treball a concurs (versió impresa i digital). El revers de l’obra estarà identificat amb el lema.

- sobre tancat identificat únicament amb el lema. A l’interior d’aquest, caldrà adjuntar una fotocòpia del DNI o passaport.

9.2, Estaran acompanyats d’una instància adreçada al Secretariat de Seus Universitàries. Aquesta instància ha d’incloure les dades següents de l’autora o autor1 : nom i cognoms, adreça postal, telèfon de contacte, adreça electrònica, data i signatura.

10. El termini de presentació de treballs comença l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOUA i finalitza el 15 de març de 2016

Resolució

11. El jurat estarà format per les persones que designen conjuntament el Vicerectorat de Cultura, Esports i Política Lingüística, i l’Ajuntament d’Elda .

12. La composició del jurat i la decisió del premi, que serà inapel·lable, es publicaran en aquesta pàgina web i es farà públic durant el mes de març.

El jurat podrà declarar desert el premi.

13. Els participants es comprometen a aportar tota la documentació els siga requerida perquè la Universitat d’Alacant puga efectuar el pagament en cas de resultar guanyadors.

14. La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació d’aquestes bases, que podran ser interpretades pel jurat i el Vicerectorat convocant en aquells aspectes no previstos inicialment.

15. Les persones que vulguen retirar les seues obres quan acabe el concurs, s’hauran de dirigir al Secretariat de Seus Universitàries (Edifici Germà Bernàcer) a partir del 2 de maig del 2016, i presentar el DNI o el passaport.

 

 

1Les dades dels participants seran demanades únicament per al registre de les obres presentades i a l’efecte de comunicació amb aquests.

 

Seu Universitària d'Elda


Avinguda Chapí, 36
03600 Elda (Alacant)

Tel: (+34) 96 590 9323

Fax: (+34) 96 590 3839

Facebook: https://www.facebook.com/EldaUA/

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464