Saltar apartados

CONCURS DE LOGOTIP DE LA SEU UNIVERSITÀRIA DE PETRER

CONCURS D'IDEES PER A LA CREACIÓ DEL LOGOTIP DE LA SEU UNIVERSITÀRIA DE PETRER

Amb motiu del reconeixement de Petrer com a seu de la Universitat d'Alacant, es convoca un concurs per al disseny del logotip que d'ara endavant identificarà i distingirà la nova Seu Universitària de Petrer. El nou logotip acompanyarà la difusió de tots els actes que d'ara endavant duga a terme la Seu Universitària de Petrer.

Bases del concurs:

Participants

1. La participació serà lliure; hi podrà concórrer qualsevol persona física que així ho desitge.

Condicions tècniques

2. Els dissenys hauran de ser originals i inèdits (l'autor o autora serà responsable que així siga), i de concepció i tècnica lliure, sempre que siga possible la seua reproducció per quadricromia. El disseny en color haurà d'anar acompanyat d'una versió monocroma que en possibilite la reproducció a una tinta.

3. En el disseny del logotip s'haurà d'incloure el nom en valencià de la seu.

4. Es presentaran sobre material rígid amb dues grandàries diferents d'impressió: una representació en format A4 i una altra en una grandària reduïda de 2,5 cm d'ample. No portaran vidre protector ni marc. A més, s'haurà d'enviar el corresponent suport digital, en el qual s'incloga el logotip en format vectorial. La tipografia del logotip s’haurà d'enviar traçada.

5. Cada concursant podrà presentar tants dissenys com desitge, sempre que reunisquen els requisits establits en aquestes bases.

Drets de reproducció / propietat

6. La propietat del logotip premiat se cedirà a la Universitat d'Alacant, la qual es reserva tots els drets de propietat i ús de les propostes premiades.

7. Entre aquests drets, la Universitat d'Alacant es reserva el dret de reproducció mitjançant els formats i a través dels mitjans que considere oportuns, el dret de retocar el logotip guanyador per tal d'optimitzar-lo per a la posterior impressió, el d'adaptar el logotip quan les característiques del material o l'objecte sobre el qual es reproduirà no permeten fer-ho de manera completa, o també fer ús per separat dels elements del logotip.

Premi

8. La Seu Universitària de Petrer concedirà un únic premi de 450,00 euros, que es consignarà en el capítol 4 de crèdits del pressupost del Secretariat de Seus Universitàries. L'execució d'aquesta dotació està supeditada a la disponibilitat de liquiditat de la UA.

A la quantia del premi se li practicarà la retenció fiscal que marque la legislació vigent.

Presentació de treballs

9. Els treballs es podran lliurar, personalment o per correu postal certificat, en l'Oficina Central de Registre de la Universitat d'Alacant. (edifici del Rectorat, apt. de correus 99, 03080, Alacant). Quan s'envie per correu postal certificat, la instància haurà de portar el segell de l'oficina de correus amb la data d'enviament.

També es podran lliurar personalment a la Seu Universitària de Petrer (de dilluns a divendres de 10 a 14 hores).

Es presentaran en sobre tancat únicament identificat amb un lema (9.1), i aniran acompanyats d'una instància (9.2).

9.1. A l'interior del sobre tindrem:

– Treball a concurs (versió impresa i digital). El revers de l'obra anirà identificat amb el lema.

– Sobre tancat identificat únicament amb el lema. A l'interior s'adjuntarà una fotocòpia del DNI o passaport.

9.2. Aniran acompanyats d'una instància adreçada al Secretariat de Seus Universitàries. Aquesta instància ha d'incloure les dades següents: nom i cognoms, adreça postal, telèfon de contacte, adreça electrònica, signatura i data.

10. El termini de presentació de treballs comença l'endemà de publicar-se aquesta convocatòria en el BOUA i s’acaba el 7 de març de 2016.

Resolució

11. El jurat estarà format per les persones que designen conjuntament el Vicerectorat de Cultura, Esports i Política Lingüística, i l’Ajuntament de Petrer.

12. La composició del jurat i la decisió del premi, que serà inapel·lable, es publicaran a aquesta pàgina web.

El jurat podrà declarar desert el premi.

13. Els participants es comprometen a aportar tota la documentació que els siga requerida perquè la Universitat d'Alacant puga fer el pagament en cas de resultar guanyadors.

14. La participació en aquesta convocatòria comporta l'acceptació d'aquestes bases, que podran ser interpretades pel jurat i el vicerectorat convocant en el aspectes no previstos inicialment.

15. Les persones que vulguen retirar les seues obres quan acabe el concurs s'hauran de dirigir al Secretariat de Seus Universitàries a partir del 2 de maig de 2016, i presentar el DNI o passaport.

 

 

Seu Universitària de Petrer


Espai Blanc
C/ Luis Chorro, 7
03610 Petrer (Alacant)

Tel: (+34) 96 698 9400 ext. 350 / 96 590 9323

Facebook: https://www.facebook.com/PetrerUA/

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464