Saltar apartados

Concurs de logotip

CONCURS D'IDEES PER Al LOGOTIP DEL V ANIVERSARI DEL RECONEIXEMENT DE VILLENA COM A SEU UNIVERSITÀRIA INTEGRAT EN EL LOGOTIP ACTUAL DE LA SEU UNIVERSITÀRIA DE VILLENA

 

Amb motiu de la commemoració del V Aniversari del reconeixement de Villena com a seu de la Universitat d'Alacant, es convoca un concurs per al disseny d'un logotip al·lusiu a tal efemèride, a addicionar a l'actual de la Seu Universitària de Villena. Aquest concurs està relacionat amb la difusió de tots els actes que duga a terme la Seu Universitària de Villena durant el curs acadèmic 2010-2011.

Bases del concurs:

Participants.

1. La participació serà lliure, podent concórrer qualsevol persona que així ho desitge.

Condicions tècniques.

2. Els dissenys han de ser originals i inèdits, sent responsable l'autor que així siga, i de concepció i tècnica lliure sempre que siga possible la seua reproducció per cuatricomía.

3. Els treballs hauran de presentar-se sobre material rígid amb dues grandàries diferents d'impressió: una representació en format A4 i una altra en una grandària reduïda de 2,5 cm. d'ample.

El disseny en color haurà d'anar acompanyat d'una versió monocroma que possibilite la seua reproducció a una tinta.

Els autors que opten per realitzar les seues obres mitjançant sistema informàtics hauran d'aportar, a més, el corresponent suport magnètic amb tots els fitxers necessaris per a l'obtenció de fotolitos, i incloure les fonts traçades.

4. Cada autor o autora podrà presentar quants dissenys desitge, sempre que reunisquen els requisits establits en les presents bases.

5. En el treball haurà de fer-se al·lusió al V aniversari de la forma i manera que l'autor estime convenient i en quantes adaptacions considere oportunes (horitzontal, vertical…), quedant integrat en el logotip de la seu Universitària de Villena

La Universitat d'Alacant podrà sol·licitar a l'autor la modificació que considere pertinent del logotip que resulte guanyador

La Universitat d'Alacant es reserva el dret d'adaptar el logotip quan les característiques del material o l'objecte sobre el qual es va a reproduir no permeten fer-ho de manera completa. Com també de fer ús per separat dels elements del logotip.

Premi.

6. La Seu Universitària de Villena concedirà un únic premi de 299,99 euros. Aquest premi està exempt d'impostos, segons la Llei i el Reglament de l'impost sobre la renda de les persones físiques.

7. La Universitat d'Alacant es reserva tots els drets de propietat i ús de les propostes premiades.

Presentació de treballs.

8. Els treballs s'han de presentar en l'Oficina Central del Registre de la Universitat d'Alacant (edifici de Rectorat) o s'han enviar per correu postal (apartat de correus 99, 03080 Alacant) de la manera següent:

8.1. Amb un escrit en què l'autor o autora sol·licita presentar-se al Concurs d'Idees per al logotip del V Aniversari del reconeixement de Villena com a Seu Universitària integrat en el logotip actual de la Seu, dirigit al Centre Coordinador de Seus Universitàries, i que incloga les dades següents: nom i cognoms, adreça postal, telèfon de contacte i adreça electrònica.

8.2 Amb un sobre tancat, en l'exterior del com ha de figurar el títol de l'obra. A l'interior del sobre cal introduir:

a) El disseny presentat, segons el qual disposa la base 3.

b) Un altre sobre tancat, en l'exterior del com ha de figurar igualment el títol de l'obra, que ha d'incloure: la fitxa d'alta de tercers de la Universitat emplenada i una fotocòpia del DNI.

9. El termini de presentació de treballs comença l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el BOUA i finalitza el 30 de setembre. Ampliació del termini fins al 15 d'octubre.

10. Les persones que vulguen retirar les seues obres quan acabe el concurs, s'han de dirigir al Centre Coordinador de Seus Universitàries a partir de l'1 d'octubre, presentant el DNI. o el passaport.

11. El Jurado estarà format per les persones que designen conjuntament el Vicerectorat d'Extensió Universitària i el M.I. Ajuntament de Villena.

12. La fallada, així com la composició del Jurado es publicaran en la pàgina Web de la Seu Universitària de Villena:

http://web.ua.es/es/seus/villena/

El Jurado pot declarar desert el premi.

13. La participació en aquesta convocatòria comporta l'acceptació d'aquestes bases, que podran ser interpretades pel Jurado i el Vicerectorat convocant en aquells aspectes no prevists inicialment.

Seu Universitària de Villena


C/ La Tercia, 12
03400 Villena (Alacant)

Tel: (+34) 600 94 86 99 / 96 590 9323

Facebook: https://www.facebook.com/villenaUA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464