Saltar apartados
 • UA
 • SPCL
 • Convocatòria per a la col·laboració en els pr.. Lingüístic durant el curs acadèmic 2016/2017

Convocatòria per a la col·laboració en els programes de Voluntariat Cultural i Lingüístic durant el curs acadèmic 2016/2017

Informació de la convocatòria

Convocatòria de la Universitat d’Alacant d’ajudes per a la col·laboració en els programes de Voluntariat Cultural i Lingüístic del Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües de la Universitat d’Alacant durant el curs acadèmic 2016/2017

Text de la convocatòria

Convocatòria de la Universitat d'Alacant d'ajudes per a la col·laboració en els programes de Voluntariat Cultural i Lingüístic del Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües de la Universitat d'Alacant durant el curs acadèmic 2016/2017

 

REFERÈNCIA: BVCL 01/17

 

BASES

 

Objectiu. Es tracta d'un complement no reglat per a ajudar en les tasques i els objectius del Programa de Voluntariat Cultural i Lingüístic del Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües, exercint tasques com ara:

 

-Promoció d'activitats culturals i lingüístiques de la UA, en el campus i fora d'aquest (jornades, fires, rutes, espectacles, tallers, cursos, difusió en xarxa, documentació gràfica, entrevistes, ressenyes, etc.).

 

-Suport al Servei de Llengües en el Programa de visites a centres de secundària i en la promoció i execució de les seues activitats.

 

-Suport al Servei de Llengües, al Servei de Cultura i al Secretariat de Promoció Cultural i Lingüística en les activitats que organitzen.

 

-Suport a la formació del Voluntariat Cultural i Lingüístic en cursos, tallers i activitats que organitze o en què participe la UA.

 

Requisits del personal aspirant. Ser estudiant de la Universitat d'Alacant i estar matriculat o matriculada en qualsevol titulació oficial, estudis propis de postgrau o d'especialització. Per a les activitats que així ho demanen, acreditar coneixements de valencià, anglès o d'altres llengües (o ser-ne estudiant).

 

L'adjudicació definitiva de les ajudes estarà condicionada a assistir a la formació necessària per a l'activitat o a rebre-la (si no s'ha rebut ja amb anterioritat).

 

Jornada. Segons les necessitats de l'activitat en què es participe.

 

Dotació. Per a activitats fora del campus, que requerisquen una compensació econòmica, hi haurà una quantitat fixa de 30 € més la suficient per a cobrir les despeses de desplaçament, sempre que siga fora del lloc de residència de la persona voluntària: per exemple, les sessions del Programa de visites de secundària fora de l'Alacantí rebran la quantitat fixa de 30 € i, segons la distància, fins a 25 km de trajecte, 10 €; entre 25 km i 75 km, 20 €; i més de 75 km, 30 €. Per a altres activitats fora d'aquest àmbit i a l'estranger, s'estudiarà fins a una ajuda de 200 € per al desplaçament.

 

Durada de les ajudes. El curs acadèmic 2016-17 i, si escau, fins que es resolga una nova convocatòria.

 

Sistema de selecció. Les persones que vulguen optar a aquestes ajudes han d'estar inscrites en el Programa de Voluntariat Cultural i Lingüístic de la Universitat d'Alacant en el curs 2016-17: https://web.ua.es/va/spcl/voluntariat/.

 

La Comissió de Valoració, encarregada de resoldre les ajudes, estarà formada pel vicerector de Cultura, Esport i Llengües, o persona en qui delegue, un o una representant del Programa de Voluntariat Cultural i Lingüístic, un o una representant del Secretariat de Promoció Cultural i Lingüística i un o una representant de l'activitat programada (en el cas de les visites de secundària, del Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant).

 

Per a l'adjudicació de les ajudes i les posteriors crides a la borsa de Voluntariat Cultural i Lingüístic per a cada activitat proposada, la Comissió tindrà en compte, a més de la disponibilitat i la idoneïtat per a cada acció, els aspectes següents:

 1. Els mèrits aportats pel personal aspirant d'acord amb el barem que figura en l'annex I.

 2. Les persones incloses en la llista provisional d'aspirants admesos o admeses hauran d'assistir obligatòriament a una sessió de formació per a l'activitat corresponent (en el cas que no hi hagen assistit ja en altres convocatòries), a la qual seran convocades en cada cas.

 3. També hi podrà haver una entrevista opcional amb les persones candidates, per tal de valorar les capacitats comunicatives i la idoneïtat amb cada activitat.

 

Les activitats, excepte l'assistència a cursos i jornades que ja tinguen prevista una certificació pròpia, tindran el certificat corresponent dins del Programa de Voluntariat Cultural i Lingüístic, i totes estaran cobertes per una assegurança.

 

Amb posterioritat a la inscripció, caldrà que cada persona aporte la documentació següent:

-Imprès 145 (comunicació de dades al pagador per a l'impost sobre la renda de les persones físiques).

-Fitxa d'alta de Personal.

 

La no assistència a la formació i la no presentació de la documentació indicada podrà comportar la pèrdua del dret a les ajudes.

 

Periòdicament, en la pàgina web del Voluntariat Cultural i Lingüístic (https://web.ua.es/va/spcl/voluntariat/) apareixerà la llista de persones candidates per a cada activitat.

 

Presentació de sol·licituds. Les sol·licituds d'ajudes es faran a través de la pàgina web del VCEL en què es publique la convocatòria, emplenant degudament el formulari disponible en https://web.ua.es/va/spcl/voluntariat/ i adjuntant-hi la documentació requerida. S'obri un termini de presentació permanent de sol·licituds per a aquestes ajudes, des de la data de publicació en el BOUA d'aquesta convocatòria fins al 6 de setembre de 2017.

 

Les sol·licituds hauran d'incloure, dins del formulari esmentat, la documentació següent:

 

-Fotocòpia del DNI. Les o els aspirants que no tinguen la nacionalitat espanyola hauran de presentar fotocòpia del NIE o, si no en tenen, fotocòpia del passaport o d'un altre document del seu país d'origen que n'acredite la identitat, l'estat i la nacionalitat.

-Fitxa informativa de l'expedient acadèmic obtinguda des del Campus Virtual.

-Documentació acreditativa dels mèrits enumerats en el barem (annex I).

 

Notificació a les aspirants o els aspirants. La resolució d'aquesta convocatòria es publicarà en el termini de vint dies a partir de la publicació d'aquesta; posteriorment, es publicaran resolucions addicionals, cada dos mesos, sempre que hi haja sol·licituds pendents. Les resolucions, com també la informació d'altres actes que requerisquen publicació i que es deriven d'aquesta convocatòria, es publicaran en l'adreça de la pàgina web https://web.ua.es/va/spcl/voluntariat/.

 

En aquesta mateixa adreça es troben l'annex i la resta d'informació referent a aquesta convocatòria.

 

Més informació en el Secretariat de Promoció Cultural i Lingüística, 1a planta de l'edifici Germà Bernàcer, de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h, a/e: voluntariat@ua.es, o en el tel. 600948739.

 

Marc legal i pressupostari. La dotació econòmica per a aquesta convocatòria està consignada en l'aplicació pressupostària 48000001 (centre de despesa 011640) del Secretariat de Promoció Cultural i Lingüística de la Universitat d'Alacant. La provisió de fons d'aquesta aplicació pressupostària correspondrà al Servei de Llengües, al Servei de Cultura i al Secretariat de Promoció Cultural i Lingüística depenent del tipus d'activitat de què es tracte. L'execució d'aquesta dotació està supeditada a la disponibilitat de liquiditat de la UA.

 

La subvenció assignada a cada ajuda s'ajustarà al que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, a les regulacions, els requisits i els termes establits per les normes de funcionament intern de la UA i al que estableix aquesta convocatòria.

 

Protecció de dades de caràcter personal. Les dades de caràcter personal aportades pel personal aspirant quedaran incloses en el fitxer automatitzat de personal d'aquesta Universitat, que es compromet a no fer-ne un ús diferent d'aquell per al qual han sigut sol·licitades, segons la Resolució de la Universitat d'Alacant, de 17 de desembre de 2002, que regula els fitxers automatitzats de dades de caràcter personal (DOGV de 15 de gener de 2003).

 

La Universitat d'Alacant informa, així mateix, sobre la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, d'oposició que preveu l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades; que han de ser exercits, per escrit, davant la Gerència d'aquesta Universitat.

 

Recursos. Contra la convocatòria, les bases d'aquesta i qualsevol acte administratiu que se'n derive i que esgote la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu d'Alacant que hi siga competent, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà de publicar-se, d'acord amb el que estableix l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i potestativament s'hi podrà interposar recurs de reposició en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà al de la publicació d'aquest, davant el rector, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Tot això sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

 

Contra les actuacions de la Comissió de Valoració, es podrà interposar el recurs d'alçada previst en l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de les publicacions o notificacions. El recurs podrà interposar-se davant l'òrgan que va dictar l'acte que s'impugna o davant el rector com a òrgan competent per a resoldre'l.

 

 

Alacant, 2 de març de 2017

 

El vicerector de Cultura, Esport i Llengües

Carles Cortés i Orts

 

 

 

 

 

ANNEX I (Ref.: BVCL 01/17)

 

BAREM

 

Convocatòria de la Universitat d'Alacant d'ajudes per a la col·laboració en els programes de Voluntariat Cultural i Lingüístic del Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües de la Universitat d'Alacant durant el curs acadèmic 2016/2017

 

 • Anys d'estudi en la UA (cursos superats): 1 punt per curs de grau, màster o equivalent

 • Acreditació de valencià i altres llengües:

  • C2: 2 punts

  • C1: 1,5 punts

  • B2: 1 punt

  • B1: 0,5 punts

  • A2: 0,25 punts

 • Participació en el Programa de Voluntariat Cultural i Lingüístic:

  • 5 punts per curs en el cas de la UA

  • 3 punts per curs en el cas d'altres universitats

 • Participació en el Programa de visites de secundària:

  • Més de 6 h: 3 punts

  • Entre 4 h i 6 h: 2 punts

  • Entre 1 h i 4 h: 1 punt

 • Altres mèrits: fins a 2 punts. S'hi valoraran activitats com ara la participació en activitats culturals, xarrades, jornades, etc., o com a monitor o monitora de temps lliure (a valorar per la Comissió).

 

 

 

Secretariat de Promoció Cultural i Lingüística


Secretariat de Promoció Cultural i Lingüística
Edifici Germà Bernàcer GB/1011
Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9821

Fax: (+34) 96 590 3464

Twitter: http://twitter.com/culturaenlaua

Facebook: http://facebook.com/culturaenlua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464