Convocatòria de subvencions per a l'organització d'activitats de promoció sociocultural, lingüística i esportiva per a l'any 2016

 Informació de la convocatòria

Telèfon de consultes: 96 590 9821

Text de la convocatòria

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A L'ORGANITZACIÓ D'ACTIVITATS DE PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL, LINGÜÍSTICA I ESPORTIVA PER A l'ANY 2016  
 

VICERECTORAT DE CULTURA, ESPORT I LLENGÜES


EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Vicerectorat de Cultura, Esports i Llengües (VCEL), amb l'objectiu de promoure les activitats que tinguen com a finalitat complementar la formació integral de la comunitat universitària, fa pública una convocatòria per a la concessió d'ajudes destinades a finançar l'organització d'activitats de promoció sociocultural, lingüística i esportiva, la realització de les quals estiga prevista durant l'any ­­­­­­­2016.

Aquesta convocatòria orienta les ajudes a activitats d'aquesta índole en un sentit ampli, però en cap cas se subvencionarà l'organització d'esdeveniments o jornades lligades directament o indirectament a l'activitat docent de graus o postgraus i/o de recerca. Així doncs, com a instrument capaç de generar iniciatives pròpies en cadascun dels àmbits implicats, així com d'afavorir l'acord entre institucions, públiques i privades, les ajudes tenen com a objectiu el foment d'aquest tipus d'activitats.

Aquestes ajudes es dirigeixen exclusivament a col·lectius externs a la Universitat d'Alacant que hi estiguen vinculats prèviament per conveni. D'aquesta manera, la nostra Universitat constitueix un espai per a la trobada, permanentment obert i interrelacionat amb la societat en la qual s'insereix.

Amb els objectius esmentats naix aquesta convocatòria, mitjançant la qual pretenem donar suport a totes aquelles activitats que contribuïsquen a fomentar la creació d'aquest espai de debat i creativitat, generant coneixement al nostre voltant, fent possible la connexió amb els valors de la igualtat, la sostenibilitat, la integració o la cooperació i, per descomptat, complint l'article 2 i títol III dels nostres estatuts.


I. OBJECTE I PRINCIPIS D'ADJUDICACIÓ DE LES AJUDES

L'objecte d'aquesta convocatòria per a l'any 2016 és el foment de la cultura, de l'esport, de la pluralitat lingüística i de la pluralitat social.

L'atorgament de les ajudes d'aquesta convocatòria es regeix pels principis següents:
a. Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.
b. Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l'administració atorgant.
c. Eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics.


II. PARTICIPANTS O BENEFICIARIS

Podran ser beneficiàries les persones jurídiques, de nacionalitat espanyola, o de qualsevol estat membre de la Unió Europea externes a la Universitat d'Alacant però sempre que tinguen un conveni marc previ amb la UA. Les persones jurídiques hauran d'estar legalment constituïdes en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds i hauran de tenir residència fiscal a Espanya.

Queden excloses les persones físiques, les administracions públiques, els seus organismes autònoms, les empreses públiques, les fundacions públiques i altres ens públics. Així mateix queden exclosos qualsevol dels membres de la comunitat universitària, (PDI, PAS i alumnat a través del Consell d'Estudiants i delegacions d'estudiants de Centre o d'associacions registrades com a tals en la UA).

Els beneficiaris només podran obtenir una ajuda anual.


III. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ I PRIORITAT DE LES AJUDES

1. Per a la concessió de les ajudes d'aquesta convocatòria es tindrà present l'adequació de la proposta a l’objecte de la convocatòria, l'interès de l'activitat, els participants previstos, la seua viabilitat i la relació cost-destinatari; tindran preferència les propostes que promoguen la divulgació cultural i científica, el foment de l'esport, de la pluralitat lingüística i de la pluralitat social.

2. Igualment seran prioritàries a l'efecte de la seua valoració, les propostes que promoguen activitats socioculturals, lingüístiques o esportives que suposen la formació en principis, valors, actituds i comportaments concordables amb les condicions universitària i ciutadana, especialment quant a la promoció de valors d'igualtat entre homes i dones, i de no discriminació per qüestions d'orientació sexual, entre d’altres. I les que propicien l'acostament de l'alumnat al coneixement sociocultural, lingüístic i esportiu com una cosa complementària per a la seua formació universitària i acadèmica.

3. També es valorarà positivament en l'adjudicació de les ajudes la possible col·laboració d'empreses o entitats externes a la UA en la realització de l'activitat o jornada.

4. Totes les activitats subvencionades hauran de tenir lloc al campus de la UA, en alguna de les seues seus universitàries o en espais universitaris que estiguen en municipis amb els quals la UA té conveni de col·laboració.

5. No se subvencionaran, i seran desestimades, totes les propostes d'activitats culturals que se solapen o siguen anàlogues a les ja organitzades i desenvolupades per la Universitat d'Alacant des d'altres àmbits. Igualment es desestimaran les sol·licituds per a activitats ja subvencionades íntegrament per altres mitjans.

6. La valoració de les sol·licituds, atenent els criteris anteriors, es realitzarà aplicant el barem següent:

a . Adequació de la proposta a l’objectiu de la convocatòria: 0-2 punts
b. Interès de l'activitat: 0-3 punts
c. Viabilitat de la proposta: 0-3 punts
d. Relació cost-destinatari: 0-2 punts
e. Innovació de la proposta: 0-2 punts
f. Multilingüisme de la proposta: 0-2 punts
g. Integració d'una perspectiva de gènere: 0-2 punts
h. Implicació de les activitats amb l'alumnat de la universitat: 0-2 punts
i. Col·laboració d'entitats externes a la universitat: 0-2 punts

7. La Universitat d'Alacant, d’acord amb la legislació vigent, es reserva el dret de gravar i arreplegar en qualsevol suport tècnic les conferències i xarrades, així com altres possibles esdeveniments que impliquen la realització de l'activitat sociocultural, lingüística o esportiva concedida.

8. La comissió d'adjudicació podrà requerir als sol·licitants totes les dades i acreditacions que jutge necessàries per a la valoració de les propostes.

9. Queden excloses de la present convocatòria:
• Les sol·licituds per a l'adquisició de material fungible o inventariable.
• Les activitats que tinguen com a finalitat el finançament d'actuacions musicals, teatrals, esportives, expositives, etc., que ja tinguen altres mecanismes de gestió i finançament dins de la UA.
• Les sol·licituds de publicació d'activitats docents o investigadores.
• Les activitats que es desenvolupen en l'àmbit d'un altre districte universitari o fora d'espais pertanyents a la UA.
• Les activitats la finalitat directa o indirecta de les quals siga la realització de congressos, jornades, seminaris o reunions científiques de contingut docent o de recerca, independentment que siguen tancades o obertes a la comunitat universitària.
• Les activitats que s’hagen dut a terme amb anterioritat a la data d'obertura de presentació de les sol·licituds, exceptuant-ne el que està disposat posteriorment.
• Les sol·licituds d'ajudes referides a propostes de cursos que hagen obtingut ja finançament per part del VCEL.

10. Desestimació d'ajudes
En cas de no justificació de l'ajuda concedida, la quantitat anticipada haurà de reintegrar-se.
Quedaran excloses, en tot cas, les sol·licituds d'ajuda presentades per interessats que no hagueren justificat correctament una activitat ja subvencionada d’acord amb el que hi ha previst en les altres convocatòries atorgades per aquest Vicerectorat o pels anteriors vicerectorats amb competència en la matèria.


IV.- PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ I ÒRGANS DE VALORACIÓ I ADJUDICACIÓ DE LES AJUDES

1. Procediment
El procediment de concessió d'ajudes es tramitarà en règim de concurrència competitiva i en convocatòria permanentment oberta a partir de la publicació d’aquesta. A l'efecte d'aquesta convocatòria tindrà la consideració de concurrència competitiva el procediment mitjançant el qual la concessió de les ajudes es realitza amb la comparació de les sol·licituds presentades, a fi d'establir una prelació entre aquestes d'acord amb els criteris de prioritat referits abans i adjudicar, amb el límit fixat en la convocatòria dins del crèdit disponible, aquelles que hagen obtingut major valoració en aplicació dels criteris citats anteriorment.
La proposta de concessió de les ajudes es formularà per l'òrgan instructor, format per una comissió permanent, a l'òrgan que les concedeix, que serà la comissió d'adjudicació.
Enfront de la resolució final adjudicatària caldrà presentar una reclamació en el termini de 5 dies hàbils davant la comissió permanent que elevarà una proposta de resolució a la comissió d'adjudicació.
Una vegada aprovada definitivament per la comissió d'adjudicació l'atorgament de les ajudes, es procedirà a transferir el 50% de l'import total de la subvenció. Quan es justifique la despesa en el sentit exposat en aquesta convocatòria se’n transferirà el 50% restant. L'ajuda, una vegada concedida, s’ingressarà al número de compte que se sol·licitarà prèviament a les persones adjudicatàries.

2. Òrgan de valoració
La composició de l’òrgan col·legiat amb l’objectiu a què es refereix aquesta convocatòria és la següent.

Comissió d'adjudicació:
-El vicerector de Cultura, Esport i Llengües, que actuarà com a president.
-La directora del Secretariat de Promoció Cultural i Lingüística, que actuarà com a secretària.
Vocals:
- El director del Secretariat de Promoció Esportiva o persona en qui delegue.
- La directora del Secretariat Seus Universitàries o persona en qui delegue.
- La directora del Secretariat de Responsabilitat Social o persona en qui delegue.

La comissió d'adjudicació serà l'encarregada de la tramitació del procediment de concessió de les ajudes i de la resolució de les reclamacions presentades després de l'adjudicació definitiva de les ajudes.
Igualment aquesta comissió serà competent per a exercir la funció de fiscalització del compliment correcte de les ajudes adjudicades i, si fóra necessari, de proposar les mesures de correcció previstes en aquesta convocatòria. En 2016 es reunirà dues vegades a l'any.

La comissió d’adjudicació durà a terme la concessió d'ajudes el 2016 mitjançant resolució en les dates següents:
De l’1 al 15 de juliol, per a propostes presentades fins al 30 de  juny.     
De l'1 al 15 d'octubre, per a propostes presentades des de l’1 de juliol fins al 30 de setembre.

3. Partida de despesa
La dotació pressupostària d'aquesta convocatòria tindrà una dotació anual mínima fixa, que es modificarà cada any en funció del pressupost del Vicerectorat.
La dotació per a enguany és de 30.000 euros com a màxim, que es troba en el Capítol 4 del VCEL.

4. Límits del finançament
L'ajuda concedida en aquesta convocatòria representarà un màxim del 70% del cost total del projecte. Com a mínim el 30% restant ha de finançar-se amb fons propis o amb aportacions d'altres institucions públiques o privades.
El finançament global no pot superar mai més del 100 % de la despesa de l'activitat.
Amb aquesta mesura es busca implicar les entitats externes a la UA en els projectes i millorar-ne la viabilitat i la sostenibilitat.

5. Forma de pagament
El 50% del total de l'ajuda en el moment de l'adjudicació i l'altre 50% en finalitzar l'activitat i prèvia justificació documental de les despeses realitzades.
En el cas que les despeses justificades segons l'apartat VII.5 d'aquesta convocatòria siguen inferiors a l'ajuda inicialment concedida, aquesta es limitarà a l'import efectiu i vàlidament justificat.
Per exigència de la Llei de Subvencions, amb caràcter previ a l'ingrés de qualsevol quantitat, les associacions hauran de justificar que estan al corrent de les obligacions fiscals mitjançant certificat de l'AEAT i en el cas de tenir empleats hauran de justificar igualment que estan al corrent dels pagaments a la  Seguretat Social amb un certificat.
En cas de no tenir empleats, hauran de lliurar una declaració jurada manifestant no estar subjecte a l'obligació de presentació d'aquest últim certificat.


V. FORMALITZACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
S'obri un termini de presentació permanent de sol·licituds per a aquestes ajudes, des de la data de publicació en el BOUA de la present convocatòria fins a l'1 de desembre  de 2016 inclòs.

1. Les sol·licituds d'ajudes es faran a través de la pàgina web del VCEL en què es publique la convocatòria, emplenant degudament el formulari disponible en http://web.ua.es/es/spcl/convocatorias/ayudas-promocion .
Només podran presentar sol·licituds les persones que ostenten la presidència, la secretaria o representació legal de l'associació o persona jurídica sol·licitant.

2. En el termini de cinc dies hàbils abans de la reunió de la comissió d'adjudicació es publicarà en la pàgina web del VCEL el llistat de sol·licituds presentades en el període anterior. En tot cas, les sol·licituds seran aprovades en les dates indicades de la comissió d'adjudicació.
En aquesta publicació es farà constar aquelles sol·licituds incompletes o a les quals els falte algun requisit que es puga esmenar; en aquest cas podrà completar-se la sol·licitud remetent a l’SPCL http://web.ua.es/es/spcl/convocatorias/ayudas-promocion en el termini màxim de tres dies el document o documents que faltaren en la sol·licitud inicial.
Totes les resolucions d'aquesta convocatòria es faran públiques en la pàgina web del VCEL. Aquesta pàgina serà el lloc de publicació amb caràcter general previst en l'article 59.6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. La resolució definitiva es publicarà també en el mateix lloc web.

3. Les sol·licituds hauran d'incloure, si escau, i dins del formulari citat, la documentació següent:
3.1. Annex I. Breu memòria descriptiva de l'activitat en la qual haurà de constar:
a) Desenvolupament de l'activitat.
b) Objectius.
c) Relació de les persones que participaran o col·laboraran en el seu desenvolupament. S'hi adjuntarà, si escau, un breu curriculum vitae dels participants per a la valoració de l'activitat proposada.
d) Destinataris als quals va adreçada l’activitat.
i) Lloc de realització.
f) Document acreditatiu de conveni existent i en vigor amb la UA. Una vegada adjudicada l'ajuda se sol·licitarà la documentació necessària per a fer-la efectiva.
g) Certificació d'estar inscrit en el Registre d'Associacions o, si escau, justificació de l'existència de la persona jurídica.
h) Justificació documental de l'ostentació de la presidència, secretaria o representació legal de l'entitat que sol·licita l'ajuda.
3.2. Annex II. Memòria econòmica. S’hi reflectiran els ingressos i despeses previstes de l'activitat:
a) Ingressos. Es detallaran en la memòria econòmica tots els ingressos que,
pels diferents conceptes, puga generar l'activitat:
      - Inscripcions. S'hauran de reflectir els ingressos previstos per inscripcions.
      - Altres ingressos. S'hauran de reflectir els ingressos previstos procedents d'institucions públiques o privades així com els possibles ingressos sol·licitats en altres convocatòries de la UA.
En cas d'obtenir ingressos addicionals als inicialment plantejats, la UA podrà reduir proporcionalment la subvenció concedida.
b) Despeses.
c) Pressupost total de l’activitat.

4. Nombre de sol·licituds
Per a cada projecte o activitat subvencionable dins d'aquesta convocatòria oberta, solament es podrà presentar una sol·licitud d'ajuda anual, qualsevol que siga l'entitat peticionària.


VI. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS
Són obligacions dels beneficiaris:

1. Complir l'objectiu descrit en la memòria i realitzar l'activitat que fonamenta la concessió de les ajudes. En aquest sentit, les persones sol·licitants i les executores de l'activitat hauran de gestionar la publicitat, la reserva d'espais (aules, salons, etc.) i la petició de mitjans audiovisuals o de qualsevol altra instal·lació de la UA.

2. Justificar davant el VCEL el compliment dels requisits i condicions de les ajudes, així com la realització de l'activitat per a la qual es van concedir.
En aquest sentit, els sol·licitants adquireixen el compromís de realitzar l'activitat d’acord amb els termes i condicions de la memòria presentada, per la qual cosa una vegada adjudicada l'ajuda no hi cabran modificacions substancials sobre el projecte inicial. Qualsevol altre tipus de modificació haurà de ser expressament aprovat pel VCEL.

3. Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer que s’hauran d’efectuar, si escau, pel VCEL.
En aquest sentit, en el termini de 30 dies naturals des de la finalització de l’activitat, es presentarà en el VCEL un breu informe de justificació de despeses, juntament amb fotocòpies de les factures abonades i el nom de l'activitat. A més, s’haurà d'adjuntar una declaració jurada que les factures presentades no s'han presentat en una altra administració o institució amb el mateix concepte.
Justificades les despeses i, si escau, comprovat fefaentment el desenvolupament de l'activitat subvencionada, es transferirà el 50% restant de l'ajuda. Amb tot, si la justificació de despeses no arribara a aconseguir l'import de l'ajuda concedida, l'interessat està obligat a reintegrar al VCEL el romanent resultant. A més, en el cas d'ajudes no gaudides aquestes s’hauran de reintegrar.

4. Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, en tant que puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

5. Adoptar les mesures de difusió o publicitat de l'activitat que exigisca la UA, mitjançant la constància en aquesta publicitat del logotip de la UA que apareixerà com a “patrocinadora” i amb el lema: Universitat d'Alacant. Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües. A més el logotip, si escau, i el nom del departament o associació corresponent. Figuraran com a “col·laboradores” les entitats que aporten finançament extern. La publicitat de l'activitat, en la qual conste el logotip corresponent, haurà d'enviar-se de manera obligatòria, juntament amb la documentació requerida a l'efecte de liquidar l'import total de l'ajuda.
Aquest requisit s'aplicarà a les activitats que es realitzen a partir de la resolució definitiva d'aquesta convocatòria.

6. Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits de no complir les obligacions anteriors.

7. En el termini de 30 dies naturals des de la publicació de la resolució definitiva, les associacions (els beneficiaris) hauran de facilitar al Secretariat de Promoció Cultural i Lingüística el certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries, així com l'imprès disponible en el següent enllaç
http://sge.ua.es/es/documentos/-gestadm/compras/juridicas-es-va-pdf.pdf

8. En cas de no justificar l'activitat en el termini corresponent segons aquestes bases, es penalitzarà amb el fet de no poder participar en les convocatòries següents del VCEL. Si retorna voluntàriament la quantitat anticipada podrà tornar a presentar-se.


VII. INVALIDESA DE LA RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ
1. Quan l'acte de concessió incorreguera en algun dels supòsits de possible nul·litat o anul·labilitat, l'òrgan que concedeix les ajudes procedirà a iniciar davant l'òrgan competent el procediment de revisió d'ofici o, si escau, el procediment de declaració de lesivitat i ulterior impugnació, de conformitat amb el que s’estableix en els articles 102 i 103 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

2. La declaració judicial o administrativa de nul·litat o anul·lació significarà l'obligació de retornar les quantitats percebudes.

3. No serà necessari instar la revisió d'ofici de l'acte de concessió de l'ajuda, i procedirà el reingrés automàtic d’aquesta quan concórrega alguna de les causes de reintegrament, tals com:

a. Obtenció de l'ajuda falsejant les condicions requerides per a això o ocultant-ne aquelles que ho hagueren impedit.
b. Incompliment total o parcial de l'objectiu de l'activitat que fonamenta la concessió de l'ajuda. A aquests efectes es considera incompliment la realització de modificacions substancials sobre el projecte o activitat inicialment subvencionada.
c. Incompliment de l'obligació d'adoptar les mesures de difusió i publicitat citades.
d. Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer de la destinació de les ajudes.Carles Cortés Orts
Vicerector de Cultura, Esport i Llengües

Alacant, a _____________ de 2016