Saltar apartados

concurs curts igualtat 2017_2018

 

 

 

CONVOCATÒRIA DE CONCURS DE CURTMETRATGES PER LA IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES Bases BOUA (20/02/2018)¡

OBJECTE

El compromís de la Universitat d'Alacant (UA) per la promoció del principi d'igualtat entre dones i homes forma part de la nostra política universitària. Des de l'aprovació del primer Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes de la UA (I PIUA), una estratègia constant ha sigut sensibilitzar a la comunitat universitària entorn de les desigualtats que encara avui persisteixen entre dones i homes, així com sobre les discriminacions múltiples de les quals són objecte les dones en la nostra societat. Particularment, el col·lectiu d'estudiants ve ocupant un lloc preferent en l'estratègia de sensibilització que es ve desenvolupant, no solament perquè una de les funcions de la Universitat és vetlar per la seua formació integral sinó, també, perquè seran les nostres alumnes i alumnes els qui, finalitzats els seus estudis, ocuparan càrrecs de responsabilitat, lideraran els processos de canvi social i, entre uns altres, vetlaran per la consecució d'una societat més justa i igualitària.

 

En aquest context, el concurs de curtmetratges per la igualtat entre dones i homes persegueix crear un espai creatiu que propicie al nostre alumnat la reflexió entorn de les desigualtats entre dones i homes i les discriminacions múltiples que pateixen les dones en la societat.

 

El concurs de curtmetratges compta amb la col·laboració del Consell d'Estudiants de la Universitat d'Alacant i s'inscriu en l'agenda d'activitats que la UA programa en commemoració del Dia Internacional de les Dones.

PARTICIPANTS

Podrà participar en el concurs de curtmetratges per la igualtat entre dones i homes l'alumnat matriculat el curs 2017-2018 en estudis de grau, postgrau o títols propis de la Universitat d'Alacant.

La participació podrà ser individual o en equips de fins a un màxim de 4 persones.

Es podrà presentar un màxim de dos curtmetratges.

 

REQUISITS DELS CURTMETRATGES

Els curtmetratges que es presenten a concurs:

1. Hauran d'ajustar-se a les bases d'aquesta convocatòria i complir les condicions tècniques establides en la mateixa.

2. Podran estar gravats amb qualsevol dispositiu d'enregistrament: càmera de telèfon mòbil, càmera fotogràfica digital, càmera d'acció, tablet, càmera de vídeo, etc.

3. Hauran de ser originals i inèdits.

4. En el contingut del curt haurà de figurar el seu títol i crèdits corresponents.

5. Podran gravar-se en castellà, valencià o anglès.

6. Hauran de tenir una durada màxima de 3 minuts, inclosos els títols de crèdit, i gravats en la màxima resolució i qualitat possibles.

7. La grandària final de l'arxiu ha de tenir un màxim de 200 MB.

8. Els formats d'arxiu pot ser MOV, MPEG4, AVI, WMV, MPEGPS, FLV, 3GPP, WebM.

 

TEMÀTICA

La temàtica dels curtmetratges haurà d'estar vinculada a la promoció del principi d'igualtat entre dones i homes podent abordar, entre uns altres, els següents aspectes:

  • Conciliació entre vida laboral i familiar.
  • Igualtat d'oportunitats i tracte.
  • Discriminació laboral o salarial.
  • Sexisme/masclisme.
  • Sostre de cristall.
  • Rols i/o estereotips de gènere.
  • Polítiques d'Igualtat.
  • Invisibilitat.
  • O qualsevol altra temàtica vinculada.

 

 

 

  

TERMINI DE PRESENTACIÓ

1. El termini de presentació de curtmetratges comença el dia de la publicació del concurs en el BOUA i finalitza el 4 de març de 2018 (23:59).

2. Els curtmetratges, així com la fitxa d'inscripció hauran d'enviar-se a través del següent formulari online.

És necessari emplenar una sol·licitud per cada curt presentat.

Si l'equip està format per més d'una persona, tots els participants hauran de figurar en la sol·licitud com a autors o autores.

3. Les persones participants accepten el tractament de les dades personals necessàries per a la gestió del concurs.

 

DESENVOLUPAMENT DEL CONCURS

1. La Unitat d'Igualtat nomenarà una comissió que estarà composta per les següents persones:

Vicerector de Cultura, Esport i Llengües, o persona en qui delegue.

Una o un representant de la Unitat de Comunicació o de l'àrea de Projectes Institucionals de l'Oficina del Rector.

Una o un representant del Consell d'Estudiants.

Vicerectora de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat que actuarà presidint la comissió.

2. La comissió del concurs visionarà tots els curtmetratges admesos a concurs i publicarà la seua resolució.

3. Una vegada resolt el concurs, la Unitat d'Igualtat comprovarà l'acreditació de les dades facilitades en la inscripció en el concurs, fent-se efectiva l'adjudicació dels premis després de la comprovació d'aquestes dades.

4. La Unitat d'Igualtat, publicarà en la seua pàgina web

http://web.ua.es/es/unidad-igualdad/ els curts premiats. Les autores i autors dels curts hauran de contactar, en el termini de 24 hores, amb la Unitat d'Igualtat unitat.igualtat@ua.es per a identificar-se i acceptar expressament el premi. Si transcorregut aqueix temps no hi haguera resposta s'entendrà que es renuncia al premi.

 

PREMIS

1. S'estableix un primer premi i dos accésits.

2. El primer premi consistirà en un pagament individual de 300 € per autor o autora ja es tracte d'un treball individual o en equip.

3. Els membres dels equips segon i tercer rebran un accésit que consistirà en un diploma acreditatiu.

4. Els premis poden quedar deserts si la comissió així ho decideix.

5. El lliurament dels premis es podrà realitzar en un acte públic emmarcat en l'agenda d'activitats que la UA programa en commemoració del Dia Internacional de les Dones. Les persones guanyadores hauran d'assistir personalment, o per mitjà d'un o una representant en cas de resultar impossible la seua assistència.

 

QÜESTIONS GENERALS

1. La comissió del concurs es reserva el dret d'excloure els curtmetratges el contingut dels quals siga obscè, violent, sexista, racista o vulnere algun dret fonamental de les persones.

2. Els qui participen es responsabilitzen que no existisquen drets a tercers per l'ús de peces musicals en les obres presentades, ni reclamació alguna per drets d'imatge de les persones que apareguen en elles, així com que els curts presentats no estiguen sotmesos a reclamació legal alguna i es troben dins de l'establit per la llei de propietat intel·lectual, eximint a l'Organització de qualsevol tipus de responsabilitat. En el cas que s'utilitze una pista d'àudio amb l'enregistrament d'un so que siga propietat d'una companyia discogràfica sense el seu permís, és possible que, per motius legals, la reproducció del curt en la web siga sense so.

3. Els qui participen cedeixen els seus treballs per a la seua reproducció i exhibició, amb finalitats didàctiques i de sensibilització. Així mateix, la Unitat d'Igualtat també els podrà utilitzar en edicions posteriors per a publicitar o promocionar el concurs o accions que es desenvolupen en el marc del Pla d'Igualtat de la UA. La cessió s'exercitarà sempre amb el reconeixement de la seua condició d'autor o autora, excepte manifestació en contra.

4. La Unitat d'Igualtat no es fa responsable de la dolenta o cap recepció dels materials.

5. La participació en el concurs suposa l'acceptació plena de les seues bases.

 

MARC LEGAL I PRESSUPOSTARI

La dotació per a aquesta convocatòria és de 1200 euros i es troba consignada en l 'aplicació 11.40.4B.00.01 del centre de despesa del Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat. L’execució d'aquesta dotació està  supeditada a la disponibilitat de liquiditat de la UA.

La subvenció assignada al premi s'ajustará al que disposa la Llei 38/ 2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, a les regulacions i termes establits per les normes de funcionament intern de la UA i al que aquesta convocatòria estableix.

L’incompliment per part de les persones beneficiàries de qualsevol de les obligacions establertes en la convocatòria podrà implicar la revocació del premi.

 

CONFIDENCIALITAT

Les dades de caràcter personal que s'hi aporten formaran part del fitxer de la Universitat d'Alacant. La responsabilitat del fitxer recau sobre la Gerència de la Universitat d'Alacant. Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les dades es podran exercir davant l'esmentada Gerència mitjançant una sol·licitud amb fotocòpia de document d'identitat, presentada en el Registre General de la Universitat d'Alacant, o a través dels mitjans que estableix l'art. 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Les dades personals que s'hi aporten no seran cedides a cap altra unitat de la UA o empresa, administració o organisme.

 

Alacant, 15 de feber de 2018

 

Vicerectora de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat

 

María José Rodríguez Jaume

 

 

 

 

 

Unitat d'Igualtat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9917

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464