Saltar apartados

tuits 2019

tuit1_2014
tuit2_2014
tuit3_2014
tuit1_2013
tuit2_2013
tuit3_2013
tuit 1 2014
tuit2 2014
tuit3 2014

Resolució d'ajudicació de premis (Data de publicació: 18.11.2019)

Resolució definitiva del concurs de tuits contra la violència de gènere (Data de publicació: 12.11.2019)

BASES VII EDICIÓ DEL CONCURS DE TUITS CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE (Convocatòria BOUA 24.10.19)

1. OBJECTE

Amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència de Gènere, la Universitat d'Alacant, a través de la Unitat d'Igualtat, convoca la setena edició del concurs Tuits contra la Violència de Gènere, que té com a finalitat la conscienciació i sensibilització a la comunitat universitària.

El concurs consistirà en l'enviament de missatges, lemes o expressions relacionades amb la violència de gènere a través de Twitter, amb una extensió màxima de 140 caràcters.

2. PARTICIPANTS

Podrà participar-hi qualsevol persona que forme part de la comunitat universitària de la UA.

3. TERMINI DE PRESENTACIÓ

L'enviament dels tuits es podrà fer des de l'endemà de la publicaciò d'aquesta convocatòria en el BOUA fins al 8 de novembre del 2019 a les 23.59 hores.

4. PROCEDIMENT

Els tuits s'hauran d'enviar a través de Twitter i hauran d'incloure l'etiqueta #UA25N i una menció a @UA_Universidad o a @UA_Universitat.

5. RESOLUCIÓ DEL CONCURS

La Unitat d'Igualtat nomenarà un jurat integrat que serà l'encarregat d'avaluar l'originalitat dels tuits.

El jurat estarà format per les persones següents:

  • Vicerector de Cultura, Esports i Llengües o persona en qui delegue.
  • Una o un representant de la Unitat de Comunicació de l'Oficina del Rector.
  • Una o un representant de l'àrea del Gabinet del Rector que exercirà com a secretari o secretària de la comissió.
  • Una o un representant del Consell d'Estudiants.
  • Vicerectora de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat, que actuarà com a presidenta de la comissió.

La decisió del jurat serà inapel·lable.

El 12 de novembre del 2019 la Unitat d'Igualtat publicarà en la pàgina web http://web.ua.es/va/unidad-igualdad/ els tuits premiats. Les autores i autors dels tuits hauran de contactar, en el termini de 72 hores, amb la Unitat d'Igualtat mitjançant correu electrònic (unitat.igualtat@ua.es) per a identificar-se i acceptar expressament el premi. Si una vegada transcorregut aquest termini no hi ha cap resposta, es considerarà que renuncia al premi.

6. PREMIS

S' estableix un primer premi i dos accèssits:

a) El guanyador o guanyadora del primer premi rebrà una tauleta electrònica.

b) El guanyador o guanyadora del primer accèssit rebrà uns auriculars bluetooth.

c) El guanyador o guanyadora del segon accèssit rebrà uns auriculars bluetooth.

El premis i els accèsits seran lliurats en l'acte públic institucional que tindrà lloc el dia 19 de novembre, durant el qual les persones guanyadores llegiran els tuits.

7. MARC LEGAL I PRESSUPOSTARI

La dotació per a aquesta convocatòria està consignada en la clau orgànica 11402E0005 del centre de despesa del Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat. L'execució d'aquesta dotació està supeditada a la disponibilitat de liquiditat de la UA.

La dotació assignada a cada premi la dotació assignada a cada premi s'ajustarà en els seus principis essencials a allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; les regulacions, requisits i termes establits per les normes de funcionament intern de la UA i allò que estableix aquesta convocatòria. Aquest premi està subjecte a l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

8. PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que disposa la legislació vigent en matèria de protecció de dades, vos comuniquem que la Universitat d'Alacant tractarà les dades aportades en aquesta sol·licitud, així com aquells continguts en la documentació que l'acompanye, amb la finalitat de gestionar la seua participació en la convocatòria com a participant a “Concurs de tuits contra la violència de gènere” i la seua resolució.

La legitimació d'aquest tractament es basa en el consentiment de la persona interessada, així com en el compliment d'una obligació legal i en el compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits a la Universitat d'Alacant.

En el marc dels tractaments esmentats, les vostres dades no se cediran a tercers excepte obligació legal.

Vos informem que podeu exercir els vostres drets en relació amb el tractament de les vostres dades personals d'accés, rectificació i supressió, entre d’altres, mitjançant sol·licitud dirigida a la Gerència de la Universitat en el Registre General de la Universitat d'Alacant, o bé a través de la seua Seu electrònica (https://seuelectronica.ua.es).

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de dades d'aquest tractament en l'Annex I de la present convocatòria, els seus drets i la Política de Privadesa de la Universitat d'Alacant en el següent enllaç: https://seuelectronica.ua.es/va/privadesa.html

9. RECURSOS

Contra aquesta convocatòria i els actes administratius que es deriven d'ella, podrà interposar-se recurs d'alçada previst en els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'11 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de les seues publicacions o notificacions. El recurs podrà interposar-se davant l'òrgan que va dictar l'acte que s'impugna o davant el rector com a òrgan competent.

10. OBSERVACIONS FINALS

Qualsevol circumstància no prevista en les bases següents serà resolta pel jurat.

 

Alacant, 24 d'octubre de 2019

Vicerectora de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat      

 

María José Rodríguez Jaume

Unitat d'Igualtat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9644

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464