Saltar apartados

concurs il·lustracions llibreta commemorativa igualtat

CONCURS IL·LUSTRACIONS PER A LA LLIBRETA COMMEMORATIVA DEL X ANIVERSARI DE LES POLÍTIQUES D'IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT

 

La Universitat d'Alacant convoca un concurs d'Il·lustració per a l'elaboració d'una llibreta commemorativa del X Aniversari de les polítiques d'Igualtat entre dones i homes de la Universitat d'Alacant.

 

BASES

1ª.- PARTICIPANTS

La participació serà lliure. Hi podrà concórrer qualsevol persona que així ho desitge

2ª.- CONTINGUT

Disseny de les imatges que il·lustraran la Llibreta Commemorativa dels 10 anys de Polítiques d'Igualtat.

Les quatre imatges seleccionades  il·lustraran la portada i les pàgines interiors referides a dates significatives en la promoció del principi d'igualtat entre dones i homes en entorns universitaris.

3a.- CATEGORIES

Els temes per a les diferents imatges seran els següents:

  • Imatge de portada: 10 anys de Polítiques d’Igualtat en la Universitat d’Alacant
  • Imatge 25 de novembre: dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona
  • Imatge 8 de març: dia de la dona
  • Imatge 11 de febrer: dia de la dona i la xiqueta en la ciència

 

4a.- TÈCNICA

Tècnica lliure, tenint en compte que la imatge haurà de ser reproduïda posteriorment en impremta.

 

5a.- TERMINIS
Presentació de propostes       del 18 de setembre al 30 d’octubre
Comunicació de propostes guanyadores     20 novembre
Lliurament de premis i presentació de l’agenda        18 desembre

 

6a.- FORMA DE PRESENTACIÓ

La presentació serà telemàtica, a través del formulari següent. 

A aquest formulari, caldrà adjuntar-hi la documentació següent en format PDF:

  • Declaració jurada en què es manifeste el caràcter original i inèdit de l’obra, la titularitat exclusiva de l’autor sobre tots els drets d’aquesta i l’acceptació de totes les condicions establides en aquestes bases.

 

7ª.- NOTIFICACIONS A LES O ALS ASPIRANTS

Les successives resolucions, així com la informació d'altres actes que requerisquen publicació i que es deriven de la present convocatòria, es publicaran en l'adreça de la pàgina web del Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat de la Universitat d'Alacant.

En aquesta mateixa adreça es troba la resta d'informació referent a aquesta convocatòria.

https://web.ua.es/va/vr-social/

 

8a.- FORMAT

Les propostes es presentaran en format digital en format vectorial o en format imatge a una resolució de 300 ppp amb una grandària màxima de A4 i amb un pes màxim de 5 Mb per il·lustració. Cada participant podrà presentar-hi un màxim de 2 il·lustracions per categoria.

 

9a.- PREMIS

Seran premiades amb 300 € bruts les imatges guanyadores de cadascuna de les 4 categories.

La resolució i lliurament de premis tindrà lloc al llarg del mes de desembre.

Les autores o els autors de les obres premiades tindran l’obligació d’assistir a l’acte de lliurament de premis.

 

10a. - JURAT

El jurat estarà presidit per la vicerectora de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat de la Universitat d’Alacant i, com a vocals, les persones designades del Gabinet d’Imatge, el Servei de Cultura i el Gabinet de Comunicació d’aquesta Universitat.

 

11a.- PROPIETAT DE L’OBRA

L’obra quedarà en propietat de la Universitat d’Alacant.

 

12a.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES

Els participants accepten aquestes bases en la seua integritat, com també la decisió del jurat, que serà inapel·lable.

 

13a. APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

La dotació econòmica per a aquesta convocatòria es troba consignada en capítol 4 del Centre de despesa del Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat. L’execució d’aquesta dotació està supeditada a la disponibilitat de liquiditat de la UA.

La subvenció assignada a cada ajuda s’ajustarà a que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, a les regulacions, requisits i termes establits per les normes de funcionament intern de la UA i al que aquesta convocatòria establisca. Aquest premi està subjecte a l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

  

14a. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

Les dades de caràcter personal aportades pel personal aspirant quedaran incloses en el fitxer automatitzat de Personal d’aquesta Universitat, que es compromet a no fer-ne un ús diferent d’aquell per al qual han sigut sol·licitades, segons la resolució de la Universitat d’Alacant, de 17 de desembre de 2002, per la qual es regulen els fitxers automatitzats de dades de caràcter personal (DOGV de 15 de gener de 2003).

La Universitat d’Alacant informa, així mateix, sobre la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, d’oposició, que preveu l’article 5 de la Llei orgànica 15/ 1999, de 13 de desembre, de protecció de dades; que han de ser exercits, per escrit, davant de la Gerència d’aquesta Universitat.

 

15a. OBSERVACIONS FINALS

Qualsevol circumstància no prevista en les bases següents serà resolta pel jurat

 

Alacant, 18  de setembre de 2017

 

---------------

Més informació

Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat

https://web.ua.es/va/vr-social/vicerectorat-de-responsabilitat-social-inclusio-i-igualtat.html

 

 

Unitat d'Igualtat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9917

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464