Presentació

Aquest portal obri la porta al disseny d'assignatures, en educació superior, que fomenten la formació en igualtat de gènere. Amb ell, la Universitat d'Alacant contribueix al compliment d'aquelles mesures previstes en la legislació en matèria d'igualtat entre dones i homes que concerneixen la Universitat.
 
L'RD 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'Ordenació dels Ensenyaments Universitaris Oficials conté una referència a la igualtat entre dones i homes en l'Art. 3.5:
 “Entre els principis generals que hauran d'inspirar el disseny dels nous títols, els plans d'estudis hauran de tenir en compte que qualsevol activitat professional ha de realitzar-se:
 a) Des del respecte als drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones, havent d'incloure's, en els plans d'estudi en què procedisca, ensenyaments relacionats amb aquests drets."

 Si bé aquest és el marc normatiu que regeix la vida acadèmica universitària, la necessària inclusió a la perspectiva de gènere en la docència universitària també apareix recollida en:
- Llei orgànica 1/2004 sobre Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere (Art. 4.7)

- Llei orgànica 3/2007, per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes (Art. 24.2 i 25.1)

- Llei 9/2003 de la Generalitat, per a la Igualtat entre Dones i Homes (Art. 9)
Fomentar la igualtat entre dones i homes forma part dels principis que assumeix la Universitat d'Alacant a través del seu Estatut (Art. 1 i 2).
La Universitat d'Alacant es fa el ressò del mandat legal que compromet a les Universitats incloent en l'I Pla d'Igualtat entre Dones i Homes l'Eix 2 (DOCÈNCIA) incloent entre les seues objectius “Integrar la perspectiva de gènere en els continguts de les matèries que s'imparteixen en la Universitat d'Alacant”.
Per a la consecució d'aquest objectiu s'han previst, entre altres, les següents accions:

- Acció 6.- Impulsar la inclusió, tant de manera específica com transversal, del significat i abast de la igualtat de dones i homes en els continguts i competències dels plans d'estudi de grau i postgrau de la UA.

- Acció 9.- Fomentar l'elaboració de materials docents que incorporen la perspectiva de gènere.

- Acció 10.- Utilitzar un llenguatge no sexista en els materials docents i assegurar la visibilització d'aportacions de les dones en totes les branques del coneixement.

 

Per al desenvolupament d'aquestes accions el Vicerectorat d'Estudis, Formació i Qualitat va incloure, en el Projecte de Xarxes d'Investigació en Docència Universitària en la seua edició de 2011-2012 la inclusió de la perspectiva de gènere com a eix prioritari. En el marc del citat projecte, i coordinat per la Unitat d'Igualtat, es va crear en 2012 la Xarxa DOCÈNCIA, GÈNERE I IGUALTAT.
El PORTAL WEB AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE EN LA DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA és el resultat del treball realitzat per les i els integrants de la Xarxa DOCÈNCIA, GÈNERE I IGUALTAT. En ell es poden consultar articles, guies docents, capítols de llibres, contribucions a congressos i presentacions gràfiques en les quals s'aborda la inclusió de la perspectiva de gènere en, específicament, la docència universitària. Els diferents recursos estan classificats per àrees de coneixement.
El projecte ha sigut cofinançat pel Fons Social Europeu, en el marc del Programa Operatiu Lluita contra la discriminació 2007-2013.