INSTITUCIONS I ORGANISMES

Enlaces

 

INTERNACIONALS

Entitat de l'ONU Dones per a la igualtat de gènere i l'apoderament de les dones, resultat de la fusió de les quatre entitats responsables d'assumptes de gènere: UNIFEM, DAW, OSAGI i INSTRAW.  Aquesta nova entitat va començar a funcionar a partir de l'1 de gener de 2011, sota la direcció executiva de la Sra. Michelle Bachelet, ex-presidenta de Xile.

EUROPEUS

logo EIGE
L'Institut Europeu de la Igualtat de Gènere es va crear el 20 de desembre de 2006; la seua comesa consistirà a ajudar a les institucions europees i als Estats membres a fomentar la igualtat de gènere en totes les polítiques comunitàries i en les polítiques nacionals resultants, i a lluitar contra la discriminació per raó de sexe. Una altra de les tasques de l'Institut serà sensibilitzar a la ciutadania de la Unió Europea sobre aquest tema.

NACIONALS

 

 

 

 

L'Institut de la Dona i per a la Igualtat d'Oportunitats (IMIO) és un organisme autònom adscrit al Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat, que té com a funcions el promoure i fomentar la igualtat de tots dos sexes, facilitant les condicions per a la participació efectiva de les dones en la vida política, cultural, econòmica i social, així com la d'impulsar polítiques actives per a l'ocupació i l'autoocupació de les dones i la de fomentar i desenvolupar l'aplicació transversal del principi d'igualtat de tracte i no discriminació.

 

AUTONOMICOS

 

 

 

 

L'Institut Valenicià dels Dons de la Generalitat Valenciana. La Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere és el centre directiu de la Secretaria Autonòmica d'Inclusió i de l'Agència Valenciana d'Igualtat al qual corresponen les funcions relatives a la promoció i execució de mesures per a fer efectiu el dret a la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes, promoció, participació i programes, prevenció de la violència de gènere i masclista, i atenció a les víctimes.