Observatori Igualtat

 

 

  • QUÈ ÉS?

L'Observatori per a la Igualtat entre Dones i Homes de la UA és un recurs estadístic gestionat pel personal de la Unitat d'Igualtat sota la direcció de la seua Directora o Director.

L'Observatori compta amb el suport tècnic de la Unitat Tècnica de Qualitat i del Servei d'Informàtica de la UA per a l'actualització i anàlisi de les dades.

L'II Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre dones i homes de la UA estableix en el seu Eix 1 (Visibilització i Sensibilització), Objectiu 2 (Sensibilitzar a la comunitat universitària sobre l'absència d'igualtat efectiva entre dones i homes, la persistència del sexisme en la societat i la necessitat de contribuir a la identificació i el rebuig de totes les formes de violència de gènere) l'Acció 12 dirigida a la creació de l'observatori per a la igualtat de gènere de la UA (“Observatori d'Igualtat de Gènere de la UA" ). 

La creació de l'Observatori per a la Igualtat entre Dones i Homes de la UA ha sigut cofinançat pel Fons Social Europeu, en el marc del Programa Operatiu Lluita contra la discriminació 2007-2013.

 

  • PER A QUÈ SERVEIX?
 

L'Observatori per a la Igualtat entre Dones i Homes de la UA, a través dels indicadors i sèries estadístiques que arreplega, constitueix una font d'informació per a la presa de decisions en la implementació de les polítiques d'igualtat que la UA duu a terme. Addicionalment, l'Observatori per a la Igualtat entre Dones i Homes serveix per a:

1. Avaluar els efectes produïts amb la implementació dels Plans d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes en la UA.

2. Visibilitzar a les dones i les seues experiències en la UA.

 3. Quantificar les desigualtats de gènere en la UA.

 

  • QUINS SÓN ELS SEUS OBJECTIUS?

 

Els objectius de l'Observatori apareixen recollits en l'Art 6. del reglament de la Unitat d'Igualtat (BOUA 30 d'octubre de 2012):

a) Mantenir actualitzades les estadístiques relatives a la posició de dones i homes en la UA de tots els col·lectius i en tots els àmbits d'activitat de la universitat.

b) Realitzar informes que permeten establir un diagnòstic sobre l'estat de la igualtat de gènere en la UA, i que facilitaran l'elaboració dels successius plans d'igualtat.

c) Elaborar estudis específics i emetre informes sobre l'evolució de la igualtat entre dones i homes en la UA, a petició de qualsevol òrgan de govern de la UA.

 

  • QUÈ CONTÉ?

 

L'Observatori per a la Igualtat entre Dones i Homes de la UA conté sèries estadístiques desagregades per sexe per a les diferents àrees de treball i per als tres col·lectius universitaris (alumnat, personal docent i investigador i personal d'administració i serveis).

Per a cadascuna de les sèries s'ha calculat el seu corresponent indicador de gènere. Els indicadors de gènere (IG) són els instruments de mesurament que ens assenyalen determinats fets o fenòmens socials amb un enfocament sensible al sistema de gènere/sexe. Els utilitzats en l'Observatori són, específicament, raons, i la seua finalitat és mesurar el pes que en la dimensió quantificada hi ha entre dones i homes.

 

INDICADORS

La desagregació de les estadístiques per sexe en les diferents àrees de treball de la UA i per als tres col·lectius que conformen la comunitat universitària (professorat, alumnat i estudiants) és una condició indispensable per a, d'un costat, poder conèixer la situació dels homes i dones que treballen en la UA i, d'un altre, incloure la perspectiva de gènere en les estadístiques.

A Espanya, i fonamentalment des de la dècada dels noranta, s'ha iniciat el treball d'incloure la perspectiva de gènere en les estadístiques. L'objectiu és disposar d'informació desagregada per sexe per al major nombre d'àmbits, perquè només des del coneixement de la realitat es poden dissenyar accions tendents a reduir les diferències entre dones i homes.

L'Observatori per a la Igualtat entre Dones i Homes de la UA sistematitza les sèries estadístiques i els indicadors de gènere entorn de sis àmbits: alumnat, docència i investigació, administració i serveis, serveis externs, conciliació i òrgans de govern.