legislació

 

 

 

  

  • ÀMBIT ORGANITZACIÓ DE NACIONS UNIDES

 

L'ONU ha sigut la principal impulsora de la introducció de la perspectiva de gènere en les estadístiques.

I Conferència Mundial sobre la Dona (Mèxic, 1975)
En aquest fòrum, per primera vegada, es posa de manifest que la falta d'estadístiques i dades desagregades per sexe així com la presentació d'aquests de manera adequada per al seu ús per part dels agents decisores, és un dels obstacles més importants que impedeixen canviar la situació de les dones.

Conferència Mundial sobre la Dona (Nairobi, 1985)
Aquesta conferència propícia un important avanç tècnic amb la publicació, en 1984, de dos documents clau: «Millora dels conceptes i mètodes per a les estadístiques i els indicadors sobre la situació de la dona», i «Compilació d'indicadors socials sobre la situació de la dona». En l'àmbit polític es van assumir un conjunt de compromisos que es van veure plasmats en les Estratègies de Nairobi per al Progrés de la Dona, adoptat per la Conferència Mundial per a l'examen i avaluació dels assoliments del Decenni de les Nacions Unides per a la Dona: Igualtat, Desenvolupament i Pau, celebrada a Nairobi, Kenya, 15-26 de juliol de 1985.

IV Conferència Mundial sobre la Dona (Pequín, 1995)
Suposa l'impuls definitiu a l'aplicació de la perspectiva de gènere en les estadístiques, a partir de la introducció del concepte de mainstreaming o transversalitat de gènere. Aquest enfocament queda arreplegat entre els Objectius estratègics continguts en la Plataforma d'Acció de Pequín (1995).

 

  • ÀMBIT UNIÓ EUROPEA

 

En 1996 la Unió Europea adopta formalment el mainstreaming o transversalitat de gènere com a estratègia per a promocionar la igualtat de gènere.
Aquesta decisió té conseqüències pel que fa a les estadístiques ja que es fa imprescindible comptar amb una major informació sobre la posició de les dones en els diferents àmbits de la societat (salut, educació, política, mitjans de comunicació, cultura….), de manera que les estadístiques de gènere es converteixen en un instrument clau per a aconseguir l'objectiu d'igualtat entre dones i homes.

 

  • ÀMBIT NACIONAL

 

L'Article 20 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, d'Igualtat Efectiva de Dones i Homes regula l'adequació d'estadístiques i estudis.

En incloure aquest article, la legislació espanyola sobre igualtat es fa ressò de les recomanacions de Nacions Unides i de la Unió Europea.

 

  • ÀMBIT  AUTONÒMIC

 

La Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la Igualtat entre Dones i Homes contempla la creació d'un Observatori de Gènere (Article 49).
L'Observatori de Gènere es va crear mitjançant el Decret 20/2004, de 13 de febrer , del Consell de la Generalitat Valenciana, com un òrgan de caràcter consultiu, dependent i adscrit a la Conselleria de Benestar Social, amb la funció principal d'estudiar i fer visibles les diferències de gènere, mitjançant la construcció d'un sistema d'informació amb capacitat per a conèixer la situació de les dones respecte dels homes, i l'efecte de les polítiques institucionals posades en marxa per a promoure la participació de les dones en tots els àmbits.

 

  • ÀMBIT UNIVERSITAT D'ALACANT

 

L'Article 6 del Reglament de la Unitat d'Igualtat de la Universitat d'Alacant, regula l'Observatori per a la Igualtat entre Dones i Homes de la UA:

1.-Funcions

a) Mantenir actualitzades les estadístiques relatives a la posició de dones i homes en la UA de tots els col·lectius i en tots els àmbits d'activitat de la universitat.

b) Realitzar informes que permeten establir un diagnòstic sobre l'estat de la igualtat de gènere en la UA i que facilitaran l'elaboració dels successius plans d'igualtat.

c) Elaborar estudis específics, i emetre informes sobre l'evolució de la igualtat entre dones i homes en la UA, a petició de qualsevol òrgan de govern de la UA.

2.- L'Observatori per a la Igualtat entre Dones i Homes serà gestionat pel personal de la Unitat d'Igualtat sota la direcció de la seua Directora o Director.

3.- L'Observatori comptarà amb el suport tècnic de la Unitat Tècnica de Qualitat i del Servei d'Informàtica de la UA per a l'actualització i anàlisi de les dades.