Saltar apartados

2021

 

 

CONVOCATÒRIA PREMI IGUALTAT - UNIVERSITAT D'ALACANT - 2021 (BOUA 11/01/2021)

 

 1. OBJECTIU

1.1 El Premi IGUALTAT-UA institucionalitza el compromís de la UA per la promoció de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones. Aquest reconeixement es va concedir per primera vegada l'any 2013, coincidint amb els actes commemoratius del Dia Internacional de les Dones.

1.2 El Premi IGUALTAT-UA té com a objectiu reconèxer les persones, col·lectius, entitats o institucions que han destacat per les seues actuacions en defensa de la igualtat entre dones i homes. El Premi IGUALTAT-UA també podrà reconèixer les trajectòries professionals que exemplifiquen l'excel·lència de les acadèmiques per a visibilitzar l'aportació de les dones a l'avanç científic i al progrés social, i trencar així la visió androcèntrica que prevaleix sobre la ciència, la investigació i l'acadèmia.

2. CANDIDATURES

2.1 Podran optar-hi al Premi IGUALTAT-UA les persones, col·lectius, entitats o institucions, tant públiques com privades, pertanyents o no a la UA, que per la seua trajectòria o treball hagen contribuït a promoure la igualtat de gènere en qualsevol d'aquests àmbits:

  • Elaboració de recursos docents amb perspectiva de gènere.
  • Consecució de projectes de recerca que tinguen com a objecte d'estudi la desigualtat entre dones i homes.
  • Activitats de sensibilització sobre discriminació i desigualtat de gènere.
  • Iniciatives que promoguen el desenvolupament de valors per a la igualtat entre l'alumnat.
  • Implementació de mesures de conciliació de la vida familiar, personal i laboral.
  • Accions, treballs o projectes (culturals i esportius) que promoguen la igualtat entre dones i homes o que contribuïsquen a la ruptura d'estereotips de gènere.
  • Excel·lència acadèmica.
  •  Qualsevol altre que es considere adequat a l'objectiu del premi.

3. PROPOSTA DE CANDIDATURES

3.1 La iniciativa per a proposar candidatures al Premi IGUALTAT-UA podrà partir d'aquests òrgans i estructures de la UA:

a) Facultats, Escola Politècnica Superior, Escola de Doctorat, departaments i instituts universitaris d'investigació, i qualsevol altre centre de la UA.

b) Consell d'Estudiants.

c) Organitzacions sindicals amb representació en la UA.

d) Consell de Direcció.

4. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

4.1 El termini de presentació de candidatures comença l'endemà de publicar-se en el BOUA i acaba el divendres 29 de gener de 2021.

4.2 L'enviament de sol·licituds i documentació es farà a través d'aquest formulari electrònic i el justificant generat per l'aplicació informàtica s’haurà d’enviar a: unitat.igualtat@ua.es.

4.3 Les propostes han d'estar motivades i s'hi adjuntarà el currículum de la persona candidata, o en el cas de col·lectius, entitats o institucions, una memòria de les activitats realitzades que fonamente la candidatura.

5. CONCESSIÓ

5.1 La Comissió d'Igualtat d'Oportunitats de Dones i Homes de la UA valorarà les candidatures rebudes i elevarà al Consell de Govern la petició de concessió del Premi IGUALTAT-UA per a la candidatura que haja obtingut, mitjançant votació, més suport.

5.2 La Unitat d'Igualtat publicarà en la seua pàgina web la candidatura premiada, una vegada haja sigut aprovada pel Consell de Govern.

5.3 El lliurament del Premi IGUALTAT-UA 2021, consistent en una rèplica a escala de l'escultura Harmonia, obra de José Ángel Merino López, es farà en un acte públic emmarcat en la celebració institucional del Dia Internacional de les Dones.

6. MARC LEGAL I PRESSUPOSTARI

6.1 La presente convocàtoria s'ajustarà en els seus principis essencials a allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; les regulacions, requisits i termes establits per les normes de funcionament intern de la UA i allò que estableix aquesta convocatòria.

7. PROTECCIÓ DE DADES

7.1 D’acord amb el que disposa la legislació vigent en matèria de protecció de dades, us comuniquem que la Universitat d'Alacant, en qualitat de responsable del tractament, tractarà les dades recollides i inserides en l'activitat de tractament «0153-Igualtat de gènere i assetjament», amb la finalitat de gestionar i desenvolupar les accions per a la igualtat de gènere i les actuacions per a l'aplicació del protocol de prevenció i actuació contra l'assetjament sexual, per raó de sexe i per orientació sexual.

7.2 La legitimació d'aquest tractament es basa en el consentiment de la persona denunciant i en el tractament necessari per raons d'un interès públic essencial reconegut en la llei. La legitimació d'aquest tractament es basa en el compliment d'una obligació legal i en el compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits a la Universitat d'Alacant.

7.3 En el marc dels tractaments esmentats les vostres dades no se cediran a tercers,  llevat d’obligació legal.

7.4 Us informem que podeu exercir els vostres drets en relació amb el tractament de les vostres dades personals d'accés, rectificació i supressió, entre altres, mitjançant sol·licitud dirigida a la Gerència de la Universitat en el Registre General de la Universitat d'Alacant, o bé a través de la seua Seu electrònica: https://seuelectronica.ua.es/va/index.html.

7.5 Podeu consultar la informació addicional i detallada en la Política de Privacitat de la Universitat d'Alacant, en el següent enllaç: https://seuelectronica.ua.es/va/privadesa.html.

8. RECURSOS

8.1 Contra aquesta convocatòria i els actes administratius que es deriven d'ella, podrà interposar-se recurs d'alçada previst en els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'11 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de les seues publicacions o notificacions.

8.2 El recurs podrà interposar-se davant l'òrgan que va dictar l'acte que s'impugna o davant el rector com a òrgan competent.

 

Alacant, 11 de gener de 2021

 

Vicerectora d’Igualtat, Inclusió i Responsabilitat Social

Eva Espinar Ruiz

 

 

Unitat d'Igualtat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9644

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464