Saltar apartados

MARC LEGAL

LEGAL

El dret a la igualtat entre dones i homes ha sigut reconegut per les Nacions Unides com a principi jurídic universal i recollit per les constitucions dels països democràtics. Ara bé, la igualtat davant la Llei, que representa un gran assoliment històric per a les dones i el conjunt de la societat, ha resultat insuficient per a aconseguir la igualtat real. La societat té davant sí el gran repte de bandejar certs estereotips i promoure les condicions perquè la igualtat entre dones i homes siga real i efectiva.
Les dones han anat incrementant la seua presència en els diferents àmbits de la societat. La incorporació de les dones a l'educació, i concretament a l'educació superior, que en el nostre país els va estar vedada durant dècades, és un bon exemple que s'han produït avanços molt importants en el camí cap a la igualtat. No obstant açò, diversos informes sobre la posició de les dones en la universitat constaten la persistència de desigualtats i desequilibris, tant en l'accés a la carrera acadèmica i la trajectòria professional, com en la seua presència en els òrgans de representació.
La constatació d'aquesta posició desigualitaria, més enllà de les causes que la produeixen, aconsella desenvolupar polítiques actives per a compensar i prevenir la reproducció d'aquestes desigualtats, i fer efectiu el principi d'equitat.
Amb aquesta vocació  el Consell de Govern va acordar al gener de 2008  la creació de la Unitat d'Igualtat de la Universitat d'Alacant, donant així compliment al previst en la disposició addicional dotzena de la LOM-LOM que estableix que:
“Les universitats explicaran entre les seues estructures d'organització amb unitats d'igualtat per al desenvolupament de les funcions relacionades amb el principi d'igualtat entre dones i homes.”

 

ÀMBIT UNIVERSITAT D'ALACANT

NORMATIVA DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT EN MATÈRIA DE  PRESÈNCIA EQUILIBRADA  DE DONES I HOMES EN ÒRGANS DE GOVERN

( Consell de Govern 23-02-2017 )

( BOUA 28-02-2017 )

La present normativa té com a objectius:

1. Desenvolupar el mandat contingut en l'article 40.3 de l'Estatut de la Universitat d'Alacant en matèria de promoció de la participació de les dones en tots els nivells de representació i adreça.

2. Aconseguir la representació equilibrada entre dones i homes en els òrgans de govern de la Universitat d'Alacant.

3. Garantir la igualtat d'oportunitats de dones i homes en l'accés i promoció en la carrera professional acadèmica.

 

PROTOCOL  DE PREVENCIÓ I ACTUACIÓ ENFRONT DE L'ASSETJAMENT SEXUAL, PER RAÓ DE SEXE I PER ORIENTACIÓ SEXUAL DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT

(BOUA 3-7-2015)

El present protocol persegueix un doble objectiu: d'una banda, evitar i tractar de prevenir les situacions d'assetjament; i, en segon lloc, l'articulació d'un procediment que permeta actuar, amb totes les garanties, en els casos en què es produïsca assetjament sexual, per raó de sexe o per orientació sexual.

 

REGLAMENT ELECTORAL DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT

( BOUA de 4-12-2013 )

En atenció al contingut de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes i de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, que requereixen l'adopció de sistemes que permeten aconseguir la  paritat  en els òrgans de representació i govern de les universitats, així com al de l'Estatut de la Universitat que, per a la consecució d'aquell objectiu, contempla el mandat d'establir les normes necessàries en els procediments electorals, aquest reglament introdueix disposicions encaminades a promoure una representació equilibrada entre dones i homes en la composició del Claustre Universitari, d'aplicació supletòria en els restants processos electorals que se celebren en la Universitat d'Alacant.

 

 REGLAMENT D'ADAPTACIÓ CURRICULAR

BOUA 28-07-2015 )

La igualtat d'oportunitats, sense discriminació alguna, en l'accés, ingrés i permanència en la universitat; i l'atenció i disseny d'activitats acadèmiques que, en la mesura de les disponibilitats organitzatives i pressupostàries de la universitat, faciliten la conciliació dels estudis amb la vida familiar i laboral així com l'exercici dels seus drets per les  dones víctimes de violència de gènere  (arts. 7.b i d). El reconeixement d'aquests drets comuns ha donat lloc al fet que l'Estatut d'Estudiants de la Universitat d'Alacant (BOUA 2 de juliol de 2015) arreplegue l'adaptació curricular com un dret específic de l'alumnat que acredite la condició o situació de: discapacitat, necessitats específiques de suport educatiu, esportista d'elit, víctima de violència de gènere, maternitat, atenció a dependents i activitat laboral.

Article 2. Àmbit subjectiu d'aplicació 

d) Estudiants que acrediten la condició de víctima de violència de gènere, d'acord amb el que es disposa en Llei 7/2012 integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, o la normativa aplicable.

 

 REGLAMENT PER A L'AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES

BOUA 9-12-2015 )

Article 6. Procediment i criteris d'avaluació alternativa.

 

ESTATUT DE L'ESTUDIANT 

( BOUA 2-07-2015 )

Article 8. Drets específics de les víctimes de violència de gènere. 

 

REGLAMENT DE LA UNITAT D'IGUALTAT DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT

Òrgan: Consell de Govern
Data d'aprovació BOUA: 30 d'octubre de 2012

Text

 

ÀMBIT AUTONÒMIC

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT I LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A la IMPLANTACIÓ D'UN  PROCEDIMENT EXCEPCIONAL DE CANVI D'ESTUDIS  UNIVERSITARIS OFICIALS DE GRAU APLICABLE A ESTUDIANTS QUE ACREDITEN LA SITUACIÓ DE VÍCTIMA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

( Consell de Govern 25-02-2016 )

La finalitat d'aquest conveni és establir un mecanisme que permeta que les estudiants que així ho sol·liciten i acrediten la situació de violència de gènere a través de qualsevol dels mitjans  previstos en l'article sisè del present conveni puguen, en  el termini de temps més curt possible, continuar els seus estudis de grau, mitjançant el trasllat gratuït del seu expedient, en la universitat que trie d'entre les signants del present conveni.

 

  

DECRET 97/2016, DE 4 D'AGOST, DEL CONSELL, PEL QUAL ES FIXEN LES  TAXES  A SATISFER PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ACADÈMICS UNIVERSITARIS PER Al CURS 2016-2017 DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, RECERCA, CULTURA I ESPORT.

( Diari Oficial de la Comunitat Valenciana Num. 7852 / 17.08.2016 )

Article 3. Exempcions i bonificacions

L'alumnat que reba beques i altres ajudes a l'estudi amb càrrec en els pressupostos generals de l'Estat o amb càrrec als pressupostos de la Generalitat; el que obtinga matrícula d'honor o premi extraordinari de batxillerat; el que siga membre de família nombrosa; el que haja sigut víctima de bandes armades o elements terroristes o siga familiar d'aquell; el que siga membre de família monoparental i el que siga  víctima d'actes de violència de gènere,  així com uns altres que es troben en algun dels supòsits d'exempció al fet que es refereix l'article148 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, gaudiran d'exempcions i bonificacions en els termes i condicions establides en l'esmentat article.

 

LLEI 7/2012, DE 23 DE NOVEMBRE, DE LA GENERALITAT, INTEGRAL CONTRA LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA EN L'ÀMBIT DE LA COMUNITAT VALENCIANA

(Diari Oficial de la Comunitat Valenciana Num. 6912 / 28.11.2012)

És objecte de la present llei l'adopció de mesures integrals per a l'eradicació de la violència sobre la dona, en l'àmbit competencial de la Generalitat, oferint protecció i assistència tant a les dones víctimes de la mateixa com als seus fills i filles menors i/o persones subjectes a la seua tutela o acolliment, així com les mesures de prevenció, sensibilització i formació amb la finalitat d'implicar a tota la societat de la Comunitat Valenciana. 

ORDRE 86/2016, DE 21 DE DESEMBRE, DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT, PER LA QUAL S'APROVEN LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DEL PROGRAMA PER A LA PROMOCIÓ DE LA INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA, EL DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC I LA INNOVACIÓ A LA COMUNITAT VALENCIANA.

( Diari Oficial de la Comunitat Valenciana Num. 7943 / 23.12.2016 )

L’objecte d’aquesta ordre és establir les bases reguladores de la concessió de subvencions del Programa per a la Promoció de la Inves- tigació Científica, el Desenvolupament Tecnològic i la Innovació a la Comunitat.

 

 


ÀMBIT ESTATAL

 

LLEI ORGÀNICA 3/2007, DE 22 DE MARÇ, PER A la IGUALTAT EFECTIVA DE DONES I HOMES 

BOE   núm.  71, de 23 de març de 2007, pàgines 12611 a 12645 (35  págs. )

Les dones i els homes són iguals en dignitat humana, i iguals en drets i deures. Aquesta Llei te per objecte fer efectiu el dret d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes, en particular mitjançant l'eliminació de la discriminació de la dona, siga com anàs la seua circumstància o condició, en qualssevol dels àmbits de la vida i, singularment, en les esferes política, civil, laboral, econòmica, social i cultural para, en el desenvolupament dels articles 9.2 i 14 de la Constitució, aconseguir una societat més democràtica, més justa i més solidària.

 

 

LLEI ORGÀNICA 1/2004, DE 28 DE DESEMBRE, DE MESURES DE PROTECCIÓ INTEGRAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

 

BOE»   núm.  313, de 29/12/2004

La present Llei té per objecte actuar contra la violència que, com a manifestació de la discriminació, la situació de desigualtat i les relacions de poder dels homes sobre les dones, s'exerceix sobre aquestes per part d'els qui siguen o hagen sigut els seus cònjuges o d'els qui estiguen o hagen estat lligats a elles per relacions similars d'afectivitat, àdhuc sense convivència.

Per aquesta llei s'estableixen mesures de protecció integral la finalitat de la qual és prevenir, sancionar i eradicar aquesta violència i prestar assistència a les dones, als seus fills menors i als menors subjectes a la seua tutela, o guarda i custòdia, víctimes d'aquesta violència.

 

 

 LLEI 14/2011, D'1 DE JUNY, DE LA CIÈNCIA, LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ 

 

«BOE»   núm.  131, de 02/06/2011

Aquesta llei estableix el marc per al foment de la recerca científica i tècnica i els seus instruments de coordinació general, amb la finalitat de contribuir a la generació, difusió i transferència del coneixement per a resoldre els problemes essencials de la societat. L'objecte fonamental és la promoció de la recerca, el desenvolupament experimental i la innovació com a elements sobre els quals ha d'assentar-se el desenvolupament econòmic sostenible i el benestar social.

 

 

Unitat d'Igualtat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9917

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464