Saltar apartados

normativa

LEGAL

ÀMBIT UNIVERSITAT D'ALACANT

Reglamento de la Unidad de Igualdad. Aprobado en Consejo de Gobierno de 25 de marzo de 2021 (BOUA 26/03/2021).

Protocol de Protecció per a víctimes de violència de gènere que treballen o estudien en la Universitat d'Alacant. Aprovat en Consell de Govern de 17 de desembre de 2019 (BOUA 17/12/19).

Protocol de Prevenció i Actuació enfront de l'assetjament sexual, per raó de sexe i per orientació sexual de la Universitat d'Alacant. Aprovada adequació en Consell de Govern de 17 de desembre de 2019 (BOUA 17/12/19).

Protocol d'actuació a la identitat i a l'expressió de gènere en la Universitat d'Alacant. Aprovat en Consell de Govern de 19 de desembre de 2017 (BOUA 20/12/2017).

Normativa de la Universitat d'Alacant en matèria de presència equilibrada de dones i homes en òrgans de govern. Aprovada en Consell de Govern de 23 de febrer de 2017 (BOUA 28/02/2017).

Reglament per a avaluació dels aprenentatges. Aprovat en Consell de Govern de 27 de novembre de 2015 (BOUA 09/12/2015).

  • L'art. 6 desenvolupa el sistema d'avaluació alternativa quan l'alumnat acredite la condició o situació de, entre altres, víctima de violència de gènere, maternitat o atenció a dependents.

Reglament d'adaptació curricular de la Universitat d'Alacant. Aprovat en Consell de Govern de 24 de juliol de 2015 (BOUA 28/07/2015). 

  • Facilita la conciliació dels estudis amb la vida familiar i laboral així com l'exercici dels seus drets per les dones víctimes de violència de gènere (art 2. i art. 6.8)

Estatut de l'Estudiant de la Universitat d'Alacant. Aprovat en Consell de Govern de 29 de juny de 2015 (BOUA 2/07/2015).

  • L'art. 8 regula l'adaptació curricular com a dret específic de l'alumnat que acredite la condició o situació de, entre altres, víctima de violència de gènere, maternitat o atenció a dependents.

Reglament Electoral de la Universitat d'Alacant. Aprovat en Consell de Govern de 3 de desembre de 2013 (BOUA 04/12/2013).

  • Els arts. 42.2 i 44.6 promouen la democràcia paritària mitjançant la representació equilibrada entre dones i homes en la composició del Claustre Universitari. Regulació que és d'aplicació supletòria al conjunt de processos electorals que se celebren en la UA.

Normativa que regula la jornada de treball, horaris, permisos, llicències i vacances del PAS de la UA. Aprovada en Consell de Govern el 28 de juny de 2013 (BOUA 03/07/2013). Última modificada aprovada en Consell de Govern de 20 de juliol de 2018.

Normativa de la Universitat d'Alacant per la qual es regula la dedicació docent del Personal Docent i Investigador funcionari o amb contracte laboral indefinit. Aprovada en Consell de Govern el 27 de febrer de 2013 (BOUA 01/03/2013).

  • A l'efecte del càlcul de la dedicació docent individual que al cap dels 6 anys necessaris per a la sol·licitud d'avaluació d'un període de l'activitat investigadora se li afegirà, entre altres, l'equivalent en anys corresponent als dies en què s'hi ha estat en situació de maternitat o una altra assimilable (art. 4.2.b)

Reglament de la Unitat d'Igualtat. Aprovat en Consell de Govern de 30 d'octubre de 2012 (BOUA 31/10/2012).

Creació de la Comissió d'Igualtat. Aprovada en Consell de Govern de 31 d'octubre de 2008 (BOUA 06/11/2008).

Creació de la Unitat d'Igualtat. Aprovada en Consell de Govern de 30 de gener de 2008 (BOUA 01/02/2008).

 

ÀMBIT AUTONÒMIC

Lleis

Llei 8/2017 d'abril, de la Generalitat per al reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere a la Comunitat Valenciana (DOGV 11/04/2017).

Llei 7/2012 de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOGV 28/11/2012).

Llei 4/2012 de 15 d'octubre, per la qual s'aprova la Carta de Drets Socials de la Comunitat Valenciana. (DOGV 18/10/2012).

Llei 9/2003 de 2 d'abril de 2003, de Generalitat, per a la Igualtat de Dones i Homes (DOGV 04/04/2003).

 

Decrets

Decret 108/2017 de 28 de juliol, del Consell, pel qual es fixen les taxes per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2017/2018. (DOGV 11/08/2017).

  • L'art. 3 regula exempcions i bonificacions a les víctimes de violència de gènere

Decret 3/2017 de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana (DOGV 24/01/2017).

Decret 25/2012 de 3 de febrer, del Consell, pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat d'Alacant. (BOE 27/02/2012).

Decret 177/2011 de 18 de novembre, del Consell, de modificació del Decret 232/1997, de 2 de setembre, pel qual es va crear l'Observatori de Publicitat No Sexista de la Comunitat Valenciana (DOGV 22/11/2011).

 

Ordres

ORDRE 37/2017 , de 26 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació en la Comunitat Valenciana. (DOCG 28/09/2017).

 

Pactes

Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista.

 

Convenis

Conveni de col·laboració entre la Generalitat i les Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana per a la implantació d'un  procediment excepcional de canvi d'estudis  universitaris oficials de grau aplicable a estudiants que acrediten la situació de víctima de violència de gènere de 7 de desembre de 2015.

 

Resolucions

RESOLUCIÓ de 9 de novembre de 2017 , del director general de Relacions amb Les Corts, per la qual es publica el conveni entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per a impulsar la mobilitat de les empleades públiques, per raó de violència de gènere, entre administracions públiques. (DOGV 13/11/2017).

RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2017, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual s'estableix el protocol d'actuació en l'Administració de la Generalitat per als procediments de mobilitat de les empleades públiques víctimes de violència de gènere (DOGV 08/09/2017).

 

ÀMBIT ESTATAL

Constitució Espanyola

  • Articles 1, 9.2, 10.1, 10.2 ,14, 15, 18.1, 27, 35, 39 i 45 de la Constitució espanyola de 1978 relacionats amb la igualtat.

 

Lleis Orgàniques

Llei orgànica 1/2004 de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere (BOE 29/12/2004).

Llei orgànica 4/2007 de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats (BOE 13/04/2007).

Llei orgànica 3/2007 de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes (BOE 23/03/2007).

 

Lleis Ordinàries

Llei 1/2021, de 24 de març, de mesures urgents en matèria de protecció i assistència a les víctimes de violència de gènere.(BOE 25/03/2021)

Llei 30/2003 de 13 d'octubre, sobre mesures per a incorporar la valoració de l'impacte de gènere en les disposicions normatives que elabore el Govern (BOE 14/10/2003).

Llei 14/2011 d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació (BOE 02/06/2011).

Llei 39/1999 de 5 de novembre, per a promoure la conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores. (BOE 06/11/99).

 

Decrets Legislatius

Reial decret 938/2020, de 27 d'octubre, pel qual es regula l'Observatori "Dones, Ciència i Innovació" (BOE 28/10/2020).

Reial decret 901/2020, de 13 d'octubre, pel qual es regulen els plans d'igualtat i el seu registre i es modifica el Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i depòsit de convenis i acords col·lectius de treball. (BOE 14/10/2020)

Reial decret 902/2020,de 13 d'octubre, d'igualtat retributiva entre dones i homes. (BOE 14/10/2020)

Reial decret 259/2019 de 12 d'abril, pel qual es regulen les Unitats d'Igualtat de l'Administració General de l'Estat. (BOE 13/04/2019).

Reial decret 1401/2018 de 23 de novembre, pel qual es crea l'Observatori "Dones, Ciència i Innovació", per a la igualtat de gènere en el Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació (BOE 11/12/2018).

Reial decret 931/2017  de 27 d'octubre, pel qual es regula la Memòria de l'Anàlisi d'Impacte Normatiu (BOE 14/11/2017).

Reial decret legislatiu 5/2015  de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic (BOE 31/10/15).

Reial decret 1791/2010  de 30 de desembre, pel qual s'aprova l'Estatut de l'Estudiant Universitari (BOE 31/12/2010).

 

Decrets llei

Reial decret llei 6/2019  d'1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació i l'ocupació. (BOE 07/03/2019).

Reial decret llei 9/2018 de 3 d'agost, de mesures urgents per al desenvolupament del Pacte d'Estat contra la violència de gènere. 

 

Ordres Ministerials

Ordre PRE/525/2005 , de 7 de març, per la qual es dóna publicitat a l'Acord de Consell de Ministres pel qual s'adopten mesures per a afavorir la igualtat entre dones i homes. (BOE 08/03/2005).

 

Pactes d'Estat

Pacte d'Estat contra la violència de gènere

  • Document refós de mesures del Pacte d'Estat en matèria de Violència de Gènere Congrés + Senat. 

 

 

  

 Consulta normativa consolidada en matèria d'igualtat a la biblioteca jurídica digital del Bolletí Oficial de l'Estat.

 

Unitat d'Igualtat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9644

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464