índex

El 17 de desembre de 2019, el Consell de Govern va aprovar l'adequació el Protocol de prevenció i actuació enfront de l'assetjament sexual, per raó de sexe i per orientació sexual de la UA [BOUA] .
El Protocol és la resposta que la UA ha donat a l'art. 62 de la LO 3/2007 per a la igualtat efectiva entre dones i homes, en el qual s'estableix l'obligatorietat de les Administracions públiques de negociar amb la representació legal de les treballadores i treballadors un protocol d'actuació enfront de l'assetjament sexual i a l'assetjament per raó de sexe.
  
La Universitat d'Alacant, conscient de la seua projecció social com a institució transmissora de valors, generadora d'opinió i compromesa amb el progrés social i amb la igualtat entre dones i homes, vol que el Protocol siga una eina que promoga una cultura de sensibilització davant qualsevol situació de discriminació, assetjament i violència de gènere. En aquest sentit, la Universitat d'Alacant manifesta el seu ferm compromís amb l'eradicació de la violència de gènere en qualsevol de les seues manifestacions. Des d'aquest posicionament institucional, la Universitat d'Alacant rebutjarà qualsevol situació d'assetjament sexual, assetjament per raó de sexe i assetjament per orientació sexual.

 

El Protocol inclou les mesures de prevenció a adoptar (informació, formació i sensibilització) i el procediment de resolució de la denúncia. Aquest es desenvoluparà seguint els principis d'actuació arreplegats (art. 2) i assegurant les garanties del procediment (art. 14):
a) confidencialitat
b) participació
c) respecte, protecció de la dignitat i la integritat de les persones afectades i prohibició de represàlies
d) diligència i celeritat
e) imparcialitat i contradicció.
 
El Protocol, i amb l'objectiu d'articular un plantejament integral que done resposta efectiva al compromís institucional de contribuir a l'eradicació de qualsevol manifestació de violència de gènere i als mandats que emanen de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 d'abril, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, de la Llei 4/2007, de 12 d'abril, d'Universitats (disposició addicional quarta) i de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, inclou procediments d'actuació que requereixen algun nivell d'actuació addicional ja siga perquè es produeix fora de l'àmbit organitzatiu i funcional de la Universitat d'Alacant però afecta persones que hi estan vinculades, ja siga perquè afecta persones i empreses contractades per aquesta. Particularment, el capítol V estableix les mesures d'actuació davant situacions de violència de gènere.
Díptic del Protocol en anglès
 

Disseny de la campanya: Oficina de Comunicació i Museu UA

Coordina: Unitat d'Igualtat UA