EIX 1 VISIBILITZACIÓ I SENSIBILITZACIÓ SEGUIMENT PLA IGUALTAT

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres llocs
Logo SEGUIMENT PLA IGUALTAT   SEGUIMENT PLA IGUALTAT
SEGUIMENT PLA IGUALTAT

EIX 1 VISIBILITZACIÓ I SENSIBILITZACIÓ

Objectiu1. Desenvolupar la RSC de la UA en matèria d'igualtat de gènere,mitjançant l'organització d'activitats pròpies i la col·laboració en les iniciatives que -amb aquest objectiu- s'organitzen per altres institucions i entitats socials.

1. Modificar el Reglament de símbols, distincions honorífiques i credencials de la UApara que promoga la paritat entre dones i homes en les propostes de nomenaments honoris causa, entre el professorat que imparteix lliçons inaugurals i, en general, entre les persones sobre les quals recauen distincions i honors. 

 

Al juliol de 2006 es va publicar en el BOUA l'aprovació de l'actual Reglament de símbols, distincions honorífiques i credencials de la UA. Es va produir una modificació del mateix en 2009 (BOUA 17/09/2009) però fins avui no ha patit més modificacions.
 

2. Organitzar campanyes institucionals de sensibilització entorn de la celebració dels dies 8 de març (20142015, 2016) i el 25 de novembre (Dia internacional per l'eliminació de la violència contra les dones). 

  

 

CAMPANYA "La UA dóna la cara" (2013-2014)

 

CAMPANYA "Retallant estereotips. Siluetes per la igualtat i contra la violència de gènere" (2013-2014)

CAMPANYA "Qui bé et voldrà, riure et farà" (2015-2016)

 

 

3. Efectuar campanyes de sensibilització sobre aspectes específics de les desigualtats de gènere entre dones i homes.

 

Campanya Amb Noms de Dona (2015-2016)

 

Amb Noms de DonaHonoris-causa

Amb noms de Dona. Esportistes

 
 
 

 

 

4. Desenvolupar programes i activitats que contribuïsquen a la consecució de la igualtat de gènere i a la sensibilització en qüestions de gènere en les Seus universitàries de la UA. (web)

 

5. Incloure en la programació cultural estable de la UA activitats, actuacions, programes, tallers de cultura…, que contribuïsquen a la consecució de la igualtat de gènere i a la sensibilització enfront de la discriminació per raó de gènere. (web)

 
 

6. Incloure en la programació del Museu de la Universitat d'Alacant (MUA) i en tots els espais expositius de la UA, mostres que contribuïsquen a la sensibilització i a la consecució de la igualtat de gènere.

 

 

Exposició "Maria Sklodowska-Curie, una polonesa a París" (2017)

Exposició "Mulier, Mulieris" (2007-2016)

Exposició 2015 "Memorables, Insignes i Intrèpides"

 

Exposició 2015 "Investigadores de la Llum"

 

 

 

 

 

7. Incloure la perspectiva de gènere en el programa formatiu del voluntariat de la UA.


Des del curs 2015-2016 va incloure la perspectiva de gènere en la formació del voluntariat cultura i lingüístic, en el Voluntariat del Centre de Suport a l'Estudiant i en el Voluntariat contra la Violència de Gènere. Objectiu 2.  Sensibilitzar a la comunitat universitària sobre l'absència d'igualtat efectiva entre dones i homes, la persistència del sexisme en la societat i la necessitat de contribuir a la identificació i el rebuig de totes les formes de violència de gènere

 

8. Difusió entre la comunitat universitària del II Informe diagnòstic de la situació de dones i homes en la UA (2013) i de l'Informe d'Impacte de la implementació del I PIUA.

 

 
 

9. Donar difusió entre la comunitat universitària de l'Informe d'Avaluació de la conciliació, coresponsabilitat i promoció professional en la Universitat d'Alacant.

 
 

10. Donar difusió entre la comunitat universitària del II Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes de la UA (2014-2016).

 
 

11. Realitzar, almenys, un estudi específic que contribuïsca a avançar en el coneixement de les desigualtats de gènere en la UA.


Estudi sobre l'activitat físic-esportiva en la Universitat d'Alacant 2016 

 
 

12. Crear l'Observatori d'Igualtat de Gènere de la UA.

 
 
 

13. Establir un procediment per a l'elaboració d'informes d'impacte de gènere, previ a l'aprovació de les disposicions normatives. 

Es publicaran en la col·lecció "Apunts per a la Igualtat" de 2017

 

14. Promoure l'ús inclusiu i no sexista del llenguatge en totes les comunicacions internes i externes de la UA, —tant en el llenguatge escrit com en l'icònic i visual— incloent un criteri en aquest sentit per a la percepció del complement de productivitat de PAS.

 

-Criteri per a la percepció del complement de productivitat de PAS
-Curs “Estratègies per a l'ús inclusiu i no sexista del llenguatge” (2015)

15. Garantir l'ús d'un llenguatge inclusiu i no sexista en les disposicions normatives.

16. Elaborar un document de consulta ràpida a partir de la Guia d'ús de llenguatge no sexista en la Universitat d'Alacant i donar-li difusió entre la comunitat universitària.

La primera guia va ser elaborada en compliment de l'Acció 10 de l'Eix 1 del I “Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes de la Universitat d'Alacant (2010-2012)”

La segona guia es publicarà en la col·lecció "Apunts per la a Igualtat" de 2017Objectiu 3. Sensibilitzar a la comunitat universitària, —amb especial èmfasi sobre el col·lectiu d'estudiants— sobre l'existència d'estereotips de gènere vinculats a l'esfera professional, i a la vida personal i familiar, amb la finalitat de contribuir a la construcció d'una societat on dones i homes compartisquen, en igualtat de condicions i amb les mateixes oportunitats, tots els àmbits de la vida pública i privada


 

17. Realitzar campanyes específiques de sensibilització dirigides a l'alumnat de secundària, orientades a combatre estereotips de gènere en l'elecció d'estudis universitaris.  

 

18. Dissenyar un material de promoció de les titulacions que no transmeta una imatge i un llenguatge sexista

 

  • Vídeo promocional dels títols de graus en la UA.
 
 
 
  • Campanya promocional dels graus i màsters de la UA (2016-2017)

19. Dissenyar programes de formació, dirigits a orientadores i orientadors d'educació secundària, sobre perspectiva de gènere i recursos per a combatre estereotips en l'elecció d'estudis universitaris.

 

Es publicarà en la pròxima col·lecció d'Apunts per a la Igualtat de 2017

20. Creació del voluntariat per a la igualtat en el col·lectiu d'estudiants.

 

 

21. Organitzar activitats dirigides a les egressades de la UA amb la finalitat de facilitar el seu accés al mercat laboral i promoure la creació de xarxes i l'associacionisme.


- Talent s'escriu amb (U)A (2015-2016)

22. Adaptar a un llenguatge no sexista la senyalètica corresponent a la nomenclatura de les Facultats, Escola Politècnica Superior, centres, serveis, unitats i estructures de la UA.

23. Identificar amb el nom d'acadèmiques rellevants espais de la UA.

 
 

RESULTATS EIX 1

20 REALITZADES

 87%

 2 EN PROCÉS

 9%

 1 NO REALITZADES

 4%