EIX 2 DOCÈNCIA

 

Objectiu 1. Promoure, difondre i acreditar el coneixement en matèria d'igualtat de gènere

1. Oferir una assignatura específica per a cada Facultat i per a l'Escola Politècnica Superior, en matèria d'igualtat de gènere, d'acord amb la normativa de Consell de Govern (BOUA 5/10/2009) sobre reconeixement de crèdits.

 

Article 7. Reconeixement de crèdits en els ensenyaments de grau, màster universitari i doctorat

5. Finalment, i a proposta de l'equip de direcció, el Consell de Govern podrà proposar assignatures que contribuïsquen al desenvolupament dels criteris d'igualtat, als processos de normalització lingüística o que resulten d'interès per a la Universitat per qüestions institucionals o estratègiques. El nombre de crèdits reconeguts per aquest concepte no podrà excedir de sis crèdits. 

 

CURS D'IDENTIFICACIÓ, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ ENFRONT DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE 2015-2016

 

2. Crear postgraus específics sobre temes de gènere.

 


3. Fomentar que l'oferta d'assignatures extracurriculares, cursos d'estiu, seminaris, incloga la perspectiva de gènere.

 

CURSOS D'ESTIUS RAFAEL ALTAMIRA

2013-2014

2014-2015

 

INSTITUT UNIVERSITARI D'ESTUDIS DE GÈNERE

2013-2014

2014-2015

 

 

4. Oferir formació no reglada específica en matèria d'igualtat de gènere.

 


D'acord a l'establit en el Protocol de prevenció i actuació enfront de l'assetjament sexual, per raó de sexe i per orientació sexual, durant el curs acadèmic 2015-2016 s'iniciarà un programa formatiu específic en matèria de prevenció, detecció i actuació davant l'assetjament sexual, per raó de sexe i per orientació sexual.

 

 

 

5. Crear un sistema homogeni d'ordenació bibliogràfica entorn de la matèria -estudis de gènere-.(Guia temàtica de recursos 'Estudis sobre les Dones, de Gènere i Feministes')

Objectiu 2. Integrar la perspectiva de gènere en la docència universitària

6. Incloure en els plans d'estudi de les titulacions que habiliten per a la docència en els nivells educatius de Primària, Secundària i Batxiller, formació específica en matèria d'igualtat de gènere.

 

- Fitxa de competències del Màster en Professorat d'Educació Secundària Obligatòria

- Educar en Igualtat de Gènere (Grau Mestre en Ed. Infantil i Mestre en Ed.Primària)

 

7. Impulsar la inclusió, tant de forma específica com transversal, del significat i abast de la igualtat de dones i homes en els continguts i competències dels plans d'estudi de grau i postgrau de la UA.

 

 

CONVOCATÒRIA PROJECTE XARXES D'INVESTIGACIÓ EN DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA. CONVOCATÒRIA 2014-2015

 

LíNIES PRIORITÀRIES

Implementació de la perspectiva de gènere en la docència universitària

 

 

8. Crear i mantenir actualitzat un Portal web de recursos docents amb perspectiva de gènere.

9. Establir criteris per a avaluar la inclusió de la perspectiva de gènere en els programes docents.

Es publicaran en la col·lecció 'Apunts per la Igualtat'  de 2017

RESULTADOS EIX 2

9 REALITZADES

 100%

 0 EN PROCÉS

0%

0 NO REALITZADES

0%