EIX 4 ACCÉS I PROMOCIÓ PROFESSIONAL PDI I PAS SEGUIMENT PLA IGUALTAT

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres llocs
Logo SEGUIMENT PLA IGUALTAT   SEGUIMENT PLA IGUALTAT
SEGUIMENT PLA IGUALTAT

EIX 4 ACCÉS I PROMOCIÓ PROFESSIONAL PDI I PAS

 

Objectiu 1. Garantir la igualtat d'oportunitats entre dones i homes del PDI i del PAS en els processos d'accés i promoció professional en la UA promoure la participació de les dones en la recerca i en la difusió del coneixement

 

 

1. Traslladar a la normativa de la UA les disposicions vigents relatives a la representació equilibrada de dones i homes en els tribunals dels processos selectius d'accés i en les comissions de valoració de mèrits per a la provisió de llocs de treball del PAS i vetlar pel seu compliment.

 

Acord de Consell de Govern de 28 d'octubre de 2016 

9.4.- Aprovació de la proposta de modificació del barem de la fase de concurs en processos selectius i proposta de resolució d'empats en processos selectius i de provisió.

 

 

Acord de Consell de Govern de 25 de gener de 2017

4.3.- Aprovació de la proposta de modificació de la Normativa de la Universitat d'Alacant per la qual es regulen els processos de selecció per a la contractació d'Ajudants, Ajudants Doctores o Doctores i Professors Associats o professores Associades, aprovada en Consell de Govern de 27 de maig de 2010.

 

 

2. Acompanyar les convocatòries de les proves selectives per a l'accés a l'ocupació pública d'un informe d'impacte de gènere, d'acord al procediment establit.

 

 

 

3. Desglossar per sexe les dades de participació del PDI i de PAS en activitats de formació oferides per la UA, que hagen sigut sol·licitades voluntàriament.

 


  

 

Objectiu 2. Aconseguir una presència equilibrada de dones i homes en els àmbits de treball del PDI i del PAS

 

 

4. Desenvolupar la normativa de la UA per a incorporar accions positives a favor del sexe menys representat en els procediments d'accés i promoció tant del PDI com del PAS.

 

- Instruccions per a resoldre empats en processsos selectius (BOUA 26-10-2016)

  

Acord del Consell de Govern extraordinari de 9-05-2016

 

Aprovació de la proposta de modificació de la Normativa de la Universitat d'Alacant per a la regulació dels concursos d'accés als cossos docents universitaris.

  

 

- Acord del Consell de Govern extraordinari de 26-10-2016

 

9.4.- Aprovació, si escau, de la proposta de modificació del barem de la fase de concurs en processos selectius i proposta de resolució d'empats en processos selectius i de provisió.

Aprovat per unanimitat (Veure doc)

 

5. Incloure en les convocatòries d'accés tant de PDI com de PAS una declaració de principis sobre el compromís de la UA amb la igualtat i la no discriminació, instant explícitament a concórrer al sexe amb menor presència en l'àmbit de la convocatòria.

 

Exemple 1:
 
 
CONVOCATÒRIA A CONCURS PLACES DE PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR EN RÈGIM DE CONTRACTACIÓ LABORAL PER Al CURS 2015/2016
De conformitat amb el previst en l'Acord de Consell de Govern de la Universitat d'Alacant, de 17 de desembre de 2013 pel qual s'aprova el II Pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes de la Universitat d'Alacant, es fa constar que:
 
- Existeix infrarrepresentació de les dones en la categoria de Professor Ajudant Doctor en l'àrea d'Educació Física i Esportiva; i en la categoria de Professor Associat LOU en les àrees de Botànica, Didàctica de la Llengua i la Literatura, Didàctica de les Ciències Socials, Economia Financera i Comptabilitat, Estadística i Recerca Operativa, Filologia Anglesa, Enginyeria i Infraestructura dels Transports, Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics i Urbanística i Ordenació del Territori.
 
- Existeix infrarrepresentació dels homes en la categoria de Professor Ajudant Doctor en les àrees de Didàctica i Organització Escolar i Infermeria; en la categoria d'Ajudant en l'àrea de Dret Penal i en la categoria de Professor Associat LOU en les àrees de Didàctica de l'Expressió Musical, Didàctica de l'Expressió Plàstica, Didàctica i Organització Escolar, Literatura Espanyola, Psicologia Evolutiva i de l'Educació i Traducció i Interpretació.
 
- No existeix infrarrepresentació de cap dels gèneres en les categories convocades de la resta de les àrees.

Exemple 2:

 

CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA PROPI PER Al FOMENT DE LES RELACIONS INTERNACIONALS (PPI) DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT DURANT L'ANY 2016.

 

4.5. En cas que hi haja empat en la puntuació total, s'atendrà a la major puntuació obtinguda en els apartats que s'indiquen a continuació:

1) menor nombre de mobilitats;

2) impartir docència en anglès;

3) major antiguitat com a PDI en la UA.

Si així i tot persisteix l'empat, es resoldrà a favor del sexe menys representat en la resolució final.

6. Publicar desglossats per sexe les dades numèriques de les persones aspirants i les seleccionades en els diferents processos d'accés o promoció, del PDI i del PAS.

 

Exemple 1
 

CONVOCATÒRIA BT-01/14
LLISTA DEFINITIVA D'ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS  DE LA CONVOCATÒRIA 
Dada numèrica desglossada per sexe:
Homes: 32 (40,51%)
Dones: 47 (59,49%)

 

 

 

 

 

RESULTATS EIX 4

6 REALITZADES

100%

 0 EN PROCÉS

0%

 0 NO REALITZADES

0%