EIX 5 REPRESENTACIÓ

 

 

Objectiu 1. Aconseguir una presència equilibrada de dones i homes en els òrgans unipersonals de dirección de la UA

 

1. Promoure la presència equilibrada de dones i homes en els òrgans unipersonals de direcció de la UA.

 

 

Objectiu 2. Aconseguir una presència equilibrada de dones i homes en tots els òrgans de govern consultius i de representació de la UA

 

2.  Elaborar una normativa que regule la composició equilibrada de dones i homes en els equips de dirección de Facultats, Escoles, Departaments i Instituts Universitaris de Recerca.

 

Acord de Consell de Govern de 23 de febrer de 2017

Normativa de la Universitat d'Alacant en matèria de presència equilibrada de Dones i Homes en Òrgans de Govern

 

3.  Promoure que en els processos electorals amb llistes tancades les candidatures tinguen una composició equilibrada de dones i homes.

 

RESULTATS ELECCIONS SINDICALS 2014

  JUNTA DE PAS JUNTA DE PDI COMITÈ D'empresa
 

DELEG.

DELEG.

DELEG.

CC.OO 6 (3M+3H) 7 (3M+4H) 6 (3M+3H)
CGT 3H SENSE CANDIDATURA

2 (1M+1H)
CSIF 2H 2H 2H
Set 6 (3M+3H) 3H

4 (2M+2H)

STEPV-IV 1 H 2 (1M+1H)

3H

UGT 5 (3M+2H) 7 (4M+3H)

 6 (3M+3H)

4. Promoure una presència equilibrada d'homes i dones en la composició dels òrgans de representació estudiantil.


Reglament de Règim Intern del Consell d'Estudiants de la Universitat d'Alacant (BOUA 3 de juliol 2015)


article 13 h) "Nomenament de les i els integrants dels òrgans de govern l'atribució del qual no siga de l'assemblea general, procurant mantenir el principi de composició equilibrada entre dones i homes".
 
article 15.3 "Es promourà que existisquen representants de totes les facultats i escoles de la Universitat d'Alacant, així com una composició equilibrada entre dones i homes".
 
article 16 i)  "Aprovar, a proposta de la presidenta o del president, la designació quan escaigui de les i els representants d'estudiants que representen al Consell d'estudiants en les diferents comissions de la Universitat d'Alacant, procurant que els nomenaments recaiguen sobre dones i homes de manera equilibrada".

 

 

 

 

RESULTATS EIX 5 

3 REALITZADES

75%

 1 EN PROCÉS

 25%

 0 NO REALITZADES

 0%