EIX 6 TREBALLAR I ESTUDIAR EN LA UA SEGUIMENT PLA IGUALTAT

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres llocs
Logo SEGUIMENT PLA IGUALTAT   SEGUIMENT PLA IGUALTAT
SEGUIMENT PLA IGUALTAT

EIX 6 TREBALLAR I ESTUDIAR EN LA UA

 

Objectiu 1. Promoure la conciliació de la vida personal, familiar i laboral del professorat, PAS i estudiants de la UA

 

 
 

1. Recopilar i difondre entre el PAS i el PDI les mesures de conciliació que es poden sol·licitar en la UA.

 

2. Realitzar una campanya específica d'informació dirigida al PAS i al PDI, per a informar dels permisos de conciliació que poden gaudir, amb especial atenció al permís de paternitat ampliat.

 

 

3. Incloure en els plecs de les clàusules administratives dels contractes amb empreses externes, entre els criteris d'adjudicació, el compliment de les directrius sobre igualtat efectiva, en els termes establits en els articles 33 i 34 de la EL 3/2007.

 

2016

 

-Contracte de neteja 


-Contracte de jardineria 

 

-Contracte de Manteniment 

 

 

 

4. Incloure entre els criteris per a l'assignació d'horari de docència la possibilitat d'adaptació a les particulars necessitats de conciliació del PDI, en la mesura en què les raons acadèmiques i les necessitats objectives del servei ho permeten.

 

 

 

5. Promoure els serveis necessaris per a facilitar a la comunitat universitària l'atenció i cura de menors i persones depenents  (Escola Infantil, Centre per a Majors, Escola d'Estiu).

 

6. Incloure en la normativa de les Facultats i de l'Escola Politècnica Superior, que regulen la sol·licitud de canvi de torn per part de l'alumnat un criteri relatiu a cura de menors i persones depenents, en la mesura de les disponibilitats organitzatives de la UA.

 

Estatut de l'Estudiant de la Universitat d'Alacant (BOUA 2 de juliol de 2015)


Reglament d'Adaptació Curricular de la Universitat d'Alacant (Consell de Govern de 24 de juliol de 2015)


Reglament per a l'avaluació dels aprenentatges (BOUA 9 de desembre de 2015)

 

 

7. Dissenyar les activitats acadèmiques —en la mesura de les disponibilitats organitzatives i pressupostàries de la universitat— de manera que faciliten la conciliació dels estudis amb la vida laboral i familiar de les i els estudiants.

 

 

 

Article 10 de l'Estatut de l'Estudiant.

Drets de l'alumnat que tinga al seu càrrec filles o fills menors de tres anys o tinga acreditada la condició de persona cuidadora de familiar dependent.

b) A sol·licitar canvi de grup

Article 6.9 del Reglament d'Adaptació Curricular

 

Estudiants en supòsits d'embaràs, part, adopció i acolliment, estudiants que tinga al seu càrrec filles o fills menors de tres anys o acrediten la condició de persona cuidadora de familiar dependent i estudiants que necessiten compaginar estudis amb activitat laboral.

 

 

Art.6 del Reglament per a l'avaluació dels aprenentatges

 

Procediment i criteris d'avaluació alternativa

 

 

 

8. Organitzar els cursos de promoció del PAS en horaris o modalitats que faciliten la conciliació.

 

  • Procés selectiu de promoció interna. Escales del grup A, subgrup A2 (horaris
  • Procés selectiu de promoció interna. Escales del grup A, subgrup A1 (horaris)
 

9. Incrementar l'oferta formativa online dirigida al PDI, al PAS i a l'alumnat:

 


 

OFERTA FORMATIVA ICE

Modalitat Mixta 2014 

Modalitat Mixta 2015

Modalitat Mixta 2016

 

ESCOLA DOCTORAT

Existeixen quatre activitats de caràcter obligatori que són comuns a tots els doctorats i es poden desenvolupar en modalitat online.

 

 

 

  

 

Objectiu 2. Detectar, resoldre i prevenir l'assetjament sexual i per raó de sexe, i la violència de gènere en l'àmbit de la UA

 

10. Dissenyar les activitats acadèmiques de manera que faciliten a les dones víctimes de violència de gènere l'exercici dels seus drets.

  

 

Reglament d'Adaptació Curricular de la Universitat d'Alacant (Consell de Govern de 24 de juliol de 2015)


Reglament per a l'avaluació dels aprenentatges (BOUA 9 de desembre de 2015)

Article 6. Tipus d'adaptacions curriculars.

6.8. Estudiants víctimes de violència de gènere.

 

 

Art.6 Procediment i criteris d'avaluació alternativa

 

 

11. Elaborar un protocol específic per a la detecció, prevenció i actuació en els supòsits d'assetjament sexual i assetjament per raó de sexe (BOUA 3 de juliol de 2015)

Actuacions formatives emmarcades en el capítol II del Protocol: Mesures de sensibilització, formació i prevenció


• El protocol de prevenció i actuació de la UA enfront de l'assetjament sexual, assetjament per raó de sexe i assetjament per orientació sexual: principis d'actuació, béns jurídics protegits i actuació de la Comissió (setembre, 2015)
 
• Orientació i atenció psicològica a persones de la comunitat universitària víctimes de violència de gènere (desembre 2015)
 
• L'assetjament sexual: tipologia i claus per a la seua identificació i delimitació (març 2016)
 
• L'assetjament per raó de sexe: tipologia i claus per a la seua identificació i delimitació (maig 2016)
 
• La mediació en els protocols d'assetjament (juliol 2016)
 
• Curs d'identificació, prevenció i intervenció enfront de la violència de gènere (curs Ceclec)

 

 

12. Creació d'una pàgina web per a la sensibilització contra la violència de gènere, amb informació sistematitzada sobre recursos públics disponibles.

 

 

13. Facilitar recursos per a l'orientació i l'atenció psicològica de les persones que hagen sigut objecte d'assetjament sexual o per raó de sexe, o violència de gènere, en l'àmbit universitari.

 

La nova pàgina web se sensibilització contra la violència de gènere inclourà informació sistematitzada sobre recursos públics disponibles 

 

14. Establir mesures per a facilitar el desenvolupament de l'activitat laboral i acadèmica en la UA de les dones víctimes de violència de gènere.

15. Considerar a les dones víctima de violència de gènere entre els criteris per a l'exempció parcial o total del pagament dels preus públics per prestació de serveis acadèmics.

 

Estatut de l'Estudiant de la Universitat d'Alacant (BOUA 2 de juliol de 2015)

Article 8. Drets específics de les víctimes de violència de gènere

a) .......les víctimes de violència de gènere tenen dret a l'exempció de taxes dels preus públics per prestació de serveis acadèmics

 

LLEI 10/2015, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat

 

Article 14. Gaudiran d'exempció total del pagament de les taxes regulades en aquest capítol, les alumnes víctimes d'actes de violència de gènere que acrediten aquesta condició...

 

16. Elaborar un protocol específic d'actuació en els supòsits de sexting, ciberacoso i internet grooming entre membres de la comunitat universitària.

ciber assetjamentObjectiu 3. Integrar la perspectiva de gènere en la prevenció de riscos laborals

 

17. Considerar les possibles diferències per raó de sexe entre treballadores i treballadors en l'anàlisi de les condicions de treball i l'exposició al risc.

18. Aplicar la perspectiva de gènere en el disseny, ús i gestió dels espais de la UA.

 

CAMPUS ACCESSIBLE CAMPUS IGUALITARI

 

  

 

RESULTATS EIX 6 

14 REALITZADES

78%

 3 EN PROCÉS

 17%

 1 NO REALITZADES

 5%