EIX 7 FORMACIÓ

 

Objectiu 1. Oferir a la comunitat universitària -a través de la formació-, recursos i eines per a la inclusió de la perspectiva de gènere en l'activitat docent i investigadora i/o administrativa i de gestió

1. Incloure matèries relatives a la igualtat de gènere i a l'ús igualitari del llenguatge en el Pla de Formació del PAS, i específicament, organitzar cursos de formació sobre l'II Pla d'Igualtat de Dones i Homes de la UA. 
2014
Curs "II Pla d'Igualtat entre dones i homes de la UA"
Curs “II Pla d'Igualtat entre dones i homes de la UA ACTUALITZACIÓ”
2015
Curs “Estratègies per a l'ús inclusiu i no sexista del llenguatge” (4 edicions)
Curs “II Pla d'Igualtat entre dones i homes de la UA”
Curs “II Pla d'Igualtat entre dones i homes de la UA ACTUALITZACIÓ” 
2016
Curs “II Pla d'Igualtat entre dones i homes de la UA"

2. Facilitar formació específica al personal vinculat amb la Sotsdirecció de Cooperació per a aplicar la perspectiva de gènere en l'estratègia de cooperació de la UA.

 

3. Facilitar formació específica al personal del Servei de Prevenció per a aplicar la perspectiva de gènere en la gestió de la prevenció de riscos laborals de la UA.

 

Taller: El treball com a factor determinant de les desigualtats en salut. També el de la Universitat d'Alacant?

Vicerectorat de Campus i Sostenibilitat, febrer 2016.

Docent: Ma. Teresa Ruiz Cantero (Departament d'Infermeria Comunitària,Medicina Preventiva i Salut Pública i Història de la Ciència)

 

 

4. Facilitar formació específica al personal del Centre de Suport a l'Estudiant per a l'adequada orientació, i atenció psicològica a les persones de la comunitat universitària que hagen sigut objecte d'assetjament sexual o per raó de sexe, o violència de gènere.

 

Al desembre de 2015, es va realitzar el Taller formatiu 'Orientació i Atenció Psicològica a les Víctimes de Violència de Gènere Universitàries' impartit  per la professora Ana Rosser Limiñana del departament de Comunicació i Psicologia Social i dirigit al personal del CAU i als membres de la comissió d'assessorament del Protocol de Prevenció i Actuació enfront de l'Assetjament Sexual, per raó de sexe i per orientació sexual de la UA.

5. Facilitar formació específica al PDI per a la inclusió de la perspectiva de gènere en la docència i en la recerca.

 

CURSOS 2014/2015 CEM/IU ESTUDIS DE GÈNERE RECONEGUTS PER L'ICE 

 

CURSOS 2016/2017 ICE VIOLÈNCIA DE GÈNERE: CONCEPTE, IDENTIFICACIÓ I INTERVENCIÓ. PROTOCOL D'ACTUACIÓ ENFRONT DE L'ASSETJAMENT EN LA UNIVERSITAT D'ALACANT

RESULTATS EIX 7 

4 REALITZADES

80%

 0 EN PROCÉS

 0%

 1 NO REALITZADES

 20%