eixos i objectius esport

 

EIXOS
 
OBJECTIUS
 
VISIBILIZACIÓN I SENSIBILITZACIÓ

1.1 Sensibilitzar a la comunitat universitària sobre l'absència d'igualtat efectiva entre dones i homes en l'esport, i l'existència d'estereotips de gènere associats a la seua pràctica
1.2. Visibilizar la participació de les dones en l'esport, promoure la seua pràctica entre el col·lectiu femení

 

 

DOCÈNCIA I RECERCA
2.1 Integrar la perspectiva de gènere en la docència universitària en ciències de l'activitat física i l'esport
2.2 Promoure la recerca sobre la situació de les dones en l'activitat física i esportiva i difondre els seus resultats
REPRESENTACIÓ
3.1 Promoure la incorporació de les dones en aquells àmbits de l'adreça i la gestió de l'Esport en els quals es troben infrarrepresentadas
ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT EN LA UA
4.1 Detectar, resoldre i prevenir l'assetjament sexual i per raó de sexe, i la violència de gènere en l'activitat esportiva desenvolupada en la UA

 

4.2 Incorporar la perspectiva de gènere en els processos de planificació i gestió de l'activitat esportiva oferida per la UA