Eixos i objectius generals SEGUIMENT PLA IGUALTAT

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres llocs
Logo SEGUIMENT PLA IGUALTAT   SEGUIMENT PLA IGUALTAT
SEGUIMENT PLA IGUALTAT

Eixos i objectius generals

 

 

   
VISIBILIZACIÓ I SENSIBILITZACIÓ
1.1 Desenvolupar la responsabilitat social corporativa de la Universitat d'Alacant en matèria d'igualtat de gènere, mitjançant l'organització d'activitats pròpies i la col·laboració en les iniciatives que —amb aquest objectiu— s'organitzen per altres institucions i entitats socials
1.2. Sensibilitzar la comunitat universitària sobre l'absència d'igualtat efectiva entre dones i homes, la persistència del sexisme en la societat i la necessitat de contribuir a la identificació i el rebuig de totes les formes de violència de gènere
1.3 Sensibilitzar la comunitat universitària, —amb especial èmfasi sobre el col·lectiu d'estudiants— sobre l'existència d'estereotips de gènere vinculats a l'esfera professional, i a la vida personal i familiar, amb la finalitat de contribuir a la construcció d'una societat on dones i homes compartisquen, en igualtat de condicions i amb les mateixes oportunitats, tots els àmbits de la vida pública i privada
     
 DOCÈNCIA
2.1 Promoure, difondre i acreditar el coneixement en matèria d'igualtat de gènere
2.2 Integrar la perspectiva de gènere en la docència universitària
     
RECERCA
  
 
3.1 Promoure la participació de les dones en la recerca i en la difusió del coneixement
3.2 Promoure l'aplicació de la perspectiva de gènere en la recerca, de forma transversal
3.3 Promoure la recerca en el marc dels estudis de gènere, en els diferents àmbits del coneixement,  i difondre els seus resultats
     
ACCÉS I PROMOCIÓ PROFESSIONAL DEL PDI I DEL PAS
4.1 Garantir la igualtat d'oportunitats entre dones i homes del PDI i del PAS en els processos d'accés i promoció professional en la UA
4.2 Aconseguir una presència equilibrada de dones i homes en els àmbits de treball del PDI i del PAS
     
REPRESENTACIÓ
5.1 Aconseguir una presència equilibrada de dones i homes en els òrgans unipersonals de direcció de la UA
5.2 Aconseguir una presència equilibrada de dones i homes en tots els òrgans de govern, consultius i de representació de la UA
     
TREBALLAR I ESTUDIAR EN LA UA
6.1 Promoure la conciliació de la vida personal, familiar i laboral de professorat, PAS i estudiants de la UA
6.2 Detectar, resoldre i prevenir l'assetjament sexual i per raó de sexe, i la violència de gènere en l'àmbit de la UA
6.3 Incorporar la perspectiva de gènere en la prevenció de riscos laborals
     
FORMACIÓ
7.1 Oferir a la comunitat universitària —a través de la formació—, recursos i eines per a la inclusió de la perspectiva de gènere en l'activitat docent i investigadora i/o administrativa i de gestió