ESPORT EIX 4 ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT EN LA UA

 

Objectiu 1. Detectar, resoldre i prevenir l'assetjament sexual i per raó de sexe, i la violència de gènere en l'activitat esportiva desenvolupada en la UA

 

11. Elaborar un Codi d'Ètica esportiva (2016).

 

 

 

Objectiu 2. Incorporar la perspectiva de gènere en els processos de planificació i gestió de l'activitat esportiva oferida per la UA

 

12. Incorporar la variable sexe en el sistema de gestió de les inscripcions a les activitats que s'ofereixen des dels serveis esportius de la Universitat d'Alacant.

 

13. Dissenyar el programa anual d'activitats físiques amb perspectiva de gènere.

 

14. Introduir la perspectiva de gènere en el disseny i ús d'espais en les instal·lacions esportives.

 

Estudi sobre l'activitat física esportiva en la Universitat d'Alacant (2016).

 

15. Facilitar formació específica al personal adscrit al servei d'Esports de la UA sobre els valors d'igualtat en la pràctica esportiva, que els permeta aplicar la perspectiva de gènere en la seua activitat.

 

 

16. Dissenyar l'oferta de cursos de formació amb perspectiva de gènere.

Resultats EIX 4 ESPORTS

3

REALITZADES

 

3

EN PROCÉS

 0

NO REALITZADA