EIX 1 VISIBILITZACIÓ I SENSIBILITZACIÓ SEGUIMENT PLA IGUALTAT

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres llocs
Logo SEGUIMENT PLA IGUALTAT   SEGUIMENT PLA IGUALTAT
SEGUIMENT PLA IGUALTAT

EIX 1 VISIBILITZACIÓ I SENSIBILITZACIÓ

   1. Organitzar campanyes institucionals de sensibilització entorn de la celebració dels dies 11 de febrer (Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta en la Ciència), 8 de març (Dia Internacional de la Dona) i el 25 de novembre (Dia internacional per l'eliminació de la violència contra les dones)

CURS 2018-2019

Campaña "Antimaltrato" (25 de novembre) 

 

 

 

 

 

 

 

 CURS 2019-2020

 

 

  2. Efectuar campanyes de sensibilització sobre aspectes específics de les desigualtats de gènere entre dones i homes

 

 

  3. Desenvolupar programes i activitats que contribuïsquen a la consecució de la igualtat de gènere i a la sensibilització en qüestions de gènere en les Seus universitàries de la UA

 

  4. Incloure en la programació cultural estable de la UA activitats, actuacions, programes, tallers de cultura…, que contribuïsquen a la consecució de la igualtat de gènere i a la sensibilització enfront de la discriminació per raó de gènere

 

  5. Incloure en la programació del Museu de la Universitat d'Alacant (MUA) i en tots els espais expositius de la UA, mostres que contribuïsquen a la sensibilització i a la consecució de la igualtat de gènere.

Exposició: Muliet, Mulieris (2018 i 2020)

 

Convocatòria Mulier, Mulieris 2020

 

 

  6. Incloure la perspectiva de gènere en el programa formatiu del Pla del Voluntariat Amb tu+UA 

 Des del curs 2015-2016 va incloure la perspectiva de gènere en la formació del voluntariat Amb tu+UA

 

   

   7. Difusió entre la comunitat universitària de l'III “Informe diagnòstic de la situació de dones i homes en la UA (2016)” i de l'Informe “d'impacte de les polítiques d'igualtat 2007-2016"

 

  8. Incloure en “La UA en xifres” referencia a l'Observatori “per a la igualtat entre dones i homes de la UA"

 

9. Realitzar, un estudi qualitatiu que arreplegue l'experiència acadèmica i professional d'Estudiants, PDI i PAS amb perspectiva de gènere que complemente l'III Informe diagnòstic estadístic i que contribuïsca a avançar en la implementació de les polítiques d'igualtat en la UA

 

  10. Incloure en el sistema d'indicadors de l'Observatori “per a la Igualtat entre dones i homes de la UA”, indicadors que reflectisquen la distribució per sexe de les distincions honorífiques i Doctors Honoris causa

  11. Publicar el procediment per a l'elaboració d'Informes d'Impacte de Gènere, previ a l'aprovació de les disposicions normatives

 

 

12. Promoure l'ús del llenguatge inclusivo en les pàgines web de Vicerectorats, Centres, Unitats i Serveis, així com actualitzar les adreces electròniques dels càrrecs institucionals

 

  13. Garantir l'ús d'un llenguatge inclusiu i no sexista en les disposicions normatives

 

14. Publicar un document de consulta ràpida a partir de la “Guia d'ús de llenguatge no sexista en la Universitat d'Alacant” i donar-li difusió entre la comunitat universitària

 

 

 

  15. Realitzar campanyes específiques de sensibilització dirigides a l'alumnat de secundària, orientades a combatre estereotips de gènere en l'elecció d'estudis universitaris

  

16. Dissenyar un material de promoció de les titulacions que no transmeta una imatge i un llenguatge sexista

 

17. Publicar i distribuir entre els centres de secundària, batxiller i formació professional de la província d'Alacant la “Guia per a l'orientació universitària inclusiva” dissenyada per PDI de la UA

 

18. Organitzar activitats dirigides a les egressades de la UA amb la finalitat de facilitar el seu accés al mercat laboral i promoure la creació de xarxes i l'associacionisme

 

19. Desenvolupar un programa de lideratge actiu destinat a les alumnes de la UA

 

20. Reconèixer als centres educatius no universitaris de la província d'Alacant que implementen projectes co-educatius en els quals es difonga el principi d'Igualtat entre dones i homes

 

21. Convocar un concurs de curts/audiovisual que arreplegue les desigualtats entre dones i homes i les discriminacions múltiples que pateixen les dones en les societats contemporànies

 

22. Adaptar a un llenguatge no sexista la senyalística corresponent a la nomenclatura de les Facultats, Escola Politècnica Superior, centres, serveis, unitats i estructures de la UA

 

23. Identificar amb el nom d'acadèmiques rellevants espais de la UA

 

 24. Creació d'una pàgina web per a la sensibilització del col·lectiu d'homes de la comunitat universitària, amb informació sistematitzada de recursos per a homes per la igualtat

 

25. Promoure la creació d'un grup d'homes per la igualtat en la UA

 

26. Efectuar campanyes de sensibilització dirigides al col·lectiu d'homes, visibilitzant els beneficis que dones i homes obtenim amb la igualtat

 

 

  

27. Acollir campanyes de sensibilització i ruptura d'estereotips promogudes per grups d'homes per la igualtat

 

28. Elaboració i difusió d'un decàleg d'homes per la igualtat

 

  

29. Incloure en la programació de la RÀDIO-UA programes dirigits a sensibilitzar als homes per la igualtat