EIX 2 DOCÈNCIA SEGUIMENT PLA IGUALTAT

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres llocs
Logo SEGUIMENT PLA IGUALTAT   SEGUIMENT PLA IGUALTAT
SEGUIMENT PLA IGUALTAT

EIX 2 DOCÈNCIA

  1. Oferir una assignatura específica per a cada Facultat i per a l'Escola Politècnica Superior, en matèria d'igualtat de gènere, d'acord amb la normativa de Consell de Govern (BOUA 5/10/2009) sobre reconeixement de crèdits

Article 7.5 sobre el reconeixement de crèdits en els ensenyaments de Grau, Màster Universitari i Doctorat "Finalment, i a proposta de l'equip de direcció, el Consell de Govern podrà proposar assignatures que contribuïsquen al desenvolupament dels criteris d'igualtat, als processos de normalització lingüística o que resulten d'interès per a la Universitat per qüestions institucionals o estratègiques. El nombre de crèdits reconeguts per aquest concepte no podrà excedir de sis crèdits". NORMATIVA DE RECONEIXEMENT I TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS EN ESTUDIS OFICIALS DE BOUA 05/10/2009.

 

  2. Promoure postgraus específics i/o títols propis que contemple continguts específics sobre la promoció del principi d'igualtat entre dones i homes i/o la violència de gènere

 

  3. Fomentar que l'oferta d'assignatures extracurriculars, seminaris, incloga la perspectiva de gènere

 

  4. Considerar entre els criteris d'avaluació de la qualitat docent la inclusió de la perspectiva de gènere

 

 

5. Realitzar un informe diagnòstic de la transversalización de la perspectiva de gènere en els títols de grau implementats en la Universitat d'Alacant

  6. Incloure en els plans d'estudi de les titulacions que habiliten per a la docència en els nivells educatius d'Infantil, Primària, Secundària i Batxiller, formació específica en matèria d'igualtat de gènere

  7. Impulsar el disseny de Guies Docents d'assignatures de títols de grau de la UA amb perspectiva de gènere

 

  8. Mantenir actualitzat un ‘Portal web de recursos docents amb perspectiva de gènere'

 

  9. Publicar una convocatòria de premis per a reconèixer l'elaboració de materials i recursos docents amb perspectiva de gènere

  10. Publicar una convocatòria de premis per a reconèixer els Treballs Fi de Grau i Treballs Fi de Màster que incorporen la perspectiva de gènere i/o desenvolupe estudis de gènere

 

  11. Incloure en les Comissions de Grau a una persona experta en estudis de gènere de l'àrea de coneixement corresponent

 

 12. Impulsar la figura de dinamitzador/a ‘' de Centre com a element promotor en la incorporació de la perspectiva de gènere en la formació universitària

 

  13. Incloure en el pla de formació del PDI formació dirigida a la inclusió de la perspectiva de gènere en la docència universitària