EIX 3 INVESTIGACIÓ SEGUIMENT PLA IGUALTAT

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres llocs
Logo SEGUIMENT PLA IGUALTAT   SEGUIMENT PLA IGUALTAT
SEGUIMENT PLA IGUALTAT

EIX 3 INVESTIGACIÓ

 1. Desagregar per sexe la informació relativa a la concessió d'ajudes a la investigació segons tipus de convocatòria (pròpia, autonòmica, nacional i europea)

Veure Annex II de l'Acta de reunió de la comisón designada per a resolució de les ajudes per a la realització de projectes d'investigació emergents convocats dins del programa propi del Vicerectorat d'Investigació i Transferència del Coneixement per al foment de la I+D+I en la Universitat d'Alacant (BOUA 1 de juliol de 2020).

 

 

 2. Impulsar la utilització de normes de citació bibliogràfica, tipus Chicago, amb la finalitat de visibilitzar a les dones autores

 

 

 3. Crear un catàleg de Treballs Fi de Grau i Treballs Fi de Màster, presentats en titulacions de la UA, i Tesis Doctorals defensades en la UA que hagen sigut objecte de reconeixement acadèmic

 

 

 

 4. Promoure l'elaboració d'un sistema d'indicadors per a l'avaluació de projectes d'investigació des de la perspectiva de gènere

 

 5. Publicar una convocatòria de premis per a reconèixer les millors Tesis Doctorals defensades en la UA que incorporen la perspectiva de gènere i/o desenvolupe estudis de gènere

 

 6. Incorporar en els criteris de valoració de la concessió de les Ajudes per a la realització de projectes d'investigació emergents, del Programa Propi per al foment de l'I+D+I en la UA, una puntuació addicional en l'avaluació d'aquelles sol·licituds que incorporen la perspectiva de gènere en el contingut del projecte d'investigació a desenvolupar, segons el que es disposa en l'Ordre de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual es regula la subvenció del Programa per a la promoció científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació de la Comunitat Valenciana

 

2020. BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA PROPI DEL VICERECTORAT D'INVESTIGACION I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT PER Al FOMENT DE LA I+D+I EN LA UNIVERSITAT D'ALACANT 2020. Annex VI Ajudes per a la realització de projectes d'investigació.

 Base 6. Avaluació de les sol·licituds. Criteris d'avaluació: "d) Es concediran 5 punts addicionals en l'avaluació d'aquelles sol·licituds que incorporen la perspectiva de gènere en el contingut del projecte d'investigació a desenvolupar".

 

 7. Considerar, en cas que durant el període d'execució del projecte d'investigació emergent, finançat a través del Programa Propi per al foment de l'I+D+I de la UA, la persona investigadora principal acredite el gaudi d'un permís derivat de maternitat o paternitat, conformement a les situacions protegides que s'arrepleguen en el règim general de la Seguretat Social o en el cas d'atenció a persones en situació de dependència, l'ampliació del període d'execució del projecte

 

2020. BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA PROPI DEL VICERECTORAT D'INVESTIGACION I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT PER Al FOMENT DE LA I+D+I EN LA UNIVERSITAT D'ALACANT 2020. Annex VI Ajudes per a la realització de projectes d'investigació.

Base 2. Caracterísitcas de les ajudes "En cas que la persona investigadora responsable del desenvolupament del projecte acredite el gaudi d'un permís derivat de maternitat o paternitat conformement a les situacions protegides que s'arrepleguen en el règim general de la Seguretat Social o en cas d'atenció a persones en situació de dependència, conformement al que es disposa en la Llei 39/2006, de 14 de desembre es podrà ampliar la duració de l'ajuda fins a un màxim d'un any, circumstància que haurà de sol·licitar-se a l'òrgan concedent per a la seua autorització i que no podrà suposar un increment en l'ajuda concedida."

 

 

 8. Crear un espai web en el qual arrepleguen recursos i bones pràctiques per a la inclusió de la perspectiva de gènere en la investigació amb accés en línia

 

 

  9. Realitzar seminaris o tallers que tinguen com a objectiu la inclusió de la perspectiva de gènere en la investigació de manera general i específica, segons àrea de coneixement