Eixos i objectius generals SEGUIMENT PLA IGUALTAT

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres llocs
Logo SEGUIMENT PLA IGUALTAT   SEGUIMENT PLA IGUALTAT
SEGUIMENT PLA IGUALTAT

Eixos i objectius generals

 

 

VISIBILIZACIÓ I SENSIBILITZACIÓ

1.1 Implementar estratègies d'impacte, en matèria d'igualtat de gènere, mitjançant la programació d'activitats pròpies així com en col·laboració amb institucions i entitats socials

1.2. Sensibilitzar a la comunitat universitària sobre l'absència d'igualtat efectiva entre dones i homes, la persistència del sexisme en la societat i la necessitat de contribuir a la identificació i el rebuig de totes les formes de discriminació de gènere

1.3 Sensibilitzar a la comunitat universitària sobre la persistència d'estereotips de gènere vinculats a l'esfera professional, i a la vida personal i familiar, amb la finalitat de contribuir a la construcció d'una societat on dones i homes compartisquen, en igualtat de condicions i amb les mateixes oportunitats, tots els àmbits de la vida

1.4 Promoure la implicació dels homes en la construcció d'una societat més igualitària

 

 

 DOCÈNCIA

2.1 Promoure, difondre i acreditar el coneixement en matèria d'igualtat de gènere

2.2 Integrar la perspectiva de gènere en la docència universitària

 

 

RECERCA

3.1 Promoure la participació de les dones en la investigació i en la difusió del coneixement

3.2 Promoure l'aplicació de la perspectiva de gènere en la investigació, de manera transversal

3.3 Promoure la investigació en el marc dels estudis de gènere, en els diferents àmbits del coneixement,  i difondre els seus resultats

 

 

ACCÉS I PROMOCIÓ PROFESSIONAL
DEL PDI I DEL PAS

 4.1 Garantir la igualtat d'oportunitats entre dones i homes del PDI i del PAS en els processos d'accés i promoció professional en la UA

 

 

REPRESENTACIÓ

5.1 Aconseguir una presència equilibrada de dones i homes en els òrgans de direcció, de govern, consultius i de representació de la UA

 

 

TREBALLAR I ESTUDIAR
EN LA UA

6.1 Promoure la conciliació de la vida personal, familiar i laboral de professorat, PAS i estudiants de la UA

6.2 Detectar, resoldre i prevenir l'assetjament sexual i per raó de sexe, i la violència de gènere en l'àmbit de la UA

6.3 Incorporar la perspectiva de gènere en la prevenció de riscos laborals

6.4 Desenvolupar la responsabilitat social de la Universitat d'Alacant (RSU) en matèria d'igualtat de gènere