1-que fer assetjament

Què fer?

 

Si creus que pateixes assetjament sexual, per raó de sexe i orientació sexual en la UA

capçalera copia
El 29 de juny de 2015, el Consell de Govern va aprovar el Protocol de Prevenció i Actuació enfront de l'assetjament sexual, per raó de sexe i per orientació sexual de la Universitat d'Alacant, modificat en Consell de Govern, el 17 de desembre del 2019 (BOUA). La Universitat d'Alacant materialitza el seu rebuig a qualsevol forma de violència de gènere i el seu compromís amb el manteniment d'un clima laboral saludable, no intimidatori ni hostil en el qual es respecte i assegure la dignitat de totes les persones que desenvolupen activitats acadèmiques, culturals, esportives o de serveis en el seu àmbit organitzatiu i territorial.

Què és l'assetjament sexual?

L'assetjament sexual és qualsevol comportament, verbal o físic, de caràcter sexual que atempta contra la dignitat de qui el pateix i es jutja incorrecte en l'àmbit de les relacions laborals o acadèmiques.

 • Xantatge sexual (o quid pro quo)

  És l'assetjament sexual produït per una persona que ocupa un lloc superior o persona les decisions de la qual puguen tenir efectes sobre l'ocupació i les condicions de treball o estudi de la persona assetjada, que utilitzen la negativa o el sotmetiment d'una persona a aquesta conducta com a base de les seues decisions que poden repercutir sobre el manteniment de l'ocupació, la formació, la promoció professional/acadèmica, el salari,?

 • Assetjament sexual ambiental

  A diferència del xantatge sexual, en l'assetjament sexual ambiental no existeix una relació entre requeriment sexual i la condició d'ocupació o estudi. En aquest cas, un comportament de naturalesa sexual que afecta generalment l'entorn, a l'ambient de treball o estudi pot ocasionar un risc per a la salut de la persona afectada i derivat d'això, pot tenir efectes indirectes sobre el seu treball o sobre el seu progrés acadèmic. En l'assetjament sexual ambiental, al seu torn, es pot diferenciar entre assetjament sexual per ambient sexista i assetjament per atenció sexual indesitjada.

Què és l'assetjament per raó de sexe?

L'assetjament per raó de sexe (sexista o per raó de gènere) es pot entendre com tota conducta gestual, verbal, comportament o actitud realitzada per persones que ocupen llocs de jerarquia tant superior com igual o inferior i que tenen relació o com a causa els estereotips o prejudicis de gènere, i que atempta contra la dignitat i la integritat física o psíquica d'una persona, pel fet de ser dona o home.

És a dir, el que diferència a l'assetjament sexual de l'assetjament per raó de sexe és el motiu sexista desencadenant de les conductes de fustigació, el contingut sexista d'aquestes conductes i el seu caràcter discriminatori per raó de sexe, això és, pel fet de ser dona o home.

Què és l'assetjament per orientació sexual?

L'assetjament per orientació sexual (o identitat de gènere) és tota conducta gestual, verbal, comportament o actitud realitzat en funció de l'orientació sexual de la persona amb el propòsit o l'efecte d'atemptar contra la seua dignitat i de crear un entorn intimidatori, degradant o ofensiu. L'assetjament per orientació sexual és una forma de discriminació del sistema sexe-gènere com a sistema construït sobre la base de l'heterosexualitat obligada.

A qui protegeix el Protocol?

El Protocol protegeix  qualsevol persona que tinga una vinculació amb la UA. En particular serà aplicable: 

 • A tot el Personal Docent i Investigador i a tot el Personal d'Administració i Servei, tant funcionari com laboral
 • Al col·lectiu de becaris i becàries, personal en formació i personal contractat en projectes d'investigació vinculats a la UA, que desenvolupen la seua activitat en l'àmbit de la UA
 • Al col·lectiu d'estudiants
 • Al personal afecte a contractes o subcontractes i/o posat a la disposició de la UA per empreses de treball temporal
 • A persones treballadores autònomes que presten els seus serveis en l'àmbit propi de la UA

Qui pot denunciar una situació d'assetjament?

ico-un

La persona afectada o el seu representant

ico-dos

Terceres persones que tinguen coneixement de la situació

ico-tres

La Unitat d'Igualtat, d'ofici, si en té indicis

Com es presenta la denúncia i a qui es dirigeix?

La denúncia s'ha de dirigir a la directora de la Unitat d'Igualtat.
Es pot presentar:

ico-escrit

Per escrit

Registre general

ico-correu

Correu electrònic

carmen.vives@ua.es
(Adreça)

ico-verbal

Verbalment

Unitat d'Igualtat

Formulari tipus per a tràmit

Cadascuna d'aquestes tres modalitats inclou requisits específics per a preservar la confidencialitat de les persones implicades, tant de qui denuncia com de qui és objecte de denúncia.

Es disposa de dos  formularis  tipus per a facilitar el tràmit.

 

ico-escrit

Formulari sol·licitud de registre de documentació ANNEX I ( doc - pdf )

ico-verbal

Formulari d'atorgament de representació ANNEX II ( doc - pdf )

Cal tenir en compte algun termini?

Sí. No poden haver transcorregut més de 6 mesos des que es va produir la situació que es denuncia o des de l'últim incident, en cas de més d'un. Però pot haver-hi excepcions a aquest termini general.