Saltar apartados

què fer

Què fer si crees que alguna persona del teu entorn pot estar patint violència de gènere?

A l'efecte de la Llei Orgànica 1/2004, és víctima de violència de gènere la dona que és objecte de qualsevol acte de violència física i psicològica, incloses les agressions a la llibertat sexual, les amenaces, les coaccions o la privació arbitrària de llibertat, exercit sobre ella per part de qui siga o haja sigut el seu cònjuge o de qui estiga o hagen estat lligat a ella per relacions similars d'afectivitat, àdhuc sense convivència.

Detectar senyals

Comportaments que poden ajudar-te a entendre que estàs sent objecte de maltractament o de violència de gènere.

 • Controla habitualment el meu temps. És gelós i possessiu
 • M'acusa de ser infidel i coquetejar
 • Em desanima constantment a eixir o mantenir relacions amb la família o els amics
 • No vol que estudie o treballe
 • Controla les meues despeses i m'obliga a rendir comptes
 • M'humilia enfront dels altres
 • Trenca i destrueix objectes de valor sentimental
 • M'amenaça
 • Em força a tenir relacions sexuals
 • Agredeix als animals de companyia
 • Em desautoritza davant dels fills
 • Competeix amb els fills per la meua atenció

 

El semàfor de la violència de gènere . Test d'acte detecció (Centre d'Estudis sobre la Dona, UA)"

On acudir

CENTRE DONA 24 hores

Recurs públic gratuït la finalitat del qual és procurar atenció integral a les dones víctimes de: maltractaments físics i/o psíquics, agressions sexuals, abusos sexuals i assetjament sexual

 

 

 • Emergències 112

 • Atenció Víctimes Maltractaments 016

 • Policia 091

 • Centres 24h

 • 900 58 08 08

Infodona

Infodona és una xarxa de centres de la Conselleria de Benestar Social, que el seu objectiu és prestar serveis d'atenció especialitzada i informació personalitzada

 

 

Recursos de suport i prevenció

Veure

Drets de les dones mates de
la violència de gènere

La Llei Orgànica 1/2004 de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere consagra i garanteix a les dones que són o han sigut víctimes de violència de gènere, una sèrie de drets amb la finalitat que les mateixes puguen posar fi a la relació violenta i recuperar el seu projecte de vida.

Dret a la informació

 • Les dones víctimes de violència de gènere tenen dret a rebre plena informació i assessorament adequat a la seua situació personal, a través dels serveis, organismes o oficines que puguen disposar les Administracions Públiques.
  Aquesta informació comprendrà les mesures contemplades en aquesta Llei relatives a la seua protecció i seguretat, i els drets i ajudes prevists en la mateixa, així com la referent al lloc de prestació dels serveis d'atenció, emergència, suport i recuperació integral (art. 18)

Dret a l'assistència social integral

 • Les dones víctimes de violència de gènere tenen dret a serveis socials d'atenció, d'emergència, de suport i acolliment i de recuperació integral. L'atenció respondrà als principis d'atenció permanent, actuació urgent, especialització de prestacions i multidisciplinariedad professional. L'atenció multidisciplinària implicarà especialment:
  a) Informació a les víctimes;
  b) Atenció psicològica;
  c) Suport social;
  d) Seguiment de les reclamacions dels drets de la dona;
  i) Suport educatiu a la unitat familiar;
  f) Formació preventiva en els valors d'igualtat dirigida al seu desenvolupament personal i a l'adquisició d'habilitats en la resolució no violenta de conflictes;
  g) Suport a la formació i inserció laboral (art. 19)

Dret a l'assistència jurídica immediata i especialitzada

 • Les víctimes de violència de gènere tenen dret a rebre assessorament jurídic gratuït en el moment immediatament previ a la interposició de la denúncia, i a la defensa i representació gratuïtes per advocat i procurador en tots els processos i procediments administratius que tinguen causa directa o indirecta en la violència patida. Aquest dret assistirà també als causahabientes en cas de defunció de la víctima, sempre que no foren partícips en els fets. En tot cas, es garantirà la defensa jurídica, gratuïta i especialitzada de forma immediata a totes les víctimes de violència de gènere que ho sol·liciten (art. 20)

Drets laborals i de seguretat social

 • La treballadora víctima de violència de gènere tindrà dret, en els termes previstos en l'Estatut dels Treballadors, a la reducció o a la reordenació del seu temps de treball, a la mobilitat geogràfica, al canvi de centre de treball, a la suspensió de la relació laboral amb reserva de lloc de treball i a l'extinció del contracte de treball.

  En els termes previstos en la Llei General de la Seguretat Social, la suspensió i l'extinció del contracte de treball previstes en l'apartat anterior donaran lloc a situació legal de desocupació. El temps de suspensió es considerarà com a període de cotització efectiva a l'efecte de les prestacions de Seguretat Social i de desocupació. Les absències o faltes de puntualitat al treball motivades per la situació física o psicològica derivada de la violència de gènere es consideraran justificades, quan així ho determinen els serveis socials d'atenció o serveis de salut.

  A les treballadores per compte propi víctimes de violència de gènere que cessen en la seua activitat per a fer efectiva la seua protecció o el seu dret a l'assistència social integral, se'ls suspendrà l'obligació de cotització durant un període de sis mesos, que els seran considerats com de cotització efectiva a l'efecte de les prestacions de Seguretat Social (art. 21)

Drets en matèria d'ocupació i per a la inserció laboral

 • Les dones víctimes de violència de gènere i els seus fills i filles menors tenen dret a serveis socials d'atenció, emergència, suport i acolliment, i recuperació integral. A través d'aquests serveis poden accedir als diferents recursos d'allotjament, acolliment temporal, centres tutelats%u2026 on està garantida la seua seguretat i cobertes les seues necessitats bàsiques.

Drets de les funcionàries públiques

 • La funcionària víctima de violència de gènere tindrà dret a la reducció o a la reordenació del seu temps de treball, a la mobilitat geogràfica de centre de treball i a l'excedència en els termes que es determinen en la seua legislació específica (art. 24).

  Les absències totals o parcials al treball motivades per la situació física o psicològica derivada de la violència de gènere patida per una dona funcionària es consideraran justificades en els termes que es determine en la seua legislació específica (art. 25) .

Drets econòmics

 • Quan les víctimes de violència de gènere mancaren de rendes superiors, en còmput mensual, al 75 per 100 del salari mínim interprofessional rebran una ajuda de pagament únic, sempre que es presumisca que a causa de la seua edat, falta de preparació general o especialitzada i circumstàncies socials, la víctima tindrà especials dificultats per a obtenir una ocupació i per aquesta circumstància no participarà en els programes d'ocupació establits per a la seua inserció professional. L'import d'aquesta ajuda serà equivalent al de sis mesos de subsidi per desocupació.

  En el cas que la víctima tinga responsabilitats familiars, el seu import podrà aconseguir el d'un període equivalent al de 18 mesos de subsidi, o de 24 mesos si la víctima o algun dels familiars que conviuen amb ella té reconeguda oficialment una minusvalidesa en grau igual o superior al 33 per 100, en els termes que establisquen les disposicions de desenvolupament de la present Llei (art. 27).

  Les dones víctimes de violència de gènere seran considerades col·lectius prioritaris en l'accés a habitatges protegits i residències públiques per a majors, en els termes que determine la legislació aplicable (art. 28).

Drets de les estudiants universitàries

 • A l'exempció parcial o total del pagament dels preus públics per prestació de serveis acadèmics (Llei Orgànica 4/2007 d'Universitats, art. 45.4).

  A l'adaptació curricular (Llei Orgànica 4/2007 d'Universitats, Disposició addicional quarta).

  Estatut d'Estudiants de la Universitat d'Alacant. Art. 8. Drets específics de les víctimes de violència de gènere.

  Reglament d'Adaptació Curricular de la Universitat d'Alacant. Art. 6. Tipus d'adaptació curricular. Art. 6.8. Estudiants víctimes de violència de gènere (adaptacions curriculars de recolze en l'aula i adaptacions curriculars en les proves d'avaluació).

Assabenta't de tot, i si tens qualsevol pregunta no dubtes a posar-te en contacte amb la Unitat d'Igualtat

Campus de Sant Vicent del Raspeig, Ap. 99 · I-03080 · Alacant · Tel. (+34) 965 90 9917 unitat.igualdad@ua.es

Tornar

Violència de gènere


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464