Saltar apartados

concurs cartells vih

CONVOCATÒRIA DE CONCURS DE CARTELLS sobre el risc de contraure ITS (infeccions de transmissió sexual / VIH)

Fins al 7 de maig de 2019

BOUA (09-04-2019)

 

OBJECTE

El Pla Estratègic de la Universitat d'Alacant recull el desenvolupament del projecte Universitat Saludable, que es defineix com un programa dinàmic en el qual s'incentiven i es fan visibles hàbits saludables per a la comunitat universitària a partir dels actius saludables amb què compta la nostra universitat. Per actiu de salut s'entén qualsevol factor, recurs o servei que millora la capacitat de les persones, grups, comunitats i institucions per a protegir i mantenir la salut i el benestar i que els ajuda a reduir les desigualtats en salut.

Dins d'aquest marc d'actuació s'inclou l'objectiu de fomentar l'autoresponsabilitat en salut amb informació precisa i veraç com a via per a modificar favorablement els perfils de riscos, especialment en el col·lectiu d'estudiants que, en termes generals, es troba en una etapa de la vida en què els riscos per a la salut són percebuts com llunyans. El pas de l'alumnat per la universitat planteja un desafiament i una oportunitat en la seua formació integral en la qual, també, aquestes estratègies contribuiran a assumir actituds que tendiran a reflectir-se en comportaments no nocius, tant per al seu benestar personal com per a la societat, que podran continuar estenent com a futurs professionals i ciutadans proactius de la seua salut.

En aquest context, el concurs de cartells sobre els riscos de contraure ITS (infeccions de transmissió sexual /VIH) persegueix, d'una banda, fomentar la innovació i la creativitat en el nostre alumnat amb la creació de missatges divulgatius, curts, directes i fiables sobre la salut. D'altra banda, busca sensibilitzar la comunitat universitària i contribuir a visibilitzar el risc personal de contraure una ITS (infecció de transmissió sexual) o contagiar-se del virus d'immunodeficiència humana (VIH) causant de la SIDA.

El concurs de cartells el convoca el Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat i compta amb la col·laboració del Consell d'Estudiants de la Universitat d'Alacant. Aquest concurs s'inscriu en l'agenda d'activitats que es desenvolupen des del projecte Universitat Saludable i, en concret, en la campanya de difusió per a millorar i mantindre la salut i el benestar.

 

 

PARTICIPANTS

Podrà participar en el concurs de cartells sobre el risc de contraure ITS (infeccions de transmissió sexual / VIH), l'alumnat matriculat el curs 2018-2019 en estudis de grau, postgrau o títols propis de la Universitat d'Alacant.

La participació serà individual i s'hi podrà presentar un màxim de dos cartells.

 

REQUISITS DELS CARTELLS

Els cartells que es presenten a concurs:

1. Hauran d'ajustar-se a les bases d'aquesta convocatòria i complir les condicions tècniques que s'hi estableixen.

2. Hauran de ser originals i inèdits.

3. El contingut informatiu, si és textual, podrà ser redactat en castellà o en valencià.

4. Les obres es presentaran a color i no excediran els 15 Mb.

5. Les propostes es presentaran en format vectorial (.ai o .eps) o en format digital (.jpg o .tiff) amb una resolució de 300 ppp i una grandària mínima de A3 a màxima de 35 x 50 cm.

 

TEMÀTICA I CRITERIS DE VALORACIÓ

 

La temàtica dels cartells haurà d'estar orientada a la sensibilització de la comunitat universitària sobre el problema de salut que suposen les ITS (infeccions de transmissió sexual) i el contagi del VIH (Virus d'Immunodeficiència Humana), sense esperar a l'1 de desembre per a seguir actuant. També podran tractar, entre altres, els aspectes següents:

- Pràctiques amb risc per a les infeccions de transmissió sexual (ITS/VIH).

- Pràctiques que eviten el risc per a les infeccions de transmissió sexual (ITS/VIH).

- Responsabilitat personal amb la meua salut (autoprotecció).

- Responsabilitat compartida amb la parella sexual (coresponsabilitat).

- Orientacions preventives.

- La vergonya i el tabú.

  

TERMINI DE PRESENTACIÓ

1. El termini de presentació de cartells comença el dia següent de la publicació del concurs en el BOUA i acaba el 7 de maig de 2019 (23.59 h).

2. Els cartells, com també la fitxa d'inscripció, hauran d'enviar-se a través del següent formulari en línia.

És necessari emplenar una sol·licitud per cada cartell presentat (màxim 2 per persona).

3. Les persones participants accepten el tractament de les dades personals necessàries per a la gestió del concurs.

  

DESENVOLUPAMENT DEL CONCURS

Aquest concurs es desenvolupa en dues fases: selecció inicial i votació popular.

1. Per a la selecció inicial, el Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat nomenarà una comissió que estarà formada per les persones següents:

-Una o un representant de la Unitat de Comunicació o de l'Àrea de Projectes Institucionals de l'Oficina del Rector.

-Una o un representant de la Unitat de Promoció de la Salut, Centre de Salut Pública d'Alacant.

-Una o un representant del Consell d'Estudiants.

-La directora d'Universitat Saludable.

-La vicerectora de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat, que actuarà com a presidenta de la comissió, o la persona en qui delegue.

 

2. La comissió del concurs, després de veure tots els cartells admesos a concurs, els valorarà i publicarà la resolució.

La comissió podrà seleccionar entre 5 o 7 cartells. Els criteris de la comissió per a seleccionar les obres que participaran en la segona fase (votació popular) seran: creativitat, innovació, impacte, disseny, llenguatge igualitari i no estigmatizant, així com adaptabilitat a diferents suports (paper o digital).

 

3. La selecció pot quedar deserta si la comissió així ho decideix.

 

4. Una vegada resolt el procés de selecció, el Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat comprovarà l'acreditació de les dades facilitades en la inscripció en el concurs.

5. Després de la comprovació de l'acreditació, Universitat Saludable publicarà en la seua pàgina web, https://web.ua.es/va/universidad-saludable/inici.html, els cartells seleccionats i informarà de la data i el lloc en la qual es realitzarà, en el mes de maig, la votació popular per part de la comunitat universitària de la UA. 

 

PREMIS

1. Els cartells seleccionats per la Comissió rebran un diploma acreditatiu i participaran en el concurs de votació popular a celebrar durant el mes de maig. S'estableixen tres premis d'acord al resultat de la votació popular:


- El primer premi consistirà en un pagament de 250 €.

- El segon premi consistirà en un pagament de 150 €.

- El tercer premi consistirà en un pagament de 100 €.


2. Universitat Saludable publicarà en la seua pàgina web, https://web.ua.es/va/universidad-saludable/inici.html, el resultat de la votació popular i els cartells premiats. Les autores i autors dels cartells hauran de contactar, en el termini de 72 hores, amb Universitat Saludable (u.saludable@ua.es) per a identificar-se i acceptar expressament el premi. Si transcorregut el termini no hi haguera resposta s'entendrà que es renuncia al premi.


3. El lliurament dels premis es podrà realitzar en un acte públic i emmarcat en l'agenda d'activitats de la UA o d'Universitat Saludable. Les persones guanyadores hauran d'assistir personalment, o per mitjà d'un o una representant en cas de resultar impossible la seua assistència.

 

QÜESTIONS GENERALS
  1. La comissió del concurs es reserva el dret d'excloure els cartells el contingut dels quals siga violent, sexista, racista, estigmatizant o vulnere algun dret fonamental de les persones.
  2. Les persones que hi participen es responsabilitzen que no hi haja drets a terceres persones per l'ús d'imatges o de missatges en el cartell presentat, ni cap reclamació per drets d'imatge de les persones que hi puguen aparèixer, com també que els cartells presentats no estiguen sotmesos a cap reclamació legal i es troben dins dels termes establits per la Llei de propietat intel·lectual. L'organització queda eximida de qualsevol tipus de responsabilitat.
  3. La propietat del cartell premiat serà cedida a la Universitat d'Alacant, la qual es reserva tots els drets de propietat i ús de les propostes premiades. La cessió serà exercida sempre amb el reconeixement de la condició d'autor o autora, excepte manifestació en contra. També se cedirà la possibilitat de traduir el missatge textual del cartell a l'altra llengua cooficial de la Comunitat Valenciana per part de la Universitat d'Alacant, si així s'estima necessari.
  4. La Universitat d'Alacant es reserva el dret de reproducció mitjançant els formats i a través dels mitjans que considere oportuns, el dret de retocar el cartell guanyador a fi d'optimitzar-lo per a la posterior impressió, d'adaptar el cartell quan les característiques del material o l'objecte sobre el qual serà reproduït no permeten fer-ho de manera completa, o també de fer ús per separat dels elements del cartell.
  5. Universitat Saludable no es fa responsable de la deficient recepció o de la no recepció dels materials.
  6. La participació en el concurs implica l'acceptació plena de les bases.

MARC LEGAL I PRESSUPOSTARI

La dotació màxima per a aquesta convocatòria és de 500 € i es troba consignada en la clau orgànica 11.40.4B.00.01 del Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat. L'execució d'aquesta dotació està supeditada a la disponibilitat de liquiditat de la UA.

 

La subvenció assignada a cada ajuda s'ajustarà a allò que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; les regulacions, els requisits i els terminis establits per les normes de funcionament intern de la UA i allò que aquesta convocatòria estableix.

 

L'incompliment per part de les beneficiàries i els beneficiaris de les obligacions assenyalades en aquesta convocatòria podrà donar lloc a la revocacio%u0301 del premi.

 

 

CONFIDENCIALITAT

Les dades de caràcter personal que es recapten formaran part del fitxer de la Universitat d'Alacant. La persona responsable dels fitxers és el gerent de la Universitat d'Alacant. Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les dades es podran exercir davant la Gerència de la Universitat mitjançant una sol·licitud amb fotocòpia del document d'identitat presentada en el Registre General de la Universitat d'Alacant o a través dels mitjans que estableix l'art. 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

 

Les dades personals recollides no seran cedides a cap altra unitat de la UA o empresa, administració o organisme.

 

 

 

Universitat saludable


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3920

Fax: (+34) 96 590 9561

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464