Saltar apartados

Horts saludables Miguel Hernández de la Universitat d'Alacant 2019

Huertos UA 1
Huertos UA 2
Huertos UA 3
Huertos UA 4
Huerto jun_15
Huerto2 jun_15

CONVOCATÒRIA HORT SALUDABLE MIGUEL HERNÁNDEZ 2019 (BOUA 22/02/2019)

ADJUDICACIÓN DEFINITIVA DE LES PARCEL·LES (04/04/2019)

RESULTAT DEL SORTEIG PARCEL·LES (29/03/2019)

LLISTAT DEFINITIU DE SOL·LICITUDS ADMESES (25/03/2019)

LLISTAT PROVISIONAL DE SOL·LICITUDS ADMESES (14-03-2019)

 

 

1. Context de la convocatòria

L'hort saludable Miguel Hernández és una iniciativa de la Universitat d'Alacant promoguda per Universitat Saludable i que es fonamenta en els principis de la denominada agricultura ecològica, orgànica o biològica, basada en la utilització òptima dels recursos naturals al llarg de tot el procés de cultiu agrícola. La Universitat d'Alacant posa a la disposició de la comunitat universitària un total de 20 parcel·les de les 30 que n'hi ha, per al cultiu ecològic amb la finalitat de difondre entre els seus membres no solament els beneficis que aporten aquests productes per a la salut i el medi ambient, sinó també per al context social més immediat.

Els aliments conreats de forma ecològica tenen un efecte positiu sobre la salut, atès que d'aquesta forma no es veuen afectats per productes químics, es consumeixen acabats de collir i preserven les vitamines i els minerals que contenen. Addicionalment, experiències prèvies mostren que l'adquisició d'hàbits saludables en nutrició es facilita amb la comprensió i el control dels processos de cultiu de vegetals, ja siguen comestibles o ornamentals.

Per altra banda, el cultiu d'aliments ecològics redueix tant la petjada ecològica com l'impacte mediambiental, ja que no es recorre a productes químics, sinó que es cuida i es nodreix la terra amb recursos totalment naturals sense eliminar la vida subterrània. Aquesta forma de cultiu, unida a la pràctica de tècniques senzilles de conreu, contribueix a preservar l'entorn mediambiental.

Des del punt de vista social s'ha constatat que els horts ecològics es converteixen en espais de socialització on les persones implicades en l'activitat comparteixen experiències i coneixements sobre l'ecologia, la salut i el medi ambient que després difonen entre la seua xarxa social.

 

L'hort saludable Miguel Hernández s'emmarca, al seu torn, en la política de responsabilitat social de la Universitat d'Alacant, des de la qual es preveu l'impacte positiu que qualsevol acció duta a terme per aquesta institució puga ocasionar no solament sobre la comunitat universitària, sinó també en l'entorn social. En aquest sentit, aquesta convocatòria intenta promoure, addicionalment, l'ús social de l'hort saludable Miguel Hernández, ja que preveu el retorn social de la producció a través del lliurament d'una part al projecte de recollida d'aliments que mensualment realitza la Universitat Permanent i que, a través del Centre d'Atenció a Estudiants, destina a famílies d'estudiants de la UA amb menys recursos econòmics. D'aquesta manera, es contribueix a cobrir necessitats alimentàries, però també a facilitar que els productes siguen frescos, ecològics i saludables.

 

2. Objecte de la convocatòria

Aquesta convocatòria té com a objecte cedir l'ús de 20 parcel·les de l'hort saludable Miguel Hernández a membres de la comunitat universitària per a cultivar mitjançant tècniques ecològiques, produir aliments frescos i saludables i generar un benefici social al voltant d'aquest espai.

 

Amb la finalitat de desenvolupar aquest objectiu, aquesta convocatòria regula els termes en els quals les i els integrants de la comunitat universitària poden sol·licitar i usar una de les parcel·les de l'hort saludable Miguel Hernández per al cultiu ecològic.

 

3. Participants

1. La convocatòria està dirigida als tres col·lectius universitaris: estudiants, personal docent i investigador i personal d'administració i serveis. Les persones adjudicatàries de les parcel·les ho seran per un període màxim de 2 anys amb dues temporades de cultiu per any: cultiu d'estiu i cultiu d'hivern.

2. La convocatòria no exclou les persones que formen part de la comunitat universitària i hagen sigut adjudicatàries d'alguna de les parcel·les en anteriors convocatòries.

 

4. Espai utilitzable

1. L'hort saludable Miguel Hernández està situat a la plaça Miguel Hernández del campus de la Universitat d'Alacant i està dividit en 30 parcel·les, de les quals 20 parcel·les ixen a concurs (veure). Cada parcel·la consta de dues zones de cultiu d'aproximadament 1×1,5 m cadascuna.

2. Se sortejaran les 20 parcel·les i s'adjudicarà a cada persona una única parcel·la amb la finalitat que es puga realitzar la rotació dels cultius entre les dues zones que componen la parcel·la.

3. Les parcel·les seran lliurades amb el terreny, la parcel·lació preparada, el sistema de reg i en condicions òptimes per a poder ser conreades des del moment de la cessió.

4. La data de lliurament de les parcel·les pot variar en funció de les condicions meteorològiques o pel calendari de treball i producció de les persones beneficiàries. En tot cas, es notificarà a través de l'adreça electrònica indicada en la sol·licitud.

 

5. Procediment de sol·licitud

La sol·licitud per a l'ús de les parcel·les de l'hort saludable Miguel Hernández s'efectuarà mitjançant el procediment següent:

1. Cal emplenar, de forma individual, una sol·licitud a través del següent formulari en línia.

2. El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria en el BOUA i finalitzarà el 13 de març del 2019. Les sol·licituds que excedisquen aquest termini no seran admeses.

3. El llistat provisional de sol·licituds admeses es publicarà el dia 14 de març de 2019 en la pàgina web d'Universitat Saludable https://web.ua.es/va/universidad-saludable/inici.html.

4. Les persones sol·licitants podran realitzar-hi al·legacions o notificar-hi correccions per mitjà d'una instància en l'oficina principal del Registre General de la Universitat (en l'edifici de Rectorat i Serveis Generals del campus de Sant Vicent o en les oficines auxiliars, situades en les secretaries de centre i en la Seu d'Alacant). La instància ha d'anar adreçada al Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat i el termini per a la presentació serà des del dia 15 de març fins al dia 22 de març.

5. Així mateix, per a realitzar-hi al·legacions o notificar-hi correccions es podran utilitzar les vies establides en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE: 2/10/15), preferentment a través de les oficines de correus. En aquest cas, la sol·licitud que es presente haurà d'anar en sobre obert perquè el personal de correus puga estampar-hi el segell amb la data de presentació abans de certificar-la.

6. Una vegada finalitzat el termini d'al·legacions es publicarà el llistat definitiu de persones sol·licitants admeses al sorteig, en la pàgina web d'Universitat Saludable https://web.ua.es/va/universidad-saludable/inici.html.

 

6. Procediment d'adjudicació

 

L'adjudicació de les 20 parcel·les que formen part de l'hort saludable Miguel Hernández, i que ixen a concurs en aquesta convocatòria (veure), s'efectuarà de la manera següent:

1. L'adjudicació de parcel·les es realitzarà per sorteig públic entre les persones que figuren en el llistat definitiu de sol·licitants.

2. El sorteig serà públic i es durà a terme en el dia, l'hora i el lloc que es notifique amb una antelació mínima de 72 hores a través de la pàgina web d'Universitat Saludable https://web.ua.es/va/universidad-saludable/inici.html.

3. L'adjudicació de parcel·les es realitzarà de manera que es faça coincidir el nombre ordinal del sorteig amb el nombre de la parcel·la. Se seleccionarà en primer lloc la identificació d'un sol·licitant i després la identificació de la parcel·la, fins adjudicar les 20 parcel·les que ixen a concurs.

4. Una vegada realitzat el sorteig, es publicarà, en la pàgina web d'Universitat Saludable, el llistat provisional de les persones adjudicatàries, en el qual apareixeran per ordre d'extracció dels noms. Així mateix, se'ls notificarà la resolució i el termini per a realitzar d'al·legacions a través de l'adreça de correu electrònic que hagen facilitat en les dades de contacte del formulari de sol·licitud.

5. Després del sorteig d'adjudicació provisional de les parcel·les, es farà el sorteig de la lletra que fixarà l'inici de la llista d'espera seguint l'ordre alfabètic dels cognoms. La llista d'espera tindrà validesa fins al sorteig següent.

6. Per a presentar al·legacions al llistat provisional de persones adjudicatàries es procedirà segons el que disposen els punts 5 i 6 del procediment de sol·licitud (apartat 5).

7. Una vegada finalitzat el termini d'al·legacions, es publicarà la llista oficial de persones adjudicatàries de les parcel·les de l'hort saludable Miguel Hernández en la pàgina web d'Universitat Saludable https://web.ua.es/va/universidad-saludable/inici.html.

8. Durant els dos primers mesos, a comptar des de la publicació de la llista oficial de persones adjudicatàries de les parcel·les, es podran dur a terme permutes entre les persones adjudicatàries i les seues parcel·les. Aquest canvi s'haurà de comunicar per correu electrònic a ecocampus@ua.es.

Fora d'aquest període no es podran realitzar intercanvis de parcel·les.

 

7. Formalització de l'adjudicació de les parcel·les

1. Per a formalitzar l'adjudicació de la parcel·la, les persones que resulten futures usuàries de les parcel·les hauran d'abonar la quantitat de 60,50 € (50 euros + 21% IVA), com a aportació única, en el número de compte de BANKIA ES54 2038 9619 3060 0015 4914, indicando en el ingreso HORT SALUDABLE + nom i cognoms.

Aquesta quantitat s'abona en concepte de condicionament de la parcel·la, sistema de reg i consum d'aigua per a tot el període de cessió.

2. L'ingrés de l'abonament s'haurà de notificar a través de l'adreça de correu electrònic ecocampus@ua.es

3. Després de comprovar que aquest ingrés s'ha realitzat de forma correcta, es procedirà a contactar amb les persones beneficiàries per a formalitzar l'adjudicació amb la signatura del Compromís responsable de bon ús de les parcel·les, publicat en la web de Universitat Saludable.

https://web.ua.es/va/universidad-saludable/inici.html.

4. La Universitat d'Alacant es reserva el dret a la revocació unilateral de les adjudicacions efectuades per raons d'incompliment de les normes d'ús o d'interès públic, sense que això supose cap indemnització per a la persona usuària ni comporte la devolució de l'aportació econòmica realitzada.

 

8. Normes d'ús

Les normes d'obligat compliment per les persones usuàries de les parcel·les que formen part de l'hort saludable Miguel Hernández són les següents:

1. Els aliments s'hauran de conrear seguint els principis de l'agricultura ecològica: utilitzant recursos renovables, evitant l'ús de productes químics no permesos en l'agricultura ecològica i recorrent a tècniques que contribuïsquen a mantenir l'ecosistema.

2. Les espècies vegetals que se seleccionen per al cultiu hauran de ser resistents a les malalties, adaptades a les condicions climatològiques i al dèficit hídric local.

3. S'haurà de fer un ús responsable de l'aigua.

4. Les parcel·les s'hauran de mantenir en bon estat i netes durant tot el període de gaudiment. Si durant un mes s'observa l'abandó en les parcel·les, es procedirà a l'exclusió immediata i definitiva de la persona a càrrec de la parcel·la.

5. L'agricultura permanent (permacultura) està permesa, llevat que no complisca el manteniment del bon estat i neteja de les parcel·les referit en l'apartat anterior.

6. En general, les persones usuàries de les parcel·les hauran de respectar l'ús que en realitzen el conjunt d'usuàries i usuaris i, en aquest sentit, no podran realitzar pràctiques d'agricultura ecològica que envaïsquen les parcel·les adjacents.

7. Una vegada realitzada l'adjudicació i superat el període de permuta habilitat, les parcel·les no es podran intercanviar, atès que aquesta funció recau exclusivament en Universitat Saludable.

8. En el cas que la persona beneficiària de l'adjudicació d'una parcel·la no desitge o no puga continuar amb el seu ús, haurà de notificar-ho a l'Oficina Ecocampus (ecocampus@ua.es). En cap cas suposarà la devolució de la quantitat abonada per a l'ús de la parcel·la adjudicada.

D'acord amb la convocatòria, es procedirà a la reassignació segons l'ordre establit en la llista de persones sol·licitants que van quedar en espera.

9. L'adjudicació serà individual, si bé la parcel·la la podran utilitzar més persones sempre que la persona adjudicatària ho notifique a l'Oficina Ecocampus. La persona interessada haurà de facilitar les dades d'identificació i contacte per a l'autorització d'accés i treball en les parcel·les.

10. Les persones adjudicatàries d'alguna de les parcel·les no podran modificar el seu traçat original, ni unir-les a parcel·les adjacents o tancar-les amb qualsevol tipus de tanca.

 

11. Per al correcte condicionament del terreny amb vista a la següent convocatòria, les persones usuàries rebran un correu electrònic en el qual se'ls avisarà que han d'efectuar la neteja de la parcel·la adjudicada. Sempre es donaran opcions considerant la situació de guaret i producció en què es troben les parcel·les.

12. En finalitzar el termini d'adjudicació de les parcel·les, les persones que van resultar adjudicatàries de les parcel·les hauran de retornar la clau de l'espai que es facilita per a poder guardar les eines.

13. Les irregularitats i els dèficits s'hauran de notificar a l'Oficina d'Ecocampus.

 

9. Ús social de l'hort saludable Miguel Hernández

Des de la consideració que qualsevol acció comporta un impacte positiu tant sobre la comunitat universitària com en el nostre entorn social, aquesta convocatòria intenta, addicionalment, promoure l'ús social de l'hort saludable Miguel Hernández, ja que preveu el retorn social de la producció. A aquest efecte:

1. Les persones beneficiàries de l'ús i cultiu ecològic d'alguna de les parcel·les contribuiran a la recollida d'aliments que en el marc del projecte Incubadora de valors realitza mensualment la Universitat Permanent (UPUA). Pràcticament la totalitat dels aliments que s'arrepleguen en el campus es canalitzen a través del Centre d'Atenció a l'Estudiant a famílies d'estudiants de la UA amb menys recursos econòmics. D'aquesta manera es contribueix a cobrir necessitats alimentàries, però també al fet que els productes siguen frescos, ecològics i saludables.

2. La cessió dels aliments conreats de forma ecològica al projecte Incubadora de valors es podrà realitzar en qualsevol de les campanyes de recollida d'aliments que es realitzen mensualment. El lliurament dels aliments es realitzarà en el punt de recollida que, per als aliments peribles, establisca la UPUA i del qual proporcionaran informació les secretaries tant de la UPUA com del Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat. Per a la condició òptima dels aliments peribles s'hi disposarà un refrigerador.

3. La part de la producció d'aliments que es destinarà al projecte Incubadora de valors la determinaran les persones beneficiàries de l'ús i cultiu de les parcel·les en funció dels cicles de la producció agrícola. L'objectiu s'haurà complit si, com a mínim, es contribueix a una campanya mensual de recollida d'aliments per curs acadèmic. La secretaria de la UPUA realitzarà el seguiment del retorn social de la producció ecològica d'aliments. En el cas que, per qualsevol circumstància, no es puga realitzar el lliurament social d'aliments ecològics procedents de l'hort saludable Miguel Hernández, la persona titular de l'adjudicació de la parcel·la haurà de notificar per escrit les causes que motiven l'incompliment d'aquesta norma d'ús de les parcel·les a Universitat Saludable.

 

10. Protecció de dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal que s'hi aporten formaran part del fitxer de la Universitat d'Alacant. La responsabilitat del fitxer recau sobre la Gerència de la Universitat d'Alacant. Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les dades es podran exercir davant l'esmentada Gerència mitjançant una sol·licitud amb fotocòpia de document d'identitat, presentada en el Registre General de la Universitat d'Alacant, o a través dels mitjans que estableix l'art. 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Les dades personals que s'hi aporten no seran cedides a cap altra unitat de la UA o empresa, administració o organisme.

 

 

Universitat saludable


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3920

Fax: (+34) 96 590 9561

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464